Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Цифрова обробка вихідного сигналу високочутливої радіометричної системи для медико-біологічних досліджень

Автор: Доліч Денис Олегович

Група: РВ-22

Керівник: д.т.н., проф., Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 71 сторінки, містить 17 ілюстрацій, 22 таблиці, 10 креслень, 21 посилання, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка пристрою для цифрової обробки вихідного аналогового сигналу високочутливої радіометричної системи (РС), та виведення обробленої інформації на екран ПК, що розширює функціональні можливості та покращує метрологічні характеристики РС. Проводиться оцінка існуючих технічних рішень подібної апаратури та прийнято рішення що до розробки пристрою без зайвої для нас функціональності. Для цього було розроблено структурну схему, та схему електричну принципову. Для розробленої схеми обрано оптимальну компонентну базу. На основі отриманих даним було розроблено друковану плату у середовищі Altium Designer Summer 09. Також було розроблено корпус для нашого пристрою. У результаті отримали значно дешевший та більш точний пристрій ніж розглянуті аналоги за рахунок зменшення функціональних можливостей. Розроблений пристрій може застосовуватись у поєднанні з будь-якою системою, де необхідне вимірювання постійної складової сигналу у межах 0 – 5В.

Ключові слова: радіометрія, мікроконтролер, інтегратор, усереднення, цифрова обробка

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 10 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій для вимірювання коефіцієнта пульсацій світла

Автор: Шунков Віталій Валентинович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка обсягом 70 сторінок містить 13 ілюстрацій, 14 таблиці, 3 додатки та 11 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Метою дипломного проекту є розробка приладу для вимірювання коефіцієнта пульсацій світла. Наведено порівняльний аналіз існуючих рішень, результати моделювання окремих складових проекту в програмному середовищі “NI Multisim”, конструкторську документацію в САПР “Altium Designer” та окремі частин алгоритму керуючої програми мікроконтролера на мові програмування “C”. Результатом виконання роботи є конструкторська документація.

Ключові слова: коефіцієнт пульсацій, освітлення, друкована плата, мікроконтролер, програма

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Інтерфейс системи «Розумний дім»

Автор: Чеботар Дмитро Юрійович

Група: РВ-21

Керівник: асистент Адаменко Володимир Олексійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом керування системною «Розумний дім», а саме: світлом, температурою, опаленням, автоматичним керуванням вікнами та жалюзі. Також подано ідеї створення web–сервера для подальшого розвитку системи. Тема даної роботи є актуальною у зв’язку із здороженням ціни на енергоносії та складною економічною ситуацією в нашій країні. В роботі проведено аналіз існуючих реалізацій системи «Розумний дім» та операційної системи Windows. Був розроблений власний варіант реалізації та проведено тестування розробленого графічного інтерфейсу. Загальний обсяг роботи — 69 сторінок, 27 рисунків, 3 таблиць,18 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: розумний будинок, інтерфейс користувача, web–сервер, qt

Атестаційна робота складається: з 69 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Технологія виготовлення електромагнітокристалічних виробів

Автор: Лузіна Мирослава Євгеніївна

Група: РВ-22

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даній дипломній роботі розглянуті методи виготовлення електромагнітних кристалів (ЕК), а саме, фрезерування та фотолітографія. Проведено експериментальні дослідження методу фотолітографії та фрезерування, визначення точності отримання топологічного рисунку на високочастотних матеріалах фірми Rogers та ФЛАН. Також в роботі досліджувався вплив геометричного параметру, а саме, ширини провідникової мікросмужки на амплітудно-частотну характеристику (АЧХ). Проведено моделювання АЧХ ЕК – пристроїв в програмному продукті Mathcad. Надані рекомендації по виготовленню ЕК приладів та забезпеченню життєдіяльності людини в умовах виробництва.

Ключові слова: електромагнітні кристали, фрезерування, фотолітографія, математична модель.

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Волоконно-оптичні лінії зв’язку зі спектральним розподіленням каналів

Автор: Ступак Владислав Іванович

Група: РІ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є дослідження можливості нейтралізації негативного впливу нелінійних ефектів в волоконно-оптичних лініях зв’язку зі спектральним ущільненням каналів шляхом використання оптичних фільтрів на основі кільцевого оптичного резонатора. Показана можливість застосування таких фільтрів для формування сітки еквідистантних частот, що дозволяє використати режекційні властивості фільтру для поліпшення відношення сигнал/шум на його виході. Проведено розрахунки величини загасання у смузі пропускання оптичних фільтрів залежно від нормованої частоти за різних значень коефіцієнтів зв’язку та інтегральних втрат у резонаторі. У роботі розглянуті питання охорони праці і техніки безпеки. Результати роботи можна застосовувати при проектуванні цифрових мереж зв’язку України. Пояснювальна записка містить 82 сторінок машинописного тексту. У ній використано 7 таблиць, 24 рисунки, 44 формули, 25 джерел науково-технічної літератури, 3 додатки.

Ключові слова: нелінійні явища, світловод, дисперсія, кільцевий резона-тор, оптичний підсилювач, оптичний фільтр, солітон, wdm

Атестаційна робота складається: з 82 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модифікований симплексний метод

Автор: Максимець Денис Володимирович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, к.т.н, доцент

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Диплома робота складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінок та включає 29 ілюстрацій, 6 таблиць, 18 посилань, 4 додатки. Метою дипломної роботи є розробка модифікації симплексного методу Нелдера і Міда та дослідження роботи модифікації на наборі функцій різної складності. У роботі проведено аналіз існуючих методів оптимізації нульового порядку. Досліджено метод Нелдера і Міда, знайдено його недоліки та переваги. Описано алгоритм Нелдера і Міда. Розроблено та описано алгоритм модифікованого методу. Розроблено програму для графічного відображення роботи методів з використанням мови програмування C# та технології Windows Forms. Проведено дослідження роботи модифікованого методу на прикладі п’яти функцій різної складності. Отримано результати, що відображають ефективність роботи розробленої модифікації. Розроблену модифікацію симплексного методу рекомендовано використовувати для оптимізації процесів, що описуються функціями багатьох змінних.

Ключові слова: проектування, симплексний метод, оптимізація

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Кулер водяного охолодження для системного блоку комп’ютера

Автор: Сакір Сергій Олександрович

Група: РВ-21

Керівник: к.т.н., доц. Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В дипломному проекті спроектовано систему водяного охолодження для системного блоку комп’ютера, друковану плату автоматичного регулятора обертання швидкості кулера, розроблена конструкторська документація з використанням сучасної елементної бази та розглянуто основні фактори безпеки технологічного процесу і експлуатації, і шляхи їх забезпечення. Метою проекту є розробка конструкції системи водяного охолодження у складі системного блоку комп’ютера. Пояснювальна записка (формат А4) містить 79 сторінок, 10 таблиць, 24 рисунки, 10 бібліографічних найменувань за переліком посилань, 2 додатки та необхідні креслення: схема електрична структурна автоматичного регулятора обертання швидкості кулера (формат А3), схема електрична принципова автоматичного регулятора обертання швидкості кулеру (формат А3), кресленик друкованої плати (формат А2), складальний кресленик друкованого вузла (формат А2), складальний кресленик кулеру водяного охолодження (формат А1), складальний кресленик системи водяного охолодження (формат А1) та специфікації (формат А4) до цих креслень.

Ключові слова: система водяного охолодження, друкована плата, надійність, вібраційна та ударна міцність

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Ємнісний акселерометр

Автор: Компель Марина Олександрівна

Група: РВ-22

Керівник: Капелюшний Володимир Данилович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даної роботи є розробка математичної моделі ємнісного акселерометра. Обєкт роботи: ємнісний акселерометр. Предмет: моделювання принципу роботи ємнісного акселерометра. Робота складається з 6 розділів, в яких розглянуто акселерометри різних типів (такі як балочні, п’єзоелектричні, термальні, тензорезистивні), проаналізовано принципи їх роботи, приведено порівняння параметрів акселерометрів провідних виробників. Створено математичні моделі для ємнісних акселерометрів двох типів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час роботи. Дипломну роботу виконано на 60 сторінках, що містять 24 ілюстрацій, 4 таблиці, 13 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: мікромеханічні системи, датчик, акселерометр, математична модель, прискорення.

Атестаційна робота складається: з 60 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Імпульсний металошукач

Автор: Мариніч Андрій Григорович

Група: РВ-21

Керівник: Капелюшний Володимир Данилович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінки, включає 17 ілюстрацій, 13 таблиць, 4 креслень, 25 посилань, 2 додатки.

Метою дипломного проекту є розробка плати мікропроцесорного металошукача, що призначений для пошуку металевих предметів: у будівництві або ремонті, в охоронних структурах, в дерево оброблюваній промисловості, при пошуку підозрілих предметів в грунті, археологічних розкопках і т.д.

У проекті проведено аналіз сучасних типів металошукачів та методів за яким працюють такі прилади. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі отриманих даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки що підтверджують працездатність та відповідність усім нормативним документам та стандартам.

Ключові слова: ключові слова: металошукач, пульс індуктивний, мікроконтролер, дп друкована плата, блок керування.

Атестаційна робота складається з 86 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій для підсилення звуку бандури

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна

Група: РВ-21

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка дипломного проекту на тему: «Пристрій для підсилення звуку бандури» обсягом 56 сторінки містить 24 ілюстрацій, 8 таблиць, 2 додатків та 7 бібліографічних найменувань за переліком посилань.

Метою дипломного проекту є розробка портативного пристрою для звукознімання і підсилення звуку бандури, для забезпечення функціонування якого не потрібно втручатися у конструкцію інструменту.

В проекті проаналізовано конструкцію бандури та методи знімання звуку акустичних інструментів, обрано оптимальний звукознімач та схема підсилення з частотною компенсацією, розроблено схему електричну структурну та принципову приладу, спроектовано друковану плату та друкований вузол та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою, а саме: надійність, механічні випробування.

В розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно шкідливих і небезпечних чинників, які мають місце при розробці, виготовленні та експлуатації спроектованого пристрою.

Ключові слова: бандура, звукознімач, п’єзоелектрик, підсилювач, друкована плата.

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Десульфататор автомобільних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович

Група: РВ-22

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект на тему „Десульфататор автомобільних акумуляторів” розроблений для практичної перевірки можливості відновлення кислотних автомобільних акумуляторів. В процесі проектування проведений аналіз причин, що викликають сульфатацію, способів її запобігання та відновлення акумуляторів. Обрана схема електрична принципова, спроектований і виготовлений макет пристрою, перевірена його працездатність

Ключові слова: десульфататор, сульфатація, акумулятор

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 8 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модифікований метод пробних кроків

Автор: П’ятов Сергій Валентинович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка обсягом 74 сторінки містить 9 ілюстрацій, 8 таблиць, 5 додатків та 9 бібліографічних найменувань за переліком посилань. У роботі проведено розробку модифікації методу пробних кроків, і створення програми дослідження мовою програмування «С». Наведено результати розрахунків декількох функцій, як класичним так і модифікованим методом пробних кроків. Проведено порівняння цих методів за певними параметрами такими як глибина пошуку, кількість ітерацій та розрахунків. Результатом роботи є програмна реалізація модифікованого методу пробних кроків.

Ключові слова: пошук, екстремум, мінімум, точка, крок

Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі microcap – 9

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РВ-21

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі МісгоСар-9» містить: 79 сторінок, 23 рисунки, 16 таблиць та два додатки.

У роботі проведено:

  1. Аналіз схемотехнічних рішень аналогових мікросхем з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мікросхемотехніки;
  2. Розроблено принципову схему аналогової мікросхеми на основі проведеного аналізу в першому розділі;
  3. Створено електронні моделі каскадів розроблюваної аналогової мікросхеми та модель всієї аналогової мікросхеми в середовищі MicroCap – 9;
  4. Досліджено функціонування основних каскадів і мікросхеми в цілому та виконана оцінка основних параметрів розроблюваної інтегрованої мікросхеми. Як вихідні у вибраних методах аналізу та розрахунків взято моделі транзисторів Гуммеля-Пуна.

Ключові слова: аналогова інтегрована мікросхема, модель гуммеля-пуна, диференційний підсилювач

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій

Автор: Зубко Олексій Олександрович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент, к.т.н

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій» містіть: 94 сторінки, 11 рисунків, 10 таблиць та два додатки.

В роботі проведено:

  1.  Аналіз існуючіх методів пошуку коренів степеневих функцій;
  2.  Розроблено модіфікованій алгоритм розрахунку коренів на основі класичного методу Ньютона;
  3.  Створено веб-сайт, який реалізує в програмному вигляді розроблений алгоритм;
  4.  Досліджено результати роботи класичного і модифікованого методу.

За основу створення веб-сайту взято технологію HTML5 та платформу системи управління вмістом WordPress.

Ключові слова: оптимізація, ньютон, корені, схемні функції, пошук

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Розрахунок основних параметрів одномодових волоконних світловодів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РВ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Робота присвячена дослідженню основних параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунку хроматичної дисперсії для різних концентрацій домішок в матеріалах осердя та оболонки. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано основні електродинамічні характеристики волоконних світловодів як фізичного середовища передачі інформації. Реалізовано розрахунок ключових параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунок хроматичної дисперсії для різної концентрації домішок в матеріалах осердя та оболонки; результати порівняно. Розглянуто питання охорони праці та безпеки життєдіяльності під час користування персональним комп’ютером.

Ключові слова: одномодовий волоконний світловод, профіль показника заломлення, числова апертура, нормована частота, дисперсія, загасання.

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Система захисту від корозії

Автор: Скляренко Євгеній Олексадрович

Група: РВ-21

Керівник: Старший викладач Новосад Андрій Анотолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: У даному дипломному проекті було розроблено систему захисту від корозії. Була розроблена схема електрична принципова та конструкція пристрою, підібрана елементна база. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час створення та експлуатації пристрою. Дипломний проект виконано на 50 сторінках, складається з семи розділів, що містять 8 ілюстрацій, 6 таблиць, 16 використаних джерел та додатки.

Ключові слова: корозія, корозиметр, система захисту від корозії

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Адаптер охоронної сигналізації з gsm каналом зв’язку

Автор: Хлобистін Сергій Олександрович

Група: РВ-22

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 55 сторінок, включає 18 ілюстрацій, 11 таблиць, 4 креслення, 17 посилань, 2 додатки. Метою даного проекту є розробка адаптеру охоронної сигналізації з GSM каналом зв’язку. Основним призначенням даного приладу є формування сигналу тривоги для стільникового телефону. Проект містить графічну документацію, яка включає креслення схеми електричної принципової, креслення друкованого вузла, креслення друкованої плати, креслення корпуса. Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в домашніх умовах.

Ключові слова: gsm, сигналізація, адаптер охоронної системи, безпека.

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Портативний зарядний пристрій

Автор: Тупіцин Микола Володимирович

Група: РВ-22

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено портативний зарядний пристрій для мобільних телефонів та інших пристроїв. Спроектовано схему електричну принципову. Проведено модулювання схеми електричної принципової в середовищі Multi-Sim. Наведено розрахунки по проектуванню друкованої плати, розрахунок на вібростійкість, надійність; розроблені рекомендації з охорони праці. Виготовлений макет портативного зарядного пристрою і перевірена його працездатність. Дипломний проект включає __ сторінок пояснювальної записки, __ ілюстрацій , __ таблиць, __ креслень, __ бібліографічних найменувань.

Ключові слова: dc-dc, перетворювач напруги, плата, друкована плата, елементи.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Розробка іскрового генератора для технології електрохірургії

Автор: Яременко Андрій Миколайович

Група: РВ-22

Керівник: д.т.н., професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В дипломному проекті проведено розробку іскрового генератора для технології електрохірургії, спроектовано друковану плату іскрового генератора, та розроблена конструкторська документація з використанням сучасної елементної бази. Обрано конструкторське рішення стосовно внутрішньої та зовнішньої компоновок. Також проведені розрахунки друкованої плати на ударну та вібраційну міцність та розрахунок надійності приладу відповідно до технічних вимог.Розроблений оригінальний вузол іскрового генератора формування радіоімпульсів. Створено комплект основних креслень, які дають загальне та вичерпне уявлення про влаштування та функціонування пристрою. Дипломний проект виконано на 66 сторінках, що містять 9 таблиць, 8 рисунків, 11 використаних джерел, 3 додатки.

Ключові слова: іскровий генератор, електрохірургія, скважність, високочастотні імпульси

Атестаційна робота складається з 66 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Автомат керування вуличним освітленням

Автор: Бабич Олександр Вікторович

Група: РВ-22

Керівник: Доцент Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 65 сторінки, включає 5 ілюстрацій, 14 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 додатки. Метою даного дипломного проекту є створення автомату управління вуличним освітленням, який здатен вмикати і вимикати світло в залежності від навколишнього освітлення. В результаті дипломного проекту було досліджено різні схемотехнічні рішення для цих автоматів, вибрано схему електричну принципову та підібрано необхідну елементну базу для даного виробу. Також було вибрано метод виготовлення плати, проведено розрахунок друкованого монтажу та спроектовано друковану плату. Було проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу. Даний пристрій рекомендовано використовувати для освітлення дачних ділянок, вулиць, парків або ландшафтник композицій.

Ключові слова: ключові слова: автомат управління, освітлення, друкована плата, фоторезистор, реле.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Підсилювач низьких частот

Автор: Нільський Богдан Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті був реалізований підсилювач низьких частот; виконано допрацювання схеми електричної принципової підсилювача, виготовлення друкованої плати. Наведені розрахунки по проектуванню друкованої плати і розрахунок на вібростійкість. В кінцевому результаті проекту був отриманий з мінімальними матеріальними витратами працездатний пристрій.

Ключові слова: підсилювач , плата , елементи, частот, дп, ере.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 7 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Погодна метеостанція на базі мікроконтролера

Автор: Матіюк Максим Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка домашньої погодної метеостанції на базі мікроконтролера. У проекті розроблено принципову схему з використанням мікроконтролеру ATMEGA32-16PU, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам та регламентуючим документам. Даний пристрій можна використовувати в житлових приміщеннях для контролю температури та вологості, а також для моніторингу атмосферного тиску.

Ключові слова: погодна метеостанція, atmega32, конструкторська документація

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Вимірювач світло пропускання скла

Автор: Кругаль Антон Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 72 сторінок (16 ілюстрацій, 12 таблиць і 24 посилань) та 4 креслень. Проект присвячений розробці тауметра — пристрою вимірювання світлопропускання скла. Проаналізовано сучасні нормативні вимоги до розглянутого пристрою. Проведений аналіз аналогів, результатом чого було обрання прототипу та найвдаліших технічних рішень. Акцент під час проектування зроблений на мінімізацію елементів схеми електричної принципової зі збереженням техніко-метрологічних характеристик розробки, що суттєво зменшило енергоспоживання та собівартість виробу. Представлена розробка відповідає відповідним нормативним документам та стандартам стосовно вимірювання світлопропускання скла. Першочергове впровадження пристрою стосується органів ДАІ, станцій технічного обслуговування транспортних засобів тощо.

Ключові слова: тауметр, світлопропускання скла, обробка цифрового сигналу

Атестаційна робота складається з 90 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Генератор на основі прямого цифрового синтезу

Автор: Карлик Роман Олексійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка генератора на основі прямого цифрового синтезу. У проекті розроблено принципову схему генератору з використанням інтегральної схеми DDS, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючім документам. Даний генератор можливо використовувати у науково-дослідницьких лабораторіях, сервісних центрах, як джерело стабільного аналогового сигналу.

Ключові слова: генератор, мікроконтролер, цифровий синтез, аналоговий сигнал

Атестаційна робота складається з 68 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Зондуючий пристрій ехолоту

Автор: Кірієнко Сергій Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Коваль А. В.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломному проекті була поставлена ціль розробити пристрій формування зондуючих імпульсів ехолота. При його розробці необхідно врахувати ряд факторів. Прилад має відповідати параметрам замовника, бути економічним в плані живлення, мати мінімальні розміри та вагу, бути простим у використанні та бути доступним за ціною. Разом з цим прилад має бути простим у виробництві та надійним у використанні. Під час виконання проекту було розроблено друковану плату, використовувалися сучасні компонентна база, а також був проведений розрахунок надійності пристрою. В результаті було отримано комплект документації, придатний для впровадження приладу до виробництва. У розділі «Охорона праці» був проведений аналіз безпеки виробництва даного виробу

Ключові слова: ехолот, зондуючий пристрій, розрахунки трансформатора

Атестаційна робота складається з 121 стор. пояснювальної записки, 12 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Матричний світлодіодний дисплей

Автор: Дейнека Олександр Іванович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 70 сторінки, включає 18 ілюстрацій, 21 таблиць, 7 креслень, 13 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка управляючої плати матричного світлодіодного дисплею. У проекті проведено аналіз вимог до сучасних біжучих рядків. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в закритих приміщенях та приміщенях під навісом.

Ключові слова: матричний світодіодний дисплей, мікроконтролер, друкована плата, блок керування

Атестаційна робота складається з 80 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Блок стабілізації попереднього підсилювача потужності

Автор: Батрак Євген Анатолійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У даному дипломному проекті була проведена розробка блоку стабілізаторів попереднього підсилювача потужності. В роботі розроблена принципова схема приладу, проведена розробка конструкції приладу з обґрунтуванням доцільності конструкторських прийнятих конструкторських рішень. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блок стабілізаторів. Результатом роботи є набір конструкторської документації, необхідний для виготовлення пристрою на практиці. У розділі «Охорона праці» була проведена оцінка найбільш шкідливих і небезпечних факторів при розробці та виготовленні блоку стабілізаторів.

Ключові слова: стабілізатор, підсилювач потужності, САПР

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Підсилювач потужності ультразвукових коливань

Автор: Бойко Олександр Анатолійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою розробки є створення конструкції підсилювача потужності сигналів призначених для збудження ультразвукових п’єзоелектричних випромінювачів. У проекті виконано аналіз та цифрове моделювання принципової схеми підсилювача, на основі схеми проведено вибір елементної бази, розроблено трансформатор для узгодження вихідного опору підсилювача та опору п’єзоелектричного випромінювача , який є навантаженням підсилювача. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу в відповідності стандартам і регламентуючим документам. Оцінені потенційно небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть мати місце при розробці, виготовлені та експлуатації спроектованого пристрою.

Ключові слова: підсилювач, випромінювач, трансформатор, ультразвукові коливання , аналоговий сигнал.

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій опромінення електромагнітним полем рідких і напіврідких середовищ

Автор: Наконечний Тарас Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: доцен Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблюється пристрій опромінення рідких, напіврідких середовищ за допомогою електромагнітного поля. В роботі міститься 15 ілюстрацій, 4 таблиці. Метою є створення пристрою, який зможе знезаразити рідкі і напіврідкі середовища за допомогою НВЧ опромінення. Створюваний пристрій буде споживати енергії в декілька разів менше чим термічний спосіб знезараження і більш придатний для подальшого використання за вапнування. В роботі досліджено два варіанти пристрою: перший варіант для опромінення рідкого середовища, другий для опромінення густого середовища. В обох пристроях середовище, що знезаражується подається в пристрій безперервно пристрої можна безперервно подавати матеріал для знезараження і використовувати в якості промислового обладнання для знезараження середовища. Запропоноване обладнання може використовуватися для знезараження мулів, побутових стоків та інших подібних випадках.

Ключові слова: знезараження, НВЧ, опромінювання, мул

Атестаційна робота складається з 85 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 7 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Синтез мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів

Автор: Іваницький Антон Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Синтез мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів» виконано на 52 сторінках, що включає 27 ілюстрацій, 2 таблиці, 1 додаток та 22 бібліографічних посилання. Метою даної роботи є розробка алгоритму синтезу мікросмужкового смугового фільтру на основі електромагнітних кристалів (ЕК). Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості електромагнітних кристалів та неоднорідностей, які їх утворюють. Розглянуто особливості побудови фільтрів з різним типом характеристик на основі ЕК. Проведені дослідження особливостей синтезу структур надвисоких частот (НВЧ), в тому числі і мікросмужкових. Розглянуті особливості імпедансного підходу до проектування ЕК, зокрема визначення та розрахунок параметрів неоднорідностей ЕК. Проведена адаптація методики синтезу НВЧ структур під ЕК, враховуючи особливості ЕК-неоднорідностей. Проведений синтез ЕК для створення смугового фільтру за заданими частотними характеристиками. Результати синтезу порівняні з уже існуючим частото – вибірним пристроєм на основі ЕК.

Ключові слова: електромагнітний кристал, ек- неоднорідність, ebg, dgs, синтез, ачх, смуговий фільтр

Атестаційна робота складається з 61 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Пристрій контролю параметрів мехатронної системи

Автор: Гунько Ігор Яковлевич

Група: РВ-11

Керівник: асистент Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект викладено на 60 сторінках, які містять 17 ілюстрацій 14 таблиць 4 додатки і 12 літературних джерел. Метою проекту є розробка пристрою контролю параметрів мехатронної системи, який призначений для вимірювання тиску в гідравлічних системах і передачу даних на персональний комп`ютер. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений пристрій контролю рекомендовано використовувати в лабораторіях або в домашніх умовах.

Ключові слова: пристрій контролю тиску, керування мехатронною системою, структурна схема мехатронного модуля.

Атестаційна робота складається з 71 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Бортовий комп’ютер на базі мікроконтролера

Автор: Артеменко Дмитро Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: Погребняк Віталій Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 93 сторінки, включає 20 ілюстрацій, 20 таблиць, 5 креслень, 16 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка управляючої плати графічного дисплею для відображення поточного стану вузлів та агрегатів транспортного засобу. У проекті проведено аналіз вимог до сучасних бортових комп‘ютерів. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату бортового комп‘ютера, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений бортовий комп‘ютер рекомендовано використовувати на транспортних засобах середнього та бюджетного класу.

Ключові слова: бортовий комп‘ютер, мікроконтролер, друкована плата, блок керування.

Атестаційна робота складається з 93 сторінок пояснювальної записки, 2 додатків та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Макет для дослідження характеристик осцилографічних гальванометрів

Автор: Клекотюк Віталій Олегович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку макета для дослідження характеристик осцилографічних гальванометрів; була розроблена схема електрична принципова макету, конструкція розроблена з обгрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та точність проведення вимірів. Розроблена інструкція з користування макетом. В результаті проведеної роботи виготовлений макет за комплектом розробленої конструкторської документації, що підтверджується актом впровадження.

Ключові слова: осцилографічний гальванометр, проектування, макет, КД.

Атестаційна робота складається з 50 сторінок пояснювальної записки, 3 додатків та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: