Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Цільова сторінка для абітурієнтів

Автор: Ничипорук Віталій Віталійович

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доцент, Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломної роботи складається з 5 розділів, містить 27 рисунків, 5 таблиць, 1 додаток, 11 джерел. Під час виконання дипломної роботи було досліджено посадочні сторінки провідних університетів та кафедр світу. Визначено основні розділи, контент та технології для реалізації. Описано та зображено реалізацію окремих функцій за допомогою знімків екрана та демонстрацією коду. Досліджено різні методи реалізації окремих функцій. На основі даних, отриманих в процесі аналізу було сформовано дизайн та основний функціонал сторінки. Опрацьовано засоби для визначення ефективності сайту та досліджено яка інформація потрібна для більшості абітурієнтів для вступу в ВНЗ. Було виділено основні розділи до яких надано швидкий доступ через навігаційне меню. В додатку до цього було знайдено основні групи в соціальних мережах і надано швидкий доступ через ліве меню. Сформована найбільш точна поведінка користувачів в інтернеті, а саме абітурієнтів. Для розробки сторінки були використані такі засоби: мови PHP та Java Script, а також мова розмітки HTML та CSS стилі. Фреймворки Modernizr jQuery. Наведено опис засобів розробки та перелік основних переваг вибраних засобів. Було досліджено приміщення та умови праці під час розробки програмного забезпечення. Розглянуті шкідливі та небезпечні фактори , що можуть впливати на людину. Проведено аналіз освітлення, шумів, випромінювань. Здійснено розрахунок штучного освітлення для приміщення. Наведено інструкцію з техніки безпеки.

Ключові слова: цільова сторінка

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Мікрохвильовий пристрій для визначення вологості зерна та інших сипучих матеріалів

Автор: Рибачук Анна Григорівна

Група: РБ-21

Керівник: доцент Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломну роботу викладено на 93 сторінках, які містять 16 ілюстрацій, 1 таблицю, 55 використаних джерел та 2 додатки. Метою даного проекту є підготовка теоретичних даних для створення НВЧ вологоміра зерна та інших сипучих матеріалів. Об’єктом розгляду є пристрій для визначення вологості зерна, що базується на використанні резонаторного методу, з використанням ЕОМ. Предметом роботи є розрахунок параметрів резонатора, та математичних похибок при проведенні вимірювань.

Ключові слова: електромагнітне поле, зерно, опромінення, резонатор, хвилевод, антена, вологість, спрямований відгалужувач

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Алгоритм обробки сигналів волоконно-оптичного давача прискорення

Автор: Мацвейко Марія Дмитрівна

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доцент Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даної роботи є розробка алгоритму обробки сигналів волоконно-оптичного давача прискорення з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Робота складається з чотирьох розділів. В першому та другому розділах розглянуто принципи та особливості роботи напівпровідникових і волоконно-оптичних давачів прискорення. Третій розділ присвячений беспосередньо створенню алгоритму та його апробації. Перевірка алгоритму і розрахунок результатів проводились за допомогою середовища Mathcad. Результати розрахунків представлені у вигляді таблиць. Оскільки алгоритмом передбачено 2 форми представлення результатів, то було наведено приклад по кожній з цих форм. В четвертому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами. Дипломну роботу виконано на 84 сторінках, що містять 19 ілюстрацій, 7 таблиць, 20 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: прискорення, волоконно-оптичний давач, імпульс

Атестаційна робота складається: з 84 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Алгоритм обробки сигналу безконтактного вимірювача глюкози на базі мікроконтролера Arduino

Автор: Каньшина Гуллєр Палташівна

Група: РБ-21

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В роботі розроблено алгоритм обробки сигналу безконтактного вимірювача рівня глюкози у крові людини. За алгоритмом створено програму ( мова програмування C++, середовище програмування Arduino 1.6.9), яка керує мікроконтролером Arduino, оброблює сигнали та виводить результати на екран персонального комп’ютера або на LCD – дисплей. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Проведено експериментальне порівняння результатів з глюкометром, який базується на електрохімічному методі аналізу. Експериментально доведено, що пристрій є надійним у виявленні глюкози порівняно з загальним інвазивним методом. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки при експлуатації даного пристрою.

Ключові слова: глюкоза, експрес – аналіз, кров, non-invasive.

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 6 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій для вимірювання частоти серцевих скорочень людини

Автор: Санько Олена Константинівна

Група: РБ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка вимірювача пульсу, який з високою точністю зможе вимірювати пульс людини. Проект складається з шести розділів. В проекті розглянуті наступні принципи: Вимірювання частоти пульсу за допомогою фотодіода; Обробка отриманих даних за допомогою мікроконтролера. Пристрій має наступні переваги: невелике енергоспоживання, невеликі габарити, низьку ціну та можливість використання безпосередньо при заняттях спортом. Дипломний проект виконано на 84 сторінках, що містять 13 таблиць, 10 рисунків, 20 використаних джерел, 4 додатки, 3 креслення, 3 плакати.

Ключові слова: вимірювач пульсу, мікроконтролер

Атестаційна робота складається з 84 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Сучасні лабораторні методи дослідження характеристик крові

Автор: Лутченко Максим Володимирович

Група: РБ-21

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою данної роботи є аналіз існуючих методів та вдосконалення їх шляхом комп'ютерної обродки. Робота складається з п'яти розділів. В першому розділі розглянуто особливості скаду крові. Другий присвячений аналізу існуючих методів дослідження характеристик крові. В третьому розділі описаний принцип комп'ютерної обробки зображень. В четвертому розділі розроблений алгоритм підрахунку форменних елементів крові за допомогою середовища MatLab. Результати розрахунків приводились у вигляді зображень. В п'ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами.

Ключові слова: лабораторна діагностика, кров, комп'ютерна обробка зображень

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження електромагнітних хвиль в біооб’єктах

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РБ-21

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка комп’ютерної моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єкті. Проаналізовано існуючі математичні моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єктах. Показано залежність похибки моделювання методом Монте-Карло. Змодельоване поширення лазерного випромінювання в моделі, яка має оптичні властивості епідермісу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки. Дипломна робота складається з 4 розділів та виконана на 76 сторінках, що містять 18 ілюстрацій, 2 таблиці, 14 використаних джерел та 3 додатки

Ключові слова: випромінювання, комп’ютерна модель, метод монте-карло

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Презентація

Блок керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи

Автор: Снісар Антон Віталійович

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою проекту є розробка блоку керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи. Робота складається з 5 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для діагностики параметрів крові. У проекті розроблено структурну та електричну принципову схему блоку керування. Проведено трасування друкованої плати. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блоку керування. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Дипломну роботу виконано на 67 сторінках, що містять 9 ілюстрацій, 13 таблиць, 11 використаних джерел та 5 додатки

Ключові слова: лазер, двигун, мікроконтролер, atmega8, usb-uart, діагностична система, кров

Атестаційна робота складається з 67 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Магнітолазерний терапевтичний апарат для лікування урологічних захворювань

Автор: Ступаренко Анастасія Валентинівна

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доц., Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка нового магнітолазерного терапевтичного апарату для лікування запалення передміхурової залози у домашніх умовах. Робота складається з 4 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для лікування запалення передміхурової залози. Розраховано параметри, розміри та характеристики електромагніту. Розроблено схему подачі лазерного випромінювання безпосередньо на передміхурову залозу. Розраховано тепловий режим нагріву електромагнітного елементу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки.

Ключові слова: магніт, лазер, терапія, запалення передміхурової залози

Атестаційна робота складається: з 76 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Діагностика захворювання легень методами комп’ютерної томографії

Автор: Сачік Катерина Олександрівна

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є надання теоретичних даних для проведення томографічних досліджень захворювання легень та томографічної реконструкції зображень. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано методи комп’ютерної томографії та розглянуто характеристики комп’ютерно-томографічних зображень, математичну реконструкцію образів та їх обробку за допомогою програмної реалізації (мова програмування C). Розраховано розміри досліджуваного об’єкта та дозові навантаження при комп’ютерно-томографічних дослідженнях легенів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютерним томографом. Дипломну роботу виконано на 97 сторінках, що містять 43 ілюстрацій, 12 таблиць, 15 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: комп’ютерна томографія, діагностика, легені.

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Лазерний лабораторний стенд для дослідження біооб’єктів

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РБ-11

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблено лабораторний стенд для досліджень біологічних об’єктів. Дипломна робота присвячена актуальному питанню експрес аналізу великих масивів з патологічними відхиленнями від норми при широкому роз-повсюдженні наднебезпечних вірусних та інфекційних захворювань. У роботі проаналізовано існуючі методи та прилади в яких реалізовано визначення параметрів біологічних об’єктів за допомогою взаємодії з ними лазерного випромінювання. Приведені конструктивні та оптичні розрахунки і розроблена конструкція лабораторного стенду. Робота складається з чотирьох розділів, переліку посилань та додатків. У першому розділі проведено огляд об’єктів дослідження, які використовуються для встановлення діагнозу. Другий розділ присвячений аналізу існуючих методів лазерної діагностики, розглянуто взаємодію лазерного випромінювання з біооб’єктами. У третьому розділі розроблено експериментальний стенд для лабораторних досліджень крові. В останньому розділі розглянуті питання охорона праці. Роботу виконано на 68 сторінках, приведено 17 ілюстрацій та 8 таблиць.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, лазер, спекл-картина, діагностика.

Атестаційна робота складається: з 71 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Розробка блоку термоохолодження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірювання слабких біосигналів

Автор: Шульга Віталій Анатолійович

Група: РБ-11

Керівник: д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку блоку термоохоло-дження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірю-вання слабких біосигналів; була розроблена схема електрична принципова блоку, конструкція розроблена з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки та результати досліджень, що підтверджують працездатність приладу. Дипломний проект містить 47 сторінок пояснювальної записки, 13 ілюстрацій, 7 таблиць, 4 креслень, 2 додатків, 12 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: термоелектричний охолоджувач; охолодження; підсилювач; коефіцієнт підсилення, проектування, блок, кд.

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Комп’ютерне моделювання картин спекл-інтерферометрії біооб’єктів

Автор: Чмих Антон Сергійович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В процесі роботи було розроблено алгоритм аналізу картин спекл-інтерференції біооб’єктів, та реалізована програма в середовищі MatLab 2014a для аналізу кореляційних залежностей спекл-картини для нормального та патологічно станів об’єктів. Робота складається зі вступу чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та джерел, та додатку, що містить лістинг програми. Робота містить 1 таблицю та 40 рисунків. Результати даної роботи можна використати подальшої розробки програмного забезпечення для швидкого аналізу біооб’єктів.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, аналіз крові, лазерне випромінювання, крос-кореляція.

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Терморегулятор

Автор: Пухтер Вадим Моонисович

Група: РБ-11

Керівник: асистент Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В наведеній дослідно-конструкторській роботі розроблено широкодоступний прилад для контролю температури приміщення, що дозволить раціоналізувати витрати енергоносіїв в зимовий період. В ході виконання поставленого завдання були розглянуті існуючі аналоги терморегуляторів на ринку України та проаналізовані подібні прототипи минулих років. В процесі ознайомлення із запропонованими раніше схемотехнічними рішеннями симісторних регуляторів, глибоко опрацьовані всі важливі етапи розробки, виробництва дослідного зразка, практичного тестування на працездатність, а також простих функціональних трансформацій на схемному рівні. Також був відслідкований процес вдосконалення та функціонального покращення властивостей пристрою на підставі еволюції елементної бази радіоелектронної апаратури. Можливості такого вдосконалення в проекті використані задля підвищення ергономічності й універсальності приладу та закріплені відповідними розрахунками. В процесі були застосовані системи автоматизованого проектування згідно з рекомендаціями відповідного учбового курсу. Наведено результати роботи в програмах P-CAD, MathCad, AutoCad, MS Excel. Загальний обсяг роботи складає 73 сторінки, кількість ілюстрацій — 34, таблиць — 4, бібліографічних найменувань — 16.

Ключові слова: терморегулятор, семісторний регулятор

Атестаційна робота складається з 73 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Діагностика захворювання ока людини методами томографії

Автор: Стариненко Ольга Андріївна

Група: РБ-11

Керівник: ас. Головня В.М.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі оптимізовано роботу приладу спектральної когерентної томографії. Робота складається з п’яти розділів. В першому розділі проведено аналіз неінвазивних оптичних та лазерних методів діагностики захворювань ока людини. В другому та третьому розділах розглянуто та проаналізовано принципи роботи спектральних приладів та математичну обробку сигналів відповідно. В четвертому розділі запропоновано альтернативні широкосмугові джерела оптичного випромінювання та наведені їх характеристики. В п’ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування приладом. Список літератури складається з 14 джерел.

Ключові слова: спектральна оптична когерентна томографія

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій сушки зерна з двостороннім опроміненням

Автор: Васьковець Вадим Миколайович

Група: РБ-11

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу викладено на 86 сторінках, що містять 38 ілюстрацій, 4 таблиці, 18 використаних джерел та 1 додаток. Метою роботи є наведення теоретичних відомостей для створення сушарки, принцип роботи якої заснований на використанні електромагнітного поля НВЧ. Розглядається оптимізований варіант НВЧ сушарки з використанням кількох магнетронів малої та середньої потужності (генераторів НВЧ енергії), а також окремих блоків, з яких складається пристрій. Предметом роботи є розрахунок розподілу напруженості електромагнітного поля з урахуванням поглинання і фази відбитої хвилі при двохсторонньому опроміненні електромагнітним полем НВЧ.

Ключові слова: електромагнітне поле, генератор, зерно, магнетрон, нвч сушарка, опромінення, оптимізація, поглинання, поширення, сушіння.

Атестаційна робота складається: з 86 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Лабораторні дослідження біофізичних характеристик форменних елементів крові

Автор: Дубовик Віктор Олександрович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дана дипломна робота присвячена актуальному питанню лазерної діагностики, а саме спекл-інтерферометрії. Метою роботи є необхідність попередньої статистичної обробки при проведенні комплексних діагностичних досліджень особливостей характеристик форменних елементів крові при нормальному і паталогічному станах. Робота складається з чотирьох розділів, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі охарактеризовані функції крові, її формені елементи, їх розміри та функціональні характеристики. У другому розділі подано загальні характеристики лазерів та їх застосування у медицині. У третьому розділі висвітлені біофізичні характеристики формених елементів крові та їх обробка у середовищі Matlab. У четвертому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування приладом. Роботу виконано на 76 сторінках що включає 17 ілюстрацій, 8 таблиць, додаток та 15 бібліографічних посилань.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія,середовище matlab, біофізичні характеристики, еритроцити, лейкоцити, аналіз крові

Атестаційна робота складається: з 76 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Вимірювання цукру в крові кулонометричним методом

Автор: Балахтар Ганна Сергіївна

Група: РБ-11

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902Радіоелектронні апарати

Анотація: Розглянуто причини виникнення хвороб, діагностика яких відбувається кулонометричним методом, вплив цих хвороб на працездатність людини. Проаналізовано принципи роботи кулонометричного методу та амперметричного методу, та застосування їх в приладах Розроблено структурні одиниці пристрою для визначення рівня цукру в крові кулонометричним методом. Робота викладена на 85 сторінках містить 9 таблиць та 20 малюнків 2 додатка і 18 бібліографічних найменувань за переліком посилань.

Ключові слова: кулонометричний метод, амперметричний метод, цукор крові

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація