Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Курс «Проектування друкованих плат в Altium Designer»

Курс присвячено вивченню процесу проектування друкованих плат (ДП) на основі програмного продукту Altium Designer . Курс орієнтований на слухачів з початковими знаннями схемотехніки та елементної бази (студенти, радіолюбителі, фахівці, що працювали в інших програмних продуктах). Включає знайомство з різновидами та технологіями виготовлення ДП, послідовністю її проектування на прикладі одно- або двосторонної ДП. Починається від аналізу отриманої схеми електричної принципової і завершується створенням конструкторської документації.

Орієнтовний зміст курсу:

Після проходження курсу слухачі отримують знання сучасних технологій виготовлення ДП та електронних модулів, розуміння послідовності проектування ДП та основних розрахунків, що супроводжують цей процес, вміння оформлювати супровідну конструкторську документацію. Вміють працювати з програмним середовищем Altium Designer на рівні достатньому для проектування та замовлення друкованих плат середнього рівня складності.

Викладач курсу: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

Курс «Тривимірне моделювання в SolidWorks»

Курс присвячено вивченню програмного забезпечення для тривимірного твердотільного моделювання SolidWorks (SW).

SW дозволяє створювати детальні тривимірні повнорозмірні моделі складних систем, які можна інтегрувати в системи доповненої реальності та можна використовувати для створення цифрових близнюків.

Курс розрахований на школярів випускних класів, студентів та фахівців, що працювали в інших програмних продуктах. Спрямований на вивчення основ роботи із SW, його використанні в конструкторсько – технологічному процесі проектування електронних засобів. Починається від створення моделі простої деталі і завершується створенням конструкторської документації для деталі та складальних одиниць, та їх інженерного розрахунку.

Орієнтовний склад курсу:

Після проходження курсу слухачі отримують знання та розуміння процесу проектування в SW. Вміють працювати в SW на рівні достатньому для проектування та створення власних конструкцій, та оформлювати конструкторську документацію згідно чинного стандарту.

 

Курс «Основи програмування Arduino»

Курс присвячено вивченню програмно-апаратної платформи Arduino. Легко адаптується під різний рівень початкової підготовки слухачів. Розрахований на школярів випускних класів та студентів. Включає знайомство з основами електроніки, програмування та схемотехніки. Починається від простої взаємодії мікроконтролера з навколишнім світом за допомогою цифрових портів Arduino і завершується створенням складних проектів з використанням різноманітних модулів.

Орієнтовний склад курсу:

Після проходження курсу слухачі отримують знання з розуміння та розрахунку елементарних електричних кіл, принципів функціонування та програмування мікроконтролерів. Вміють працювати з програмно-апаратною платформою Arduino на рівні достатньому для самостійного створення систем домашньої автоматизації (Smart Home).

Автор курсу: старший викладач кафедри КіВРА, Адаменко Володимир Олексійович.

Нормативні документи

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

 

Теми магістерських дисертацій, 2018 рік

Теми магістерських дисертацій студентів групи РІ-71мп та РІ-72мп

Теми бакалаврських атестаційних робіт 2018

 

Теми магістерських дисертацій

Теми магістерських дисертацій студентів групи РІ-61м та РІ-62м

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності "172 Телекомунікації та радіотехніка" та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

Опитування для всіх!

Розклад занять та зайнятості викладачів

Шановні студенти та викладачі

Розклад занять за групами можна переглянути на сайті rozklad.kpi.ua

Шифри груп:

Розклад зайнятості викладачів можна переглянути за тим же посиланням ввівши у відповідне поле ПІБ викладача.

Розклад косультацій викладачів

2 семестр 2018-2019 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Дні тижня

Час

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

понеділок

14:15-15:00

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

вівторок

15:00-16:00

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

402

4

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:00-15:00

310

5

Головня Вікторія Мілентіївна

Ст. викл.

середа

14:00-15:00

310

6

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

середа

15:00-16:00

401

7

Дюжаєв Леонід Петрович

Доц.

п'ятниця

14:00-14:30

404

8

Євграфов Дмитро Вікторович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

302

9

Зінгер Яна Леонідівна

Асист.

понеділок

14:00-15:00

300

10

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

вівторок

13:00-14:00

303

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

середа

14:00-15:00

405

13

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

14

Нікітчук Артем Валерійович

Асистент

середа

14:00-15:00

404

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

301

18

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

вівторок

14:15-16:00

401

16

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:00-15:00

410

17

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

312

18

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

четвер

14:00-15:00

405

19

Уваров Борис Михайлович

Проф.

четвер ІІ тиждень

16:00-18:00

404

20

Шульга Аліна Вікторівна

Ст. викл.

вівторок

14:00-15:00

309

21

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

понеділок

15:30-16:30

312

Конструювання РЕА ч. 2

Шановні студенти РТ-потоку 4 курс!

Надаємо матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу "Конструювання РЕА, частина 2".

 1. Поточний рейтинговий список
 2. Теми курсових робіт
 3. Оцінювання курсових робіт
 4. Бланк завдання на курсову роботу    Друкувати на одному листі з двох боків!
 5. Журнали "Радіо"
 6. Журнал "Радіоконструкор" (РК)
 7. ДСТУ 3008:2015 Оформлення пояснювальної записки
 8. ДСТУ 3974-2000 Розробка технічного завдання
 9. Рейтингова ситема оцінювання курсової роботи
 10. Рейтингова система оцінювання за курсом
 11. Практичні роботи 1-6
 12. Аналіз ТЗ
 13. Класифікатор ЕСКД для вибору децимального номеру
 14. Лекції (в тому числі розрахунок параметрів друкованого монтажу, оформлення креслення тощо)
 15. Зміст курсової роботи! УВАГА, є певні зміни!
 16. Надійність та Механіка. Розрахунки для курсової роботи! Консультант: Новосад А. А.
 17. Коротенька інструкція по DipTrace – для проектування друкованої плати!
Моделювання мікро- та наноструктур. Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

 

Нелін Є. А., Ляшок А. В.

 

«Моделювання мікро- та наноструктур»

Навчальний посібник

 

Рекомендовано вченою радою радіотехнічного факультету

 

 

 

Київ

2016

 

Завантажити файл

Функціональна та наноелектроніка

В даній темі викладено методичні рекомендації до  лабораторної роботи з дисципліни "Функціональна та наноелектроніка" №4-2  за темою "Дослідження магнітооптичного візуалізатора"

Мета роботи: вивчити принцип побудови та конструкцію магнітооптичного візуалізатора, виконати дослідження магнітних сигналограм документів.

Методичні рекомендації до лабораторної роботи 4.2

Розроблення стартап-проекту

Шановні магістри!
З цього року магістерська дисертація повинна містити розділ "Розроблення стартап-проекту".

Методичні рекомендації до виконання даного розділу знаходяться за посиланням:

Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

 

 

Оформлення атестаційних робіт

Дана інструкція щодо правил оформлення атестаційних та інших видів студентських робіт є робочим, а не остаточним варіантом, тому має незавершений вид та може містити певні неточності, які буде виправлено в процесі подальшої роботи над нею.

Методичні вказівки!

Автоматизація оброблення технічної інформації 2018

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу АОТІ, а саме:

Контрольні дати:

27.09.2018 – затвердження теми реферату

25.10.2018 – останній термін представлення реферату на перевірку

Пристрої НВЧ діапазону для промисловості та сільського господарства

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: доц. Сидорук Юрій Кіндратович

Використання електромагнітного поля і електромагнітних хвиль не за традиційним призначенням (радіозв’язок і радіолокація) набуває в останні роки досить широких масштабів. Ведуться дослідження впливу електромагнітного поля на біологічні процеси, процеси горіння і хімічні реакції. Елде6ктромагнітне поле використовується для сушіння сільськогосподарської продукції, знезараження та знищення комах-шкідників в продукції що зберігається та в передпосівній підготовці насіння, при виробництві олії та біодизеля, а також в інших сільськогосподарських технологічних процесах та в промисловості.

Приклад тематик магістерських дисертацій минулих років

 1. Оптимізація основних параметрів установок для передпосівної обробки насіння електромагнітним полем  надвисоких частот ( 2014 рік захисту).
 2. Система  концентрації  енергії електромагнітного поля НВЧ  діапазону від N джерел в одному об’ємі  ( 2015 рік захисту ).
 3. Дослідження взаємодії електромагнітного поля з сипучим органічним матеріалом  (зерном та іншими) ( 2016 рік захисту ).

Теми магістерських дисертацій

 1. Пристрої  знезараження сільськогосподарської продукції в тому числі насіння.
 2. Пристрої сушіння зерна та інших діелектричних сипучих матеріалів;
 3. Пристрої розморожування сільськогосподарської продукції та  лікарських препаратів.
 4. НВЧ печі різного призначення.
 5. Вимірювання вологості, температури та інших параметрів діелектричних матеріалів  НВЧ методом.
 6. Пристрої активації процесів горіння в електромагнітному полі.
 7. Плазмове горіння, плазмові розпалювачі.

 

Мікрохвильова радіометрія

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Перегудов Сергій Миколайович

Останніми роками в різноманітних областях науки і техніки все більш застосовуються радіометричні методи, які дозволяють реєструвати електромагнітне випромінювання мікрохвильового діапазону надзвичайно низької потужності (від нановат до піковат). Найчастіше його спектр є широким (шумоподібним), як, наприклад, у нагрітих тіл, однак, може бути й вузькосмуговим. Приймання таких сигналів, визначення їх енергетичних характеристик (потужності, інтенсивності тощо) допомагає отримувати інформацію про стан об’єкту, що спостерігається, його форму, положення у прсторі та інше.

Уперше радіометричний метод був використаний Р. Дайком для реєстрації випромінювання астрономічних об’єктів. Для цього він застосував спеціально розроблений приймач – модуляційний радіометр. З часом радіометрична апаратура була суттєво вдосконалена і зараз широко використовується як в астрономії, так і в інших областях науки і техніки, зокрема, для радіотеплового зондування земної поверхні, для радіобачення в станціях радіолокації та навігації, а також в охоронних системах. Згодом радіометричні методи знайшли застосування і в біомедичній галузі: спочатку для дистанційного вимірювання температури різноманітних зон об’єктів, потім для аналізу їх стану.

Відомим німецьким фізиком Г. Фрьоліхом було обґрунтовано, що довжина хвиль власного випромінювання клітин живих організмів має порядок міліметрів, тому в біомедичних дослідженнях саме міліметровому (мм-) діапазону надається особлива увага. Власне випромінювання біооб’єктів  має шумоподібний характер, а інтенсивність його має такий же рівень, як електромагнітний фон навколишнього середовища.
Радіометричні системи мм-діапазону є сьогодні найбільш перспективними. Вони знаходять практичне використання в системах радіолокації (відеоспостереження за літаками у складних  погодних умовах), охоронних системах виявлення несанкціоновано прихованих предметів (у тому числі зброї), новітніх методах медичної діагностики і лікування та інших застосуваннях.

Ускладнення завдань, що вирішуються за допомогою радіометричних методів, потрібує вдосконалення засобів програмно-апаратної обробки результатів вимірювань і розробки інтерфейсу виведення отриманої інформації.
На кафедрі КіВРА такі роботи проводяться в лабораторії мікрохвильової радіометрії. Студенти, які проходять тут дипломну практику, знайомляться з радіометричними методами, приймають участь в наукових дослідженнях фізичних та біологічних об’єктів з використанням діючої радіометричної системи мм-діапазону, а також в роботах щодо її удосконалення.

Магістрантами кафедри у даному напрямі успішно захищені дисертації за темами:

Архів! Нормативні документи

Увага! Інформація актуальна для студентів 2016-2018 року вступу.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 – 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.

Розробка, моделювання та дослідження мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович

Нові напрямки розвитку радіоелектронних пристроїв обробки сигналів в значній мірі пов’язані зі створенням штучних матеріалів з незвичайними електромагнітними властивостями (метаматеріалів), а також штучних структур з незвичайними характеристиками. До таких структур відносять кристалоподібні структури, спектральні властивості яких аналогічні кристалам.

Тематика магістерських дисертацій охоплює теоретичні та експериментальні дослідження різноманітних хвильових мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів.

Теми магістерських дисертацій.

Попередні.

 1. Наноелектронні пристрої обробки сигналів (2015 рік захисту).
 2. Вхідні імпедансні характеристики мікро- та наноструктур пристроїв обробки сигналів (2016 рік захисту).
 3. Низькочастотні НВЧ фільтри на основі кристалоподібних неоднорідностей (2017 рік захисту).

Теми, що пропонуються.

 1. Радіотехнічні пристрої на основі лівосторонніх середовищ.
 2. Терагерцова радіоелектроніка.
 3. Моделювання мікро- та наноструктур з урахуванням втрат.
 4. Пристрої НВЧ на основі суміщених кристалоподібних неоднорідностей.
 5. Хвильова імпедансна модель біологічних середовищ.

PDF

Електромагнітна сумісність та захист інформації у надчутливих радіоелектронних системах

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Наукові керівники: д.т.н., проф. Зіньковський Юрій Францевич, к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович.

Напрям «Електромагнітна сумісність та захист інформації у надчутливих радіоелектронних системах» присвячений заходам запобігання витоку та спотворення конфіденційної інформації через електромагнітні та електричні канали у надчутливих радіоелектронних системах.

За цим напрямом на кафедрі КіВРА розглядаються питання захисту інформації у надчутливих радіоелектронних системах від дії електромагнітних полів і забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) в радіохвильовому діапазоні частот від 10 КГц до 100 ГГц.

Результати досліджень направлені на зниження рівня супутнього випромінювання і зменшення розмірів «зони конфліктності» технічних засобів як джерел завад; скорочення спектру супутніх випромінювань і економніше використання частотного ресурсу шляхом рознесення в часі інтервалів роботи пристроїв.

Вирішуються завдання забезпечення ЕМС на етапі проектування технічних засобів, призначених для експлуатації в сильних електромагнітних умовах. Вивчаються особливості екранування в завданнях захисту телекомунікаційних ліній і систем від завад, викликаних зовнішніми випадковими за часом електромагнітними, електричними і магнітними полями. Проводиться аналіз чутливості електронних засобів до завадових електромагнітних полів.

Виконуються числові розрахунки динамічних систем, що дозволяють отримати стійкі хаотичні процеси. Вирішуються питання стійкості до внутрішніх шумів систем з детермінованим хаосом. Реалізується налагодження систем з детермінованими хаотичними коливаннями у НВЧ діапазоні. Унеможливлюються проблеми збоїв у демодуляції інформаційного хаотичного сигналу.

Затверджені роботи за напрямом:
 

 1. Аналіз електромагнітних полів розсіювачів з фрактальною геометрією в приміщеннях;
 2. Дистанційний моніторинг виробничих силових мереж;
 3. Створення Wi-Fi покриття заданої конфігурації.

Заплановані напрямки магістерських робіт:
 

 1. Дослідження впливу контактних завад на електромагнітну сумісність електронних засобів;
 2. Маскування широкосмугових сигналів хаотичними коливаннями;
 3. Дослідження електромагнітного випромінювання друкованих плат;
 4. Аналіз методів прогнозування електромагнітного випромінювання від електронних засобів.

PDF

Системи ближньої радіолокації. Нелінійна радіолокація

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Наукові керівники: д.т.н., проф. Зіньковський Юрій Францевич, к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович.

Напрям «Системи ближньої радіолокації. Нелінійна радіолокація» присвячений підвищенню ефективності використання технологій нелінійної радіолокації у виявленні, локалізації та ідентифікації об’єктів з нелінійними властивостями (наприклад, закладних пристроїв несанкціонованого доступу до інформації).

Робота на кафедрі КіВРА за цим напрямом ведеться у двох областях. Перша охоплює сертифікацію апаратури нелінійної радіолокації та покращення технічних параметрів (характеристик) нелінійних радіолокаторів (НР). Проводяться випробовування НР за багатьма показниками призначення. Порушуються проблеми підвищення надійності НР через параметри опромінюючої та приймальної систем (потужність неперервного чи імпульсного зондуючого сигналу, частота зондування, чутливість приймачів, апертури антен тощо). Досліджуються взаємні зв'язки між показниками призначення НР. Розробляються ефективні методики налаштування НР у польових умовах за допомогою імітаторів закладних пристроїв. Аналізується практичний досвід використання НР, наприклад, особливості пошуку закладних пристроїв, що перевипромінюють сигнал з флуктуючими параметрами. Виконується впровадження єдиного імітатора закладного пристрою на базі широкосмугової плоскої антени.

До другої області входить дослідження процесів поглинання, спектрального перетворення та розсіювання зондуючого сигналу нелінійними розсіювачами (НРс). Метою цих праць є розробка ефективних методів (алгоритмів) пошуку та ідентифікації НРс. Досліджується вплив рівня діючої потужності НР на спотворення характеристик напівпровідникових приладів у складі НРс. Аналізуються чинники, що погіршують надійність первинних демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів. Ведеться робота над розробкою та впровадженням НР, що працюють за вторинними демаскуючими ознаками НРс.

Тематики магістерських робіт

Виконані роботи за напрямом:

 1. Обґрунтування нормативних показників призначення нелінійних радіолокаторів;
 2. Системний підхід у проектуванні апаратури підповерхневого зондування середовищ;
 3. Дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоскої спіральної антени.

Заплановані напрямки магістерських робіт:

 1. Дослідження достовірності демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів;
 2. Аналіз флуктуацій параметрів сигналу відгуку в нелінійній радіолокації;
 3. Застосування генераторів хаосу в якості імітаторів закладних пристроїв;
 4. Аналіз ефективності використання сучасних нелінійних радіолокаторів.

PDF

Апаратно-програмне забезпечення інтелектуальних пристроїв та систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович

 1. Розроблення апаратного та програмного забезпечення для інтелектуальних пристроїв та систем на базі мікропроцесорної техніки з проектуванням відповідних інтерфейсів на системному, функціонально-логічному та схемотехнічному рівнях:

  • деталізація функцій, що виконуються пристроєм;
  • розробка принципових схем пов’язаних аналогових пристроїв;
  • вибір принципів дії і розробка АЦП та ЦАП;
  • алгоритмічна реалізація функцій, що реалізуються  за допомогою програмних засобів;
  • Програмна реалізація алгоритмів управління;
  • синтез функціональних та принципових схем цифрових пристроїв у складі мікропроцесорної системи.
 2. Методи обробки мовних сигналів
 3. Програмне забезпечення систем автоматизованого проектування.  
 4. Методи оцінювання рівнів ризику безпеки інформації.

Приклади тем магістерських робіт:
 

 1. Аналіз систем зчитування безконтактних карт
 2. Телевізійний приймач з цифровим інтерфейсом
 3. Технології реалізації мережної взаємодії для забезпечення захисту мережі
 4. Комплекс діагностики мережі електрифікованих залізничних ліній
 5. Графічна візуалізація в сучасних інженерних програмах
 6. Програмний засіб для визначення порівнюваних та відтворюваних оцінок рівнів ризику безпеки інформації
 7. Прилад для контролю за  статусом пристроїв, що споживають електроживлення
 8. Пульт управління для бортової апаратури навігації та посадки.
 9. Виявлення голосової активності на основі короткочасових характеристик в умовах високої зашумленості

PDF

Проектування та програмування вбудованих систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Розроблення та дослідження пристроїв і систем на основі мікрокомп’ютерів, мікроконтролерів, периферійних пристроїв та інтерфейсів їх зв’язку.

Студенти заохочуються до розроблення прикладного програмного забезпечення для мікроконтролерів та систем збору і обробки даних у середовищі LabVIEW.

Студенти забезпечуються необхідною елементною базою, цікавими прикладними задачами з можливістю подальшого впровадження результатів роботи.

В основі роботи можуть бути використані мікроконтролери сімейств AVR, ARM – LPC або STM32.

Окремим напрямом для досліджень та проектів є розроблення макетів для лабораторних робіт для дисциплін «Програмування мікроконтролерів» та «Програмування вбудованих систем».

PDF

Пристрої обробки сировини потужними електромагнітними полями

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Проектування елементів пристроїв для застосування електромагнітного поля надвисоких частот з метою обробки сировини (зерна, інших діелектричних сипучих речовин) – знезараження, сушіння, передпосівної обробки.

Роботи супроводжуються комп’ютерними (у середовищах HFSS, Microwave Studio) та експериментальними дослідженнями відповідних пристроїв та складових частин.

Проектування пристроїв живлення та систем автоматизованого керування для промислового обладнання мікрохвильового діапазону.

PDF

Пристрої для безконтактного вимірювання мікро- та нановібрацій

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н. Туровський Анатолій Олександрович

Дослідження та розроблення елементів пристрою для вимірювання вібрацій твердих поверхонь, що виникають під дією акустичних сигналів. Застосування ефекту відхилення відбитого лазерного променю для вимірювання відхилень поверхні (вібрацій).

PDF

Гурток з конструювання та програмування

Кафедра КіВРА запрошує студентів, котрі мають бажання освоїти або поглибити навички в області застосування мікроконтролерів і практики проектування та виготовлення електронних пристроїв.

Пропонується вільний доступ до лабораторії з наданням основних інструментів, матеріалів, компонентів та електронних модулів, які дадуть змогу початківцям почати працювати із мікроконтролерами, а знавцям – поглибити свої знання та набути практичних навичок по проектування вбудованих та автоматизованих систем.

До ваших послуг лабораторне обладнання — паяльна станція, свердлильний верстат, допоміжні інструменти, а також електронні компоненти.

Для вивчення пропонуються архітектури мікроконтролерів AVR та ARM. Освоєння 8-бітних мікроконтролерів AVR можливе на модулях Arduino Uno для програмування яких можна використовувати середовище Arduino IDE або традиційні програмні середовища на мові програмування C/C++ чи Асемблер.

Для роботи з мікроконтролерами ARM надається випробувальна плата STM32 Discovery на основі 32-бітного мікроконтролера фірми STM або макетна плата з 32-бітним мікроконтролером LPC2101/LPC2364 фірми NXP (Philips).

Заняття проводитимуться під керівництвом викладачів кафедри на базі лабораторій. Усі практичні заняття супроводжуватимуться теоретичною підготовкою та допомогою викладача.

Практичне закріплення набутих навичок можна виконати у напрямах:

Студентам, які виявляють бажання долучитися до нашої Групи, необхідно звернутися до ст. викл. Туровського Анатолія Олександровича (кімн. 120).

Перелік технічних дисциплін, які вивчають студенти кафедри

Зверніть увагу! Список не остаточний та постійно оновлюється. Також більшість з наведених дисциплін відноситься до навчальних планів студетнів, які зараз навчаються. Абітурієнти, які оберуть нас в 2016 році будуть навчатися за новими навчальними планами згідно з новим переліком спеціальностей та спеціалізацій.

Дисципліни для спеціальності Радіоелектронні апарати та засоби (РВ)

 1. Технологія виробництва електронних засобів
 2. Методи та апаратура захисту інформації
 3. Автоматизація виробництва електронних засобів
 4. Компютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технологій
 5. Мікрохвильова техніка
 6. Оптоелектронні пристрої та систем
 7. Компютерне проектування електронної апаратури
 8. Компютерні мережі та засоби телекомунікацій
 9. Системне та програмне забезпечення компютерного проектування
 10. Моделювання електронних схем, конструкції та технології електронної апаратури
 11. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 12. Проектування баз даних
 13. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 14. Функціональна та наноелектроніка
 15. Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень

Дисципліни для спеціальності Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (РІ)

 1. Конструкції та технології мікросистемної техніки
 2. Физико-технічні основи мікросистемної техніки
 3. Технологія виробництва електронних засобів
 4. Методи та апаратура захисту інформації
 5. Інтелектнуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури
 6. Проектування мікросистемної техніки
 7. Технологія віртуальних приладів
 8. Мікро та нанооптика
 9. Мікро та нанороботи
 10. Технології віртуальних приладів
 11. Моделювання мікро- і наноструктур
 12. Системи автоматизованного проектування мікро- і наносистем
 13. Матеріали мікросистемної техніки та наноелектроніки
 14. Інтелектуальні інформаційні технології
 15. Мікро- і наносенсори
 16. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 17. Проектування баз даних
 18. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 19. Функціональна та наноелектроніка

Дисципліни для спеціальності Біотехнічні та медичні апарати та системи (РБ)

 1. Автоматизація обробки біоінформації
 2. Електронні діагностичні апарати та системи
 3. Основи діагностики в біології та медицині
 4. Взаємодія фізичних полів з біооб'єктами
 5. Біофізика та біофотоніка
 6. Апаратура реабілітації
 7. Дизайн біомедичної апаратури
 8. Биіосенсори та ивмірювальні перетворювачі
 9. Інтроскопія біообектів та методи відображ біоінформації
 10. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 11. Оптоелектронні пристрої та системи
 12. Основи гістології
 13. Основи нормальної та патологічної фізіології
 14. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 15. Електронна апаратура лікувальних технологій
 16. Експлуатація біомедичної апаратури
 17. Метрологія біомедичної апаратури

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 1. Пристрої захисту інфомрації в електронні апаратурі
 2. Конструювання електронних засобів
 3. Механіка та основи мехатроніки
 4. Забезпечення якості РЕА
 5. Оптоелектронні пристрої та системи
 6. Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури
 7. Проектування радіоелектронної апаратури
 8. Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
 9. Електронна компонентна база
 10. Електронні прилади
 11. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1
 12. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2
 13. Мікропроцесори в електронних апаратах
 14. Мікроелектроніка
 15. Алгоритмізація та програмування
 16. Інтелектуальна радіоелектронна апаратура
 17. Інформаційні технології
 18. Комп’ютерна інженерна графіка
 19. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури
 20. Метрологія радіоелектронної апаратури
 21. Мікропроцесори в радіоелектронних апаратах
 22. Прикладна електродинаміка
 23. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл
 24. Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури
 25. Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури
 26. Математичне моделювання систем і процесів
 27. Математичні методи оптимізації
 28. Основи наукових досліджень
 29. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації
 30. Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі
 31. Автоматизація обробки технічної інформації
Біосенсори та вимірювальні перетворювачі

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна «Біосенсори та вимірювальні перетворювачі» (БСВП) є частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна БСВП входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – за вибором студентів. Кредитний модуль вивчається у 5 семестрі 3 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: вимірювальні перетворювачі для перетворення проявів життєдіяльності біологічного об’єкту на електричні сигнали.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". Дисципліна БСВП забезпечує засвоєння всіх без винятку подальших дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності 7. 091002 "Біотехнічні і медичні апарати та системи".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 2. Кількість розділів – 8. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 18 годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна робота – 24 години. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 7.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина (РЕМРЕК -2) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 4 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: радіоелектронні кола та сигнали, що використовуються у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні звязки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-2 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 7,5. Кількість розділів – 6. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 72 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 36 годин, самостійна робота – 99 годин. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 5.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина 1 (РЕМРЕК -1) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 3 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: лінійні радіоелектронні кола для формування та перетворення сигналів у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-1 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 5,5. Кількість розділів – 3. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 54 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 18 годин, самостійна робота – 75 годин. Форма семестрової контролю – екзамен.

PDF-варіант анотації!

Мікропроцесори в електронних апаратах

Лектор: Дюжаєв Леонід Петрович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна присвячена навчанню студентів базовим принципам розробки програмного та апаратного забезпечення для мікропроцесорних систем різного рівня, виконання закладених функцій якими забезпечується поєднанням апаратних та програмних заходів для реалізації функцій як обробки даних, так і функцій управління зовнішніми пристроями (вводу та виводу інформації). У процесі навчання студенти оволодівають навиками використання системного програмного забезпечення персональних комп'ютерів та кросових систем для розробки програм для вбудованих мікроконтролерів. За основу береться мова програмування Асемблер, що потребує детального вивчення систем команд мікропроцесорів, які вивчаються.

PDF-варіант анотації!

Технологія виробництва електронних засобів

Лектор: Попсуй Володимир Ілліч

Кількість кредитів: 7.5

"Технологія виробництва електронних засобів" відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної технологічної підготовки фахівців в галузі "Телекомнікації та радіотехніка". Дисципліна базується на використанні знань, одержаних студентами при вивчені загальноосвітніх та спеціальних технічних дисциплін, а також дисциплін конструкторсько-технологічної підготовки і є кінцевою в цьому циклі дисциплін.

Дисципліна «Технологія виробництва електронних засобів» повинна забезпечувати технологічну підготовку студентів для розробки, виробництва та експлуатації різноманітних радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом формування у студентів здатностей:

PDF-варіант анотації!

Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 6

На сьогоднішній день жоден розробник не може уявити процес проектування радіоелектронної апаратури (РЕА) без використання комп’ютерних програм. Вони супроводжують увесь процес, від задуму до технічної реалізації.

В рамках курсу «Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» студенти знайомляться з особливостями роботи систем автоматизованого виробництва, зокрема CAD, CAE та CAM системами. Розглядаються принципи побудови графічних моделей та операції з ними; графічні стандарти та формати; методи формування зображення на екрані монітора; принципи моделювання в програмах інженерного аналізу; принципи автоматизації виробництва.

В рамках лабораторних та практичних робіт студенти виконують повне проектування друкованого вузла з виконанням усієї необхідної конструкторської документації за допомогою програмного пакету Altium Designer чи P-CAD.

PDF-варіант анотації!

Проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 3

Дисципліна «Проектування радіоелектронної апаратури» систематизує та розвиває набуті студентами знання з інших дисциплін. Так, в межах курсу студенти розглядають усі етапи життєвого циклу радіоелектронної апаратури (РЕА); етапи та принципи її проектування; вплив дестабілізуючих факторів на роботу апаратури та захист від цього впливу; особливості компонування модулів РЕА; методики вузлового та міжвузлового з’єднань. Особлива увага звертається на якість розробки конструкторської документації.

Дисципліна дає наглядне уявлення про всі етапи дипломного проектування.

Результатом виконання розрахунково-графічної роботи є розробка технічного завдання на атестаційну дипломну роботу.

PDF-варіант анотації!

Конструкції та технології мікросистемної техніки

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 4

Невід’ємною складовою робота усіх сучасних «гаджетів» є використання тих чи інших мікроелектромеханічних (МЕМ) пристроїв. Це можуть бути, як різноманітні види давачів (акселерометри, гіроскопи, давачі освітлення та температури тощо), так і види виконавчих механізмів (мікродвигуни, мікродзеркала, перемикачі тощо).

В межах курсу «Конструкції та технології мікросистемної техніки» студенти знайомляться з різновидами МЕМ пристроїв, вивчають особливості їх функціонування та конструкції.

Важливим аспектом при проектуванні МЕМ пристроїв є розуміння технології їх виробництва, що також розглядається в межах курсу.

На лабораторних роботах студенти досліджують роботу двохосьового акселерометру, диференціального давача тиску та осцилографічного гальванометру.

PDF-варіант анотації!

Методи та апаратура захисту інформації

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 4

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і викладається для магістрів спеціальностей 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» і 8.05090203 «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки». Вона базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів», «Інформаційні технології», «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій». Основним завданням курсу є формування у студентів знань методів і засобів захисту інформації від випадкових та навмисних загроз, уміння використовувати програмно-апаратні засоби захисту інформації та вирішувати основні завдання із забезпечення інформаційної безпеки на стадії розробки і проектування електронних апаратів.

PDF-варіант анотації!

Фізико-технічні основи мікросистемної техніки

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна «Фізико-технічні основи мікросистемної техніки» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі мікросистемної техніки. Основним завданням курсу є формування у студентів знань в області фізики процесів у мікропристроях, розуміння основних принципів розробки компонентів мікросистемної техніки, уміння застосовувати методи комп’ютерного моделювання фізичних процесів в пристроях мікросистемної техніки та експериментально визначати їх основні технічні характеристики. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Моделювання мікро- і наноструктур», «Мікроелектромеханіка», «Мікро- та наносенсори», «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальних технологій».

PDF-варіант анотації!

Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі біотехнічних та медичних апаратів і систем. Основним завданням курсу є формування у студентів розуміння природи фізичних полів (електромагнітного, теплового, акустичного та інших), здатності аналізувати природу їх виникнення та уплив на біологічні об’єкти, уміння визначати основні характеристики поширення полів в біосередовища та враховувати особливості взаємодії полів з біооб’єктами під час проектування та розробки сучасної медичної техніки. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Біофізика та фотоніка», «Інтроскопія біооб’єктів та методи відображення інформації», «Апаратура біомедичних досліджень», «Електронні діагностичні апарати і системи», «Електронна апаратура лікувальних технологій».

PDF-варіант анотації!

Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 2.5

Програму навчальної дисципліни “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму (спеціальності) «6.050902 Радіоелектронні апарати». Предмет навчальної дисципліни забезпечує математичну підготовку студентів для обґрунтування розробки, реалізації та експлуатації радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом виконання таких основних задач: вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики, напрямків їх застосування при розробці, виробництві та експлуатації радіоелектронної апаратури. Міждисциплінарні звʻязки: Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” базується на знаннях математики. Її застосування повʻязані з дисципліною «Технологія виробництва РЕА». Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” викладається для студентів другого курсу напряму “Радіоелектронні апарати” всіх спеціальностей на радіотехнічному факультеті НТУУ”КПІ” у третьому семестрі і належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів.

PDF-варіант анотації!

Оптоелектронні пристрої та системи

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 2

Дисципліна “Оптоелектронні пристрої та системи” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки і викладається студентам 3 курсу в V семестрі. проектування, виготовлення та експлуатація сучасної апаратури потребують знань та вміння практичного використання як радіоелектронних, так і оптоелектронних пристроїв та систем. В процесі навчання студенти знайомляться з особливостями оптичних потоків, як носіїв інформації, зокрема природою когерентності світла та особливостями використання когерентних світлових потоків. Серед джерел світла в першу чергу розглядаються лазери: особливості їх будови та використання. особлива увага приділяється напівпровідниковим лазерам, які є основою волоконної оптики. Розглядається елементна база волоконної оптики, принципи побудови волоконно-оптичних ліній звʻязку та волоконно-оптичних давачів різних фізичних величин і полів. Лекційний курс з дисципліни “Оптоелектронні пристрої та системи” завершується курсом лабораторних робіт.

PDF-варіант анотації!

Автоматизація оброблення технічної інформації

Приклад завдань для трерього питання заліку з АОТІ

Інформацію про теоретичні питання можна отримати тут!

Всього можливі 5 варіантів завдань:

1. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. За допомогою функції stem на тому ж графіку побудувати дискретні відліки взяті з інтервалом в 25 точок.

2. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести інтерполяцію (назва методу), в якості нового вектора х використати діапазон 1e-6:1e-6:1e-3 Побудувати інтерпольовані дані на тому ж графіку.

3. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести апроксимацію поліномом n степеню. Побудувати апроксимуючу криву на тому ж графіку. Розрахувати суму квадратів абсолютного відхилення табличних даних від апроксимованих.

4. Розрахувати параметри ФНЧ при таких значеннях коридору АЧХ: fp, fs, Rp, Rs. Побудувати АЧХ розрахованого фільтру та промаштабувати осі так, щоб було видно її особливості.

5. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. Провести амплітудну модуляцію, в якості опорної частоти обрати гармонійне коливання з частотою в 5 разів більшою, ніж максимальна частотна складова згенерованого сигналу. Побудувати графік модульованого сигналу.

Під час перевірки можливі додаткові завдання по незначній корекції написаної Вами програми.

Забезпечення якості РЕА

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 1.5

Дисципліна “Забезпечення якості радіоелектронної апаратури” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів і є ввідною до дисципліни “Метрологія радіоелектронної апаратури”, яка викладається студентам ІІІ курсу навчання. Виробництво радіоелектронної апаратури, її налагоджування, експлуатація та ремонт потребують вміння виконувати вимірювання широкого кола параметрів, в першу чергу електричних, які характеризують технічний стан апаратури, перебіг технологічних процесів, тощо, та вміння дати грамотну оцінку результатам вимірювання. Дисципліна надає інформацію щодо основних (система СІ) та похідних одиниць вимірювання, параметрів електричних сигналів, принципів дії, устрою та методів використання приладів для вимірювання різних електричних величин. Дисципліна базується на загальній підготовці студентів в галузі фізики, хімії, математики, механіки та радіоелектроніки.

PDF-варіант анотації!

Механіка та основи мехатроніки

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 7.5

Мета викладання дисциплiни: вивчення теоретичних та прикладних роздiлiв механiки, на яких базуються методи проектування несівних конструкцій та механізмів радіоелектронних засобів (РЕЗ). Ці пристрої мають характерні особливості: вони повинні мати високі коефіціенти використання об'ему та механічних властивостей конструкційних матеріалів, механізми РЕЗ – високі кiнематичну точнiсть, швидкодію, надiйнiсть. Студенти повинні вивчити: методи проектування конструкцій та пристроїв РЕЗ; сучасну наукову та технiчну лiтературу, нормативні матеріали, довiдники, що відносяться до цієї галузі; типові комп'ютерні програми для проектування механізмів та механiчних конструкцій

PDF-варіант анотації!

Конструювання електронних засобів

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 9

Мета викладання дисциплiни: вивчення науково-методологічних та прикладних методiв проектування конструкцій радіоелектронних засобів (РЕЗ), які об’єднують у собі елементи мікроелектроніки, мікромеханіки, кібернетики, систем забезпечення надійності їх в умовах застосування. У дисципліні розглядаються: принципи та галузi використання РЕЗ, тенденцiї їх розвитку; особли-востi роботи елементів їх механiчних конструкцій та елементів електроної структури (ЕЕС) при дії дестабілізуючих електромагнітних, теплових та механічних факторів; методи забезпечення параметрів теплових режимів структурно-конструктивних модулів РЕЗ; зв'язок механічних напружень в елементах конструкції та температур ЕЕС з показниками надійності всього РЕЗ; сучасні методи проектування РЕЗ із заданими функцiональними характеристиками та показниками

PDF-варіант анотації!

Автоматизація обробки біоінформації

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретич-них основ обробки та аналізу специфічних видів інформації, пов’язаних з фізіологічним станом людини, прикладних методів, які при цьому застосовуються, знайомству з сучасною медичною радіоелектронною апаратурою. Основні завдання дисципліни: формування у студентів знань принципів використання сучасних методів вимірювання, аналізу та реєстрації біоінфор-мації; структурних особливостей медичної радіоелектронної апаратури (РЕА); методів планування та організації біомедичних експериментів; перспектив розвитку методів та конструкцій біомедичної РЕА

PDF-варіант анотації!

Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі

Лектор: Євграфов Дмитро Вікторович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна присвячена теоріко-інформаційним, фізичним і організаційно-методичним аспектам збереження інформації. В дисципліні розглядаються: питання виявлення можливих каналів витоку, основні методи та технічні засоби її захисту, пошук, нейтралізацію та знешкодження каналів витоку. У процесі навчання студенти опановують знання з основ теорії інформації (кількісні характеристики інформації, ентропія), канали витоку інформації і основні методи їх фізичного захисту від витоку через побічні електромагнітні випромінювання, а також технічні і схемні рішення щодо зменшення витоку. Крім того студенти набувають навички в обґрунтування системи захисту з використанням методів експертного оцінювання, та розрахунках надійності систем автентифікації інформації.

PDF-варіант анотації!

Основи діагностики в біології та медицині

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 1.5

Навчальна дисципліна "Основи діагностики в біології та медицині" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна електронна комп’ютерна діагностична апаратура, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Основи діагностики в біології та медицині" базується на знаннях загально-навчальних дисциплін —"Математика", "Фізика", "Хімія","Основи біофізики".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної діагностичної апаратури , проектування пристроїв, з урахуванням зв’язків між структурою та властивостями матеріалів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень.

PDF-варіант анотації!

Електронні діагностичні апарати і системи

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 6.5

Навчальна дисципліна "Електронні діагностичні апарати і системи" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна електронна діагностична апаратура, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Електронні діагностичні апарати і системи" базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах – "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: "Елементна база ЕА"; "Оптоелектронні пристрої ЕА"; "Схемотехніка ЕА"; "Основи мікроелектроніки";"Основи радіоелектроніки"; "Основи телебачення та телевізійні системи".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної медичної діагностичної апаратури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень.

PDF-варіант анотації!

Біофізика та біофотоніка

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 5

Навчальна дисципліна "Біофізика та біофотоніка" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – основні процеси на клітинному рівні біологічних середовищ під дією лазерного та ультрафіолетового випромінювань, а також дослідження параметрів біооб’єктів на молекулярному рівні з використанням сучасної електронної діагностичної апаратури, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Біофізика та біофотоніка" базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах – "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: "Елементна база ЕА"; "Оптоелектронні пристрої ЕА"; "Схемотехніка ЕА"; "Основи мікроелектроніки"; "Основи радіоелектроніки"; "Основи телебачення та телевізійні системи".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей аналізу, дослідження, експлуатації, ремонту сучасної складної діагностичної апаратури , проектування пристроїв, з урахуванням зв’язків між структурою та властивостями матеріалів, впливу на них зовнішніх фізичних факторів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень на клітинному рівні.

PDF-варіант анотації!

Апаратура реабілітації

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 5.5

Навчальна дисципліни "Апаратура реабілітації" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "спеціаліста", "магістра" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати" спеціальності 7.05090204, 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна біомедична апаратура реабілітації.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Апаратура реабілітації” базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах — "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: елементна база ЕА; оптоелектронні пристрої ЕА; схемотехніка ЕА, основи мікроелектроніки; основи радіоелектроніки; основи телебачення та телевізійні системи. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної медичної апаратури реабілітації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру медичного застосування;

досвід: сучасних методів комп’ютерного моделювання, з використання новітніх матеріалів та алгоритмів обробки результатів дослідження.

PDF-варіант анотації!

Електронна компонентна база

Лектор: Коваль Анатолій Васильович

Кількість кредитів: 7

Дисципліна «Електронна компонентна база» передбачає вивчення основних конструкцій, характеристик, параметрів та особливостей застосування радіодеталей, таких як резистори, конденсатори, а також вивчення основ функціонування та проектування інших вузлів радіоелектронних апаратів: котушок індуктивності, коливальних контурів, кварцевих резонаторів, фільтрів, різного виду трансформаторів і дроселів з магнітним колом, ліній затримки, електромеханічних реле, комутуючих контактів роз’ємів та перемикачів. На цій основі базується проектування і розрахунок за заданими технічними характеристиками різних вузлів электронных аппаратів з застосуванням разноманітних конструкційних матеріалів і технології виготовлення з врахуванням режимів експлуатації електронних апаратів.

PDF-варіант анотації!

Автоматизація оброблення технічної інформації

Шановні студенти!

В даній темі наведено перелік питань та необхідні матеріали для підготовки до заліку.

Зверніть увагу, білет буде складатися з трьох питань: двох теоретичних та одного практичного.

Перше теоретичне питання з блоку 1 або 3, друге теоретичне питання з блоку 2.

Практичне питання: створити програму в MatLAB, приклади завдань наведено за посиланням.

Додаткова література:

1. Сергієнко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко — СПб. : Питер, 2003. — 608 с. — ISBN 5-318-00666-3

2. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Г. И. Волович — М. : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 528 с. — ISBN 5-94120-074-9

Блок 1. Загальні підходи до оброблення інформації

1. Дайте визначення поняттю інформація. Наведіть основні етапи оброблення інформації.

2. Наведіть класифікацію сигналів за функцією, що описує параметри сигналів.

3. Дискретизація сигналу. Обґрунтуйте вибір частоти дискретизації.

4. Порівняйте аналоговий та цифровий спосіб оброблення сигналів.

Блок 2. Методи оброблення даних

Оброблення табличних даних

1. Дайте визначення поняттю функція, наведіть способи задавання функції.

2. Апроксимація. Вплив степеню апроксимуючого поліному на похибку апроксимації.

3. В чому полягає сутність методу найменших квадратів?

4. Наведіть основні способи інтерполяції даних.

5. Обґрунтуйте основні відмінності між інтерполяцією, апроксимацією та екстраполяцією даних.

Спектральний аналіз

1. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення гармонійного сигналу в часовій та частотній області.

2. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення послідовності прямокутних імпульсів в часовій та частотній області.

3. Перетворення Фур’є.

4. Розклад функції в ряд Фур’є.

Модуляція та демодуляція

1. Модуляція та демодуляція сигналу. Види модуляції.

2. Порівняння АМ та ЧМ модуляції.

Фільтрація та передавання даних

1. Класифікація фільтрів за формою АЧХ.

2. Наведіть відмінності між основними способами апроксимації АЧХ фільтра.

3. Коридор АЧХ фільтра для розрахунку його параметрів.

4. Основні параметри фільтрів.

5. Цифрова фільтрація. Основні відмінності рекурсивних та нерекурсивних фільтрів.

6. Схема реалізації цифрового фільтра.

7. Порівняння аналогових та цифрових фільтрів.

8. Передавання даних. Канал зв’язку. Основні параметри

Блок 3. Апаратне забезпечення оброблення сигналів

1. Наведіть основні відмінності між паралельним АЦП та АЦП послідовного наближення.

2. Поясніть принцип роботи паралельного АЦП.

3. Поясніть принцип роботи АЦП послідовного наближення.

4. Наведіть основні параметри АЦП.

5. ЦАП, наведіть основні типи.

6. ЦАП з підсумовуванням вагових струмів, поясніть принцип роботи.

7. Наведіть відмінності між мікроконтролерами та ПЛІС.

8. ПЛІС. Особливості застосування та підходи до програмування.

9. Переваги та недоліки цифрових сигнальних процесорів.

Поточний рейтинг та наявність допуску до екзамену можна переглянути тут!

Інтелектуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 5.5

Навчальна дисципліна “Інтелектуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури” забезпечує підготовку спеціалістів галузей електроніки та телекомунікацій. Останні досягнення науки в області розвитку систем штучного інтелекту дозволяють вивести процеси автоматизації виробництва на якісно новий рівень. Поряд з системами роботизованого виробництва, що вже використовуються, впровадження штучного інтелекту в управління виробничими процесами значно розширює можливості технологічних систем. Такий симбіоз автоматизованих виробничих систем і елементів штучного інтелекту отримав назву інтелектуальних технологій. Виробничі комплекси з елементами інтелектуальних технологій можна зустріти в різних галузях промисловості, але очевидно, що найбільше поширення такі комплекси отримали у сфері виробництва високоточних радіоелектронних приладів і систем. У дисципліні розглядаються основні питання інтелектуальних технологій в області радіоапаратобудування. Описуються основи систем штучного інтелекту, алгоритми їх роботи в комплексі з сучасним високоточним устаткуванням. Розглядаються засоби моделювання роботи інтелектуальних систем, а також можливості інтелектуальних систем управління. Метою дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах інтелектуального автоматичного управління роботизованим промисловим обладнанням для виробництва електронних засобів.Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні фундаментальних (вища математика, фізика) та спеціальних дисциплін, таких як “Фізичні основи електронних апаратів”; “Елементна база електронних апаратів”; “Аналогова та цифрова електроніка”; “Теорія кіл та сигналів” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!

Автоматизація виробництва електронних засобів

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна «Автоматизація виробництва електронних засобів» забезпечує підготовку спеціалістів галузей електроніки та телекомунікації. Однією з основних тенденцій останніх десятиліть є прагнення автоматизувати якомога більше виробничих процесів в різних галузях промислового виробництва. Останні досягнення науки і техніки дозволяють вивести процеси автоматизації виробництва на якісно новий рівень. Завданням дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах автоматичного управління та практичних конструкціях промислового автоматичного обладнання для виробництва електронних засобів. Для чого у процесі вивчення дисципліни студенти отримують компетентності в основних теоретичних аспектах сучасного виробництва електронних засобів. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні фундаментальних (вища математика, фізика) та спеціальних дисциплін, таких як “Фізичні основи електронних апаратів”; “Елементна база електронних апаратів”; “Аналогова та цифрова електроніка”; “Теорія кіл та сигналів” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!

Електронні прилади

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна “Електронні прилади” забезпечує підготовку технічних фахівців у галузях електроніки та телекомунікації. У зв’язку зі стрімким розвитком електронних приладів та систем актуальним залишається вивчення студентами фізичних основ функціонування, принципу дії та будови різних видів електронних приладів, їх властивостей, можливостей використання у якості як окремої елементної бази електронних апаратів, так і в складі інтегрованих мікросхем. Завданням дисципліни є підготовка студентів до вирішення задач, пов’язаних з раціональним вибором елементної бази при розробці радіоелектронної та телекомунікаційної апаратури, кваліфікованою експлуатацією радіоелектронної апаратури, придбанням умінь роботи з електронними приладами і мікроелектронними виробами. Метою вивчення дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах функціонування різноманітних електронних приладів. Дисципліна “Електронні прилади” базується на відповідних розділах курсів математики, фізики та теорії електричних кіл. Вона є базовою для таких дисциплін як “Мікроелектроніка”, “Аналогова та цифрова електроніка”, “Функціональна мікро- та наноелектроніка”, “Фізико-теоретичні основи конструювання РА” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!

Дизайн біомедичної апаратури

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 7

Основною метою навчальної дисципліни є формуванню у студентів креативного підходу до проектування біомедичної радіоелектронної апаратури. В процесі навчання студенти засвоюють основи ергономічного конструювання, вимог технічної естетики і психофізіологічні характеристика людини-оператора, принципи формотворення і основи технології виготовлення деталей РЕЗ. Практичне спрямування навчального процесу орієнтоване на набуття досвіду використання комп’ютерних засобів для проектування і візуалізації виробів та виконання ескізного пошуку як етапу створення промислового виробу. За час освоєння курсу студенти оволодівають навиками роботи у середовищі твердотільного об’ємного моделювання SolidWorks, надбудови для створення керуючих програм SolidCam та середовища візуалізації моделей KeyShot.

PDF-варіант анотації!

Технології віртуальних приладів

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 3

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів навик та досвіду використання комп’ютерних засобів для проектування інтелектуальних технологій, виконання синтезу віртуальних приладів, застосування комп’ютерних середовищ для проведення та планування віртуальних експериментів. Основна увага при розробленні навчальних матеріалів до дисципліни звертається на вивчення програмного пакету візуального програмування LabView і його прикладне застосування для розроблення та використання віртуальних приладів та експериментів з їх застосуванням. Студенти вивчають методи контролю та вимірювань у віртуальному середовищі, збір даних та автоматизовані системи випробувань.

PDF-варіант анотації!

Проектування мікросистемної техніки

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна присвячена навчанню студентів принципів проектування пристроїв (мікрозбірок), виконання закладених функцій якими забезпечується поєднанням в одному корпусі елементів різної природи, таких як мікроелектронні, мікромеханічні, оптичні, акустичні елементи та ін. У процесі навчання студенти оволодівають навиками використання комп'ютерних засобів для проектування компонентів мікросистемної техніки (МСТ) з метою аналізу та синтезу, методами розрахунку основних типів механічних мікроелектронних елементів та методів контролю і вимірювань у мікромасштабах, теорією електромеханічних аналогій та іншими суміжними питаннями.

PDF-варіант анотації!

Автоматизація оброблення технічної інформації

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для вдалого опанування курсу "Автоматизація оброблення технічної інформації".

Інформація буде постійно оновлюватися та доповнюватися!

Важливі посилання!

Поточний рейтинг студентів з дисципліни!

Список тем реферативних робіт!

Результати перевірки реферативних робіт!

Рейтингова система оцінювання!

Методичні вказівки до виконання реферативних робіт з курсу!

Титульна сторінка реферату!

Важливі дати!

Затвердження теми реферату до 24.09.2015

Подавання реферату на перевірку до 29.10.2015

Архів! Нормативні документи

Увага! Інформація не актуальна! Нова інформація тут!

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (нормативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (варіативна частина) спеціальності 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста спеціальності 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Матеріали для дипломного проектування

Бланки завдання, титулки, відгуку та рецензії на дипломний проект (роботу) спеціалістів 2017 року випуску.

Для зручності оформлення атестаційних робіт можна скористатися наступними шаблонами (Зверніть увагу! Використання шаблону носить рекомендаційний характер, основним документом щодо оформлення атестаційної роботи є ДСТУ 3008-95, а вміст та наповнення регламентується Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ". ):

Шаблони містять відповідно оформлені стилі і при правильному використанні дозволяють автоматично проводити нумерацію розділів і підрозділів та сформувати зміст ПЗ (Зверніть увагу! Після остаточного формування змісту з нього потрібно самостійно прибрати пункт "Анотація" та "Зміст". Також при використанні шаблонів з конструкторськими рамками в більшості випадків необхідно самостійно перенести частину змісту через відповідний розрив розділу, який відділяє велику рамку від малої).

Також для успішного виконання дипломого проекту варто ознайомитися зПоложенням про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ".

Оформлення пояснювальної записки всіх видів атестаційної роботи проводиться згідно вимог ДСТУ 3008-95

Оформлення переліку посилань проводиться згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (приклад оформлення)

Технічні завдання оформлюються згідно вимог ДСТУ 3974-2000 (для дипломних проектів) та ДСТУ 3973-2000 (для дипломних та магістерських робіт)

Правила транслітерації.

Інструкція з підготовки файлів електронного варінту ДП (ДР)!

Автор: В. О. Адаменко

Інструкція з підготовки файлів електронного варіанту дипломного проекту (роботи)

Перед початком переконайтеся, що Ви працюєте з фінальним варіантом Вашої роботи!

Електронні варіанти бланків можна знайти у відповідній темі!

Електронний варіант дипломного проекту повинен містити:

1. Текстова документація:

– остаточний варіант пояснювальної записки (включаючи титульну сторінку, завдання  та всі додатки) в форматі pdf з сформованим у вигляді закладок змістом;

– оригінальний файл  (файли, якщо їх декілька) пояснювальної записки;

– електронний варіант супровідного бланку атестаційної роботи; Поля для Російської мови – можна не заповнювати! В поле Анотація – просто скопіювати весть текст анотації!

2. Графічна документація:

– остаточний варіант кожного плакату чи креслення в форматі pdf (конвертування проводити з роздільною здатністю, достатньою для вільного читання поданого графічного матеріалу);

– оригінальні файли графічного матеріалу.

– магістранти надають розроблені презентації в оригінальному форматі та форматі pdf.

Електронний варіант пояснювальної записки (ПЗ) повинен повністю відповідати зшитому паперовому варіанту, тобто містити наступні складові частини:

1. Титульний аркуш ДП (ДР)

2. Завдання на ДП (ДР)

3. Реферат (Анотація) українською та іноземною мовами

4. Зміст

5. Перелік скорочень

6. Вступ

7. Основна частина

8. Висновки

9. Перелік посилань

10. Додатки

Часто перераховані частини можуть знаходитися в різних файлах, тому процес створення готового варіанту ПЗ зводиться до перетворення в формат pdf окремих частин, а потім поєднання окремих pdf–файлів в один.

Деякі програмні продукти дозволяють безпосередньо зберігати (експортувати) файл в форматі pdf. До таких програмних продуктів належить MS Word (Не нижче 2010), AutoCAD, Proteus, SolidWorks. Якщо ж програмний продукт не підтримує збереження (експорт) в pdf–файл, то для конвертування доцільно скористатися віртуальним pdf–прінтером, наприклда dopdf Після встановлення даного чи подібного віртуально принтеру, процес переведення документу створеного в будь-якому програмному продукті до формату pdf полягає у стандартному друкуванні документу. Проте на віртуальному принтері потрібно обов’язково правильно встановити формат паперу, який повинен максимально відповідати формату вихідного документа, таким чином можна отримати pdf–файл, який повністю відповідає вихідному документу без спотворень, особливо це актуально при створенні pdf–файлів графічного матеріалу.

Титульний аркуш та завдання повинно бути повністю заповненим та відповідати паперовому варіанту. Допускається використання сканованого варіанту.

Отримані окремі pdf–документи можна з’єднати в один за допомогою on-line сервісу http://smallpdf.com/ru/merge-pdf або програми Adobe Acrobat.

Для створення змісту ПЗ рекомендовано скористатися програмою Adobe Acrobat. Процес створення змісту полягає в виділенні потрібного заголовку та натискання комбінації клавіш ctrl+b, багаторівнева структура змісту формується простим перетягуванням заголовків. В результаті фінальний електронний варіант ПЗ повинен мати такий вигляд змісту:

Структура ПЗ

Підготовка графічної частини

Кожне креслення чи плакат графічної частини ДП(ДР) конвертується в pdf окремо. Об'єднувати їх між собою не потрібно.

Конвертовані креслення повинні бути з роздільною здатністю достатньою для нормального сприйняття інформації.

Необхідне програмне забезпечення для створення електронного варіанту ДП (ДР) встановлено в 404 лабораторії 17 корпусу.

При необхідності консультацію можна отримати у Адаменка Володимира Олексійовича . Контакти: 300 кабінет 17 корпусу, mail: v.adamenko@kpi.ua skype: adamenko.v.o vk: http://vk.com/id5047486

Порядок надання електронного варіанту ДП (ДР)

Електронний варіант матеріалів атестаційної роботи надсилаються на електронну адресу dyplom@kivra.kpi.ua

Назва листа повинна мати вигляд:

рік_ОКР_група_ прізвище та ініціали

Наприклад: 2015_ бакалавр_РВ-41_ Адаменко В.О.

Завідувач кафедри підписує роботу тільки по наявності відмітки про прийняття електронного варіанту матеріалів атестаційної роботи, яку необхідно отримати у асистент каф. КіВРА Адаменко В. О. (300 кімната 17 корпусу)

Всі необхідні файли прикріпляються до листа у вигляді архіву (rar, zip). Назва архіву повинна співпадати з прізвищем автора ДП (ДР). Для зручності кожен файл матеріалу повинен мати назву, яка дозволяє зрозуміти чия це робота і яку інформацію містить файл, тобто мати вигляд:

Прізвище_Пояснювальна_записка

Автор:

Список кураторів

Список кураторів першого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-41 Новосад Андрій Анатолійович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РВ-42 Прищепа Микола Михайлов доцент каф. КіВРА 401 аудиторія 17 корпусу
РБ-41 Сидорук Юрій Кіндратович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РІ-41 Туровський Анатолій Олександрович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів другого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-31 Назарько Анатолій Іванович доцент каф. КіВРА 404а аудиторія 17 корпусу
РВ-32 Євграфов Дмитро Вікторович доцент каф. КіВРА 302 аудиторія 17 корпусу
РБ-31 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-31 Непочатих Юрій Васильович ст.викл. каф. КіВРА 302 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів третього курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-21 Адаменко Володимир Олексійович асистент каф. КіВРА 300 аудиторія 17 корпусу
РВ-22 Попсуй Володимир Ілліч ст.викл каф. КіВРА 410 аудиторія 17 корпусу
РБ-21 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-21 Головня Вікторія Мілентіївна асистент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів четвертого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-11 Адаменко Юлія Федорівна доцент каф. КіВРА 300 аудиторія 17корпусу
РБ-11 Богомолов Микола Федорович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17корпусу
РІ-11 Головня Вікторія Мілентіївна асистент каф. КіВРА 310 аудиторія 17корпусу

 

Список кураторів п'ятого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-41м/с Новосад Андрій Анатолійович асистент каф. КіВРА 301 аудиторія 17 корпусу
РБ-41м/с Савенко Ярослав Владиславович доцент каф. КіВРА 310 аудиторія 17 корпусу
РІ-41м/с Іванюк Наталія Олександрівна асистент каф. РОС 511а аудиторія 17 корпусу

 

Список кураторів шостого курсу:

Група ПІБ Посада Робоче місце
РВ-31м/с Адаменко Володимир Олексійович асистент каф. КіВРА 300 аудиторія 17 корпусу
РБ-31м/с Перегудов Сергій Миколайович доцент каф. КіВРА 312 аудиторія 17 корпусу
РБ-31м/с Назарько Анатолій Іванович доцент каф. КіВРА 404а аудиторія 17корпусу
Доступ до системи КАМПУС

Студенти та викладачі радіотехнічного факультету логіни та паролі доступу до системи КАМПУС можуть отримати у Адаменка Володимира Олексійовича в 300 аудиторії 17 корпусу. Старости групи можуть отримати паролі для всієї групи.

Вхід в систему здійснюється за адресою login.kpi.ua

Архів! Навчальні плани

Увага! Інформація не актуальна! Нова інформація тут!

Напрям підготовки Спеціальність Форма навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень

6.050902

Радіоелектронні апарати

8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
8.05090203 Біотехнічні та медичні апарати і системи Денна Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Без відриву від виробництва Бакалавр
Спеціаліст
Бази практик

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах міста Києва, наприклад:

 1. ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Київ, 03124, бул. І. Лепсе, 8
 2. НДІ Електромеханічних приладів,
 3. ВО «Маяк», 04073, м. Київ, пр. Червоних козаків,8.
 4. ВО ім.Артема, ДП МФ «Артем», 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2
 5. ВО «Київприлад», 252180, м. Київ, вул. Гарматна, 2
 6. 3-д автоматики ім. Петровського, 252055, м. Київ, вул. Г.Тимофеївої, 21
 7. ВО «Електронмаш», м. Київ,
 8. ВО «Київський радіозавод», м. Київ.
 9. ВО «ОКТАВА», з-д Генератор, м. Київ.
 10. ВО «РАДІОВИМІРЮВАЧ», 253099, м.Київ-99, вул. Колекторна 24/26.
 11. НДІ «Сатурн», м. Київ.
 12. АНТК «Антонов», м. Київ, 252062, вул. Туполєва, 1
 13. з-д «Буревестник> м. Київ,
 14. Київський з-д «Радар», м. КиїВ-03680, вул. Предславенська 35.
 15. АТЗТ «Укр. НДІ РА». 04070. м. Київ-70. вул. Боричів ток 35.
 16. Державне Київське КБ <ЛУЧ>, 04050, м. Київ, вул. Мельникова,2
 17. ВО «з-д Арсенал». м. Київ.
 18. НВП «РОМСАТ». м. Київ.
 19. НДІ «Квант», м. Київ.
 20. АК Банк «Мрія», м. Київ.
 21. АКБ «Укрсоцбанк». м. Київ.
Навчальні групи

Списки груп на поточний семестр можна переглянути на відповідній сторінці сайту факультету

rtf.kpi.ua
Олімпіадний рух

Студентський олімпіадний рух – це змагання студентів у творчому застосуванні знань й вмінь з дисциплін, що вивчались у вищий школі, а також у професійній компетентності майбутнього фахівця. Цей рух спрямовано на удосконалення навчальної і, особливо, поза аудиторної роботи зі студентами та має на меті підвищення якості підготовки спеціалістів, розвиток творчих здібностей студентів, а також виявлення обдарованої молоді й формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності.

Ключовим компонентом системи студентського олімпіадного руху є Всеукраїнська студентська олімпіада, яка включає предметні олімпіади з загально професійних і спеціальних дисциплін, конкурси зі спеціальності, конкурси випускових кваліфікаційних робіт та конференції з наукових робіт. Олімпіадний рух на радіотехнічному факультеті набрав сили у 1980 році, коли команда з двох осіб успішно зарекомендувала себе у другому турі Всесоюзної студентської олімпіади “Студент та науково-технічний прогрес”. З того часу щорічно команди факультету випробовують вдачу у змаганні з однолітками навчальних закладів України та Російської Федерації з напрямів підготовки «Радіоелектронні апарати», «Радіотехніка», «Електроніка». Ця діяльність, яка на початку була сприйнята як тимчасовий захід та суспільно-корисна робота, перетворилась у спрямовану навчальну роботу, що підпорядкована завданням навчального процесу й занесена до індивідуальних планів викладачів і студентів. Першорядним завданням олімпіадного руху для кафедри є підготовка пропозицій до варіантів конкурсних завдань та представництво у конкурсах зі спеціальності другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади; участь у конференції наукових робіт носить суттєво персоніфікований характер.

Олімпіадні конкурсні завдання містять вісім-десять завдань й поділені на дві частини. Одна – обов’язкова – має одне-два завдання проблемного характеру, що вимагає узагальнених знань і володіння практичними навичками з декількох навчальних дисциплін професійної підготовки; друга – завдання підвищеної складності з окремих навчальних дисциплін, що орієнтовані на спеціалізацію та вподобання учасника олімпіади. Складання таких завдань є нетривіальною роботою, вимагає обізнаності у сутності навчальних програм модулів навчальних дисциплін, проблем в галузях знань та професійній сфері діяльності випускника кафедри. Тематику цих завдань пропонують авторитетні викладачі кафедри, для вирішення цих справ залучаються наукові співробітники та представники виробничих підрозділів філіалів кафедри.

Формування команди учасників на олімпіадний конкурс відбувається шляхом проведення факультетського відбіркового конкурсу серед слухачів факультативних дисциплін, пропонованих студентам для поглибленого вивчення певних напрямків професійної діяльності. Відібрані учасники проходять додатковий тренінг за матеріалами попередніх конкурсів і отримують уроки психологічної підготовки з участі в інтелектуальних змаганнях.

Проведення другого туру студентської олімпіади покладено на базові (щодо цього роду діяльності) навчальні заклади. В останні роки такими є Харківський національний університет радіоелектроніки з напряму «Електронні апарати», Севастопольський національний технічний університет з напряму «Радіотехніка» і Національний університет “Львівська політехніка” з напряму «Електроніка». Тут повсякчас анонімно студенти-олімпійці вирішують конкурсні завдання; при цьому учаснику наданий у користування персональний комп’ютер та довідники. Журі олімпіади, що складене з викладачів і співробітників відповідних кафедр базового навчального закладу та керівників студентських команд, підсумовує результати розв’язку завдань, попередньо визначає лідерів та тих, хто заслуговує заохочення. Надалі анонімність учасника знімається і він може звернутись до апеляційної комісії для з’ясування бачення особливостей поданого ним рішення та його оцінювання. Тепер розподіл призерів олімпіади виглядає завершеним, відбувається їх нагородження дипломами, грамотами й почесними призами. Ці документи на кафедрі та факультеті надають визнання першості студента з відповідного напрямку, а після підтвердження з МОНУ стають основою для відзначення на рівні університету та міста.

Випускова кафедра радіотехнічного факультету кафедра радіоконструювання і виробництва радіоапаратури вважає участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді і виборювання призових місць як показник рівня підготовки фахівців. В цьому сенсі перемоги її вихованців виглядають обнадійливо, щонайгірше друге командне місце за останні десять років. Призерами олімпіади з напряму «Радіоелектронні апарати» за цей час стали: студенти Березюк Федір, 2005 р., 2-е місце; Гуцул Антон, 2007 р., 1-е місце; Зінченко Максим, 2008 р., 2-е місце; Гордієвич Петро, 2009 р., 1-е місце; Колесник Анатолій, 2010 р., 2-е місце; Сергій Лозовий, 2011 р., 2-е місце. З напряму «Електроніка» Новосад Андрій у 2008 році посів 1-е місце.

Результати участі команд факультету в олімпіадах переконливо свідчать, що наші студенти на рівних змагаються з кращими збірними інших навчальних закладів, що усталена система олімпіад – від університетських до всеукраїнських – забезпечує збереження на факультеті належного рівня роботи з обдарованою студентською молоддю. Не можна не подякувати ентузіастам: викладачам, авторам завдань, методистам, меценатам, – які роблять належне, а іноді, й неможливе, щоб захоплені набуттям знань талановиті молоді люди мали умови, аби проявити свої здібності й успішно виступати на престижних інтелектуальних змаганнях. Що цікаво, призерами та дипломантами олімпіад є переважно випускники шкіл з невеличких міст України, і лише поодинокі – з обласних центрів та столиці. Більшість олімпійців отримують вищу освіту як магістри, деякі закінчують аспірантуру, але усі знаходять своє місце в житті з творчою роботою за фахом. Дехто з них працює за межами України і там стверджує імідж кафедри КіВРА та радіотехнічного факультету нашого Університету.