Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Аналіз електромагнітних полів розсіювачів з фрактальною геометрією в приміщеннях

Автор: Ткач Леонід Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація присвячена питанням аналізу рівнів випромінювань електромагнітних полів від розсіювачів з фрактальною геометрією. Пояснювальна записка займає об’єм 128 с., містить 45 рисунки, 18 таблиць, 144 формул та 44 джерел. Складається зі вступу, переліку посилань, п’яти розділів, висновків, списку посилань та додатків. В магістерській дисертації друковані плати та пристрої розглядаються як розсіювачі з фрактальною геометрією. Запропоновано моделювати провіднидники друкованих плат як випадкові антенні структури стохастичним фракталом дендритного типу. Виконано електродинамічне моделювання шляхом апроксимації пристроїв системами тонких провідників і плоских екранів, які враховують розрахунок поверхневого струму, наведеного збудженням на провідних елементах моделі. В якості математичної основи є метод інтегральних рівнянь, записаний щодо щільності поверхневого струму на тонких провідниках і провідних екранах. Виконані дослідження фрактальних антен у діапазоні від 2 до 18 ГГц, з яких видно, що їх робоча область частот є чергуванням смуг пропускання та послаблення. Ширина смуги пропускання збільшується з підвищенням робочої частоти антени. У смугах пропускання збуджуються окремі локальні ділянки активної поверхні фрактальної антени. Розміри і розташування цих ділянок залежать від частоти сигналу зондуючого сигналу. Фрактальні антени в певних діапазонах частот можуть забезпечити достатньо високий коефіцієнт підсилення. Експериментально підтверджено, що друковані плати під час оцінки їх ЕМС можна розглядати як фрактальні розсіювачі.

Ключові слова: електромагнітна сумісність, рівні випромінювань електромагнітних полів, статистико-детермінований підхід

Атестаційна робота складається: з 116 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Програма для підвищення якості послуг інтернет-торгівлі при використанні мобільних пристроїв

Автор: Таращук Григорій Миколайович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація: 128 с., 12 рис., 2 табл., 1 додаток, 30 джерел. Об’єкт дослідження — мультимедійний смартфон IPhone. Предмет дослідження — методи програмування у середовищі Xcode. Мета роботи — зменшити кількість повернень при інтернет-купівлі через мобільні пристрої. Розробка такої програми надасть нові можливості для користувачів мобільної операційної системи. Ця програма надає суттєві переваги у порівнянні з існуючими аналогами.

Ключові слова: програма, iphone, xcode

Атестаційна робота складається: з 135 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Аналіз та синтез українського мовлення

Автор: Міннігалімов Руслан Тимурович

Група: РВ-31м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Актуальність. Українська мова є державною та рідною мовою нашого народу. Одним із важливих компонентів мови є інтонація. Вона передає сенс мовлення, виражає ставлення мовця до того, що говориться, а також надає емоційних значень висловлюванню, відіграє важливу роль у мовленні і в той же час є малодослідженою. Дослідження інтонації проводяться філологами, лінгвістами. Вони описують її види та характеристики, наприклад, висхідна чи спадна інтонація, але, з технічної точки зору, в таких описах немає конкретики, тому важливим є дослідження характеристик мовних сигналів з інтонацією та їх опис з надання вимірювальних можливостей. Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи є вивчення характеристик мовних сигналів з інтонацією, розробка методу аналізу цих характеристик та їх описання за цим методом для надання розрахункових значень за допомогою яких можна було б надати більш точну характеристику інтонації. Об’єктом дослідження є інтонація українського мовлення, що записана в мовленнєвому сигналі. Предметом дослідження є частота основного тону мовленнєвого сигналу, його спектрограма та інтенсивність. Методи дослідження. Досліджуються характеристики мовленнєвого сигналу: частота основного тону та спектрограма мовленнєвих сигналів. Дослідження відбуваються при зміні інтонації, її видів: рівна, питальна й така, що надає мовленню заперечного значення. Її параметрів: частоти основного тону, спектрограми, інтенсивності. Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в наступному: 1. Проаналізована залежність частоти основного тону, інтенсивності та спектрограми сигналів, пов’язаних з інтонацією українського мовлення. 2. Зроблений математичний розрахунок зміни частоти основного тону сигналу. Практична значимість. Математичний розрахунок зміни частоти основного тону допоможе більш точно описувати мовленнєві сигнали при досліджені інтонації, що допоможе краще зрозуміти залежність частоти основного тону від інтонації та краще встановити зв’язки інтонації з такими характеристиками сигналів як спектрограма та інтенсивність. Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, останній з яких включає висновки по проведеним дослідженням, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 90 сторінок.

Ключові слова: аналіз мови, синтез мови, математична модель

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження службових параметрів наземних та бортових приймачів з використанням системи GPS

Автор: Максименко Ярослав Вадимович

Група: РВ-31м

Керівник: Прищепа М. М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Дипломна магістерська дисертація на тему «Дослідження службових параметрів наземних и бортових приймачів GPS». 93 стр.,13 рис., 23 табл., 20 джерел. Об’єкт дослідження: модель псевдодальності до супутників GPS. Моделюється та досліджується модель псевдодальності супутників; методи виміру псевдодальності; фактори впливаючі на похибки виміру псeвдодальності. Приводиться методика виміру псевдодальності; формати псевдодальності в навігаційному приймачі; декодування вимірювальної інформації. Виконується декодування й обробка даних приймача в інтеварлі часу 8000 секунд. Даються програми в середовищі MatLab для визначення видимості супутників, декодування експериментальних данних й обробки результатів вимірювання. Розроблюються методи по керуванню безпекою польотів в аеронавігаційній системі при впровадженні супутникової системи навігації.

Ключові слова: псевдодальність, супутник, gps, орбіта, моделювання, інтерполяція, декодування, фактори впливу, дослідження, структура повідомлень.

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Адаптивний мережевий фільтр для захисту інформації в засобах електронно-обчислювальної техніки

Автор: Іщенко Костянтин Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: В даній магістерській дисертації було проведено дослідження каналів витоку інформації в лінії електроживлення через побічні електромагнітні випромінювання. Розроблена схема каналу адаптивного мережевого фільтра. Була розроблена схема електрична принципова адаптивного мережевого фільтра. Даний фільтр активної потужності створює високий опір, послідовній лінії гармонійного струму. Маючи високу потужність з боку джерела, пасивний фільтр поглинає гармонійний струм, створений нелінійним навантаженням. Даний фільтр можна використовувати в будь якій сфері де виникає проблема в побічних електромагнітних випромінюваннях. Магістерська дисертація виконана та оформлена у вигляді пояснювальної записки, яка включає в себе 100 сторінок та призентації яка включає в себе 5 ілюстрацій

Ключові слова: витік інформації, електромагнітне випромінювання, мережевий фільтр

Атестаційна робота складається: з 86 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Методи обробки сигналів відгуку у нелінійній радіолокації

Автор: Гаташов Олександр Олександрович

Група: РВ31м

Керівник: Професор Зіньковський Юрій Францевич

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг магістерської дисертації становить 106 сторінок, яка включає в себе 33 ілюстрацій, 6 таблиць і 28 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання обробки вторинного сигналу відгуку нелінійної радіолокації. Мета роботи полягала в дослідженні випливів зондуючого сигналу на спектр сигналу відгуку від розсіювача в нелінійній раділокації. Проаналізовано існуючі конструкції нелінійних раділокаторів, наведена таблиця з порівняннями їх характеристик. В результаті проведеного аналізу вторинного поля нелінійної радіолокації, було показано як саме змінюються його характеристики в залежності від типу опромінюваної нелінійності.

Ключові слова: нелінійна радіолокація, вторинний сигнал відгуку, мікросмужкова лінія, нелінійні розсівачі, параметричні розсіювачі

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій для передачі телеметричної інформації з віддалено об’єкту

Автор: Бурячинський Максим Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати

Анотація: Магістерська дисертація присвячена розробці пристрою для передачі телеметричної інформації з віддаленого об'єкта на комп'ютер. Пристрій для передачі телеметричної інформації може бути використаний в різних галузях виробництва, при дистанційному спостеріганні за процесом в тяжко доступних місцях, де використання кабелю економічно не вигідна, або коли потрібно максимально швидкісне розгортання телеметричної мережі (наприклад, аварійні ситуації). Використання бездротової передачі інформації забезпечує швидкий, надійний та якісний зв’язок між давачами та центром обробки інформації, та дозволяє реагувати на непередбачувані ситуації в режимі реального часу. В свою чергу автономність системи, компактність та габарити дозволяють швидко встановлювати пристрій на рухомі об’єкти, та у віддалені місця, що робить пристрій незамінним для багатьох галузей виробництва, а також при надзвичайних ситуаціях. Магістерська дисертація оформлений у вигляді пояснювальної записки, що містить 69 аркушів, і графічної частини – 3 аркушів формату А4.

Ключові слова: радіомодем, кд, бездротова передача

Атестаційна робота складається: з 64 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоскої спіральної антени

Автор: Галицький Олександр Павлович

Група: РВ-31м

Керівник: Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 129 сторінок, яка включає в себе 55 ілюстрації, 8 таблиць, 3 додатки і 52 бібліографічні найменування за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання розвитку телекомунікаційних систем, раціональне використання спіральних антен, вирішено багато практичних завдань, що визначатимуть якісні та кількісні показники радіотехнічних систем. Мета роботи дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоских спіральних антен: моделювання та аналіз характеристик, визначення недоліків та переваг пристроїв. В результаті проведеного аналізу характеристик, випромінювання спіральної антени, розрахунку компонентів електромагнітного поля, моделювання широкосмугових розсіювачів у середовищі ММаnа, MathCad було отримано: Діаграми спрямованості нелінійних розсіювачі; Енергетичні характеристики складових сигналу відгуку при нелінійному розсіюванні; Отримана можливість використання нелінійних розсіювачів в якості фізичних моделей закладних пристроїв.

Ключові слова: діаграма направленості, нелінійна радіолокація, нелінійний розсіювач, сигнал відгуку, спіральна антена, випромінювання

Атестаційна робота складається: з 129 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Метод виявлення нелінійних розсіювачів за вторинним випроміненням

Автор: Балицький Віталій Ігорович

Група: РВ-31м

Керівник: К.т.н. проф. Зіньковський Юрій Францович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Робота полягає у виявленні вторинних демаскуючих ознак напівпровідникових НРс з метою збільшення ефективності використання нелінійних радіолокаторів для пошуку закладних пристроїв у сфері технічного захисту інформації. Дослідження вторинних демаскуючих ознак передбачає аналіз внутрішніх ефектів у напівпровідникових структурах НРс під час дії відносно потужного ЗС НР. Метою дисертаційної роботи є дослідження структури відгуку нелінійного розсіювача на предмет забезпечення ефективної ідентифікації останнього. Впровадження основних положень роботи у практику технічного захисту інформації має науково-практичне значення та підвищує ефективність встановлення, ідентифікації та локалізації закладних пристроїв методами нелінійної радіолокації. За матеріалами дисертації опубліковано 1 наукову працю на тему «Забезпечення дистанційного виявлення об’єктів у нелінійній радіолокації» Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури. Робота містить 120 сторінок, 27 малюнків і 7 таблиць. Список літератури включає 45 найменувань.

Ключові слова: нелінійна радіолокація, нелінійний розсіювач, сигнал відгуку, вторинне випромінювання, захист інформації, закладний пристрій, демаскуюча ознака, завади.

Атестаційна робота складається: з 130 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Система концентрації енергії електромагнітного поля нвч діапазону від n джерел в одному об’ємі

Автор: Слободенюк Андрій Михайлович

Група: РВ-31м

Керівник: доцент, к.т.н. Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 142 сторінок, яка включає в себе 59 ілюстрацій, 4 таблиці, 1 додаток і 51 бібліографічні найменування за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання розробки та проектування системи концентрації енергії електромагнітного поля НВЧ діапазону для сушки сипучих матеріалів. Мета роботи полягала в розробці і дослідженні систем концентрації енергії електромагнітного поля НВЧ діапазону.Проаналізовано існуючі пристроїв для сушки сипучих матеріалів, висвітленно їх основні недоліки. Досліджено можливі варіанти побудови систем концентрації енергії електромагнітного поля. В результаті проведення теоретичного аналізу поляризаційних фільтрів, теоретичного аналізу опромінюючих структур, розрахунку систем розподілу поля, розрахунку поля в зоні концентрації енергії електричного поля НВЧ діапазону розробили спрощену конструкцію системи концентрації енергії з дзеркальними відбивачами.

Ключові слова: нвч, сушарки, сипучі матеріали, мікрохвильовий пристрій, хвилевідно-щілині антени, дзеркальні антени.

Атестаційна робота складається: з 142 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація