Кафедра радиоконструирования и производства радиоапаратуры

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Мероприятия

Три- та одновимірне моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Автор: Скляренко Євгеній Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: використання фільтрів нижніх частот при проектування пристроїв;
Мета і задачі дослідження. Метою є розробка три- та одновимірних моделей традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот та порівняння результатів моделювання. Задачами дослідження є: аналітичний огляд традиційних і електромагнітнокристалічних структур; розробка програми для тривимірного моделювання високочастотних неоднорідностей та фільтра на їх основі в середовищі Microwave Studio і виконання моделювання аналіз характеристик три- та одновимірного моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Об’єкт дослідження — традиційні та електромагнітнокристалічні фільтри нижніх частот.
Предмет дослідження — характеристики традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Методи дослідження: комп’ютерне, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MathCad, моделювання MicroWave Studio;
Наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання одновимірної моделі традиційного та електромагнітнокристалічного фільтра нижніх частот;
Практичне значення одержаних результатів: застосування запропонованої моделі при проектуванні НВЧ фільтрів нижніх частот;
Апробація результатів дисертації. міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2017)
Публікації. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот. Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель, електромагнітнокристалічні фільтри, традиційні структури

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Прецизійні волоконно-оптичні давачі температури

Автор: Сакір Сергій Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання температури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експе-риментальних задач сьогодні і в майбутньому.
Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА.
Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на основі волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних волоконно-оптичних давачів температури.
Методи дослідження: моделювання та дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимірювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів температури.
Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної розробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури.

Ключові слова: прецизійні вимірювачі температури, волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція інтенсивності оптичного потоку, швидкодія, похибка вимірювача температури

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Перевірка наявності радіоелементів на платі за допомогою штучної нейронної мережі

Автор: Рибченко Євген Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального контролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва.
Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат.
Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за алгоритмами штучних нейронних мереж.
Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпечення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП.
Об’єктом дослідження зображення ДП.
Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП.
Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-ментів на ДП.

Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Особливості формування параметрів процесу високочастотної електрохірургії

Автор: Ворончак Анатолій Петрович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електрохірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з урахуванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії.
Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в електрохірургії.
Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моделювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину.
Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії.
Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високочастотної електрохірургії.
Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті «Comsol Multiphysics».
Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична модель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-впливу апріорі і прогнозувати його результат.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА.

Ключові слова: електрохірургія, електрохірургічна апаратура, високочастотних електрохірургічний вплив, пробій біотканини

Атестаційна робота складається: з 100 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Розробка та дослідження методу оптимізації схем з фіксованими прирощеннями функцій

Автор: П'ятов Сергій Валентинович

Група: РІ-61м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Зростаюча складність радіоелектронної апаратури потребує підвищення продуктивності обчислень при проектуванні, моделюванні і оптимізації.
Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є підвищення ефективності пошуку екстремуму функції. Для реалізації поставленої мети сформовано такі задачі дослідження: розробка алгоритму пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення, дослідження ефективності роботи розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функцій.
Об'єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення.
Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з використанням фіксації її прирощення.
Методи дослідження: методи комп’ютерного моделювання – при дослідженні ефективності алгоритму.
Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: зменшення кількості розрахунків та підвищення точності отриманих значення екстремумів функцій. Розроблений метод для тестових функцій має виграш у 3 рази у порівнянні методом найскорішого спуску.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм нового методу пошуку екстремуму функцій з використанням прирощення функцій. Запропоновано порівняльні результати розрахунків розробленого методу з методом найскорішого спуску.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2018 рік.

Ключові слова: екстремум, методи оптимізації, кількість ітерацій, глибина пошуку, ефективність

Атестаційна робота складається: з 102 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РІ-61м

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми — моделювання мікросхем за допомогою спеціальних прикладних програм виконано з метою прискорення процесу проектування та розробки інтегрованих мікросхем (ІМС), впровадження їх у виробництво та економії коштів.
Робота пов’язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Мета дослідження — за допомогою схемних рішень підвищити стабільність розроблюваної мікросхеми.
Об’єкт дослідження — аналогова ІМС, розроблена на основі проведеного аналізу схемних рішень ІМС.
Предмет дослідження — характеристики каскадів аналогової ІМС і її в цілому.
Метод дослідження — комп’ютерне моделювання в середовищі MicroCAP.
Наукова новизна — розроблені моделі каскадів та ІМС в цілому дозволяють створювати на їх основі нові операційні підсилювачі, що спрощує процес проектування.
Практичне значення — в результаті дослідження отримано електронні моделі каскадів аналогових інтегрованих мікросхем, а також дві нові налагоджені електронні моделі ІМС, на основі яких можуть бути створені операційні підсилювачі.

Ключові слова: диференційний підсилювач, інтегральна мікросхема, аналогова інтегрована мікросхема, операційний підсилювач, модель інтегрованої мікросхеми

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур

Автор: Мариніч Андрій Григорович

Група: РІ-61м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Акутальність роботи — визначається тенденцією збільшення кількості та якості послуг, що потребує в таких умовах ефективної фільтрації, одним з напрямків є моделювання кристалоподібних струкутр або DGS, DMS структур.
Об`єкт дослідження — фільтри виконані на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Предмет дослідження — характеристики фільтрів: амплітудно–частотна характеристика, смуга пропускання, загасання, резонансна частота, центральна частота.
Мета роботи — тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Задачі дослідження — моделювання сучасних структур, що використовуються у НВЧ діапазоні частот, та мають досить ефективні характеристики фільтрів. Розгляд загальних методик моделювання фільтрів та розрахуноки їх конструктивних параметрів. Для кристалічної структури, що складається з 6-ма періодичними високо- та низькоімпедансними неоднорідностями, дослідити розподіли абсолютного значення напруженості електричного та магнітного полів у середньому перерізі основи в середовищі тривимірного проектування.
Наукова новизна — роботи визначається ефективністю мініатюризації ЕК структур у порівнянні з традиційними на основі мікросмужкових структур.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, кристалоподібна структура, тривимірне моделювання, характеристики фіьтрів, електромагнітні кристали, періодичні структури

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання

Автор: Максимець Денис Володимирович

Група: РІ-61м

Керівник: Дюжаєв Леоднід Петрович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Останні роки дуже широко піднімається проблема піратства та питання захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціоно-ваного використання. Це обумовлено недостатнім рівнем захищеності ПЗ, за рахунок недоліків апаратних та програмних методів при окремому їх викори-станні. Тому актуальним є підвищення рівня захищеності ПЗ.
Метою магістерської дисертації є підвищення рівня захисту ПЗ за рахунок поєднання програмного методу ліцензування та апаратного ключа (апаратного методу), що дозволить уникнути недоліків, які мають програмні та апаратні методи захисту при окремому їх використанні.
Об'єкт дослідження: захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Предмет дослідження: програмна реалізація розробленого методу захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що з метою підвищення рівня захисту ПЗ було об'єднано апаратні та програмні методи захисту ПЗ. Розроблений комбінований метод забезпечує підвищений рівень захисту за рахунок використання апаратного ключа для збереження ключів активації ліцензій та за рахунок використання програми управління ліцензіями.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод захисту ПЗ рекомендовано використовувати для ПЗ промислових масштабів

Ключові слова: електронний ключ, програмне забезпечення, пз, захист програмного забезпечення, ліцензування програмного забезпечення

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Радіоелектронний комплекс для визначення надійності структурно-конструкційних елементів радіоелектронних апаратів

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна

Група: РІ-61м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Елементи електронної структури (ЕЕС) РЕА мають властивість нагріватись, наслідком чого може бути виникнення їх відмов.
Мета дослідження. Удосконалення методів дослідження температурних режимів ЕЕС для визначення надійності РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили його логіку та структуру: дослідити температурні режими у структурно-конструкційних модулях (СКМ) за допомогою спеціального ПЗ; розробити апаратну частину для визначення температур ЕЕС та віртуальний пристрій для вимірювання температури на ДП.
Об’єктом дослідження є температура електричної друкованої структури на СКМ.
Предметом дослідження є методи визначення температури у СКМ.
Методи дослідження: Проектування в програмному середовищі LabVIEW. Метод дослідження температурних режимів на друкованих платах за допомогою програм TermoAss2015 та TempPlat2015.
Наукова новизна одержаних результатів. Змодельовано апаратну частину для визначення температурного режиму друкованої плати. Розроблено віртуальний пристрій для вимірювання температур ЕЕС та порівняно результати з дослідженнями, що були проведені за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці віртуального пристрою для зручного вимірювання температури на друкованих платах.

Ключові слова: сул температура, надійність, термістори, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 95 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Метод десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович

Група: РІ-61м

Керівник: Коваль Анатолій Васильович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — свинцево-кислотні акумулятори.
Предмет дослідження — явище сульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Мета роботи — перевірка ефективності методу десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Метод дослідження — експериментальний.
Основною причиною виходу з ладу свинцево-кислотних акумуляторів є сульфатація пластин. Вважається, що це природній процес старіння акумулятора. Проте останнє десятиліття є думка, що сульфатація має зворотній характер, якщо подавати на акумулятор імпульси певної форми.
У роботі наведено характер поведінки акумулятора під час відновлення імпульсними струмами. Описані електрохімічні процеси, що водночас відбуваються. Запропоновано спосіб діагностики стану акумулятора за формою переколивань імпульсу десульфатуючого пристрою та напрямок подальших досліджень відновлення свинцево-кислотних акумуляторів імпульсним методом. Наведені рекомендації щодо конструювання десульфататорів.
Дослідження можуть бути використані на СТО, заводах із виробництва акумуляторів та автовласниками.

Ключові слова: сульфатація, десульфатація, десульфататор, свинцево-кислотний акумулятор, свинцева пластина, сульфат свинцю, крисали сульфату свинцю

Атестаційна робота складається: з 134 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання електромагнітнокристалічних фільтрів за допомогою штучних нейронних мереж

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності.
Предмет дослідження — синтез електромагнітних кристалів за допомогою штучної нейронної мережі.
Мета роботи — дослідження можливості використання штучних нейронних мереж для cтворення структури електромагнітнокристалічних неоднорідностей та підтвердження цієї можливості на практиці.
Розглянуто теоретичні засади електромагнітних кристалів, штучних нейронних мереж, можливостей та особливостей їх побудови на комп’ютері, існуючі рішення для спрощення та автоматизації цього процесу.
У результаті виконання роботи розроблено моделі штучної нейронної мережі для окремих неоднорідностей, які дозволяють отримувати геометричні розміри структур за бажаними частотними характеристиками. Проведено перевірку роботи цих моделей.
Результати магістерської дисертації стануть основою для подальших досліджень у напрямку синтезу конструкцій частото-вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів за заданими характеристиками за допомогою штучних нейронних мереж.
За темою магістерської дисертації опубліковано такі праці:
тези в рамках сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2018 року під назвою «Синтез квазізосереджених реактивних елементів на основі кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі»;
тези в рамках першої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 2018 року під назвою «Синтез індуктивної електромагінтнокристалічної неоднорідності за допомогою штучної нейронної мережі».

Ключові слова: електромагнітний кристал, електромагнітнокристалічна неоднорідність, штучна нейронна мережа, смуговий фільтр, нвч, мікросмужкова лінія, cst microwave studio

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці радіоелектронної апаратури

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити математичну модель теплообміну в блоці РЕА та за допомогою сучасної мови програмування розробити програмний продукт;
Об’єкт дослідження — температура комірок блоку РЕА.
Предмет дослідження — модель теплообміну в блоці РЕА
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались такі методи: математичне моделювання теплових процесів в РЕА, комп’ютерне моделювання в середовище Mathcad, комп’ютерне моделювання за допомогою мови програмування JavaScript.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації розрахунку усереднених температур чарунок у блоці РЕА, створена програма, в порівняні з іншими САПР, дозволяє зменшити час розробки РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програми, що може бути складовою у САПР блока РЕА з оптимальною компоновкою.

Ключові слова: температура, надійність, оптимізація, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання акселерометра на основі волоконно-оптичного давача з імпульсною модуляцією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович

Група: РІ-62м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми, прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення з імпульсною модуляцією оптичного потоку дасть змогу вимірювати прискорення з високою точністю, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових проблем, які потребують вирішення в різних галузях науки.
Мета — підвищення точність вимірювання прискорення.
Задачі дослідження: проаналізувати причини похибок, математичне моделювання, проектування макету акселерометра, теоретичне та експериментальне визначення можливостей похибки.
Об’єкт дослідження — прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення.
Предмет дослідження: параметри та характеристики акселерометра.
Методи дослідження: математичне моделювання, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє визначати зміни прискорення.
Практичне значення одержаних результатів: вивчення неоднорідностей гравітаційного поля Землі та інших планет безпосередньо з орбіти ЮІЛ за допомогою малорозмірних градієнтометрів, контрольоване коригування параметрів орбіт, вивчення впливу мікрогравітації на характер протікання фізико-хімічних та біологічних процесів; моніторинг сейсмологічної ситуації, тощо.

Ключові слова: вимірювальний перетворювач; імпульсна модуляція оптичного потоку; волоконно-оптичний давач; волоконно-оптичний акселерометр: лінійне прискорення; прецизійний вимірювач

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РІ-62м

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування магнітної та електричної складової електромагнітного випромінювання є актуальною задачею як технічного захисту, так і електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Мета дослідження: підвищення ефективності екранування складових електромагнітного випромінювання цифрових радіоелектронних засобів та засобів обробки інформації.
Об’єкт дослідження: взаємодія цифрових технічних засобів між собою.
Предмет дослідження: способи забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у застосуванні екранів на основі феритових сплавів для екранування складових електромагнітного випромінювання.
Публікації:
1) Міжнародна науково технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ:, матеріали конференції – 2018. – с.72-74.
2) XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інновації в науці та техніці». Національний Технічний Університет України «ім. Ігоря Сікорського» – Частина 1. – Київ, 2017. – с.47-49.

Ключові слова: електромагнітні випромінювання, магнітна складова, електрична складова, магнітна проникливість, екранування, коефіцієнт екранування, феритові сплави

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності

Автор: Ганношин Едуард Володимирович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація на тему «Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності» містить: 101 сторінку, 56 рисунків, 12 таблиць та два додатки.
Актуальність теми: на сьогоднішній день електрохірургія знаходить все ширше застосування в практичній медицині. За допомогою високочастотних імпульсів здійснюється розтин біотканини (різання), коагуляція судин підсушування біотканини. Однією із причин обмеження застосування електрохірургії є відсутність доступної портативної апаратури. Тому розробка такої апаратури є актуальною задачею.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розробка та дослідження портативного мікропроцесорного електрофульгуратора і забезпечення можливості його роботи в стандартних режимах електрохірургії: різання, електрокоагуляція, електродесикація, електрофульгурація.
Об’єктом дослідження є портативний мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованим значенням вихідної потужності.
Предметом дослідження є конструкція та параметри пристрою.
Наукова новизна: мікропроцесорний електрофульгуратор працює на частоті 1 МГц, що підвищує обезболюючий ефект електрохірургічних режимів.
Аналоги даного пристрою працюють на значно нижчих частотах.
У результаті дослідження отримано робочий макет мікропроцесорного електрофульгуратора з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: електрохірургія, електрофульгуратор, висока напруга, мікропроцесорне управління.

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлення онкоклітин за допомогою оптоелектронної системи

Автор: Івановська Катерина Олександрівна

Група: РІ-62м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Дослідження форми, розмірів та деформації патологічних онкоклітин є досить важливим етапом діагностики. Сучасні оптоелектронні системи дозволяють істотно збільшити терапевтичне відношення за рахунок «фокусування» дози іонізуючого випромінювання в патологічній ділянці, при цьому не наносячи шкоди здоровим тканинам.
Мета дослідження. Підвищення ефективності методу дифузійної оптичної томографії для дослідження просторового розподілу оптичних параметрів та характеристик патологічних онкоклітин.
Обєкт дослідження: онкоклітини.
Предмет дослідження: розміри, деформація та форма патологічних онкоклітин.
Методи дослідження. Вирішення прямої задачі імпульсної дифузійної томографії та розробка математичної моделі поширення оптичного випромінювання в біомедичних об’єктах і їх фантомах. Проектування в програмному середовищі LabView.
Наукова новизна одержаних результатів. Підвищення точності отриманих результатів проектування та зменшення кількості розрахунків. Метод дифузійної оптичної томографії є найбільш точним для пошуку та діагностики онкоклітин.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм для моделювання оптичної структури біологічних тканин, що дозволяють описувати патологічні відхилення.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «ФППТБО», Міжнародна науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Міжнародна науково-технічна конференція «РТПСАС» .

Ключові слова: оптоелектроніка, дослідження, діагностика, онкоклітини, томографія

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Интеллектуальное устройство контроля потребленной электроэнергии

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Группа: РІ-21

Руководитель: Ляшок Алина Викторовна

ОКУ: Бакалавр

Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

Аннотация: Дипломный проект на тему «Интеллектуальное устройство контроля потребленной электроэнергии» выполнено на 90 страницах, включающих 29 иллюстраций, 4 таблиц, 4 приложений и 33 библиографических ссылок. Целью данного проекта является нахождение пути для определения значения переменной силы тока и напряжения при минимальном размере и считывании этого значения микроконтроллером для дальнейшей обработки, а именно для передачи по беспроводному каналу для обработки, хранения и выведению в удобной для пользователя форме. Для решения поставленной цели было осмотрено существующие методы определения нужных величин, преимущества и недостатки каждого из них, удобство и другие факторы, которые очень существенно влияют на выбор конечного пути.

Ключевые слова: микроконтроллер, avr, arduino, atmega328, датчик силы тока, датчик значения напряжения, эффект холла, безтрансформаторный источник питания

Аттестационная робота состоит с 71 стр. пояснительной записки, 4 прил. и 6 чертежей

Пояснительная записка: Полный текст

Чертежи:

 • Структурна схема
 • Схема електрична принципова
 • Алгоритм роботи
 • Друкована плата
 • Складальний кресленик
 • Складальний кресленик
 • Цифровая обработка выходного сигнала высокочувствительной радиометрической системы для медико-биологических исследований

  Автор: Долич Денис Олегович

  Группа: РВ-22

  Руководитель: д.т.н., проф., Яненко Олексій Пилипович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Данный дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 71 страницы, содержит 17 иллюстраций, 22 таблицы, 10 чертежей, 21 ссылки, 2 приложения. Целью дипломного проекта является разработка устройства для цифровой обработки исходного аналогового сигнала высокочувствительной радиометрической системы (РС), и вывод обработанной информации на экран ПК, расширяет функциональные возможности и улучшает метрологические характеристики РС. Проводится оценка существующих технических решений подобной аппаратуры и принято решение что к разработке устройства без лишней для нас функциональности. Для этого разработана структурная схема и схема электрическую принципиальную. Для разработанной схемы избрана оптимальную компонентную базу. На основе полученных данным был разработан печатную плату в среде Altium Designer Summer 09. Также был разработан корпус для нашего устройства. В результате получили значительно дешевле и более точное устройство чем рассмотрены аналоги за счет уменьшения функциональных возможностей. Разработанное устройство может применяться в сочетании с любой системой, где необходимо измерение постоянной составляющей сигнала в пределах 0 — 5В.

  Ключевые слова: радиометрия, микроконтроллер, интегратор, усреднение, цифровая обработка

  Аттестационная робота состоит с 70 стр. пояснительной записки, 2 прил. и 10 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Структурна схема
 • Схема електрична принципова
 • Друкований вузол
 • Складальний кресленик пристрою
 • Топологія
 • Кришка
 • Кришка
 • Панель
 • Панель
 • Колодка
 • Система мониторинга измерений сигналов датчиков

  Автор: Спильчук О.В.

  Группа: РІ-21

  Руководитель: Новосад А.А.

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломный проект изложен на 80 страницах, содержащих 37 иллюстраций, 15 таблиц, 4 приложений и 20 литературных источников. Целью проекта является разработка централизованной системы мониторинга измерений сигналов датчиков, предназначенной для мониторинга, хранения и анализа результатов измерений по всем устройств, зарегистрированных в данной системе. Система состоит из устройства считывания данных с датчиков и программного обеспечения (веб-интерфейса), что дает возможность анализа и визуализации измерений для каждого зарегистрированного устройства в системе. В проекте проведены расчеты, подтверждающие работоспособность прибора и соответствие всем нормативным документам и стандартам.

  Ключевые слова: система мониторинга, учет измерений

  Аттестационная робота состоит с 80 стр. пояснительной записки, 4 прил. и 7 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Складальний кресленик
 • Структурна схема
 • Веб-інтерфейс
 • Веб-інтерфейс. Архітектурні рішення
 • Структура бази даних
 • Целевая страница для абитуриентов

  Автор: Ничипорук Виталий Витальевич

  Группа: РБ-21

  Руководитель: к.т.н., доцент, Демьяненко Пётр Афанасьевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Структура и объем работы. Пояснительная записка дипломной работы состоит из 5 разделов, содержит 27 рисунков, 5 таблиц, 1 приложение, 11 источников. Во время выполнения дипломной работы были исследованы посадочные страницы ведущих университетов и кафедр мира. Определены основные разделы, контент и технологии для реализации. Описаны и изображены реализацию отдельных функций с помощью снимков экрана и демонстрацией кода. Исследованы различные методы реализации отдельных функций. На основе данных, полученных в процессе анализа был сформирован дизайн и основной функционал страницы. Обработано средства для определения эффективности сайта и исследованы какая информация нужна для большинства абитуриентов для поступления в ВУЗ. Были выделены основные разделы в которых предоставлено быстрый доступ через навигационное меню. В приложении к этому было найдено основные группы в социальных сетях и предоставлено быстрый доступ через левое меню. Сложившаяся наиболее точное поведение пользователей в интернете, а именно абитуриентов. Для разработки страницы использованы следующие средства: языка PHP и Java Script, а также язык разметки HTML и CSS стили. Фреймворки Modernizr jQuery. Приведено описание средств разработки и перечень основных преимуществ выбранных средств. Было исследовано помещения и условия труда при разработке программного обеспечения. Рассмотрены вредные и опасные факторы, которые могут влиять на человека. Проведен анализ освещения, шумов, излучений. Произведен расчет искусственного освещения для помещения. Приведена инструкция по технике безопасности.

  Ключевые слова: целевая страница

  Аттестационная робота состоит с 63 стр. пояснительной записки, 1 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

 • Структура сайту
 • Статистика браузерів
 • Головні секції сайту
 • Анализ программных та аппаратных инструментов ввода/вывода для среды LABVIEW

  Автор: Ворончак Анатолий Петрович

  Группа: РІ-21

  Руководитель: Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры КіВРА, Туровский Анатолий Александрович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломный проект изложен на 79 страницах и содержит 35 рисунка, 2 таблицы, 31 ссылки на источники. Целью работы является анализ возможностей ввода/вывода данных с среды LabVIEW и практическое применение проведенного анализа в процессе разработки универсального лабораторного макета для исследования радиаторов радиоэлектронных компонентов. Работа состоит из пяти разделов. Проанализированы доступные на сегодня модули среды LabVIEW, с помощью которых можно реализовать функции ввода-вывода данных. Проведен анализ возможностей современных аппаратных средств, управление которыми можно осуществлять с помощью среды LabVIEW. Сделан выбор программных и аппаратных инструментов, с помощью которых выполнена разработка лабораторного макета. Выполнен расчет элементов схемы. Созданы программы для исследования эффективности радиаторов. Рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности при разработке макета.

  Ключевые слова: среда labview, аппаратное средство, лабораторный макет

  Аттестационная робота состоит: с 79 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Фотография с защиты:

  Устройство для измерения коэффициента пульсаций света

  Автор: Шунков Виталий Валентинович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Тарабаров Сергей Борисович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Пояснительная записка объемом 70 страниц содержит 13 иллюстраций, 14 таблицы, 3 приложения и 11 библиографических наименований по перечню ссылок. Целью дипломного проекта является разработка прибора для измерения коэффициента пульсаций света. Приведен сравнительный анализ существующих решений, результаты моделирования отдельных составляющих проекта в программной среде «NI Multisim», конструкторскую документацию в САПР «Altium Designer» и отдельные части алгоритма управляющей программы микроконтроллера на языке программирования «C». Результатом выполнения работы является конструкторская документация.

  Ключевые слова: коэффициент пульсаций, освещение, печатная плата, микроконтроллер, программа

  Аттестационная робота состоит с 70 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Креслення друкованої плати
 • Складальне креслення
 • Структурна схема
 • Креслення корпусу
 • Модуль взаимодействия виртуальных приборов с внешними устройствами

  Автор: Шеленговский Александр Игоревич

  Группа: РІ-21

  Руководитель: Туровский Анатолий Александрочик

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В данной дипломной работе было разработано модуль управления микроконтроллерами со среды LabVIEW, что включает в себя протокол обмена данными и систему команд для обмена данными а так же упревления переферийными устройствами. Работа состоит с пяти разделов. Произведено анализ периферийных устройств и их возможностей, а так же быстродействие существующих решений. Была создана система команд и организована в удобное использование со среды LabVIEW. Рассмотрено проблеми охраны труда и безовасности во время использования компьютера. Дипломная работа исполнена на 64 страницах, которые содержать 29 иллюстраций, 11 таблиц, 1 приложение и 16 ссылок на источники.

  Ключевые слова: микроконтроллер, avr, arduino, atmega328, labview, national instruments.

  Аттестационная робота состоит: с 64 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Устройство мониторинга параметров мотоцикла

  Автор: Ганношин Эдуард Владимирович

  Группа: РІ-21

  Руководитель: Туровский Анатолий Александрович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В дипломном проекте разработаны мотокомпьютер, который предусматривает возможность установки данного устройства на любую мототехнику, предварительно настроив его. В проекте проведен анализ известных конструкций, учитывая все преимущества и недостатки рассмотренных решений было спроектировано устройство мониторинга параметров мотоцикла, а именно выполнено: разработка структурной схемы, разработка схемы электрической принципиальной, выбор элементной базы, выбор компонентной базы, разработка печатной платы, анализ конструкции. Устройство рекомендован к установке на любую мототехнику, предварительно согласовав параметры техники на которую предусматривается установление с исходными данными, указанными в техническом задании. Дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 98 страниц, включая 46 рисунков, 7 таблиц, 4 чертежи, 23 ссылки, 2 приложения.

  Ключевые слова: мотокомпьютер, микроконтроллер, печатная плата, электронный блок управления.

  Аттестационная робота состоит с 97 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Блок схема
 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Друкований вузол
 • Исследование компенсаторов дисперсии с помощью волоконных световодов с отрицательной дисперсией

  Автор: Дяченко Радомир Анатольевич

  Группа: РІ-21

  Руководитель: Демьяненко Петр Афанасьевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Пояснительная записка занимает 73 страницы машинописного текста. В ней использовано 8 таблиц, 13 рисунков и 38 формул, 3 демонстрационных листов, 11 источников научно-технической литературы, 3 приложения. Целью работы является исследование методики для поиска волоконных световодов с отрицательной дисперсией, используемых в качестве компе-нсаторив дисперсии. Цель разработки — отбор волоконных световодов с отрицательной диспер-сим для использования в компенсаторах дисперсии, расчет основных характеристик компенсаторов при использовании выбранных волокон. Область применения — модернизации линий связи построенных на стандартном одномодовом волокне (рекомендации G.652), при проекта нии линий связи.

  Ключевые слова: дисперсия, волоконный световод, компенсация дисперсии, компенсаторы дисперсии, волокна с отрицательной дисперсией, волоконные брегговськи решетки.

  Аттестационная робота состоит: с 74 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Интерфейс системы «Умный дом»

  Автор: Чеботарь Дмитрий Юрьевич

  Группа: РВ-21

  Руководитель: ассистент Адаменко Владимир Алексеевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломная работа посвящена разработке программного обеспечения с интуитивно понятным интерфейсом управления системной «Умный дом», а именно: светом, температурой, отоплением, автоматическим управлением окнами и жалюзи. Также представлены идеи создания web–сервера для дальнейшего развития системы. Тема данной работы является актуальной в связи с удорожанием цены на энергоносители и сложной экономической ситуацией в нашей стране. В работе проведен анализ существующих реализаций системы «Умный дом» и операционной системы Windows. Был разработан собственный вариант реализации и проведено тестирование разработанного графического интерфейса. Общий объем работы — 69 страниц, 27 рисунков, 3 таблиц,18 библиографических наименований.

  Ключевые слова: умный дом, интерфейс пользователя, web-сервер, qt

  Аттестационная робота состоит: с 69 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Технология изготовления электромагнитокристаллических изделий

  Автор: Лузина Мирослава Евгеньевна

  Группа: РВ-22

  Руководитель: Старший преподаватель Попсуй Владимир Ильич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В данной дипломной работе рассмотрены методы изготовления электромагнитных кристаллов (ЭК), а именно, фрезерования и фотолитография. Проведены экспериментальные исследования метода фотолитографии и фрезерования, определение точности получения топологического рисунка на высокочастотных материалах фирмы Rogers и ФЛАН . Также в работе исследовалось влияние геометрического параметра, а именно, ширины проводникового микрополоска на амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). Проведено моделирование АЧХ ЕК — устройств в программном продукте Mathcad. Даны рекомендации по изготовлению ЭК приборов и обеспечению жизнедеятельности человека в условиях производства.

  Ключевые слова: электромагнитные кристаллы, фрезерования, фотолитография, математическая модель.

  Аттестационная робота состоит: с 70 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Волоконно-оптические линии связи с спектральным разделением каналов

  Автор: Ступак Владислав Иванович

  Группа: РІ-21

  Руководитель: Демьяненко Пётр Опанасович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью работы является исследование возможности нейтрализации негативного влияния нелинейных эффектов в волоконно-оптических линиях связи со спектральным уплотнением каналов путем использования оптических фильтров на основе кольцевого оптического резонатора. Показана возможность применения таких фильтров для формирования сетки эквидистантных частот позволяет использовать режекторный свойства фильтра для улучшения отношения сигнал / шум на его выходе. Проведены расчеты величины затухания в полосе пропускания оптических фильтров в зависимости от нормируемой частоты при различных значениях коэффициентов связи и интегральных потерь в резонаторе. В работе рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности. Результаты работы можно применять при проектировании цифровых сетей связи Украины. Пояснительная записка содержит 82 страниц машинописного текста. В ней использовано 7 таблиц, 24 рисунков, 44 формулы, 25 источников научно-технической литературы, 3 приложения.

  Ключевые слова: нелинейные явления, световод, дисперсия, кольцевой резонатор, оптический усилитель, оптический фильтр, солитон, wdm

  Аттестационная робота состоит: с 82 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Модифицированный симплексный метод

  Автор: Максимец Денис Владимирович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Тарабаров Сергей Борисович, к.т.н, доцент

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломная работа состоит из объяснительной записки объемом 88 страниц, которая содержит 29 иллюстраций, 6 таблиц, 18 источников, 4 дополнения. Целью дипломной работы есть разработка модификации симплексного метода Нелдера и Мида и исследование модификации на наборе функций разной сложности. В работе проведено анализ существующих методов оптимизации нулевого порядка. Исследовано метод Нелдера и Мида, найдено его недостатки и преимущества. Описано алгоритм Нелдера и Мида. Разработано и описано модифицированный алгоритм. Разработано программу для графического отображения работы методов с использованием языка программирования C# и технологии Windows Forms. Проведено исследования работы модифицированного метода на примере пяти функций разной сложности. Получено результаты, которые отображают эффективность работы разработанной модификации. Разработанную модификацию симплексного метода рекомендовано использовать для оптимизации процессов, которые описываются функциями многих переменных.

  Ключевые слова: проэктирование, симплексный метод, оптимизация

  Аттестационная робота состоит: с 88 стр. пояснительной записки и 4 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Кулер водяного охлаждения для системного блока компьютера

  Автор: Сакир Сергей Александрович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: к.т.н., доц. Демьяненко Петр Афанасьевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В дипломном проекте спроектировано систему водяного охлаждения для системного блока компьютера, печатную плату автоматического регулятора вращения скорости кулера, разработана конструкторская документация с использованием современной элементной базы и рассмотрены основные факторы безопасности технологического процесса и эксплуатации, и пути их обеспечения. Целью проекта является разработка конструкции системы водяного охлаждения в составе системного блока компьютера. Пояснительная записка (формат А4) содержит 79 страниц, 10 таблиц, 24 рисунков, 10 библиографических наименований по перечню ссылок, 7 добавлений и необходимые чертежи: схема электрическая структурная автоматического регулятора вращения скорости кулера (формат А3), схема электрическая принципиальная автоматического регулятора вращения скорости кулера (фор-мат А3), чертеж печатной платы (формат А2), сборочный чертеж печатного узла (формат А2), сборочный чертеж кулера водяного охлаждения (формат А1), сборочный чертеж системы водяного охлаждения (формат А1) и спецификации (формат А4) к этим чертежам.

  Ключевые слова: система водяного охлаждения, печатная плата, надежность, вибрационная и ударная прочность

  Аттестационная робота состоит с 81 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 6 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Стуктурна схема
 • Схема електрична принципова
 • Плата
 • Друкований вузол
 • Схема охолодження
 • Складальний кресленик
 • Микроволновое устройство для определения влажности зерна и других сыпучих материалов

  Автор: Рыбачук Анна Григорьевна

  Группа: РБ-21

  Руководитель: доцент Сидорчук Юрий Кондратьевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломную работу изложены на 93 страницах, содержащих 16 иллюстраций, 1 таблицу, 55 использованных источников и 2 приложения. Целью данного проекта является подготовка теоретических данных для создания СВЧ влагомера зерна и других сыпучих материалов. Объектом рассмотрения является устройство для определения влажности зерна, основанный на использовании резонаторного метода, с использованием ЭВМ. Предметом работы является расчет параметров резонатора, и математических погрешностей при проведении измерений.

  Ключевые слова: электромагнитное поле, зерно, облучение, резонатор, волновод, антенна, влажность, направленный ответвитель

  Аттестационная робота состоит: с 93 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Алгоритм обработки сигналов волоконно-оптического датчика ускорения

  Автор: Мацвейко Мария Дмитриевна

  Группа: РБ-21

  Руководитель: к.т.н., доцент Демьяненко Петр Афанасьевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью данной работы является разработка алгоритма обработки сигналов волоконно-оптического датчика ускорения с импульсной модуляцией интенсивности оптического потока. Работа состоит из четырех разделов. В первом и втором разделах рассмотрены принципы и особенности работы полупроводниковых и волоконно-оптических датчиков ускорения. Третий раздел посвящен непосредственно созданию алгоритма и его апробации. Проверка алгоритма и расчет результатов проводились с помощью среды Mathcad. Результаты расчетов представлены в виде таблиц. Поскольку алгоритмом предусмотрено 2 формы представления результатов, то был приведен пример по каждой из этих форм. В четвертом разделе рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности во время пользования компьютером и электрическими приборами. Дипломную работу выполнено на 84 страницах, содержащих 19 иллюстраций, 7 таблиц, 20 использованных источников и 2 приложения.

  Ключевые слова: ускорение, волоконно-оптический датчик, импульс

  Аттестационная робота состоит: с 84 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Емкостный акселерометр

  Автор: Компель Марина Александровна

  Группа: РВ-22

  Руководитель: Капелюшный Владимир Данилович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью данной работы является разработка математической модели емкостного акселерометра. Объект работы: емкостный акселерометр. Предмет: моделирование принципа работы емкостного акселерометра. Работа состоит из 6 разделов, в которых рассмотрено акселерометры разных типов (такие как балочные, пьезоэлектрические, термальные, тензорезистивные), проанализировано принципы их работы, приведено сравнение параметров акселерометров ведущих производителей. Создано математические модели для емкостных акселерометров двух типов. Рассмотрено проблемы охраны труда и безопасности во время работы. Дипломную работу сделано на 60 страницах, которые содержат 24 иллюстраций, 4 таблицы, 13 использованных источников и 2 приложения.

  Ключевые слова: микромеханические системы, датчик, акселерометр, математическая модель, ускорение.

  Аттестационная робота состоит: с 60 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Импульсный металлоискатель

  Автор: Маринич Андрей Григорьевич

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Капелюшный Владимир Данилович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінки, включає 17 ілюстрацій, 13 таблиць, 4 креслень, 25 посилань, 2 додатки. Целью дипломного проекта является разработка платы микропроцессорного металлоискателя, который предназначен для поиска металлических предметов: в строительстве или ремонте, в охранных структурах, в дерево обрабатываемой промышленности, при поиске подозрительных предметов в грунте, археологических раскопках и т.д. В проекте проведен анализ современных типов металлоискателей и методов по которому работают такие приборы. Исследованы аналоги, подобрано оптимальное элементную базу и избран эффективные технические решения. На основе полученных данных спроектированы печатную плату, избран необходимые составные части. Проведены расчеты подтверждающие работоспособность и соответствие всем нормативным документам и стандартам.

  Ключевые слова: ключевые слова : металлоискатель , пульс индуктивный , микроконтроллер , пп печатная плата , блок управления.

  Аттестационная робота состоит с 86 стр. пояснительной записки, 4 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкований вузол складальний кресленик
 • Котушка складальний кресленик
 • Схема структурна принципова
 • Друкована плата
 • Алгоритм обработки сигнала бесконтактного измерения глюкозы на базе микроконтроллера Arduino

  Автор: Каньшина Гуллер Палташевна

  Группа: РБ-21

  Руководитель: Богомолов Николай Федорович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В работе разработан алгоритм обработки сигнала бесконтактного измерителя уровня глюкозы в крови человека. По алгоритму создана программа (язык программирования C ++, среда программирования Arduino 1.6.9), которая руководит микроконтроллером Arduino, обрабатывает сигналы и выводит результаты на экран персонального компьютера или на LCD — дисплей. Приведены расчеты, подтверждающие работоспособность устройства. Проведено экспериментальное сравнение результатов с глюкометром, основанном на электрохимическом методе анализа. Экспериментально доказано, что устройство является надежным в обнаружении глюкозы по сравнению с общим инвазивным методом. Рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности при эксплуатации данного устройства.

  Ключевые слова: глюкоза, экспресс – анализ, кровь, неинвазивно.

  Аттестационная робота состоит: с 85 стр. пояснительной записки и 6 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Устройство для усиления звука бандуры

  Автор: Кулик Виктория Александровна

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Адаменко Юлия Фёдоровна

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Пояснительная записка дипломного проекта на тему: «Устройство для усиления звука бандуры» объемом 56 страницы содержит 24 иллюстраций, 8 таблиц, 2 приложения и 7 библиографических наименований по перечню ссылок. Целью дипломного проекта является разработка портативного устройства для звукознимання и усиления звука бандуры, для обеспечения функционирования которого не нужно вмешиваться в конструкцию инструмента. В проекте проанализированы конструкция бандуры и методы снятия звука акустических инструментов, выбран оптимальный звукосниматель и схема усиления с частотной компенсацией, разработана схема электрического структурную и принципиальную прибора, спроектировано печатную плату и печатный узел и проведены расчеты, подтверждающие работоспособность устройства, а именно: надежность, механические испытания. В разделе «Охрана труда» выполнена оценка основных потенциально вредных и опасных факторов, которые имеют место при разработке, изготовлении и эксплуатации спроектированного устройства.

  Ключевые слова: бандура, звукосниматель, пьезоэлектрик, усилитель, печатная плата.

  Аттестационная робота состоит с 58 стр. пояснительной записки, 2 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Модуль автоматического управления освещением производственных и бытовых помещений

  Автор: Шарай Алла Васильевна

  Группа: РІ-21

  Руководитель: к.т.н. доцент Дюжаев Леонид Петрович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 89 страниц, включает 26 иллюстраций, 23 таблицы, 3 чертежи, 19 ссылок, 3 приложения. Целью дипломного проекта является разработка модуля автоматизированного управления освещением бытовых и производственных помещений для уменьшения расхода электроэнергии и сохранения природных ресурсов. В проекте приведены анализ требований к современным средствам экономии электроэнергии. Исследованы аналоги, подобрано оптимальную элементную базу и избраны эффективные технические решения. На основе исследованных данных спроектировано печатную плату модуля автоматизировано управление освещением, избраны необходимые составные части. Проведены расчеты, подтверждающие работоспособность прибора и соответствие всем нормативным документам и стандартам. Разработанный модуль автоматизированного управления освещением доступен для использования в любых бытовых и производственных помещениях.

  Ключевые слова: модуль автоматизированного управления освещением, микроконтроллер, печатная плата, arduino nano, датчик движения, датчик освещения

  Аттестационная робота состоит с 89 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Друкований вузол
 • Презентація
 • Устройство для измерения частоты сердечных сокращений человека

  Автор: Санько Елена Костянтиновна

  Группа: РБ-21

  Руководитель: Демьяненко Петр Афанасьевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью данного дипломного проекта является разработка измерителя пульса, который с высокой точностью сможет измерять пульс человека. Проект состоит из шести разделов. В проекте рассмотрены следующие принципы: Измерение частоты пульса с помощью фотодиода; Обработка полученных данных с помощью микроконтроллера. Устройство имеет следующие преимущества: небольшое энергопотребление, небольшие габариты, низкую цену и возможность использования непосредственно при занятиях спортом. Дипломный проект выполнен на 84 страницах, содержащих 13 таблиц, 10 рисунков, 20 использованных источников, 4 приложения 3 чертежи, 3 плакать.

  Ключевые слова: измеритель пульса, микроконтроллер

  Аттестационная робота состоит с 84 стр. пояснительной записки, 4 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Складальне креслення
 • Десульфататор автомобильных аккумуляторов

  Автор: Корж Анатолий Алексеевич

  Группа: РВ-22

  Руководитель: Попсуй Владимир Иллич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломный проект на тему „Десульфататор автомобильных аккумуляторов” разработан для практической проверки возможности восстановления кислотных автомобильных аккумуляторов. В процессе проектирования проведен анализ причин, вызывающих сульфатацію, способов ее предотвращения и восстановления аккумуляторов. Выбранная схема электрическая принципиальная, спроектирован и изготовлен макет устройства, проверена его работоспособность

  Ключевые слова: десульфататор, сульфатация, аккумулятор

  Аттестационная робота состоит с 60 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 8 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична структурна
 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Друкований вузол
 • Трансформатор
 • Радіатор
 • Шайба
 • Складальний кресленик
 • Современные лабораторные методы исследования характеристик крови

  Автор: Лутченко Максим Владимирович

  Группа: РБ-21

  Руководитель: Сидорук Юрий Кондратьевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью данной работы является анализ существующих методов и совершенствования их путем компьютерной обродкы. Работа состоит из пяти разделов. В первом разделе рассмотрены особенности скада крови. Второй посвящен анализу существующих методов исследования характеристик крови. В третьем разделе описан принцип компьютерной обработки изображений. В четвертом разделе разработан алгоритм подсчета форменных элементов крови с помощью среды MatLab. Результаты расчетов приводились в виде изображений. В пятом разделе рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности во время пользования компьютером и электрическими приборами.

  Ключевые слова: лабораторная диагностика, кровь, компьютерная обработка изображений

  Аттестационная робота состоит: с 105 стр. пояснительной записки и 0 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Исследование электромагнитных волн в биообектах

  Автор: Климук Александр Александрович

  Группа: РБ-21

  Руководитель: Богомолов Николай Федорович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью работы является разработка компьютерной модели распространения электромагнитного излучения в биообъектов. Проанализированы существующие математические модели распространения электромагнитного излучения в биообъектов. Показана зависимость погрешности моделирования методом Монте-Карло. Смоделировано распространение лазерного излучения в модели, имеет оптические свойства эпидермиса. Рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности. Дипломная работа состоит из 4 разделов и выполнена на 76 страницах, содержащих 18 иллюстраций, 2 таблицы, 14 использованных источников и 3 приложения

  Ключевые слова: излучения, компьютерная модель, метод монте-карло

  Аттестационная робота состоит: с 79 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Презентація

  Блок управления модулем сбора данных лазерной диагностической системы

  Автор: Снисар Антон Витальевич

  Группа: РБ-21

  Руководитель: Головня Виктория Милентиивна

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью проекта является разработка блока управления модулем сбора данных лазерной диагностической системы. Работа состоит из 5 разделов. Проанализированы существующие методы и аппараты для диагностики параметров крови. В проекте разработана структурная и электрическую принципиальную схему блока управления. Проведено трассировки печатной платы. Приведен анализ надежности, работоспособности и технологичности блока управления. Рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Дипломную работу выполнено на 67 страницах, содержащих 9 иллюстраций, 13 таблиц, 11 использованных источников и 5 приложения

  Ключевые слова: лазер, двигатель, микроконтроллер, atmega8, usb- uart, диагностическая система, кровь

  Аттестационная робота состоит с 67 стр. пояснительной записки, 5 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Структурна схема
 • Електрична принципова схема
 • Друкована плата
 • Друкований вузол
 • Магнитолазерный терапевтический аппарат для лечения урологических заболеваний

  Автор: Ступаренко Анастасия Валентиновна

  Группа: РБ-21

  Руководитель: к.т.н., доц., Богомолов Николай Федорович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Целью работы является разработка нового магнитолазерного терапевтического аппарата для лечения воспаления предстательной железы в домашних условиях. Работа состоит из 4 разделов. Проанализированы существующие методы и аппараты для лечения воспаления предстательной железы. Рассчитаны параметры, размеры и характеристики электромагнита. Разработана схема подачи лазерного излучения непосредственно на предстательную железу. Рассчитан тепловой режим нагрева электромагнитного элемента. Рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности.

  Ключевые слова: магнит, лазер, терапия, воспаление предстательной железы

  Аттестационная робота состоит: с 76 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Модуль дистарционного управления механическим устройством

  Автор: Чеботарский Дмитрий Александрович

  Группа: РІ-21

  Руководитель: к.т.н. доцент Дюжаев Леонид Петрович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 72 страницы, включая 14 иллюстраций, 16 таблиц, 2 чертежей, 14 ссылок, 2 приложения. Целью дипломного проекта является разработка модуля дистанционного управления механическим устройством. В проекте проведен анализ современных технологий дистанционного управления. Исследованы аналоги, подобрано оптимальное элементную базу и избран эффективные технические решения. На основе исследованных данных спроектировано печатную плату модуля дистанционного управления, избран необходимые составные части. Проведены расчеты, подтверждающие работоспособность прибора и соответствие всем нормативным документам и стандартам. Разработанный модуль дистанционного управления рекомендуется использовать в любом механическом устройстве, что требует дистанционного управления и будет использоваться в широкой аудитории.

  Ключевые слова: модуль дистанционного управления механическим устройством, микроконтроллер, печатная плата, передатчик, приемник, смартфон на базе операционной системы android.

  Аттестационная робота состоит с 72 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Модифицированный метод пробных шагов

  Автор: Пятов Сергей Валентинович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Тарабаров Сергей Борисович, доцент

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Пояснительная записка объемом 74 страницы содержит 9 иллюстраций, 8 таблиц, 5 приложений и 9 библиографических наименований по перечню ссылок. В работе проведена разработка модификации метода пробных шагов, и создание программы исследования на языке программирования «С». Приведены результаты расчетов нескольких функций, как классическим так и модифицированным методом пробных шагов. Проведено сравнение этих методов по определенным параметрам такими как глубина поиска, количество итераций и расчетов. Результатом работы является программная реализации модифицированного метода пробных шагов.

  Ключевые слова: поиск , экстремум, минимум, точка , шаг

  Аттестационная робота состоит: с 74 стр. пояснительной записки и 5 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Симуляция аналоговой интегрированной микросхемы в среде microcap — 9

  Автор: Озирный Сергей Русланович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Прыщепа Николай Михайлович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломная работа на пиобретение степени бакалавра по теме: «Симуляция аналоговой интегрированной микросхемы в среде MicroCAP — 9» содержит 80 страниц, 23 рисунка, 16 таблиц и два приложения. В работе проведено: Анализ схемотехнических решений аналоговых микросхем с учётом современных тенденций развития микросхемотехники; Разработана принципиальная схема аналоговой микросхемы на основе проведенного анализа в первом разделе; Созданы электронные модели каскадов разрабатываемой аналоговой микросхемы и модель всей аналоговой микросхемы в среде MicroCAP – 9; Исследовано функционирование основных каскадов и микросхемы в целом а также произведена оценка основных параметров разрабатываемой интегрированной микросхемы. Как исходные в выбранных методах анализа и расчётов взято модели транзисторов Гуммеля-Пуна.

  Ключевые слова: аналоговая интегрированная микросхема, модель гуммеля-пуна, дифференциальный усилитель

  Аттестационная робота состоит: с 80 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Оптимизация метода Ньютона для поиска корней схемных уравнений

  Автор: Зубко Алексей Александрович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Тарабаров Сергей Борисович, доцент, к.т.н

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломная работа на соискание степени бакалавра на тему «Оптимизация метода Ньютона для поиска корней схемных функций» содержит 94 страницы, 11 рисунков, 10 таблиц и два приложения. В работе проведено: 1. Анализ существующих методов поиска корней степенных функций; 2. Разработан модифицированный алгоритм расчета корней на основе классического метода Ньютона; 3. Создан веб-сайт, который реализует в программном виде разработан алгоритм; 4. Исследована результаты работы классического и модифицированного ме-Тодуа. За основу создания сайта взяты технологию HTML5 и платформу системы управления содержимым WordPress.

  Ключевые слова: оптимизация, ньютон, корни, схемные функции, поиск

  Аттестационная робота состоит: с 94 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Расчёт основных параметров одномодовых волокнистых светловодов

  Автор: Денисенко Роман Олегович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Дем’яненко Петро Опанасович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Работа посвящена исследованию основных параметров одномодовых волоконных световодов, в частности, расчета хроматической дисперсии для различных концентраций примесей в материалах сердечника и оболочки. Работа состоит из четырех разделов. Проанализированы основные электродинамические характеристики волоконных световодов в качестве физической среды передачи информации. Реализован расчет ключевых параметров одномодовых волоконных световодов, в частности, расчет хроматической дисперсии для различной концентрации примесей в материалах сердечника и оболочки; результаты сравнительно. Рассмотрены вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности во время пользования персональным компьютером.

  Ключевые слова: одномодовый волоконный световод, профиль показателя преломления, числовая апертура, нормированная частота, дисперсия, затухание.

  Аттестационная робота состоит: с 87 стр. пояснительной записки и 4 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Система защиты от корозии

  Автор: Скляренко Евгений Александрович

  Группа: РВ-21

  Руководитель: Старший преподаватель Новосад Андрей Анатольевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В данном дипломном проекте была разработана система защиты от коррозии. Была разработана схема электрическая принципиальная и конструкция устройства, подобранная элементная база. Приведены расчеты, подтверждающие работоспособность устройства. Рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности при создании и эксплуатации устройства. Дипломный проект выполнен на 50 страницах, состоит из семи разделов, содержащих 8 иллюстраций, 6 таблиц, 16 использованных источников и приложения.

  Ключевые слова: коррозия, корозиметр, система защиты от коррозии

  Аттестационная робота состоит с 50 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Структурна схема
 • Схема з’єднань
 • Схема електрична принципова
 • Складальний кресленик
 • Плата друкована
 • Адаптер охранной сигнализации gsm каналом связи

  Автор: Хлобыстин Сергей Александрович

  Группа: РВ-22

  Руководитель: Эвграфов Дмитрий Викторович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 55 страниц, включает 18 иллюстраций, 11 таблиц, 4 чертежи, 17 ссылок, 2 приложения. Целью данного проекта является разработка адаптера охранной сигнализации GSM каналом связи. Основным назначением данного прибора является формирование сигнала тревоги для сотового телефона. Проект содержит графическую документацию, которая включает чертежи схемы электрической принципиальной, чертежи печатного узла, чертежи печатной платы, чертежи корпуса. Разработанное устройство рекомендуется использовать в домашних условиях.

  Ключевые слова: gsm, сигнализация, адаптер охранной системы, безопасность.

  Аттестационная робота состоит с 56 стр. пояснительной записки, 2 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Портативное зарядное устройство

  Автор: Тупицын Николай Владимирович

  Группа: РВ-22

  Руководитель: Попсуй Владимир Иллич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В данном дипломном проекте было разработано портативное зарядное устройство для мобильных телефонов и других устройств. Спроектировано схему электрическую принципиальную. Проведено моделирование схемы электрической принципиальной в среде Multi-Sim. Приведены расчеты по проектированию печатной платы, расчет на виброустойчивость, надежность; разработаны рекомендации по охране труда. Изготовлен макет портативного зарядного устройства и проверена его работоспособность. Дипломный проект включает __ страниц пояснительной записки, __ иллюстраций, __ таблиц, __ чертежей, __ библиографических наименований.

  Ключевые слова: dc-dc, преобразователь напряжения, плата, печатная плата, элементы.

  Аттестационная робота состоит с 65 стр. пояснительной записки, 9 прил. и 6 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Разработка искрового генератора для технологии электрохирургии

  Автор: Яременко Андрей Николаевич

  Группа: РВ-22

  Руководитель: д.т.н., профессор Яненко Алексей Филиппович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: В дипломном проекте проведена разработка искрового генератора технологии электрохирургии, спроектировано печатную плату искрового генератора, и разработана конструкторская документация с использованием современной элементной базы. Избран конструкторское решение о внутренней и внешней компоновок. Также проведены расчеты печатной платы на ударную и вибрационную прочность и расчет надежности устройства в соответствии с техническими требованиями. Разработан оригинальный узел искрового генератора формирования радиоимпульсов. Создан комплект основных чертежей, которые дают общее и исчерпывающее представление об устройстве и функционировании устройства. Дипломный проект выполнен на 66 страницах, содержащих 9 таблиц, 8 рисунков, 11 использованных источников, 3 приложения.

  Ключевые слова: искровой генератор, электрохирургия, скважность, высокочастотные импульсы

  Аттестационная робота состоит с 66 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Структурна схема
 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Друкований вузол
 • Складальний кресленик
 • Автомат управления уличным освещением

  Автор: Бабич Олександр Вікторович

  Группа: РВ-22

  Руководитель: Доцент Сидорук Юрий Кондратович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты 172 Телекомуникации и радиотехника)

  Аннотация: Данный дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 65 страницы, включает 5 иллюстраций, 14 таблиц, 4 чертежи, 23 ссылки, 2 приложения. Целью данного дипломного проекта является создание автомата управления уличным освещением, который способен включать и выключать свет в зависимости от окружающего освещения. В результате дипломного проекта были исследованы различные схемотехнические решения для этих автоматов, выбрано схему электрическую принципиальную и подобрано необходимое элементную базу для данного изделия. Также было выбрано метод изготовления платы, проведен расчет печатного монтажа и спроектировано печатную плату. Были проведены расчеты, подтверждающие работоспособность прибора. Данное устройство рекомендуется использовать для освещения дачных участков, улиц, парков или ландшафтных композиций.

  Ключевые слова: ключевые слова: автомат управления, освещения, печатная плата, фоторезистор, реле.

  Аттестационная робота состоит с 65 стр. пояснительной записки, 4 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Автомат керування вуличним освітленням. Складальний кресленик.
 • Автомат керування вуличним освітленням. Складальний кресленик.
 • Диагностика заболеваний легких методами компьютерной томографии

  Автор: Сачик Екатерина Александровна

  Группа: РБ-21

  Руководитель: Головня Виктория Милентьевна

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты (172 Телекомуникции и радиотехника)

  Аннотация: Целью работы является предоставление теоретических данных для проведения томографических исследований заболевания легких и томографической реконструкции изображений. Работа состоит из четырех разделов. Проанализированы методы компьютерной томографии и рассмотрены характеристики компьютерно-томографических изображений, математическую реконструкцию образов и их обработку с помощью программной реализации (язык программирования C). Рассчитаны размеры исследуемого объекта и дозовые нагрузки при компьютерно-томографических исследованиях легких. Рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности во время пользования компьютерным томографом. Дипломную работу выполнено на 97 страницах, которые содержат 43 рисунка, 12 таблиц, 15 использованных источников и 2 приложения.

  Ключевые слова: компьютерная томография, диагностика, легкие.

  Аттестационная робота состоит: с 97 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Система видеореестрации с интегрированым датчиком движения

  Автор: Могир Алексей Сергеевич

  Группа: РВ-41с

  Руководитель: Дюжаев Леонид Петрович

  ОКУ: Специалист

  Специальность: 7.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: В данном дипломном проекте была разработана система видеорегистрации c интегрированным датчиком движения, предназначенная для охраны объектов. Целью проекта является создание дополнительной схемы, которая будет управлять видеорегистратором по сигналу от датчика движения. Разработанная конструкция полностью соответствует требованиям технического задания, подтверждающие приведенные расчеты. Основной акцент при разработке был сделан на достижение минимальной себестоимости, для обеспечения конкурентоспособности устройства.

  Ключевые слова: видеореестрация, датчик движения, система видеонаблюдения

  Аттестационная робота состоит с 103 стр. пояснительной записки, 4 прил. и 6 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Складальне креслення
 • Друкований вузол
 • Друкована плата
 • Основа
 • Кришка
 • Устройство измерения остаточного напряжения

  Автор: Велигорский Виталий Юрьевич

  Группа: РВ-41с

  Руководитель: Домнич Владимир Иванович

  ОКУ: Специалист

  Специальность: 7.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: В данном дипломном проекте было разработано устройство измерения остаточных напряжений. Была разработана схема электрическая принципиальная и конструкция устройства с обоснованием принятых конструкторских решений. Приведены расчеты, подтверждающие работоспособность устройства. Основной акцент при разработке был сделан на достижение минимальной себестоимости для обеспечения конкурентоспособности устройства при сохранении всех заданных показателей.

  Ключевые слова: остаточное напряжение, заряженный конденсатор

  Аттестационная робота состоит с 108 стр. пояснительной записки, 4 прил. и 11 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична функціональна
 • Схема електрична принципова
 • Плата
 • Плата. Складальне креслення
 • Складальне креслення
 • Основа
 • Стінка
 • Панель передня
 • Панель задня
 • Кришка верхня
 • Кришка нижня
 • Программно-аппаратный метод радиометрических исследований

  Автор: Шпилин Олег Александрович

  Группа: РБ-31м

  Руководитель: Перегудов Сергей Николаевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090204 Биотехнические и медицинские аппараты и системы

  Аннотация: Магистерская диссертация: 111 с., 32 рис., 13 табл., 1 приложение, 29 источников. Актуальность темы. Измерение низкоинтенсивных излучений биообъектов является достаточно сложным процессом, поскольку уровень входных сигналов в большинстве случаев сопоставим с собственными шумами радиометрической системы. Известные методы и средства имеют определенные недостатки, в частности невысокую точность измерений и недостаточную наглядность результатов исследований. Поэтому создание программно-аппаратного метода обработки для средств радиометрических измерений собственного излучения биологических объектов является актуальной задачей. Цель исследования. Целью диссертационной работы является совершенствование радиометрического процесса исследования электромагнитных свойств биообъектов в миллиметровом диапазоне. Объектом исследования является электромагнитное излучение биообъектов в миллиметровом диапазоне длин волн. Предметом исследования является процесс обработки электромагнитных сигналов биообъектов в радиометрической системы мм-диапазона. Методы исследований: методы теории цепей и компьютерное моделирование — при разработке модели процесса обработки сигналов и при радиометрических исследований биообъекта; методы теории дифференциального исчисления и математической статистики — для обработки результатов измерений; методы радиометрии — для исследования электромагнитных свойств биообъектов. Теоретическое и практическое значение полученных результатов: 1) Разработана имитационная модель процесса программно-аппаратной обработки сигналов в низкочастотном блоке радиометрической системы с применением программного обеспечения LabVIEW. 2) Предложен метод оценки основных параметров линии передачи, соединяет выход радиометрической системы с компьютером. 3) Усовершенствована радиометрический метод исследований низкоинтенсивного собственного излучения биообъектов в СВЧ диапазоне.

  Ключевые слова: радиометрическая система, биообъект, погрешность измерений

  Аттестационная робота состоит: с 111 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Измеритель скорости звука в жидкостях

  Автор: Федоренко Игорь Вячеславович

  Группа: РБ-31м

  Руководитель: Мовчанюк Андрей Валерьевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090204 Биотехнические и медицинские аппараты и системы

  Аннотация: Пояснительная записка: 149 с., 67 рис., 12 таблиц, 3 приложения, 35 источников. Объект исследования — жидкости. Предмет исследования — скорость звука в жидкостях. Цель исследования — модификация импульсного метода с возможностью получения данных о скорости звука в условиях сильных акустических помех. В первом разделе магистерской диссертации рассмотрены важность априорного знания скорости звука в жидкостях, а также рассмотрены основные методы их измерения. Предложено многочастотный импульсный метод измерения скорости звука в жидкостях. Сформулирована цель и задачи исследования. В разделе два магистерской диссертации, в результате математического моделирования была показана возможность использования пьезокерамических дисковых преобразователей как на толщинных так и на изгибных формах колебаний. Математическое моделирование распределения звукового давления в измерительной камере показало, что адекватные результаты измерений можно получить только при плоском фронте волны. В результате математическое моделирование было получено выражение для расчета критического радиуса измерительной камеры. В третьем разделе магистерской диссертации были выдвинуты требования по отдельным функциональных узлов измерителя скорости звука. Проведено моделирование и проектирование узлов измерителя. Описаны изготовлен макетный образец измерителя скорости звука в жидкостях, реализует много частотный импульсный метод. В четвертом разделе показано измеренные значения скорости звука в жидкостях, которые с достаточной точностью совпадают с справочным значениям. Доказана целесообразность измерения на частотах, ниже критической частоты толщинных резонанса пьезокерамического преобразователя. Показано потенциальную возможность предложенного метода измерения скорости звука в условиях сосредоточенных по спектру помех.

  Ключевые слова: скорость звука, многочастотний, импульсный, ультразвук, пезокерамичний

  Аттестационная робота состоит: с 147 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Модуляционный радиометрический измеритель дозы поглощенной энергии при светотерапии

  Автор: Лисничук Анатолий Сергеевич

  Группа: РБ-31м

  Руководитель: Д.т.н профессор Яненко Алексей Филиппович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090204 Биотехнические и медицинские аппараты и системы

  Аннотация: Магистерская диссертация: 105 с., 30 рис., 3 табл., 26 источников. Объект исследования — методы измерения дозы поглощенной энергии при светотерапии. Цель работы — повышение точности измерения интенсивности светового потока, наряду с упрощением схемы и увеличением чувствительности. Методы исследования — в работе было использовано компьютерное моделирование распространения оптического излучения в электронном пакете «Mаthcad 15» с применением метода Монте-Карло. Использованные методы математической статистики обработки результатов, законы оптического распространения света видимого диапазона. При воздействии на организм человека светом оптического диапазона проявляются определенные эффекты в зависимости от длины волны. В медицине используется весь диапазон оптического излучения для фототерапии. Суть работы заключается в проведении анализа современной аппаратуры для измерения оптического излучения в фототерапии, выявлении недостатков и разработка задач по их устранению. Проведение моделирования взаимодействия светового излучения и экспериментальное исследование проникновения света в биоткань. Разработка модели модуляционного канала прохождения света через биоткань при комбинированном воздействии. По материалам магистерской диссертации опубликовано 2 тезисы научно-технических конференциях, статья в профессиональных изданиях и получено 1 патент на полезную модель.

  Ключевые слова: модуляционный радиометр, светотерапия, интенсивнивсть излучения.

  Аттестационная робота состоит: с 106 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Ультразвуковая диагностика лобных и гайморовых пазух

  Автор: Евтушок Вадим Викторович

  Группа: РБ-31м

  Руководитель: к.т.н доцент Демьяненко Петр Опанасович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090204 Биотехнические и медицинские аппараты и системы

  Аннотация: Магистерская диссертация: 85 с., 28 рис., 6 табл., 1 приложение, 27 источников. Объект исследования — методы ультразвуковой диагностики заболеваний лобных и гайморовых пазух. Предмет исследования — повышение информативности ехозображень, полученных при А-режиме работы устройства. Цель работы — заключается в повышении качества ультразвуковой диагностики, проведенной с работодателем синускопа в А-режиме работы, путем улучшения параметров пезоперетворювача и увеличение глубины проникновения ультразвука. Методы исследования — компьютерное моделирование в программном пакете MATHCAD. Полученные результаты исследования позволяют увеличить информативность ехозображень. В результате проведения анализа ультразвукового устройства, теоретического анализа возможных структур Пьезопреобразователи возможно разработать широкополосный преобразователь эхосигнала.

  Ключевые слова: ультразвук,синусит, пьезопреобразователь, эхоизображение.

  Аттестационная робота состоит: с 90 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Наноэлектронные устройства обработки сигналов

  Автор: Хатян Дмитрий Владимирович

  Группа: РІ-31м

  Руководитель: д.т.н., проф., Нелин Евгений Андреевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090203 Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

  Аннотация: Объем пояснительной записки составляет 100 страниц, которая включает в себя 4 раздела, 50 иллюстраций, 2 приложения и 48 библиографических наименований по перечню ссылок. Рассмотрены актуальный вопрос исследования устройств на основе искусственных углеродных структур. Цель работы заключалась в исследовании устройств на основе искусственных аллотропных форм углерода: моделирование и анализ характеристик. Проанализированы существующие устройства обработки сигналов, определены их недостатки и преимущества. Исследовано формирование зонной диаграммы полупроводниковых сверхрешеток. В результате проведения аналитического обзора литературы, научно-технических статей и электронных источников получено заключение об устройствах, которые работают на основе искусственных аллотропных форм углерода. Разработано программное обеспечение, которое реализую математическую модель. Получены характеристики типовых устройств и проведения их анализ.

  Ключевые слова: фуллерен и устройства на его основе, углеродные нанотрубки и устройства на их основе, графен и устройства на его основе, искусственные аллотропные формы углерода, устройства обработки сигналов, сверхрешетки, импедасна модель периодической структуры.

  Аттестационная робота состоит: с 108 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Cинтез частотно-избирательных устройств на основе электромагнитных кристаллов

  Автор: Онищенко Дмитрий Юрьевич

  Группа: РІ31м

  Руководитель: Адаменко Юлия Федоровна

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090203 Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

  Аннотация: Отчет о магистерской диссертации: 103 с., 37 рис., 4 табл., 2 приложения, 25 источников. Объект исследования — устройства на основе электромагнитных кристаллов. Цель работы — исследование алгоритма синтеза фильтра на основе электромагнитных кристаллов. Метод исследования — импедансный метод и моделирование в САПР аппаратуры СВЧ. На сегодня самую высокую эффективность для использования в фильтрах СВЧ диапазона (на основе микрополосковых линий) имеют трехмерные неоднородности. Также они позволяют сделать устройства фильтрации более компактными за счет сочетания в одной неоднородности нескольких эквивалентных схемных элементов фильтра-прототипа. На данный момент не существует строгого решения задачи синтез ни для отдельных неоднородностей ни, тем более, для устройств на их основе. В результате выполнения работы выполнены адаптацию импедансного подхода для выполнения синтеза фильтра на основе электромагнитного кристалла. Проведено моделирование, что подтверждает адекватность алгоритма. Сделано прогнозные предположения что с направлениями дальнейшего повышения эффективности неоднородностей.

  Ключевые слова: электромагнитный кристалл, микрополосковая линия, импедансная модель, неоднородности линий передачи

  Аттестационная робота состоит: с 103 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Розработка системы управления движением микроспутника и его защита от внешних влияний в космосе

  Автор: Иванов С.Л.

  Группа: РІ-31м

  Руководитель: Уваров Б.М.

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090203 Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

  Аннотация: Объем пояснительной записки составляет 133 страницы, которые включают в себя 5 разделов, 59 иллюстраций, 2 приложения и 89 библиографических наименований по перечню ссылок. Рассмотрены два основных направления: трехосная активная ориентация и методы защиты от космических факторов. Объектами исследования данной магистерской работы являются системы управления космических аппаратов и защиту бортовой радиоэлектроники аппаратуры и самого КА, в космической среде. Цель выполнения магистерской работы заключается в выборе оптимального метода управления спутником и обеспечения функциональной безопасности радиоэлектронных средств космических систем и, в частности, космических аппаратов что позволит увеличить срок активного существования создаваемых космических аппаратов от 10-20 лет и более. В результате проведения аналитического обзора литературы, научно-технических статей и электронных источников получено заключение о системах ориентации, и методов защиты спутника. Разработаны математические модели систем управления движением и получено значение расчета защитных поверхностей систем защиты спутника.

  Ключевые слова: спутник, система ориентации, система защиты, графен, композит.

  Аттестационная робота состоит: с 133 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Антенны на основе трехмерных неоднородностей для телекоммуникационных технологий

  Автор: Корнийчук М.В

  Группа: РІ-31м

  Руководитель: Назарько А.И

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090203 Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

  Аннотация: Магистерская диссертация: 104 с., 71 рис., 3 табл., 1 приложение, 32 источника. Объект исследования — электромагнитные кристаллы и структуры на их основе. Предмет исследования — антенны на основе трехмерных электро-магнитнокристаличних неоднородностей. Цель работы — использование трехмерных электромагнитно-кристаллических неоднородностей в структуре антенн Wi-Fi диапазона для улучшения характеристик антенн. Методы исследования — метод конечных интегралов, численный метод трехмерного электромагнитного анализа, метод периодической линии передачи, метод модели с сосредоточенными элементами. В работе были рассмотрены современные микросмужкови антенные решения и структуры, улучшают характеристики микрополосковых антенных устройств, среди которых двумерные структуры и трехмерные структуры. Значительное внимание уделено внедрению трехмерных структур в антенну технику. Выполнено и проанализирована математическая модель антенны с использованием трехмерных структур. Исследовано влияние зависимости эффективной диэлектрической проницаемости материала основы на характеристики антенных устройств. Полученные результаты исследования позволяют значительно улучшить характеристики микрополосковых антенн, а именно, существенно увеличить значение коэффициента отражения, расширить рабочую полосу частот, увеличить коэффициент усиления антенны и уменьшить ее размеры. Поскольку эта тема является весьма актуальной на сегодняшний день, результаты данной работы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях

  Ключевые слова: микросмужкови антенны, структуры с нарушенным слоем заземления, периодические структуры, электромагнитные кристаллы, електромагнитнокристалични неоднородности

  Аттестационная робота состоит: с 105 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Резонансные частотно-избирательные структуры на основе электромагнитнокристаллических неоднородностей

  Автор: Гуленко Алексій Вадимович

  Группа: РІ-31м

  Руководитель: Назарько Анатолій Іванович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090203 Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

  Аннотация: Отчет о магистерской работе: 107 стр, 71 рис., 7 табл., 3 приложения, 33 источника. Объект исследования — електромагнитнокристалични неоднородности и структуры на их основе. Предмет исследования — узкополосные фильтры на основе ЭК-неоднородностей. Цель работы — использование трехмерных електромагнитнокристаличних неоднородностей в структуре узкополосных фильтров Wi-Fi диапазона. Методы исследования — метод неоднородной линии передачи, метод конечных интегралов. В работе рассмотрены традиционные и современные микросмужкови решения, улучшающие характеристики микрополосковых частотно-выборных устройств, среди которых неоднородности в слое заземления (defected ground structure, DGS) и в слое проводника (defected microstrip structure, DMS). Значительное внимание уделено периодическим микрополосковых структурам радиодиапазона. Рассмотрены построение узкополосных фильтров на основе этих технологий. Сделан анализ технологии Wi-Fi и требований к построению фильтров в этом диапазоне по международным стандартам, приведены типичные аналоги фильтров для Wi-Fi диапазона. Разработаны одно- и трехмерные компьютерные модели узкополосных фильтров на основе модели Фабри-Перо с использованием ЭК-неоднородностей и исследованы их характеристики в ряде компьютерных экспериментов. Проанализировано влияние зависимости эффективной диэлектрической проницаемости материала основы на характеристики фильтра и показана важность ее учета. Проведен анализ влияния набега фаз при скачках импедансов в структурах ЕК-фильтров. Результаты работы могут быть использованы в дальнейших научно-исследовательских работах и ​​в учебном процессе в учебных заведениях Украины.

  Ключевые слова: резонаторы, електромагнитный кристалл, микрополосковолые устройства.

  Аттестационная робота состоит: с 107 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Анализ электромагнитных полей рассеивателей с фрактальной геометрией в помещениях

  Автор: Ткач Леонид Александрович

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: Зинченко Максим Вьячеславович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Магистерская диссертация посвящена вопросам анализа уровней излучений электромагнитных полей от рассеивателей с фрактальной геометрией. Пояснительная записка занимает объем 128 с., Содержит 45 рисунка, 18 таблиц, 144 формул и 44 источников. Состоит из введения, списка ссылок, пяти глав, заключения, списка ссылок и приложений. В магистерской диссертации печатные платы и устройства рассматриваются как рассеиватели из фрактальной геометрией. Предложено моделировать провиднидникы печатных плат как случайные антенные структуры стохастическим фракталом дендритного типа. Выполнен электродинамический моделирования путем аппроксимации устройств системами тонких проводников и плоских экранов, учитывающих расчет поверхностного тока, приведенного возбуждением на ведущих элементах модели. В качестве математической основы является метод интегральных уравнений, записанный по плотности поверхностного тока на тонких проводниках и ведущих экранах. Выполненные исследования фрактальных антенн в диапазоне от 2 до 18 ГГц, из которых видно, что их рабочая область частот является чередованием полос пропускания и ослабление. Ширина полосы пропускания увеличивается с повышением рабочей частоты антенны. В полосах пропускания возбуждаются отдельные локальные участки активной поверхности фрактальной антенны. Размеры и расположение этих участков зависят от частоты сигнала зондирующего сигнала. Фрактальные антенны в определенных диапазонах частот могут обеспечить достаточно высокий коэффициент усиления. Экспериментально подтверждено, что печатные платы при оценке их ЭМС можно рассматривать как фрактальные рассеиватели.

  Ключевые слова: электромагнитная совместимость, уровни излучений электромагнитных полей, статистико-детерминированный подход

  Аттестационная робота состоит: с 116 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Программа для повышения качества услуг интернет-торговли при использовании мобильных устройств

  Автор: Таращук Григорий Николаевич

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: Левандовский Виталий Георгиевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Магистерская диссертация: 128 с., 12 рис., 2 табл., 1 приложение, 30 источников. Объект исследования — мультимедийный смартфон IPhone. Предмет исследования — методы программирования в среде Xcode. Цель работы — уменьшить количество возвратов при интернет-продажи через мобильные устройства. Разработка такой программы даст новые возможности для пользователей мобильной операционной системы. Эта программа предоставляет существенные преимущества по сравнению с существующими аналогами

  Ключевые слова: программа, iphone, xcode

  Аттестационная робота состоит: с 135 стр. пояснительной записки и 0 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Анализ и синтез украинской речи

  Автор: Миннигалимов Руслан Тимурович

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: Тарабаров Сергей Борисович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Актуальность. Украинский язык является государственным и родным языком нашего народа. Одним из важных компонентов языка является интонация. Она передает смысл речи, выражает отношение говорящего к тому, что говорится, а также предоставляет эмоциональных значений высказыванию, играет важную роль в речи и в то же время является малоисследованной. Исследования интонации проводятся филологами, лингвистами. Они описывают ее виды и характеристики, например, восходящая или нисходящая интонация, но, с технической точки зрения, в таких описаниях нет конкретики, поэтому важным является исследование характеристик речевых сигналов с интонацией и их описание по предоставлению измерительных возможностей. Цель и задачи исследований. Целью данной работы является изучение характеристик речевых сигналов с интонацией, разработка метода анализа этих характеристик и их описание по этому методу для предоставления расчетных значений с помощью которых можно было бы предоставить более точную характеристику интонации. Объектом исследования является интонация украинской речи, записанной в речевом сигнале. Предметом исследования является частота основного тона речевого сигнала, его спектрограмма и интенсивность. Методы исследования. Исследуются характеристики речевого сигнала: частота основного тона и спектрограмма речевых сигналов. Исследования происходят при изменении интонации, ее видов: ровная, вопросительной и такая, что предоставляет речи отрицательного значения. Ее параметров: частоты основного тона, спектрограммы, интенсивности. Научная новизна магистерской диссертации заключается в следующем: 1. Проанализирована зависимость частоты основного тона, интенсивности и спектрограммы сигналов, связанных с интонацией украинской речи. 2. Сделан математический расчет изменения частоты основного тона сигнала. Практическая значимость. Математический расчет изменения частоты основного тона поможет более точно описывать речевые сигналы при исследовании интонации, поможет лучше понять зависимость частоты основного тона от интонации и лучше установить связи интонации с такими характеристиками сигналов как спектрограмма и интенсивность. Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, последний из которых включает выводы по проведенным исследованиям, списка использованной литературы. Общий объем работы 90 страниц.

  Ключевые слова: анализ речи, синтез речи, математическая модель

  Аттестационная робота состоит: с 107 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Исследование служебных параметров наземных и бортовых премниов в системе GPS

  Автор: Максименко Ярослав Вадимович

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: Прищепа Н. М.

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Дипломная магистрская диссертация на тему «Исследования служебных параметров назеных бортовых примемников в системе GPS». 93 стр.,13 рис., 23 табл., 20 источников. Объект исследования: модель псевдодальности до спутников GPS. Моделируется и исследуюется модель псевдодальнсти спутиков; методы измерения псевдодальности; факторы, влияющие на погрешнсти измерения псевдодальности. Описана методика измерения псевдодалности; Формаы псевдодальности в навигационом приемнике; декодирование полученной информации. Используется декодироваие и обработка данных приемника на протяжении 8000 секунд. Даются программы в среде MathLab для определения видимост спутнков, декодирование экспериментальных данных и обработки результатов измерения. Разрабатываются методы по управлению безопасностью полетов в аэронавигацонной системе при внедрении спутниковой системы навигации.

  Ключевые слова: псевдодальнось. спутник, gps, орбита, моделирование, интерполяция, декодиование, факторы влияния, исследование, структура сообщений.

  Аттестационная робота состоит: с 93 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Адаптивный сетевой фильтр для защиты информации в средствах электронно-вычислительной техники

  Автор: Ищенко Костянтин Александрович

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: Евграфов Дмитрий Викторович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: В данной магистерской диссертации было проведено исследование каналов утечки информации в линии электропитания через побочные электромагнитные излучения. Разработана схема канала адаптивного сетевого фильтра. Была разработана схема электрическая принципиальная адаптивного сетевого фильтра. Данный фильтр активной мощности создает высокое сопротивление, последовательной линии гармонического тока. Имея высокую мощность со стороны источника, пассивный фильтр поглощает гармоничный ток, созданный нелинейной нагрузкой. Данный фильтр можно использовать в любой сфере где возникает проблема в побочных электромагнитных излучениях. Магистерская диссертация выполнена и оформлена в виде пояснительной записки, которая включает в себя 100 страниц и призентации которая включает в себя 5 иллюстраций

  Ключевые слова: утечка информации, электромагнитное излучение, сетевой фильтр

  Аттестационная робота состоит: с 86 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Методы обработки сигналов отклика в нелинейной радиолокации

  Автор: Гаташов Александр Александрович

  Группа: РВ31м

  Руководитель: Профессор Зиньковський Юрий Францевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Объем магистерской диссертации составляет 106 страниц, которая включает в себя 33 иллюстраций, 6 таблиц и 28 библиографических наименований по перечню ссылок. Рассмотрен актуальный вопрос обработки вторичного сигнала отклика нелинейной радиолокации. Цель работы заключалась в исследовании выплыл зондирующего сигнала на спектр сигнала отклика от рассеивателя в нелинейной радилокации. Проанализированы существующие конструкции нелинейных радилокаторив, приведена таблица со сравнениями их характеристик. В результате проведенного анализа вторичного поля нелинейной радиолокации, было показано как меняются его характеристики в зависимости от типа облучаемой нелинейности

  Ключевые слова: нелинейная радиолокация, вторичный сигнал отклика, микрополосковых линия, нелинейные розсивачи, параметрические рассеиватели

  Аттестационная робота состоит: с 108 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Устройство для передачи телеметрической информации с удаленных объектов

  Автор: Бурячинский Максим Александрович

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: Левандовский Виталий Георгиевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Магистерская диссертация посвящена разработке устройства для передачи телеметрической информации с удаленного объекта на компьютер. Устройство для передачи телеметрической информации может быть использован в различных отраслях производства, при дистанционном наблюдении за процессом в труднодоступных местах, где использование кабеля экономически не выгодна, или когда нужно максимально скоростное развертывания телеметрической сети (например, аварийные ситуации). Использование беспроводной передачи информации обеспечивает быстрый, надежный и качественный связь между датчиками и центром обработки информации, и позволяет реагировать на непредвиденные ситуации в режиме реального времени. В свою очередь автономность системы, компактность и габариты позволяют быстро устанавливать устройство на движущиеся объекты, и в отдаленные места, что делает устройство незаменимым для многих отраслей производства, а также при чрезвычайных ситуациях. Магистерская диссертация оформлен в виде пояснительной записки, содержащей 69 листов, и графической части — 3 листов формата А4.

  Ключевые слова: радиомодем, кд, беспроводная передача

  Аттестационная робота состоит: с 64 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Цифровой радиомаяк

  Автор: Луценко Никита Андреевич

  Группа: РІ-11

  Руководитель: Дюжаев Леонид Петрович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Дипломная работа изложена на 53 страниц содержащая 13 иллюстраций, 1 таблиц, 4 приложения. Цель этого проекта заключается в создании программного обеспечения для прибора который будет работать как отправной пункт для определения определенного места в котором он будет установлен. А именно, это устройство передает цифровой код в эфир на ограниченное расстояние. Код будет содержать информацию относительно места в котором он находится. Эти маяки могут быть установлены на городских остановках транспорта и отправлять данные что к информации об остановке (Цифровой код который затем будет принят непосредственно приемником в определенном транспорте что даст ему возможность зафиксировать со 100

  Аттестационная робота состоит с 63 стр. пояснительной записки, 1 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

 • Схема електрична принципова
 • Мікроконтролери AVR
 • Алгоритм Роботи Програми
 • Лазерный лабораторный стенд для исследования биообъектов

  Автор: Панфилов Никита Игоревич

  Группа: РБ-11

  Руководитель: Головня Виктория Милентиевна

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В дипломной работе разработаны лабораторный стенд для исследований биологических объектов. Дипломная работа посвящена актуальному вопросу экспресс анализа больших массивов с патологическими отклонениями от нормы при широком распространения сверхопасных вирусных и инфекционных заболеваний. В работе проанализированы существующие методы и приборы в которых реализовано определение параметров биологических объектов с помощью взаимодействия с ними лазерного излучения. Приведены конструктивные и оптические расчеты и разработана конструкция лабораторного стенда. Работа состоит из четырех разделов, перечень ссылок и приложений. В первом разделе проведен осмотр объектов исследования, которые используются для установления диагноза. Второй раздел посвящен анализу существующих методов лазерной диагностики, рассмотрено взаимодействие лазерного излучения с биообъектами. В третьем разделе разработан экспериментальный стенд для лабораторных исследований крови. В последнем разделе рассмотрены вопросы охраны труда. Работа выполнена на 68 страницах, приведены 17 иллюстраций и 8 таблиц.

  Ключевые слова: спекл-интерферометрия, лазер, спекл-картина, диагностика.

  Аттестационная робота состоит: с 71 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Определитель закладных устройств замаскированных под элементы РЭА

  Автор: Федорчук Тарас Васильевич

  Группа: РІ — 11

  Руководитель: Евграфов Дмитрий Викторович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.090502 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Определитель закладных устройств замаскированных под элементы РЭА. В данном дипломном проекте разрабатывается виявлювач закладных устройств, с AVR микроконтроллером. Дипломный проект Федорчука Т.В. НТУУ «КПИ», факультет радиотехники, кафедра конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры, группа РИ-11. КПИ, 2015. — страниц — 74, рисунков — 28, таблиц — 10, чертежей — 3. В данном проекте разработан виявлювач закладных устройств, с AVR микроконтроллером. Основным назначением данного прибора является распознавание закладных устройств или отдельных элементов РЭА, таких как резисторы, конденсаторы, диоды, индуктивности. Устройство имеет возможность подключения к компьютеру через интерфейс USB. Проект содержит графическую документацию, которая включает: чертежи схемы электрической структурной, чертежи схемы электрической принципиальной, в проекте содержатся результаты измерения устройства

  Ключевые слова: определитель, закладное устройство, микроконтроллер, измеритель

  Аттестационная робота состоит с 78 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Еквівалентні схеми
 • Схема електрична принципова
 • Покази дисплею
 • Электронная база аттестационных дипломных работ

  Автор: Жураховский Дмитрий Вадимович

  Группа: РІ-11

  Руководитель: к.т.н., доц. Адаменко Юлия Фёдоровна

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Дипломную работу на тему «Электронная база аттестационных дипломных работ» выполнено на 74 страницах, включают 29 иллюстраций, 3 таблицы, 1 приложение и 21 библиографических ссылок. Целью данной работы является разработка электронной базы аттестационных дипломных работ интегрированной с сайтом кафедры радиоконструирования и производства радиоаппаратуры (КиВРА) для обнародования, публичного ознакомления с содержанием аттестационных работ и предотвращения академического плагиата. Для решения поставленной цели в работе проанализированы особенности построения баз данных, проведена сравнительная характеристика систем управления содержанием, спроектированная полная концепция ресурса (в том числе наполнения, оформление, компоновка и темизация), обоснован выбор модулей для обеспечения поставленных задач ресурса и построена электронная база данных в виде сайта.

  Ключевые слова: электронная база данных, аттестационная дипломная работа, нтуу «кпи», кафедра кивра, «антиплагиат»-программы, drupal.

  Аттестационная робота состоит с 74 стр. пояснительной записки, 1 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

 • Задачі інформаційного ресурсу «Електронна база атестаційних робіт»
 • Структура бази атестаційних робіт
 • Концепція інформаційного ресурсу
 • Аварийный осветительный прибор

  Автор: Халаим Василий Павлович

  Группа: РІ-11

  Руководитель: Водолазская Марьяна Владимировна

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Целью дипломного проекта было проектирование аварийного светильника. Разработана принципиальная схема с качественно новым функционалом и рассчитан конструкционные параметры прибора. Пояснительная записка состоит из введения, восьми глав, заключения, перечня источников и приложений, содержащих техническое задание, спецификации и перечень элементов с чертежами. Пояснительная записка содержит 6 таблиц и 25 рисунков. Графический материал состоит из структурной схемы (А3), принципиальной схемы (А1), сборочного чертежи (А3) и печатной платы (А2) блока управления, сборочного чертежи (А2) и печатной платы (А2) светодиодного светильника. Результаты данной работы можно использовать для совершенствования уже существующих аварийных осветительных приборов или внедрения в производство нового прибора с дополнительным доработкам конструкции и функционала.

  Ключевые слова: аварийное освещение, печатная плата, светодиодная лампа, блок управления, микроконтроллер, датчик освещения, аккумуляторное питание

  Аттестационная робота состоит с 58 стр. пояснительной записки, 5 прил. и 6 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Разработка блока термоохолодження высокочувствительного усилителя радиометрической системы для измерения слабых биосигналов.

  Автор: Шульга Виталий Анатольевич

  Группа: РБ-11

  Руководитель: Яненко Алексей Филиппович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В дипломном проекте было проведено разработку блока термо охлаждения высокочувствительного усилителя радиометрической системы для измерения ния слабых биосигналов; была разработана схема электрическая принципиальная блока, конструкция разработана с обоснованием принятых конструкторских решений. Приведены расчеты и результаты исследований, подтверждающие работоспособность прибора. Дипломный проект содержит 47 страниц пояснительной записки, 13 иллюстраций, 7 таблиц, 4 чертежей, 2 приложений, 12 библиографических наименований.

  Ключевые слова: термоэлектрический охладитель; охлаждение; усилитель; коэффициен усиления, проектирование, блок, кд.

  Аттестационная робота состоит с 47 стр. пояснительной записки, 2 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Блок охолодження, складальний кресленик
 • Гвинт
 • Радіатор
 • Термостат
 • Структурна, плакат
 • Усилитель низкихчастот

  Автор: Нильский Богдан Александрович

  Группа: РВ-11

  Руководитель: ст. выкл. Попсуй Владимир Иллич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В данном дипломном проекте был реализован усилитель низких частот; выполнено доработки схемы электрической принципиальной усилителя, изготовление печатной платы. Приведенные расчеты по проектированию печатной платы и расчет на виброустойчивость. В конечном результате проекта был получен с минимальными материальными затратами работоспособный устройство.

  Ключевые слова: усилитель, плата, элементы, частот, гп, эрэ

  Аттестационная робота состоит с 49 стр. пояснительной записки, 7 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Друкована плата складальний кресленик
 • Підсилювач складальний кресленик
 • Панель
 • Погодная метеостанция на базе микроконтроллера

  Автор: Матиюк Максим Андреевич

  Группа: РВ-11

  Руководитель: к.т.н., доц. Дюжаев Леонид Петрович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Целью данного дипломного проекта является разработка домашней погодной метеостанции на базе микроконтроллера. В проекте разработана принципиальная схема с использованием микроконтроллера ATMEGA32-16PU, на основе схемы проведения выбор элементной базы. Разработан печатный узел и проведен выбор варианта конструкции. Проведены необходимые расчеты для подтверждения работоспособности прибора и соответствия стандартам и регламентирующим документам. Даний устройство можно использовать в жилых помещениях для контроля температуры и влажности, а также для мониторинга атмосферного давления.

  Ключевые слова: погодная метеостанция, atmega32, конструкторская документация

  Аттестационная робота состоит с 60 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Складальний кресленик
 • Компьютерное моделирование картин спекл-интерферометрии биообъектов

  Автор: Чмых Антон Сергеевич

  Группа: РБ-11

  Руководитель: Богомолов Николай Федорович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В процессе работы был разработан алгоритм анализа картин спекл-интерференции биообъектов, и реализована программа в среде MatLab 2014a для анализа корреляционных зависимостей спекл-картины для нормального и патологически состояний объектов. Работа состоит из введения четырех глав, заключения, списка использованной литературы и источников, и приложения, содержит листинг программы. Работа содержит 1 таблицу и 40 рисунков. Результаты данной работы можно использовать дальнейшей разработки программного обеспечения для быстрого анализа биообъектов.

  Ключевые слова: спекл-интерферометрия, анализ крови, лазерное излучение, кросс-корреляция.

  Аттестационная робота состоит: с 91 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Измеритель светопропускания стекла

  Автор: Кругаль Антон Сергеевич

  Группа: РВ-21

  Руководитель: к.т.н., доц. Зинченко Максим Вячеславович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 72 страниц (16 иллюстраций, 12 таблиц и 24 ссылок) и 4 чертежей. Проект посвящен разработке тауметра — устройства измерения светопропускания стекла. Проанализированы современные нормативные требования к рассматриваемому устройству. Проведенный анализ аналогов, результатом чего было избрание прототипа и удачных технических решений. Акцент при проектировании сделан на минимизацию элементов схемы электрической принципиальной с сохранением технико-метрологических характеристик разработки, существенно уменьшило энергопотребление и себестоимость изделия. Представленная разработка отвечает соответствующим нормативным документам и стандартам относительно измерения светопропускания стекла. Первоочередное внедрение устройства касается органов ГАИ, станций технического обслуживания транспортных средств и тому подобное.

  Ключевые слова: тауметр, светопропускание стекла, обработка цифрового сигнала

  Аттестационная робота состоит с 90 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Друкований вузол
 • Корпус
 • Генератор на основе прямого цифрового синтеза

  Автор: Карлик Роман Алексеевич

  Группа: РВ-11

  Руководитель: Новосад Андрей Анатольевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Целью данного дипломного проекта является разработка генератора на основе прямого цифрового синтеза. В проекте разработана принципиальная схема генератора с использованием интегральной схемы DDS, на основе схемы проведения выбор элементной базы. Разработан печатный узел и проведен выбор варианта конструкции. Проведены необходимые расчеты для подтверждения работоспособности прибора и соответствия стандартам и регламентирующим документам. Данный генератор можно использовать в научно-исследовательских лабораториях, сервисных центрах, как источник стабильного аналогового сигнала.

  Ключевые слова: генератор, микроконтроллер, цифровой синтез, аналоговый сигнал

  Аттестационная робота состоит с 68 стр. пояснительной записки, 2 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Генератор.Схема електрична структурна.
 • Генератор.Схема електрична принципова.
 • Плата
 • Друкований вузол
 • Зондирующее устройство эхолота

  Автор: Кириенко Сергей Александрович

  Группа: РВ-11

  Руководитель: к.т.н, доц. Коваль А. В.

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: In the thesis project was set the goal to develop a device forming the probe pulse sonar. In its development must take into account a number of factors. The device must meet requirements of the customer, be economical in terms of power, have minimal size and weight, be easy to use and be affordable. However, this device should be easy to manufacture and reliable in use. When the project was designed PCB, used modern component base, and was calculated the reliability of the device. The result was obtained documentation suitable for the implementation of the device for production. In the «Health» was the analysis of production safety of this product

  Ключевые слова: эхолот, зондирующее устройство, расчеты трансформатора

  Аттестационная робота состоит с 121 стр. пояснительной записки, 12 прил. и 6 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова 1
 • Схема електрична принципова 2
 • Друкована плата 1
 • Друкована плата 2
 • Складальне креслення
 • Трансформатор
 • Терморегулятор

  Автор: Пухтер Вадим Моонисович

  Группа: РБ-11

  Руководитель: асистент Головня Виктория Милентиевна

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В приведенной опытно-конструкторской работе разработаны широкодоступен прибор для контроля температуры, что позволит рационализировать расходы энергоносителей в зимний период. В ходе выполнения поставленной задачи были рассмотрены существующие аналоги терморегуляторов на рынке Украины и проанализированы подобные прототипы прошлых лет. В процессе ознакомления с предложенными ранее схемотехническим решениями симисторных регуляторов, глубоко проработаны все важные этапы разработки, производства опытного образца, практического тестирования на работоспособность, а также простых функциональных трансформаций на схематичном уровне. Также был отслежены процесс совершенствования и функционального улучшения свойств устройства на основании эволюции элементной базы радиоэлектронной аппаратуры. Возможности такого совершенствования в проекте использованы для повышения эргономичности и универсальности прибора и закреплены соответствующими расчетами. В процессе были применены системы автоматизированного проектирования в соответствии с рекомендациями соответствующего учебного курса. Приведены результаты работы в программах P-CAD, MathCad, AutoCad, MS Excel. Общий объем работы составляет 73 страницы, количество иллюстраций — 34, таблиц — 4, библиографических наименований — 16.

  Ключевые слова: терморегулятор, семисторный регулятор

  Аттестационная робота состоит с 73 стр. пояснительной записки, 9 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Диагностика заболевания глаза человека методами томографии

  Автор: Стариненко Ольга Андреевна

  Группа: РБ-11

  Руководитель: ас. Головня В.М.

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В дипломной работе оптимизирована работа прибора спектральной когерентной томографии. Работа состоит из пяти разделов. В первом разделе проведен анализ неинвазивных оптических и лазерных методов диагностики заболеваний глаз человека. Во втором и третьем разделах рассмотрены и проанализированы принципы работы спектральных приборов и математическую обработку сигналов соответственно. В четвертом разделе предложены альтернативные широкополосные источники оптического излучения и приведены их характеристики. В пятом разделе рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности при использовании прибором. Список литературы состоит из 14 источников.

  Ключевые слова: спектральная оптическая когерентная томография

  Аттестационная робота состоит: с 94 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Устройство управления сервоприводом

  Автор: Рудов Олег Михайлович

  Группа: РІ-11

  Руководитель: Новосад Андрей Анатольевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В данном дипломном проекте был разработан блок дистанционного управления сервоприводом по радиоканалу. В проекте представлено детальное описание схемы, рассчитанные некоторые елементы схемы и проведен расчет дальности связи, разработана кон-трукцию. Была выбрана элементная база с характеристиками каждого элемента. В ходе разработки был проведен расчет размеров печатной платы, элементов печатного монтажа, трассировки платы, расчет виброустойчивости конструкции. Также было рассчитано надежность конструкции, расчет инерционной силы и изгибающих моментов, напряжений. Исходя из результатов расчета, был избран корпус конструкции.

  Ключевые слова: елементы монтажа, печатная плата

  Аттестационная робота состоит с 50 стр. пояснительной записки, 2 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Структурна схема
 • Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Плата
 • Модуль управления и индикации электроотопительным котлом

  Автор: Казбан Николай Александрович

  Группа: РІ-11

  Руководитель: Тарабаров Сергей Борисович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Целью данного дипломного проекта является разработка модуля управления электроотопительными котлом. В проекте разработаны принципиальная схема модуля из использованных регистров и индикаторов , на основе схемы проведения выбор элементной базы и конструкционных материалов. Разработан печатный узел и проведен выбор варианта конструкции. Проведены необходимые расчеты для подтверждения работоспособности прибора и соответствия стандартам и регламентирующим документам. Сведения об объеме пояснительной записки: Объем пояснительной записки 57; количество иллюстраций 12; кулькисть таблиц 7; количество чертежей 3; количество ссылок 9. Данный модуль можно использовать для блоков управления электроотопительными котлами для регулирования и отображения температуры нагрева воды в системе.

  Ключевые слова: отопительный котел , модуль, компоненты, надежность, печатный узел, вибрация, индикаторы.

  Аттестационная робота состоит с 55 стр. пояснительной записки, 1 прил. и 3 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Модуль управління та індикації електроопалювальних котлом. Схема електрична принципова
 • Друкована плата
 • Вузол друкований. Складальний кресленник
 • Матричный светодиодный дисплей

  Автор: Дейнека Александр Иванович

  Группа: РВ-11

  Руководитель: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Дипломный проект состоит из пояснительной записки объемом 70 страницы, включая 18 иллюстраций, 21 таблиц, 7 чертежей, 13 ссылок, 2 приложения. Целью дипломного проекта является разработка управляющей платы матричного светодиодного дисплея. В проекте проведен анализ требований к современным бегущих строк. Исследованы аналоги, подобрано оптимальное элементную базу и избран эффективные технические решения. На основе исследованных данных спроектировано печатную плату, избран необходимые составные части. Проведены расчеты, подтверждающие работоспособность прибора и соответствие всем нормативным документам и стандартам. Разработанное устройство рекомендуется использовать в закрытых помещениях и помещениях под навесом.

  Ключевые слова: матричный светодиодный дисплей, микроконтроллер, печатная плата, блок управления

  Аттестационная робота состоит с 80 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 6 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Схема електрична принципова 1
 • Схема електрична принципова 2
 • Друкована плата 1
 • Друкована плата 2
 • Друкований вузол 1
 • Друкований вузол 2
 • Средства улучшения и качества звука и изображения в системах цифрового телевидения

  Автор: Гаджилов Ярослав Валерьевич

  Группа: РІ-31м

  Руководитель: Демьяненко Петр Опанасович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090203 Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

  Аннотация: Объект исследования — методы передачи сигналов изображения и звука в си-стем цифрового телевизионного вещания. Целью данной диссертации является исследовать влияние отдельных этапов обработки видео и звуковой информации в системах цифрового телевизионного вещания на качество воспроизведения телевизионных программ и возможность адаптации режима передачи ин-формации к условиям распространения сигналов цифрового телевидения. Работа выполнена путем аналитических исследований теоретических и экспе-боткой данных печатных и электронных источников информации. В работе систематизированы влияние отдельных процессов передачи сигналов со-жения и звука на качество их воспроизведения. Получены сравнительные зависимости качества воспроизводимого изображения от параметров системы сжатия, приме-ных при передаче сигналов цифрового телевидения, получено экспериментально-ные зависимости, устанавливающие связь между субъективными и объективными методами оценки качества изображений цифрового телевидения. Результаты полученные в диссертации могут быть использованы в учебно-м процессе подготовки и переподготовки специалистов в области телевизионного как-ления и передачи мультимедийного контента средствами цифровых телекоммуник-ных сетей. Результаты можно использовать при планировании, наладка и эксплуатации сетей цифрового телевизионного вещания.

  Ключевые слова: видеопоследовательность, пиксель, кадр, видеокодеки, избыточность, видеокомпрессии, качество изображения, искажение, кодек, корреляция

  Аттестационная робота состоит: с 110 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Устройство сушки зерна з двусторонним облучением

  Автор: Васьковец Вадим Николаевич

  Группа: РБ-11

  Руководитель: Сидорук Юрий Кондратович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Дипломную работу изложено на 86 страницах, содержащих 38 иллюстраций, 4 таблицы, 18 использованных источников и 1 приложение. Целью работы является приведение теоретических сведений для создания сушилки, принцип работы которой основан на использовании электромагнитного поля СВЧ. Рассматривается оптимизированный вариант СВЧ сушилки с использованием нескольких магнетронов малой и средней мощности (генераторов СВЧ энергии), а также отдельных блоков, из которых состоит устройство. Предметом работы является расчет распределения напряженности электромагнитного поля с учетом поглощения и фазы отраженной волны при двухстороннем облучении электромагнитным полем СВЧ.

  Ключевые слова: электромагнитное поле, генератор, зерно, магнетрон, свч сушилка, облучения, оптимизация, поглощения, распространение, сушка.

  Аттестационная робота состоит: с 86 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Лабораторные исследования биофизических характеристик форменных элементов крови

  Автор: Дубовик Виктор Александрович

  Группа: РБ-11

  Руководитель: Богомолов Николай Федорович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Данная дипломная работа посвящена актуальному вопросу лазерной диагностики, а именно спекл-интерферометрии. Целью работы является необходимость предварительной статистической обработки при проведении комплексных диагностических исследований особенностей характеристик форменных элементов крови при нормальном и патологических состояниях. Работа состоит из четырех глав, списка литературы и приложений. В первом разделе охарактеризованы функции крови, ее форменные элементы, их размеры и функциональные характеристики. Во втором разделе представлены общие характеристики лазеров и их применение в медицине. В третьем разделе освещены биофизические характеристики форменных элементов крови и их обработка в среде Matlab. В четвертом разделе рассмотрены проблемы охраны труда и безопасности при использовании прибором. Работа выполнена на 76 страницах включающий 17 иллюстраций, 8 таблиц, приложение и 15 библиографических ссылок.

  Ключевые слова: спекл-интерферометрия,среда matlab, биофизические характеристики, эритроциты, лейкоциты, анализ крови

  Аттестационная робота состоит: с 76 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Исследование нелинейных рассеивателей на базе плоской спиральной антенны

  Автор: Галицкий Александр Павлович

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: Зинченко Максим Вячеславович

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Объем пояснительной записки составляет 129 страниц, которая включает в себя 55 иллюстрации, 8 таблиц, 3 приложения и 52 библиографические наименование по перечню ссылок. Рассмотрен актуальный вопрос развития телекоммуникационных систем, ра-Рациональное использование спиральных антенн, решено много практических за- дач, которые будут определять качественные и количественные показатели радиотехнических сис-тем. Цель работы исследования нелинейных рассеивателей на базе плоских спира-ных антенн: моделирование и анализ характеристик, определение недостатков и преимуществ устройств. В результате проведенного анализа характеристик, излучение спира-ной антенны, расчета компонентов электромагнитного поля, моделирование широкополосных рассеивателей в среде ММаnа, MathCad было получено: Диаграммы направленности нелинейных рассеиватели; — Энергетические характеристики составляющих сигнала отклика при нелинейно-м рассеянии; Полученная возможность использования нелинейных рассеивателей в качестве физических моделей закладных устройств.

  Ключевые слова: диаграмма направленности, нелинейная радиолокация, нелинейный рассеиватель, сигнал отклика, спиральная антенна, излучение

  Аттестационная робота состоит: с 129 стр. пояснительной записки и 3 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Блок стабилизации предварительного усилителя мощности

  Автор: Батрак Евген Анатольевич

  Группа: РВ-11

  Руководитель: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В данном дипломном проекте была проведена разработка блока стабилизаторов предварительного усилителя мощности. В работе разработана принципиальная схема прибора, проведена разработка конструкции прибора с обоснованием целесообразности конструкторских принятых конструкторских решений. Приведен анализ надежности, работоспособности и технологичности блок стабилизаторов. Результатом работы является набор конструкторской документации, необходимый для изготовления устройства на практике. В разделе «Охрана труда» была проведена оценка наиболее вредных и опасных факторов при разработке и изготовлении блока стабилизаторов.

  Ключевые слова: стабилизатор, усилитель мощности, сапр

  Аттестационная робота состоит с 47 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

  Метод обнаружения нелинейных рассеивателей по вторичному излучению

  Автор: Балицкий Виталий Игоревич

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: К.т.н. проф. Зиньковский Юрий Францевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Работа заключается в выявлении вторичных демаскирующих признаков полупроводниковых НРС с целью увеличения эффективности использования нелинейных радиолокаторов для поиска закладных устройств в сфере технической защиты информации. Исследование вторичных демаскирующих признаков предполагает анализ внутренних эффектов в полупроводниковых структурах НРС во время действия относительно мощного ВС НР. Целью диссертационной работы является исследование структуры отклика нелинейного рассеивателя на предмет обеспечения эффективной идентификации последнего. Внедрение основных положений работы в практику технической защиты информации имеет научно-практическое значение и повышает эффективность установки, идентификации и локализации закладных устройств методами нелинейной радиолокации. По материалам диссертации опубликовано 1 научную работу на тему «Обеспечение дистанционного обнаружения объектов в нелинейной радиолокации» Магистерская работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 120 страниц, 27 рисунков и 7 таблиц. Список литературы включает 45 наименований.

  Ключевые слова: нелинейная радиолокация, нелинейный рассеиватель, сигнал отклика, вторичное излучение, защита информации, закладной устройство, демаскируя признак, помехи.

  Аттестационная робота состоит: с 130 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Экспериментальный стенд для исследования сушки диэлектрических сыпучих материалов в электромагнитном свч-поле

  Автор: Яблунивский Антон Валериевич

  Группа: РІ-11

  Руководитель: Туровский Анатолий Александрович

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Дипломный проект изложен на 49 страницах и содержит 16 рисунков, 2 таблицы, 24 ссылки на источники и 3 приложения. Целью проекта является разработка экспериментального стенда для исследования сушки диэлектрических сыпучих материалов в электромагнитном СВЧ-поле и оптимизация основных параметров камеры обработки. Выполнен расчет и оптимизацию таких параметров как толщина камеры обработки, в которой происходит облучение зерновидные материале, и расстояний от камеры обработки в прилегающих поляризационных зеркал, при которых будет обеспечение максимальное значение равномерности распределения поля. Разработана конструкторская документация, включающая в себя сборочный чертеж на излучатель и отдельные детали: волновод, плита со щелями и крепежная пластина, схема электрическая принципиальная на плату питания магнетронов с обеспечением регулирования их мощности.

  Ключевые слова: диэлектрические сыпучие материалы, электромагнитная волна, зерно, облачение, поляризицыонное зеркало, камера обработки, волновод, свч-поле, оптимизация, магнетрон.

  Аттестационная робота состоит с 49 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 5 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Випромінювач. Складальне креслення
 • Плита
 • Хвилевід
 • Кріплення
 • Плата живлення. Схема електрична принципова
 • Усилитель мощности ультразвуковых колебаний

  Автор: Бойко Александр Анатольевич

  Группа: РВ-11

  Руководитель: Новосад Андрей Анатольевич

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: Целью разработки является создание конструкции усилителя мощности сигналов предназначенных для возбуждения ультразвуковых пьезоэлектрических излучателей. В проекте выполнен анализ и цифровое моделирование принципиальной схемы усилителя, на основе схемы проведения выбор элементной базы, разработаны трансформатор для согласования выходного сопротивления усилителя и сопротивления пьезоэлектрического излучателя, который является нагрузкой усилителя. Разработан печатный узел и проведен выбор варианта конструкции. Проведены необходимые расчеты для подтверждения работоспособности прибора в соответствии стандартам и регламентирующим документам. Оценены потенциально опасные и вредные производственные факторы, которые могут иметь место при разработке, изготовленные и эксплуатации спроектированного устройства.

  Ключевые слова: усилитель, излучатель, трансформатор, ультразвуковые колебания, аналоговый сигнал.

  Аттестационная робота состоит с 70 стр. пояснительной записки, 3 прил. и 4 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Чертежи:

 • Підсилювач потужності ультразвукових коливань. Схема електрично принципова
 • Плата
 • Вузол друкований. Складальний кресленик
 • Плакат результатів моделювання
 • Фетальный суточный мониторинг электрокардиограммы во время беременности

  Автор: Зингер Яна Леонидовна

  Группа: РІ-31м

  Руководитель: Нелин Евгений Андреевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090203 Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

  Аннотация: В работе рассмотрены физиологические параметры электрокардиограммы плода и матери. Проанализированы методы диагностики сердца плода, и существующие реализации определения параметров электрокардиограммы. Предложен метод суточного фетального мониторинга, позволяющий регистрировать электрокардиограмму плода в течение суток, и алгоритм для выделения электрокардиограммы плода из смеси сигналов снятых с помощью абдоминальных выводов. Исследован метод слепого разделения сигналов для выделения электрокардиограммы плода. В ходе исследования было сымитировано сигналы электрокардиограммы матери и плода, на которые были нанесены случайные помехи, для дальнейшей обработки. В результате тестирования и расчета погрешности, доказано, что метод слепого разделения сигналов дает большую точность, чем адаптивный.

  Ключевые слова: фетальный мониторинг, электрокардиограмма, абдоминальный, слепое разделение сигналов

  Аттестационная робота состоит: с 93 стр. пояснительной записки и 2 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Система концентрации энергии электромагнитного поля свч диапазона от n источников в одном объеме

  Автор: Слободенюк Андрей Михайлович

  Группа: РВ-31м

  Руководитель: доцент, к.т.н. Сидорук Юрий Кондратьевич

  ОКУ: Магистр

  Специальность: 8.05090201 Радиоэлектронные аппараты и средства

  Аннотация: Объем пояснительной записки составляет 142 страниц, которая включает в себя 59 иллюстраций, 4 таблицы, 1 дополнение и 51 библиографические наименование по перечню ссылок. Рассмотрен актуальный вопрос разработки и проектирования системы концентрации энергии электромагнитного поля СВЧ диапазона для сушки сыпучих материалов. Цель работы заключалась в разработке и исследовании систем концентрации энергии электромагнитного поля СВЧ диапазону. Проанализовано существующие устройств для сушки сыпучих материалов, освещении их основные недостатки. Исследованы возможные варианты построения систем концентрации энергии электромагнитного поля. В результате проведения теоретического анализа поляризационных фильтров, теоретического анализа облучающих структур, расчета систем распределения поля, расчета поля в зоне концентрации энергии электрического поля СВЧ диапазона разработали упрощенную конструкцию системы концентрации энергии с зеркальными отражателями.

  Ключевые слова: свч, сушилки, сыпучие материалы, микроволновый устройство, волноводно-щели антенны, зеркальные антенны.

  Аттестационная робота состоит: с 142 стр. пояснительной записки и 1 прил.

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты:

  Презентація

  Устройство облучения электромагнитным полем жидких и полужидких сред

  Автор: Наконечный Тарас Андреевич

  Группа: РВ-11

  Руководитель: доцент Сидорук Юрий Киндратовыч

  ОКУ: Бакалавр

  Специальность: 6.050902 Радиоэлектронные аппараты

  Аннотация: В дипломной работе разрабатывается устройство облучения жидких, полужидких сред с помощью электромагнитного поля. В работе содержится 15 иллюстраций, 4 таблицы. Целью является создание устройства, которое сможет обеззаразить жидкие и полужидкие среды с помощью СВЧ облучения. Создаваемый устройство потреблять энергии в несколько раз меньше чем термический способ обеззараживания и более пригоден для дальнейшего использования по известкование. В работе исследованы два варианта устройства: первый вариант для облучения жидкой среды, второй для облучения плотной среды. В обоих устройствах среду, обеззараживается подается в устройство непрерывно устройства можно непрерывно подавать материал для обеззараживания и использовать в качестве промышленного оборудования для обеззараживания среды. Предложенное оборудование может использоваться для обеззараживания мулов, бытовых стоков и других подобных случаях.

  Ключевые слова: обеззараживание, СВЧ, облучение, мул

  Аттестационная робота состоит с 85 стр. пояснительной записки, 1 прил. и 7 чертежей

  Пояснительная записка: Полный текст

  Плакаты: