Кафедра радиоконструирования и производства радиоапаратуры

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності «172 Телекомунікації та радіотехніка» та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

Перечень технических дисциплин, изучаемых студентами кафедры

Обратите внимание! Список не окончательный и постоянно обновляется. Также большинство из приведенных дисциплин относится к учебным планам студентов, обучающихся в данное время. Абитуриенты, выбравшие нас в 2016 году, будут учиться по новым учебным планам в соответствии с новым перечнем специальностей и специализаций.

 Дисциплины для специальности Радиоэлектронные аппараты и средства (РВ)

 1. Технология производства електронных средств
 2. Методы и аппаратура защиты информации
 3. Автоматизация производства электронных средств
 4. Компютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технологій
 5. Мікрохвильова техніка
 6. Оптоелектронні пристрої та систем
 7. Компютерне проектування електронної апаратури
 8. Компютерні мережі та засоби телекомунікацій
 9. Системне та програмне забезпечення компютерного проектування
 10. Моделювання електронних схем, конструкції та технології електронної апаратури
 11. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 12. Проектування баз даних
 13. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 14. Функціональна та наноелектроніка
 15. Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень

Дисциплины для специальности Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники (РИ)

 1. Конструкции и технологии микросистемной техники
 2. Физико-техничес­кие основы микросистемной техники
 3. Технология производства електронных средств
 4. Методы и аппаратура защиты информации
 5. Интеллектуальные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры
 6. Проектирование микросистемной техники
 7. Технологии виртуальных приборов
 8. Мікро та нанооптика
 9. Мікро та нанороботи
 10. Технології віртуальних приладів
 11. Моделювання мікро- і наноструктур
 12. Системи автоматизованного проектування мікро- і наносистем
 13. Матеріали мікросистемної техніки та наноелектроніки
 14. Інтелектуальні інформаційні технології
 15. Мікро- і наносенсори
 16. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 17. Проектування баз даних
 18. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 19. Функціональна та наноелектроніка

Дисциплины для специальности Биотехнические и медицинские аппараты и системы (РБ)

 1. Автоматизация обработки биоинформации
 2. Электронные диагностические аппараты и системы
 3. Основы диагностики в биологии и медицине
 4. Взаимодействие физических полей с биообъектами
 5. Биофизика и биофотоника
 6. Аппаратура реабилитации
 7. Дизайн биомедицинской аппаратуры
 8. Биосенсоры и измерительные преобразователи
 9. Інтроскопія біообектів та методи відображ біоінформації
 10. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 11. Оптоелектронні пристрої та системи
 12. Основи гістології
 13. Основи нормальної та патологічної фізіології
 14. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 15. Електронна апаратура лікувальних технологій
 16. Експлуатація біомедичної апаратури
 17. Метрологія біомедичної апаратури

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 1. Устройства защиты информации в электронной аппаратуре
 2. Конструирование электронных средств
 3. Механика и основы мехатроники
 4. Обеспечение качества РЭА
 5. Оптоэлектронные устройства и системы
 6. Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры
 7. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры
 8. Основы систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры
 9. Электронная компонентная база
 10. Электронные приборы
 11. Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 1
 12. Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 2
 13. Микропроцессоры в электронных аппаратах
 14. Мікроелектроніка
 15. Алгоритмізація та програмування
 16. Інтелектуальна радіоелектронна апаратура
 17. Інформаційні технології
 18. Комп’ютерна інженерна графіка
 19. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури
 20. Метрологія радіоелектронної апаратури
 21. Мікропроцесори в радіоелектронних апаратах
 22. Прикладна електродинаміка
 23. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл
 24. Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури
 25. Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури
 26. Математичне моделювання систем і процесів
 27. Математичні методи оптимізації
 28. Основи наукових досліджень
 29. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації
 30. Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі
 31. Автоматизація обробки технічної інформації
Биосенсоры и измерительные преобразователи

Лектор: Смирнов Владимир Павлович

Количество кредитов: 2

Учебная дисциплина «Биосенсоры и измерительные преобразователи» (БСВП) является частью образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра направления 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты» отрасли знаний 0509 «Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь». Дисциплина БСВП входит в цикл профессиональной и практической подготовки. Статус кредитного модуля – по выбору студентов. Кредитный модуль изучается в 5 семестре 3 года подготовки.

