Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Наноелектронні пристрої обробки сигналів

Автор: Хатян Дмитро Володимирович

Група: РІ-31м

Керівник: д.т.н., проф., Нелін Євген Андрійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 100 сторінок, яка включає в себе 4 розділи, 50 ілюстрацій, 2 додатки і 48 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуто актуальне питання дослідження пристроїв на основі штучних вуглецевих структур. Мета роботи полягала в дослідженні пристроїв на основі штучних алотропних форм вуглецю: моделювання та аналіз характеристик. Проаналізовано існуючі пристрої обробки сигналів, визначено їх недоліки та переваги. Досліджено формування зонної діаграми напівпровідникових надґрат. В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних статей та електронних джерел отримано висновок щодо пристроїв, які працюють на основі штучних алотропних форм вуглецю. Розроблено програмне забезпечення, яке реалізую математичну модель. Отримано характеристики типових пристроїв та проведено їх аналіз.

Ключові слова: фулерен та пристрої на його основі, вуглецеві нанотрубки та пристрої на їх основі, графен та пристої на його основі, штучні алотропні форми вуглецю, пристрої обробки сигналів, надґрати, імпедасна модель періодичної структури.

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Cинтез частотно–вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів

Автор: Онищенко Дмитро Юрійович

Група: РІ31м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську дисертацію: 103 с., 37 рис., 4 табл., 2 додатки, 25 джерел. Об’єкт дослідження — пристрої на основі електромагнітних кристалів. Мета роботи — дослідження алгоритму синтезу фільтра на основі електромагнітних кристалів. Метод дослідження — імпедансний метод та моделювання в САПР апаратури НВЧ. На сьогодні найвищу ефективність для використання в фільтрах НВЧ діапазону (на основі мікросмужкових ліній) мають тривимірні неоднорідності. Також вони дозволяють зробити пристрої фільтрації більш компактними за рахунок поєднання в одній неоднорідності кількох еквівалентних схемних елементів фільтра–прототипа. На даний момент не існує строгого вирішення задачі синтез ні для окремих неоднорідностей ні, тим більше, для пристроїв на їх основі. В результаті виконання роботи виконано адаптацію імпедансного підходу для виконання синтезу фільтра на основі електромагнітного кристалу. Проведено моделювання, що підтверджує адекватність алгоритму. Зроблено прогнозні припущення що до напрямків подальшого підвищення ефективності неоднорідностей.

Ключові слова: електромагнітний кристал, мікросмужкова лінія, імпедансна модель, неоднорідності ліній передачі.

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Розробка системи керування рухом мікросупутника та його захисту від зовнішніх впливів у космосі

Автор: Іванов Сергій Леонідович

Група: РІ-31м

Керівник: Уваров Б.М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 133 сторінки, які включають в себе 5 розділів, 59 ілюстрацій, 2 додатки і 89 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуто два основних напрямки: тривісна активна орієнтація та методи захисту від космічних чинників. Об'єктами дослідження даної магістерської роботи є системи керування космічних апаратів та захист бортової радіоелектроної апаратури та самого КА, у космічному середовищі. Мета виконання магістерської роботи полягає в виборі найоптимальнішого методу керування супутником та забезпечення функціональної безпеки радіоелектронних засобів космічних систем і, зокрема, космічних апаратів що дозволить збільшити термін активного існування створюваних космічних апаратів від 10-20 років і більше. В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних статей та електронних джерел отримано висновок щодо систем орієнтації, та методів захисту супутника. Розроблено математичні моделі систем керування рухом та отримано значення розрахунку захистних поверхонь систем захисту супутника.

Ключові слова: супутник, система орієнтації, система захисту, графен, композит.

Атестаційна робота складається: з 133 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Антени на основі тривимірних неоднорідностей для телекомунікаційних технологій

Автор: Корнійчук Максим Васильович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарько А.І

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація: 104 с., 71 рис., 3 табл., 1 додаток, 32 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітні кристали та структури на їх основі. Предмет дослідження — антени на основі тривимірних електро-магнітнокристалічних неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітно-кристалічних неоднорідностей в структурі антен Wi-Fi діапазону для покращення характеристик антен. Методи дослідження — метод скінчених інтегралів, числовий метод тривимірного електромагнітного аналізу, метод періодичної лінії передачі, метод моделі з зосередженими елементами. В роботі було розглянуто сучасні мікросмужкові антенні рішення та структури, що покращують характеристики мікросмужкових антенних пристроїв, серед яких двовимірні структури та тривимірні структури. Значну увагу приділено впровадженню тривимірних структур в антенну техніку. Виконано та проаналізовано математичну модель антени з використанням тривимірних структур. Досліджено вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики антенних пристроїв. Отримані результати дослідження дають змогу значно покращити характеристики мікросмужкових антен, а саме, суттєво збільшити значення коефіцієнта відбиття, розширити робочу смугу частот, збільшити коефіцієнт підсилення антени та зменшити її розміри. Оскільки ця тема є досить актуальною на сьогоднішній день, результати даної роботи можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях

Ключові слова: мікросмужкові антени, структури з порушеним шаром заземлення, періодичні структури, електромагнітні кристали, електромагнітнокристалічні неоднорідності

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Резонансні частотно-вибірні структури на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

Автор: Гуленко Олексій Вадимович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарко Анатолій Іваноч

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську роботу: 107 стор, 71 рис., 7 табл., 3 додатки, 33 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності та структури на їх основі. Предмет дослідження — вузькосмугові фільтри на основі ЕК-неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей в структурі вузькосмугових фільтрів Wi-Fi діапазону. Методи дослідження — метод неоднорідної лінії передачі, метод скінченних інтегралів. В роботі розглянуто традиційні та сучасні мікросмужкові рішення, що покращують характеристики мікросмужкових частотно-вибірних пристроїв, серед яких неоднорідності в шарі заземлення (defected ground structure, DGS) та в шарі провідника (defected microstrip structure, DMS). Значну увагу приділено періодичним мікросмужкових структурам радіодіапазону. Розглянуто побудову вузькосмугових фільтрів на основі цих технологій. Зроблено аналіз технології Wi-Fi та вимог до побудови фільтрів в цьому діапазоні згідно міжнародних стандартів, наведено типові аналоги фільтрів для Wi-Fi діапазону. Розроблено одно- та тривимірні комп’ютерні моделі вузькосмугових фільтрів на основі моделі Фабрі-Перо з використанням ЕК-неоднорідностей та досліджено їх характеристики в ряді комп’ютерних експериментів. Проаналізовано вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики фільтру та показано важливість її врахування. Проведено аналіз впливу набігу фаз при скачках імпедансів в структурах ЕК-фільтрів. Результати роботи можуть бути використані у подальших науково-дослідних роботах та у навчальному процесі у відповідних навчальних закладах України.

Ключові слова: резонатори, електромагнітний кристал, мікросмужкові пристрої

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Засоби покращення і забезпечення якості звуку та зображення у системах цифрового телебачення

Автор: Гаджилов Ярослав Валерійович

Група: РІ-31м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження – методи передачі сигналів зображення та звуку в системах цифрового телевізійного мовлення. Метою даної дисертації є дослідити вплив окремих етапів обробки відео та звукової інформації у системах цифрового телевізійного мовлення на якість відтворення телевізійних програм та можливість адаптації режиму передачі інформації до умов розповсюдження сигналів цифрового телебачення. Роботу виконано шляхом аналітичних досліджень теоретичних та експериментальних даних друкованих і електронних джерел інформації. У роботі систематизовано вплив окремих процесів передачі сигналів зображення та звуку на якість їх відтворення. Отримано порівняльні залежності якості відтворюваного зображення від параметрів системи стиснення, застосованих під час передачі сигналів цифрового телебачення, отримано експериментальні залежності, що встановлюють зв’язок між суб’єктивними та об’єктивними методами оцінювання якості зображень цифрового телебачення. Результати отримані в дисертації можуть бути використані в навчальному процесі підготовки та перепідготовки фахівців у галузі телевізійного мовлення та передачі мультимедійного контенту засобами цифрових телекомунікаційних мереж. Результати можна також використовувати під час планування, налагоджування та експлуатації мереж цифрового телевізійного мовлення.

Ключові слова: цифрове телевізійне мовлення, відеопослідовність, піксель, кадр, відеокодек, надмірність, відеокомпресія, якість зображення, спотворення, кодек, кореляція

Атестаційна робота складається: з 110 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Фетальний добовий моніторинг електрокардіограми під час вагітності

Автор: Зінгер Яна Леонідівна

Група: РІ-31м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В роботі розглянуто фізіологічні параметри електрокардіограми плоду та матері. Проаналізовано методи діагностики серця плоду, та існуючі реалізації визначення параметрів електрокардіограми. Запропоновано метод добового фетального моніторингу, який дає змогу реєструвати електрокардіограму плоду на протязі доби, та алгоритм для виділення електрокардіограми плоду із суміші сигналів знятих за допомогою абдомінальних відведень. Досліджено метод сліпого розділення сигналів для виокремлення електрокардіограми плоду. В ході дослідження було імітовано сигнали електрокардіограми матері та плоду, на які було нанесено випадкові завади, для подальшої обробки. В результаті тестування та розрахунку похибки, доведено, що метод сліпого розділення сигналів дає більшу точність ніж адаптивний.

Ключові слова: фетальний моніторинг, електрокардіограма, абдомінальний, сліпе розділення сигналів

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація