Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Курс «Проектування друкованих плат в Altium Designer»

Курс присвячено вивченню процесу проектування друкованих плат (ДП) на основі програмного продукту Altium Designer . Курс орієнтований на слухачів з початковими знаннями схемотехніки та елементної бази (студенти, радіолюбителі, фахівці, що працювали в інших програмних продуктах). Включає знайомство з різновидами та технологіями виготовлення ДП, послідовністю її проектування на прикладі одно- або двосторонної ДП. Починається від аналізу отриманої схеми електричної принципової і завершується створенням конструкторської документації.

Орієнтовний зміст курсу:

Після проходження курсу слухачі отримують знання сучасних технологій виготовлення ДП та електронних модулів, розуміння послідовності проектування ДП та основних розрахунків, що супроводжують цей процес, вміння оформлювати супровідну конструкторську документацію. Вміють працювати з програмним середовищем Altium Designer на рівні достатньому для проектування та замовлення друкованих плат середнього рівня складності.

Викладач курсу: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

Курс «Тривимірне моделювання в SolidWorks»

Курс присвячено вивченню програмного забезпечення для тривимірного твердотільного моделювання SolidWorks (SW).

SW дозволяє створювати детальні тривимірні повнорозмірні моделі складних систем, які можна інтегрувати в системи доповненої реальності та можна використовувати для створення цифрових близнюків.

Курс розрахований на школярів випускних класів, студентів та фахівців, що працювали в інших програмних продуктах. Спрямований на вивчення основ роботи із SW, його використанні в конструкторсько – технологічному процесі проектування електронних засобів. Починається від створення моделі простої деталі і завершується створенням конструкторської документації для деталі та складальних одиниць, та їх інженерного розрахунку.

Орієнтовний склад курсу:

Після проходження курсу слухачі отримують знання та розуміння процесу проектування в SW. Вміють працювати в SW на рівні достатньому для проектування та створення власних конструкцій, та оформлювати конструкторську документацію згідно чинного стандарту.

 

Курс «Основи програмування Arduino»

Курс присвячено вивченню програмно-апаратної платформи Arduino. Легко адаптується під різний рівень початкової підготовки слухачів. Розрахований на школярів випускних класів та студентів. Включає знайомство з основами електроніки, програмування та схемотехніки. Починається від простої взаємодії мікроконтролера з навколишнім світом за допомогою цифрових портів Arduino і завершується створенням складних проектів з використанням різноманітних модулів.

Орієнтовний склад курсу:

Після проходження курсу слухачі отримують знання з розуміння та розрахунку елементарних електричних кіл, принципів функціонування та програмування мікроконтролерів. Вміють працювати з програмно-апаратною платформою Arduino на рівні достатньому для самостійного створення систем домашньої автоматизації (Smart Home).

Автор курсу: старший викладач кафедри КіВРА, Адаменко Володимир Олексійович.

Графік захисту бакалаврських робіт 2019

Шановні студенти 4 курсу РІ!

Надаємо графік поперднього та основго захисту дипломних робіт та проектів.

Нагадуємо, що згідно до Наказу № 1-437 від 18.12.2017 р. та Розпорядженню № 5-41 від 19.03.2019 р  атестаційні роботи студентів проходять обов'язкову перевірку на плагіат, а також розміщуються в електронному репозитарії акаддемічних текстів ela.kpi.ua. Відповідно фінальний електронний варіант проекту (роботи) ви повинні надати відповідальній особі згідно інструкції!

В цій темі розміщено бланки та допоміжні матеріали для дипломного проектування.

Нормативні документи

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (навчання 2 роки)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (навчання 1,5 роки)

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Теми магістерських дисертацій, 2018 рік

Теми магістерських дисертацій студентів групи РІ-71мп та РІ-72мп

Теми бакалаврських атестаційних робіт 2018

 

Теми магістерських дисертацій

Теми магістерських дисертацій студентів групи РІ-61м та РІ-62м

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності "172 Телекомунікації та радіотехніка" та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

 

Розклад занять та зайнятості викладачів

Шановні студенти та викладачі

Розклад занять за групами можна переглянути на сайті rozklad.kpi.ua

Шифри груп:

Розклад зайнятості викладачів можна переглянути за тим же посиланням ввівши у відповідне поле ПІБ викладача.

Розклад косультацій викладачів

2 семестр 2018-2019 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Дні тижня

Час

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

понеділок

14:15-15:00

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

вівторок

15:00-16:00

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

402

4

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:00-15:00

310

5

Головня Вікторія Мілентіївна

Ст. викл.

середа

14:00-15:00

310

6

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

середа

15:00-16:00

401

7

Дюжаєв Леонід Петрович

Доц.

п'ятниця

14:00-14:30

404

8

Євграфов Дмитро Вікторович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

302

9

Зінгер Яна Леонідівна

Асист.

понеділок

14:00-15:00

300

10

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

вівторок

13:00-14:00

303

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

середа

14:00-15:00

405

13

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

14

Нікітчук Артем Валерійович

Асистент

середа

14:00-15:00

404

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

301

18

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

вівторок

14:15-16:00

401

16

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:00-15:00

410

17

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

312

18

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

четвер

14:00-15:00

405

19

Уваров Борис Михайлович

Проф.

четвер ІІ тиждень

16:00-18:00

404

20

Шульга Аліна Вікторівна

Ст. викл.

вівторок

14:00-15:00

309

21

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

понеділок

15:30-16:30

312

Конструювання РЕА ч. 2

Шановні студенти РТ-потоку 4 курс!

Надаємо матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу "Конструювання РЕА, частина 2".

 1. Поточний рейтинговий список
 2. Теми курсових робіт
 3. Оцінювання курсових робіт
 4. Бланк завдання на курсову роботу    Друкувати на одному листі з двох боків!
 5. Журнали "Радіо"
 6. Журнал "Радіоконструкор" (РК)
 7. ДСТУ 3008:2015 Оформлення пояснювальної записки
 8. ДСТУ 3974-2000 Розробка технічного завдання
 9. Рейтингова ситема оцінювання курсової роботи
 10. Рейтингова система оцінювання за курсом
 11. Практичні роботи 1-6
 12. Аналіз ТЗ
 13. Класифікатор ЕСКД для вибору децимального номеру
 14. Лекції (в тому числі розрахунок параметрів друкованого монтажу, оформлення креслення тощо)
 15. Зміст курсової роботи! УВАГА, є певні зміни!
 16. Надійність та Механіка. Розрахунки для курсової роботи! Консультант: Новосад А. А.
 17. Коротенька інструкція по DipTrace – для проектування друкованої плати!
Моделювання мікро- та наноструктур. Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

 

Нелін Є. А., Ляшок А. В.

 

«Моделювання мікро- та наноструктур»

Навчальний посібник

 

Рекомендовано вченою радою радіотехнічного факультету

 

 

 

Київ

2016

 

Завантажити файл

Функціональна та наноелектроніка

В даній темі викладено методичні рекомендації до  лабораторної роботи з дисципліни "Функціональна та наноелектроніка" №4-2  за темою "Дослідження магнітооптичного візуалізатора"

Мета роботи: вивчити принцип побудови та конструкцію магнітооптичного візуалізатора, виконати дослідження магнітних сигналограм документів.

Методичні рекомендації до лабораторної роботи 4.2

Розроблення стартап-проекту

Шановні магістри!
З цього року магістерська дисертація повинна містити розділ "Розроблення стартап-проекту".

Методичні рекомендації до виконання даного розділу знаходяться за посиланням:

Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

 

 

Оформлення атестаційних робіт

Дана інструкція щодо правил оформлення атестаційних та інших видів студентських робіт є робочим, а не остаточним варіантом, тому має незавершений вид та може містити певні неточності, які буде виправлено в процесі подальшої роботи над нею.

Методичні вказівки!

Автоматизація оброблення технічної інформації 2018

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу АОТІ, а саме:

Контрольні дати:

27.09.2018 – затвердження теми реферату

25.10.2018 – останній термін представлення реферату на перевірку

Пристрої НВЧ діапазону для промисловості та сільського господарства

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: доц. Сидорук Юрій Кіндратович

Використання електромагнітного поля і електромагнітних хвиль не за традиційним призначенням (радіозв’язок і радіолокація) набуває в останні роки досить широких масштабів. Ведуться дослідження впливу електромагнітного поля на біологічні процеси, процеси горіння і хімічні реакції. Елде6ктромагнітне поле використовується для сушіння сільськогосподарської продукції, знезараження та знищення комах-шкідників в продукції що зберігається та в передпосівній підготовці насіння, при виробництві олії та біодизеля, а також в інших сільськогосподарських технологічних процесах та в промисловості.

Приклад тематик магістерських дисертацій минулих років

 1. Оптимізація основних параметрів установок для передпосівної обробки насіння електромагнітним полем  надвисоких частот ( 2014 рік захисту).
 2. Система  концентрації  енергії електромагнітного поля НВЧ  діапазону від N джерел в одному об’ємі  ( 2015 рік захисту ).
 3. Дослідження взаємодії електромагнітного поля з сипучим органічним матеріалом  (зерном та іншими) ( 2016 рік захисту ).

Теми магістерських дисертацій

 1. Пристрої  знезараження сільськогосподарської продукції в тому числі насіння.
 2. Пристрої сушіння зерна та інших діелектричних сипучих матеріалів;
 3. Пристрої розморожування сільськогосподарської продукції та  лікарських препаратів.
 4. НВЧ печі різного призначення.
 5. Вимірювання вологості, температури та інших параметрів діелектричних матеріалів  НВЧ методом.
 6. Пристрої активації процесів горіння в електромагнітному полі.
 7. Плазмове горіння, плазмові розпалювачі.

 

Мікрохвильова радіометрія

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Перегудов Сергій Миколайович

Останніми роками в різноманітних областях науки і техніки все більш застосовуються радіометричні методи, які дозволяють реєструвати електромагнітне випромінювання мікрохвильового діапазону надзвичайно низької потужності (від нановат до піковат). Найчастіше його спектр є широким (шумоподібним), як, наприклад, у нагрітих тіл, однак, може бути й вузькосмуговим. Приймання таких сигналів, визначення їх енергетичних характеристик (потужності, інтенсивності тощо) допомагає отримувати інформацію про стан об’єкту, що спостерігається, його форму, положення у прсторі та інше.

Уперше радіометричний метод був використаний Р. Дайком для реєстрації випромінювання астрономічних об’єктів. Для цього він застосував спеціально розроблений приймач – модуляційний радіометр. З часом радіометрична апаратура була суттєво вдосконалена і зараз широко використовується як в астрономії, так і в інших областях науки і техніки, зокрема, для радіотеплового зондування земної поверхні, для радіобачення в станціях радіолокації та навігації, а також в охоронних системах. Згодом радіометричні методи знайшли застосування і в біомедичній галузі: спочатку для дистанційного вимірювання температури різноманітних зон об’єктів, потім для аналізу їх стану.

Відомим німецьким фізиком Г. Фрьоліхом було обґрунтовано, що довжина хвиль власного випромінювання клітин живих організмів має порядок міліметрів, тому в біомедичних дослідженнях саме міліметровому (мм-) діапазону надається особлива увага. Власне випромінювання біооб’єктів  має шумоподібний характер, а інтенсивність його має такий же рівень, як електромагнітний фон навколишнього середовища.
Радіометричні системи мм-діапазону є сьогодні найбільш перспективними. Вони знаходять практичне використання в системах радіолокації (відеоспостереження за літаками у складних  погодних умовах), охоронних системах виявлення несанкціоновано прихованих предметів (у тому числі зброї), новітніх методах медичної діагностики і лікування та інших застосуваннях.

Ускладнення завдань, що вирішуються за допомогою радіометричних методів, потрібує вдосконалення засобів програмно-апаратної обробки результатів вимірювань і розробки інтерфейсу виведення отриманої інформації.
На кафедрі КіВРА такі роботи проводяться в лабораторії мікрохвильової радіометрії. Студенти, які проходять тут дипломну практику, знайомляться з радіометричними методами, приймають участь в наукових дослідженнях фізичних та біологічних об’єктів з використанням діючої радіометричної системи мм-діапазону, а також в роботах щодо її удосконалення.

Магістрантами кафедри у даному напрямі успішно захищені дисертації за темами:

Архів! Нормативні документи

Увага! Інформація актуальна для студентів 2016-2018 року вступу.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 – 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.