Предмет учебной дисциплины: измерительные преобразователи для преобразования проявлений жизнедеятельности биологического объекта в электрические сигналы.

Междисциплинарные связи: "Высшая математика", "Общая физика", "Электронные приборы", "Материаловедение и материалы электронной аппаратуры". Дисциплина БСВП обеспечивает усвоение всех без исключения последующих дисциплин, изучаемых студентами специальности 7. 091002 "Биотехнические и медицинские аппараты и системы"

Целью кредитного модуля является формирование у студентов способностей:

Форма обучения — дневная. Количество кредитов ECTS — 2. Количество разделов – 8. Распределение учебного времени по видам занятий: лекции — 18 часов, практические занятия — 18 часов, самостоятельная работа – 24 часа. Форма семестрового контроля – дифференцированный зачет.

PDF-вариант анотации!

Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 2

Лектор: Смирнов Владимир Павлович

Количество кредитов: 7.5

Кредитный модуль «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» Часть (РЭМРЭЦ -2) является составной частью учебной дисциплины «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» (РЭМРЭЦ) программа которой составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки бакалавра направления 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты» отрасли знаний 0509 «Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь». Дисциплина РЭМРЭЦ входит в цикл профессиональной и практической подготовки. Статус кредитного модуля — нормативный. Кредитный модуль изучается в 4 семестре 2 года подготовки.

Предмет учебной дисциплины: радиоэлектронные цепи и сигналы, используемые в системах создания, передачи, приема и обработки информации

Междисциплинарные связи: "Высшая математика", "Общая физика", "Электронные приборы", "Материаловедение и материалы электронной аппаратуры". РЭМРЭЦ — 2 обеспечивает изучение всех без исключения последующих дисциплин радиотехнического профиля, изучаемые студентами направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Целью кредитного модуля является формирование у студентов способностей:

После усвоения кредитного модуля студенты должны продемонстрировать следующие результаты обучения:

Форма обучения — дневная. Количество кредитов ECTS — 7,5. Количество разделов – 6. Распределение учебного времени по видам занятий: лекции — 72 часа, практические занятия — 18 часов, лабораторные занятия — 36 часов, самостоятельная работа – 99 часов. Форма семестрового контроля – дифференцированный зачет.

PDF-вариант анотации!

Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей 1

Лектор: Смирнов Владимир Павлович

Количество кредитов: 5.5

Кредитный модуль «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» Часть 1 (РЭМРЭЦ -1) является составной частью учебной дисциплины «Радиоэлектроника и моделирование радиоэлектронных цепей» (РЭМРЭЦ), программа которой составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки бакалавра направления 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты» отрасли знаний 0509 «Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь». Дисциплина РЭМРЭЦ входит в цикл профессиональной и практической подготовки. Статус кредитного модуля — нормативный. Кредитный модуль изучается в 3 семестре 2 года подготовки.

Предмет учебной дисциплины: линейные радиоэлектронные цепи для формирования и преобразования сигналов в системах создания, передачи, приема и обработки информации.

Междисциплинарные связи: "Высшая математика", "Общая физика", "Электронные приборы", "Материаловедение и материалы электронной аппаратуры". РЭМРЭЦ-1 обеспечивает изучение всех без исключения последующих дисциплин радиотехнического профиля, изучаемые студентами направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Целью кредитного модуля является формирование у студентов способностей:

После усвоения кредитного модуля студенты должны продемонстрировать следующие результаты обучения:

Форма обучения — дневная. Количество кредитов ECTS — 5,5. Количество разделов – 3. Распределение учебного времени по видам занятий: лекции — 54 часа, практические занятия — 18 часов, лабораторные занятия — 18 часов, самостоятельная работа – 75 часов. Форма семестрового контроля – экзамен.

PDF-вариант анотации!

Микропроцессоры в электронных аппаратах

Лектор: Дюжаев Леонид Петрович

Количество кредитов: 6

Учебная дисциплина посвящена обучению студентов основным принципам разработки программного и аппаратного обеспечения микропроцессорных систем разного уровня, выполнение которыми заданных функций которыми обеспечивается объединением аппаратных и программных средств для реализации как функций по обработке данных, так и функций управления внешними устройствами (ввода и вывода информации). В процессе обучения студенты овладевают навыками использования системного программного обеспечения персональных компьютеров и кроссовых систем для разработки программного обеспечения для встраиваемых микроконтроллеров. За основу принят язык программирования Ассемблер, который требует тщательного изучения систем команд изучаемых микропроцессоров.

PDF-вариант анотации!

Технология производства електронных средств

Лектор: Попсуй Владимир Ильич

Количество кредитов: 7.5

"Технология производства электронных средств" относится к циклу дисциплин профессиональной и практической технологической подготовки специалистов в области "Радиотехника, радиоэлектронные аппараты и связь". Дисциплина базируется на использовании знаний, полученных студентами при изучении общеобразовательных и специальных технических дисциплин, а также дисциплин конструкторско-технологической подготовки и является конечной в этом цикле дисциплин.

Дисциплина «Технология производства электронных средств» должна обеспечивать технологическую подготовку студентов для разработки, производства и эксплуатации различных радиоэлектронных аппаратов. Эта цель достигается путем формирования у студентов способностей:

PDF-вариант анотации!

Основы систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Адаменко Юлия Фёдоровна

Количество кредитов: 6

На сегодняшний день ни один разработчик не может представить процесс проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) без использования компьютерных программ. Они сопровождают весь процесс, от замысла до технической реализации.

В рамках курса «Основы систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры» студенты знакомятся с особенностями работы систем автоматизированного производства, в частности CAD, CAE и CAM системами. Рассматриваются принципы построения графических моделей и операции с ними; графические стандарты и форматы; методы формирования изображения на экране монитора; принципы моделирования в программах инженерного анализа; принципы автоматизации производства.

В рамках лабораторных и практических работ студенты выполняют полное проектирование печатного узла с выполнением всей необходимой конструкторской документации с помощью программного пакета Altium Designer или P-CAD.

PDF-вариант анотации!

Проектирование радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Адаменко Юлия Фёдоровна

Количество кредитов: 3

Дисциплина «Проектирование радиоэлектронной аппаратуры» систематизирует и развивает приобретенные студентами знания из других дисциплин. Так, в рамках курса студенты рассматривают все этапы жизненного цикла радиоэлектронной аппаратуры (РЭА); этапы и принципы ее проектирования; влияние дестабилизирующих факторов на работу аппаратуры и защита от этого воздействия; особенности компоновки РЭА; методики узлового и межузлового соединений. Особое внимание обращается на качество разработки конструкторской документации.

Дисциплина дает наглядное представление о всех этапах дипломного проектирования.

Результатом выполнения расчетно-графической работы является разработка технического задания на аттестационную дипломную работу.

PDF-вариант анотации!

Конструкции и технологии микросистемной техники

Лектор: Адаменко Юлия Фёдоровна

Количество кредитов: 4

Неотъемлемой составляющей работа всех современных «гаджетов» является использование тех или иных микроэлектромеханических (МЭМ) устройств. Это могут быть, как разнообразные виды датчиков (акселерометры, гироскопы, датчики освещения и температуры), так и разные исполнительные механизмы (микродвигатели, микрозеркала, переключатели и тому подобное).

В рамках курса «Конструкции и технологии микросистемные техники» студенты знакомятся с разновидностями МЭМ устройств, изучают особенности их функционирования и конструкции.

Важным аспектом при проектировании МЭМ устройств является понимание технологии их производства, что также рассматривается в рамках курса.

На лабораторных работах студенты исследуют работу двухосного акселерометру, дифференциального датчика давления и осцилографического гальванометра.

PDF-вариант анотации!

Методы и аппаратура защиты информации

Лектор: Перегудов Сергей Николаевич

Количество кредитов: 4

Дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки магистров специальностей 8.05090201 «Радиоэлектронных аппарата и устройства» и 8.05090203 «Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники». Она базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Алгоритмизация и программирование», «Физико-теоретические основы конструирования электронных аппаратов», «Информационные технологии», «Компьютерные сети и средства телекоммуникаций». Основным заданием курса является формирование у студентов знаний методов и средств защиты информации от случайных и преднамеренных угроз, умение использовать программно-аппаратные средства защиты информации и решать основные задачи по обеспечению информационной безопасности на стадии разработки и проектирования электронных аппаратов.

PDF-вариант анотации!

Физико-техничес­кие основы микросистемной техники

Лектор: Перегудов Сергей Николаевич

Количество кредитов: 6

Учебная дисциплина «Физико-технические основы микросистемной техники» изучается на 3 курсе бакалаврата «Радиоэлектронные аппараты» и относится к циклу профессиональной и практической подготовки специалистов области микросистемной техники. Основным заданием курса является формирование у студентов знаний в области физики процессов в микроустройствах, понимания основных принципов разработки компонентов микросистемной техники, умение применять методы компьютерного моделирования физических процессов в устройствах микросистемной техники и экспериментально определять их основные технические характеристики. Данный курс является базовым для изучения дисциплин профессиональной подготовки: «Моделирования мікро- и наноструктур», «Микроэлектромеханика», «Микро- и наносенсори», «Проектирования микросистемной техники и интеллектуальных технологий».

PDF-вариант анотации!

Взаимодействие физических полей с биообъектами

Лектор: Перегудов Сергей Николаевич

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина «Взаимодействие физических полей с биообъектами» изучается на 3 курсе бакалаврата «Радиоэлектронные аппараты» и относится к циклу профессиональной и практической подготовки специалистов в области биотехнических и медицинских аппаратов и систем. Основным заданием курса является формирование у студентов понимания природы физических полей (электромагнитного, теплового, акустического и других), способности анализировать природу их возникновения и влияние на биологические объекты, умения определять основные характеристики распространения полей в биосредах и учитывать особенности взаимодействия полей с биообъектами во время проектирования и разработки современной медицинской техники. Данный курс формирует базовые знания для изучения дисциплин профессиональной подготовки: «Биофизика и фотоника», «Интроскопия биообъектов и методы отображения информации», «Аппаратура биомедицинских исследований», «Электронные диагностические аппараты и системы», «Электронная аппаратура лечебных технологий».

PDF-вариант анотации!

Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Демьяненко Петр Афанасьевич

Количество кредитов: 2.5

Программа учебной дисциплины «Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры » составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки «бакалавр» направления (специальности) «6.050902 Радиоэлектронные аппараты». Предмет учебной дисциплины обеспечивает математическую подготовку студентов для обоснования разработки, реализации и эксплуатации радиоэлектронных аппаратов. Эта цель достигается путем выполнения следующих основных задач: изучение теории вероятностей и математической статистики, сферы их применения при разработке, производстве и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры. Междисциплинарные связи: Дисциплина «Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры » базируется на знаниях математики. Ее применение связано с дисциплиной «Технология производства радиоэлектронной аппаратуры». Дисциплина «Статистические основы технологии радиоэлектронной аппаратуры » преподается для студентов второго курса направления «Радиоэлектронные аппараты» всех специальностей на радиотехническом факультете НТУУ «КПИ» в третьем семестре и относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки студентов.

PDF-вариант анотации!

Оптоэлектронные устройства и системы

Лектор: Демьяненко Петр Афанасьевич

Количество кредитов: 2

Дисциплина "Оптоэлектронные устройства и системы" относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки и излагается студентам 3 курса в V семестре. Проектирование, изготовление и эксплуатация современной аппаратуры потребует знаний и умения практического использования как радиоэлектронных, так и оптоэлектронных устройств и систем. В процессе обучения студенты знакомятся с особенностями оптических потоков, как носителей информации, в частности природой когерентности света и особенностями использования когерентных световых потоков. Среди источников света в первую очередь рассматриваются лазеры: особенности их строения и использования. Особое внимание уделяется полупроводниковым лазерам, которые являются основой волоконной оптики. Рассматривается элементная база волоконной оптики, принципы построения волоконно-оптических линий связи и волоконно-оптических датчиков различных физических величин и полей. Лекционный курс по дисциплине "Оптоэлектронные устройства и системы" завершается курсом лабораторных работ.

PDF-вариант анотации!

Обеспечение качества РЭА

Лектор: Демьяненко Петр Афанасьевич

Количество кредитов: 1.5

Дисциплина «Обеспечение качества радиоэлектронной аппаратуры» относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки студентов и является вводной к дисциплине «Метрология радиоэлектронной аппаратуры», которая преподается студентам III курса обучения. Производство радиоэлектронной аппаратуры, ее наладка, эксплуатация и ремонт требуют умения выполнять измерения широкого круга параметров, в первую очередь электрических, характеризующих техническое состояние аппаратуры, ход технологических процессов и т.д., и умение дать грамотную оценку результатам измерения. Дисциплина предоставляет информацию об основных (система СИ) и производных единицах измерения, параметрах электрических сигналов, принципах действия, устройства и методов использования приборов для измерения различных электрических величин. Дисциплина базируется на общей подготовке студентов в области физики, химии, математики, механики и радиоэлектроники.

PDF-вариант анотации!

Механика и основы мехатроники

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Количество кредитов: 7.5

Цель преподавания дисциплины: изучение теоретических и прикладных разделов механики, на которых базируются методы проектирования несущих конструкций и механизмов радиоэлектронных средств (РЭС). Эти устройства имеют характерные особенности: они должны иметь высокие коэффициенты использования объема и механических свойств конструкционных материалов, механизмы РЭС – высокие кинематическую точность, быстродействие, надежность. Студенты должны изучить: методы проектирования конструкций и устройств РЭС; современную научную и техническую литературу, нормативные материалы, справочники, относящиеся к этой области; типовые компьютерные программы для проектирования механизмов и механических конструкций

PDF-вариант анотации!

Конструирование электронных средств

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Количество кредитов: 9

Цель преподавания дисциплины: изучение научно-методологических и прикладных методов проектирова-ния конструкций радиоэлектронных средств (РЭС), объединяющих в себе элементы микроэлектроники, микромеханики, кибернетики, систем обеспечения надежности их в условиях применения. В дисциплине рассматриваются: принципы и области использования РЭС, тенденции их развития; особенности работы элементов их механических конструкций и элементов электронной структуры (ЭЭС) при воздействии деста-билизирующих электромагнитных, тепловых и механических факторов; методы обеспечения параметров тепловых режимов структурно-конструктивных модулей РЭС; связь механических напряжений в элементах конструкции и температур ЭЭС с показателями надежности всего РЭС; современные методы проектирования РЭС с заданными функциональными характеристиками и пока-зателями

PDF-вариант анотации!

Автоматизация обработки биоинформации

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Количество кредитов: 2

Учебная дисциплина посвящена изучению теоретических основ обработки и анализа специфических видов информации, связанных с физиологическим состоянием человека, прикладных методов, которые при этом применяются, знакомству с современной медицинской радиоэлектронной аппаратурой. Основные задачи дисциплины: формирование у студентов знаний прин-ципов использования современных методов измерения, анализа и регистрации біоінформации; структурных особенностей медицинской радиоэлектронной аппара-туры (РЭА); методов планирования и организации биомедицинских экспериментов; перспектив развития методов и конструкций биомедицинской РЭА

PDF-вариант анотации!

Устройства защиты информации в электронной аппаратуре

Лектор: Евграфов Дмитрий Викторович

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина посвящена теоретико-информационным, физическим и организационно-методическим аспектам сохранения информации. В дисциплине рассматриваются: вопросы обнаружения возможных каналов утечки, основные методы и технические средства их защиты, поиск, нейтрализацию и уничтожение каналов утечки. В процессе обучения студенты приобретают знания основ теории информации (количественные характеристики информации, энтропия), каналы утечки информации и основные методы их физической защиты от утечки путем побочных электромагнитных излучений, а также технические и схемные решения, уменьшающие утечку. Кроме этого студенты приобретают навыки в обосновании системы защиты с использованием методов экспертной оценки, а также в расчетах надежности систем аутентификации информации.

PDF-вариант анотации!

Основы диагностики в биологии и медицине

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 1.5

Учебная дисциплина "Основы диагностики в биологии и медицине" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "БАКАЛАВРА" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – современные электронные компьютерные диагностические аппараты и системы, которые используются для исследования заболеваний человека.

Междисциплинные отношения: дисциплина “Основы диагностики в биологии и медицине” основывается на знаниях общеобразовательных дисциплин — "Математика", "Физика", "Химия", "Основы биофизики".

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной медицинской диагностической аппаратуры, проектированию устройств, учитывая особенности структуры и характеристик материалов.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической диагностической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру для биомедицинских исследований заболеваний человека;

опыт: современных методов компьютерного исследования и моделирования воспалительных патологических процессов в организме человека с использованием современных методов и алгоритмов обработки результатов биомедицинских исследований.

PDF-вариант анотации!

Электронные диагностические аппараты и системы

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 6.5

Учебная дисциплина "Электронные диагностические аппараты и системы" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "БАКАЛАВРА" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – современные электронные диагностические аппараты и системы.

Междисциплинные отношения: дисциплина “Электронные диагностические аппараты и системы” основывается на знаниях как общеобразовательных (математика, физика, химия, основы биофизики) так и на прикладных дисциплинах — "Взаимодействие физических полей с биообъектами", "Биосигналы, датчики и измерительные преобразователи". Более тесно эта дисциплина связана с такими дисциплинами как: "Элементная база РЭА", "Оптоэлектронные устройства РЭА", "Схемотехника РЭА", "Основы микроэлектроники", "Основы радиоэлектроники", "Основы телевидения и телевизионные системы".

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной медицинской диагностической аппаратуры.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической диагностической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру для биомедицинских исследований заболеваний человека;

опыт: современных методов компьютерного исследования и моделирования воспалительных патологических процессов в организме человека с использованием современных методов и алгоритмов обработки результатов биомедицинских исследований.

PDF-вариант анотации!

Биофизика и биофотоника

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 5

Учебная дисциплина "БИОФИЗИКА И БИОФОТОНИКА" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "БАКАЛАВРА" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты".

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – основные процессы на клеточном уровне биологических сред, возникающие под действием лазерного и ультрафиолетового излучений, а также исследования параметров биообъектов на молекулярном уровне с использованием современной электронной диагностической аппаратуры для исследований заболеваний человека.

Междисциплинные отношения: дисциплина “БИОФИЗИКА И БИОФОТОНИКА” основывается на знаниях как общеобразовательных (математика, физика, химия, основы биофизики) так и на прикладных дисциплинах — "Взаимодействие физических полей с биообъектами", "Биосигналы, датчики и измерительные преобразователи". Более тесно эта дисциплина связана с такими дисциплинами как: "Элементная база РЭА", "Оптоэлектронные устройства РЭА", "Схемотехника РЭА", "Основы микроэлектроники", "Основы радиоэлектроники", "Основы телевидения и телевизионные системы".

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной сложной диагностической аппаратуры, проектирование устройств с учетом связей между структурой и характеристиками материалов при действии на них внешних физических факторов.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической диагностической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру для биомедицинских исследований заболеваний человека;

опыт: современных методов компьютерного исследования и моделирования воспалительных патологических процессов в организме человека с использованием современных методов и алгоритмов обработки результатов биомедицинских исследований на клеточном уровне.

PDF-вариант анотации!

Аппаратура реабилитации

Лектор: Богомолов Николай Федорович

Количество кредитов: 5.5

Учебная дисциплина "Аппаратура реабилитации" соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки "Специалиста", "Магистра" направления 6.050902 "Радиоэлектронные аппараты" специальности 7.05090204 , 8.05090204 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы».

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической подготовки.

Предмет учебной дисциплины – современная биомедицинская аппаратура реабилитации.

Междисциплинные отношения: дисциплина “Аппаратура реабилитации” основывается на знаниях как общеобразовательных (математика, физика, химия, основы биофизики) так и на прикладных дисциплинах — "Взаимодействие физических полей с биообъектами", "Биосигналы, датчики и измерительные преобразователи". Более тесно эта дисциплина связана с такими дисциплинами как: "Элементная база РЭА", "Оптоэлектронные устройства РЭА", "Схемотехника РЭА", "Основы микроэлектроники", "Основы радиоэлектроники", "Основы телевидения и телевизионные системы". Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей к разработке, эксплуатации и ремонту современной медицинской аппаратуры реабилитации.

В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты после освоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты:

знания: основных принципов функционирования современной высокотехнологической медицинской аппаратуры;

умения: проектировать, разрабатывать, конструировать и ремонтировать современную радиоэлектронную аппаратуру медицинского назначения;

опыт: современных методов компьютерного моделирования с использованием современных материалов и алгоритмов обработки результатов исследований.

PDF-вариант анотации!

Электронная компонентная база

Лектор: Коваль Анатолий Васильевич

Количество кредитов: 7

Дисциплина «Электронная компонентная база» предусматривает изучение основных конструкций, характеристик, параметров и особенностей применения радиодеталей, таких как резисторы, конденсаторы, а также изучение основ функционирования других узлов радиоэлектронных аппаратов: катушек индуктивности, колебательных контуров, кварцевых резонаторов, фильтров, разного вида трансформаторов и дросселей с магнитной цепью, линий задержки, електромеханических реле, коммутирующих контактов разъемов и переключателей. На этой основе базируется проектирование и расчет по заданным техническим характеристикам пассивных узлов электронных аппаратов с применением разнообразных конструкционных материалов и технологии изготовления с учетом режимов эксплуатации электронных аппаратов.

PDF-вариант анотации!

Интеллектуальные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры

Лектор: Зинченко Максим Вячеславович

Количество кредитов: 5.5

Учебная дисциплина «Интеллектуальные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры» обеспечивает подготовку специалистов отраслей электроники и телекоммуникаций. Последние достижения науки в области развития систем искусственного интеллекта позволяют вывести процессы автоматизации производства на качественно новый уровень. Наряду с системами роботизированного производства, которые уже используются, внедрение искусственного интеллекта в управление производственными процессами значительно расширяет возможности технологических систем. Такой симбиоз автоматизированных производственных систем и элементов искусственного интеллекта получил название интеллектуальных технологий. Производственные комплексы с элементами интеллектуальных технологий можно встретить в различных отраслях промышленности, но очевидно, что наибольшее распространение такие комплексы получили в сфере производства высокоточных радиоэлектронных приборов и систем. В дисциплине рассматриваются основные вопросы интеллектуальных технологий в области радиоаппаратостроения. Описываются основы систем искусственного интеллекта, алгоритмы их работы в комплексе с современным высокоточным оборудованием. Рассматриваются средства моделирования работы интеллектуальных систем, а также возможности интеллектуальных систем управления. Целью дисциплины является получение студентами компетентности в основных теоретических аспектах интеллектуального автоматического управления роботизированным промышленным оборудованием для производства электронных средств. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении фундаментальных (высшая математика, физика) и специальных дисциплин, таких как «Физические основы электронных аппаратов»; «Элементная база электронных аппаратов»; «Аналоговая и цифровая электроника»; «Теория цепей и сигналов» и многих других.

PDF-вариант анотации!

Автоматизация производства электронных средств

Лектор: Зинченко Максим Вячеславович

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина «Автоматизация производства электронных средств» обеспечивает подготовку специалистов отраслей электроники и телекоммуникации. Одной из основных тенденций последних десятилетий есть стремление автоматизировать как можно больше производственных процессов в разных отраслях промышленного производства. Последние достижения науки и техники позволяют вывести процессы автоматизации производства на качественно новый уровень. Заданием дисциплины является получение студентами компетентности в основных теоретических аспектах автоматического управления и практических конструкциях промышленного автоматического оборудования для производства электронных средств. Для чего в процессе изучения дисциплины студенты получают компетентности в основных теоретических аспектах современного производства электронных средств. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении фундаментальных (высшая математика, физика) и специальных дисциплин, таких как “Физические основы электронных аппаратов”; “Элементная база электронных аппаратов”; “Аналоговая и цифровая электроника”; “Теория кругов и сигналов” и многих других.

PDF-вариант анотации!

Электронные приборы

Лектор: Зинченко Максим Вячеславович

Количество кредитов: 6

Учебная дисциплина «Электронные приборы» обеспечивает подготовку технических специалистов в области электроники и связи. В связи со стремительным развитием электронных приборов и систем актуальным остается изучение студентами физических основ функционирования, принципа действия и строения различных видов электронных приборов, их свойств, возможностей использования в качестве как отдельной элементной базы электронных аппаратов, так и в составе интегрированных микросхем. Задачей дисциплины является подготовка студентов к решению задач, связанных с рациональным выбором элементной базы при разработке радиоэлектронной и телекоммуникационной аппаратуры, квалифицированной эксплуатацией радиоэлектронной аппаратуры, приобретением умений работы с электронными приборами и микроэлектронными изделиями. Целью изучения дисциплины является получение студентами компетентности в основных теоретических аспектах функционирования различных электронных приборов. Дисциплина «Электронные приборы» базируется на соответствующих разделах курсов математики, физики и теории электрических цепей. Она является базовой для таких дисциплин как «Микроэлектроника», «Аналоговая и цифровая электроника», «Функциональная микро- и наноэлектроника», «Физико-теоретические основы конструирования РА» и многих других.

PDF-вариант анотации!

Дизайн биомедицинской аппаратуры

Лектор: Туровский Анатолий Александрович

Количество кредитов: 7

Основной целью учебной дисциплины является формирование у студентов креативного подхода к проектированию биомедицинской радиоэлектронной аппаратуры. В процессе обучения студенты осваивают основы эргономичного конструирования, требований технической эстетики и психофизиологические характеристика человека-оператора, принципы формообразования и основы технологии изготовления деталей РЭС. Практическое направление учебного процесса ориентировано на приобретение опыта использования компьютерных средств для проектирования и визуализации изделий и выполнения эскизного поиска как этапа создания промышленного изделия. За время освоения курса студенты овладевают навыками работы в среде твердотельного объемного моделирования SolidWorks, надстройки для создания управляющих программ SolidCam и среды визуализации моделей KeyShot.

PDF-вариант анотации!

Технологии виртуальных приборов

Лектор: Туровский Анатолий Александрович

Количество кредитов: 3

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов навыков и опыта использования компьютерных средств для проектирования интеллектуальных технологий, выполнения синтеза виртуальных приборов, применение компьютерных средств для проведения и планирования виртуальных экспериментов. Основное внимание при разработке учебных материалов к дисциплины обращается на изучение программного пакета визуального программирования LabView и его прикладное применение для разработки и использования виртуальных приборов и экспериментов с их применением. Студенты изучают методы контроля и измерений в виртуальной среде, сбор данных и автоматизированные системы испытаний.

PDF-вариант анотации!

Проектирование микросистемной техники

Лектор: Туровский Анатолий Александрович

Количество кредитов: 2.5

Учебная дисциплина посвящена обучению студентов принципам проек-тирования устройств (микросборок), выполнение заложенных функций которыми обеспечивается сочетанием в одном корпусе элементов различной природы, таких как микроэлектронные, микромеханические, оптические, акустические элементы и др. В процессе обучения студенты овладевают навыками использования компьютерных средств для проектирования компонентов микросистемной техники (МСТ) с целью анализа и синтеза, методами расчета основных типов механических микроэлектронных элементов и методов контроля и измерений в микромасштабах, теорией электромеханических аналогий и другими смежными вопросами.

PDF-вариант анотации!