Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Програмно-апаратний метод радіометричних досліджень

Автор: Шпілін Олег Олександрович

Група: РБ-31м

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 111 с., 32 рис., 13 табл., 1 додаток, 29 джерел. Актуальність теми. Вимірювання низькоінтенсивних випромінювань біооб’єктів є досить складним процесом, оскільки рівень вхідних сигналів у більшості випадків порівнюваний з власними шумами радіометричної системи. Відомі методи та засоби мають певні недоліки, зокрема невисоку точність вимірювань та недостатню наочність результатів досліджень. Тому створення програмно-апаратного методу обробки для засобів радіометричних вимірювань власного випромінювання біологічних об’єктів є актуальною задачею. Мета дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення радіометричного процесу дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів у міліметровому діапазоні. Об’єктом дослідження є електромагнітне випромінювання біооб’єктів у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Предметом дослідження є процес обробки електромагнітних сигналів біооб’єктів у радіометричній системи мм-діапазону. Методи досліджень: методи теорії кіл та комп’ютерне моделювання – при розробленні моделі процесу обробки сигналів та при радіометричних досліджень біооб’єкту; методи теорії диференціального обчислення та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи радіометрії – для дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів: 1) Розроблено імітаційну модель процесу програмно-апаратної обробки сигналів в низькочастотному блоці радіометричної системи із застосуванням програмного забезпечення LabVIEW. 2) Запропоновано метод оцінки основних параметрів лінії передачі, що з’єднує вихід радіометричної системи з комп’ютером. 3) Вдосконалено радіометричний метод досліджень низькоінтенсивного власного випромінювання біооб’єктів у НВЧ діапазоні.

Ключові слова: радіометрична система, біооб'єкт, похибка вимірювань

Атестаційна робота складається: з 111 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Вимірювач швидкості звуку в рідинах

Автор: Федоренко Ігор Вячеславович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н., доцент, Мовчанюк Андрій Валерійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Пояснювальна записка: 149 с., 67 рис., 12 таблиць, 3 додатки, 35 джерел. Об’єкт дослідження — рідини. Предмет дослідження — швидкість звуку в рідинах. Мета дослідження — модифікація імпульсного методу з можливістю отримання даних про швидкість звуку в умовах сильних акустичних завад. У першому розділі магістерської дисертації розглянуто важливість апріорного знання швидкості звуку у рідинах, а також розглянуто основні методи їх вимірювання. Запропоновано багаточастотний імпульсний метод вимірювання швидкості звуку в рідинах. Сформульована мета і задачі дослідження. У розділі два магістерської дисертації, в результаті математичного моделювання було показано можливість використання п’єзокерамічних дискових перетворювачів як на товщинних так і на згинних формах коливань. Математичне моделювання розподілу звукового тиску в вимірювальній камері показало, що адекватні результати вимірювань можливо отримати лише при пласкому фронті хвилі. В результаті математичне моделювання було отримано вираз для обрахунку критичного радіусу вимірювальної камери. У третьому розділі магістерської дисертації було висунуто вимоги щодо окремих функціональних вузлів вимірювача швидкості звуку. Проведено моделювання та проектування вузлів вимірювача. Описано виготовлений макетний зразок вимірювача швидкості звуку в рідинах, що реалізує багато частотний імпульсний метод. В четвертому розділі показано виміряні значення швидкості звуку в рідинах, які з достатньою точністю співпадають з довідниковими значеннями. Доведено доцільність вимірювання на частотах, нижчих критичної частоти товщинного резонансу п’єзокерамічного перетворювача. Показано потенційну можливість запропонованого методу вимірювання швидкості звуку в умовах зосереджених за спектром завад.

Ключові слова: швидкість звуку, багаточастотний, імпульсний, ультразвук, пєзокерамічний

Атестаційна робота складається: з 147 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модуляційний радіометричний вимірювач дози поглинутої енергії при світлотерапії

Автор: Ліснічук Анатолій Сергійович

Група: РБ-31м

Керівник: Д.т.н професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 105 с., 30 рис., 3 табл., 26 джерел. Об’єкт дослідження – методи вимірювання дози поглинутої енергії при світлотерапії. Мета роботи – підвищення точності вимірювання інтенсивності світлового потоку, наряду із спрощенням схеми та збільшенням чутливості. Методи дослідження – у роботі було використано комп’ютерне моделювання розповсюдження оптичного випромінювання, у електронному пакеті «Mаthcad 15» із застосуванням методу Монте-Карло. Використані методи математичної статистики обробки результатів, закони оптичного розповсюдження світла видимого діапазону. При впливі на організм людини світлом оптичного діапазону проявляються певні ефекти в залежності від довжини хвилі. В медицині використовується весь діапазон оптичного випромінювання для фототерапії. Суть роботи полягає в проведенні аналізу сучасної апаратури для вимірювання оптичного випромінювання у фототерапії, виявленні недоліків та розробка завдань щодо їх усунення. Проведення моделювання взаємодії світлового випромінювання та експериментальне дослідження проникнення світла в біотканину. Розробка моделі модуляційного каналу проходження світла через біотканину.при комбінованому впливі. За матеріалами магістерської дисертації опубліковано 2 тези на науково-технічних конференціях, стаття у фахових виданнях та отримано 1 патент на корисну модель.

Ключові слова: модуляційний радіометр, світлотерапія, інтенсивнівсть випромінювання.

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Ультразвукова діагностика лобових та гайморових пазух

Автор: Євтушок Вадим Вікторович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н доцент Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 85 с., 28 рис., 6 табл., 1 додаток, 27 джерел. Об’єкт дослідження — методи ультразвукової діагностики захворювань лобових та гайморових пазух. Предмет дослідження — підвищення інформативності ехозображень, отриманих при А-режимі роботи пристрою. Мета роботи — полягає в підвищенні якості ультразвукової діагностики, проведеної за допомого синускопа в А-режимі роботи, шляхом покращення параметрів пєзоперетворювача та збільшення глибини проникнення ультразвуку. Методи дослідження — комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MATHCAD. Отриманні результати дослідження дають змогу збільшити інформативність ехозображень. В результаті проведення аналізу ультразвукового пристрою, теоретичного аналізу можливих структур п’єзоперетворювача можливо розробити широкосмуговий перетворювач ехосигналу.

Ключові слова: ультразвук,синусит, п’єзоперетворювач, ехозображення.

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст