Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності "172 Телекомунікації та радіотехніка" та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

 

Перелік технічних дисциплін, які вивчають студенти кафедри

Зверніть увагу! Список не остаточний та постійно оновлюється. Також більшість з наведених дисциплін відноситься до навчальних планів студетнів, які зараз навчаються. Абітурієнти, які оберуть нас в 2016 році будуть навчатися за новими навчальними планами згідно з новим переліком спеціальностей та спеціалізацій.

Дисципліни для спеціальності Радіоелектронні апарати та засоби (РВ)

 1. Технологія виробництва електронних засобів
 2. Методи та апаратура захисту інформації
 3. Автоматизація виробництва електронних засобів
 4. Компютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технологій
 5. Мікрохвильова техніка
 6. Оптоелектронні пристрої та систем
 7. Компютерне проектування електронної апаратури
 8. Компютерні мережі та засоби телекомунікацій
 9. Системне та програмне забезпечення компютерного проектування
 10. Моделювання електронних схем, конструкції та технології електронної апаратури
 11. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 12. Проектування баз даних
 13. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 14. Функціональна та наноелектроніка
 15. Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень

Дисципліни для спеціальності Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (РІ)

 1. Конструкції та технології мікросистемної техніки
 2. Физико-технічні основи мікросистемної техніки
 3. Технологія виробництва електронних засобів
 4. Методи та апаратура захисту інформації
 5. Інтелектнуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури
 6. Проектування мікросистемної техніки
 7. Технологія віртуальних приладів
 8. Мікро та нанооптика
 9. Мікро та нанороботи
 10. Технології віртуальних приладів
 11. Моделювання мікро- і наноструктур
 12. Системи автоматизованного проектування мікро- і наносистем
 13. Матеріали мікросистемної техніки та наноелектроніки
 14. Інтелектуальні інформаційні технології
 15. Мікро- і наносенсори
 16. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 17. Проектування баз даних
 18. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 19. Функціональна та наноелектроніка

Дисципліни для спеціальності Біотехнічні та медичні апарати та системи (РБ)

 1. Автоматизація обробки біоінформації
 2. Електронні діагностичні апарати та системи
 3. Основи діагностики в біології та медицині
 4. Взаємодія фізичних полів з біооб'єктами
 5. Біофізика та біофотоніка
 6. Апаратура реабілітації
 7. Дизайн біомедичної апаратури
 8. Биіосенсори та ивмірювальні перетворювачі
 9. Інтроскопія біообектів та методи відображ біоінформації
 10. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 11. Оптоелектронні пристрої та системи
 12. Основи гістології
 13. Основи нормальної та патологічної фізіології
 14. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 15. Електронна апаратура лікувальних технологій
 16. Експлуатація біомедичної апаратури
 17. Метрологія біомедичної апаратури

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 1. Пристрої захисту інфомрації в електронні апаратурі
 2. Конструювання електронних засобів
 3. Механіка та основи мехатроніки
 4. Забезпечення якості РЕА
 5. Оптоелектронні пристрої та системи
 6. Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури
 7. Проектування радіоелектронної апаратури
 8. Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
 9. Електронна компонентна база
 10. Електронні прилади
 11. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1
 12. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2
 13. Мікропроцесори в електронних апаратах
 14. Мікроелектроніка
 15. Алгоритмізація та програмування
 16. Інтелектуальна радіоелектронна апаратура
 17. Інформаційні технології
 18. Комп’ютерна інженерна графіка
 19. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури
 20. Метрологія радіоелектронної апаратури
 21. Мікропроцесори в радіоелектронних апаратах
 22. Прикладна електродинаміка
 23. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл
 24. Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури
 25. Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури
 26. Математичне моделювання систем і процесів
 27. Математичні методи оптимізації
 28. Основи наукових досліджень
 29. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації
 30. Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі
 31. Автоматизація обробки технічної інформації
Біосенсори та вимірювальні перетворювачі

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна «Біосенсори та вимірювальні перетворювачі» (БСВП) є частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна БСВП входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – за вибором студентів. Кредитний модуль вивчається у 5 семестрі 3 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: вимірювальні перетворювачі для перетворення проявів життєдіяльності біологічного об’єкту на електричні сигнали.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". Дисципліна БСВП забезпечує засвоєння всіх без винятку подальших дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності 7. 091002 "Біотехнічні і медичні апарати та системи".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 2. Кількість розділів – 8. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 18 годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна робота – 24 години. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 7.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина (РЕМРЕК -2) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 4 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: радіоелектронні кола та сигнали, що використовуються у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні звязки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-2 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 7,5. Кількість розділів – 6. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 72 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 36 годин, самостійна робота – 99 годин. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 5.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина 1 (РЕМРЕК -1) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 3 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: лінійні радіоелектронні кола для формування та перетворення сигналів у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-1 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 5,5. Кількість розділів – 3. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 54 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 18 годин, самостійна робота – 75 годин. Форма семестрової контролю – екзамен.

PDF-варіант анотації!

Мікропроцесори в електронних апаратах

Лектор: Дюжаєв Леонід Петрович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна присвячена навчанню студентів базовим принципам розробки програмного та апаратного забезпечення для мікропроцесорних систем різного рівня, виконання закладених функцій якими забезпечується поєднанням апаратних та програмних заходів для реалізації функцій як обробки даних, так і функцій управління зовнішніми пристроями (вводу та виводу інформації). У процесі навчання студенти оволодівають навиками використання системного програмного забезпечення персональних комп'ютерів та кросових систем для розробки програм для вбудованих мікроконтролерів. За основу береться мова програмування Асемблер, що потребує детального вивчення систем команд мікропроцесорів, які вивчаються.

PDF-варіант анотації!

Технологія виробництва електронних засобів

Лектор: Попсуй Володимир Ілліч

Кількість кредитів: 7.5

"Технологія виробництва електронних засобів" відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної технологічної підготовки фахівців в галузі "Телекомнікації та радіотехніка". Дисципліна базується на використанні знань, одержаних студентами при вивчені загальноосвітніх та спеціальних технічних дисциплін, а також дисциплін конструкторсько-технологічної підготовки і є кінцевою в цьому циклі дисциплін.

Дисципліна «Технологія виробництва електронних засобів» повинна забезпечувати технологічну підготовку студентів для розробки, виробництва та експлуатації різноманітних радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом формування у студентів здатностей:

PDF-варіант анотації!

Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 6

На сьогоднішній день жоден розробник не може уявити процес проектування радіоелектронної апаратури (РЕА) без використання комп’ютерних програм. Вони супроводжують увесь процес, від задуму до технічної реалізації.

В рамках курсу «Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» студенти знайомляться з особливостями роботи систем автоматизованого виробництва, зокрема CAD, CAE та CAM системами. Розглядаються принципи побудови графічних моделей та операції з ними; графічні стандарти та формати; методи формування зображення на екрані монітора; принципи моделювання в програмах інженерного аналізу; принципи автоматизації виробництва.

В рамках лабораторних та практичних робіт студенти виконують повне проектування друкованого вузла з виконанням усієї необхідної конструкторської документації за допомогою програмного пакету Altium Designer чи P-CAD.

PDF-варіант анотації!

Проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 3

Дисципліна «Проектування радіоелектронної апаратури» систематизує та розвиває набуті студентами знання з інших дисциплін. Так, в межах курсу студенти розглядають усі етапи життєвого циклу радіоелектронної апаратури (РЕА); етапи та принципи її проектування; вплив дестабілізуючих факторів на роботу апаратури та захист від цього впливу; особливості компонування модулів РЕА; методики вузлового та міжвузлового з’єднань. Особлива увага звертається на якість розробки конструкторської документації.

Дисципліна дає наглядне уявлення про всі етапи дипломного проектування.

Результатом виконання розрахунково-графічної роботи є розробка технічного завдання на атестаційну дипломну роботу.

PDF-варіант анотації!

Конструкції та технології мікросистемної техніки

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 4

Невід’ємною складовою робота усіх сучасних «гаджетів» є використання тих чи інших мікроелектромеханічних (МЕМ) пристроїв. Це можуть бути, як різноманітні види давачів (акселерометри, гіроскопи, давачі освітлення та температури тощо), так і види виконавчих механізмів (мікродвигуни, мікродзеркала, перемикачі тощо).

В межах курсу «Конструкції та технології мікросистемної техніки» студенти знайомляться з різновидами МЕМ пристроїв, вивчають особливості їх функціонування та конструкції.

Важливим аспектом при проектуванні МЕМ пристроїв є розуміння технології їх виробництва, що також розглядається в межах курсу.

На лабораторних роботах студенти досліджують роботу двохосьового акселерометру, диференціального давача тиску та осцилографічного гальванометру.

PDF-варіант анотації!

Методи та апаратура захисту інформації

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 4

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і викладається для магістрів спеціальностей 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» і 8.05090203 «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки». Вона базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів», «Інформаційні технології», «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій». Основним завданням курсу є формування у студентів знань методів і засобів захисту інформації від випадкових та навмисних загроз, уміння використовувати програмно-апаратні засоби захисту інформації та вирішувати основні завдання із забезпечення інформаційної безпеки на стадії розробки і проектування електронних апаратів.

PDF-варіант анотації!

Фізико-технічні основи мікросистемної техніки

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна «Фізико-технічні основи мікросистемної техніки» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі мікросистемної техніки. Основним завданням курсу є формування у студентів знань в області фізики процесів у мікропристроях, розуміння основних принципів розробки компонентів мікросистемної техніки, уміння застосовувати методи комп’ютерного моделювання фізичних процесів в пристроях мікросистемної техніки та експериментально визначати їх основні технічні характеристики. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Моделювання мікро- і наноструктур», «Мікроелектромеханіка», «Мікро- та наносенсори», «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальних технологій».

PDF-варіант анотації!

Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі біотехнічних та медичних апаратів і систем. Основним завданням курсу є формування у студентів розуміння природи фізичних полів (електромагнітного, теплового, акустичного та інших), здатності аналізувати природу їх виникнення та уплив на біологічні об’єкти, уміння визначати основні характеристики поширення полів в біосередовища та враховувати особливості взаємодії полів з біооб’єктами під час проектування та розробки сучасної медичної техніки. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Біофізика та фотоніка», «Інтроскопія біооб’єктів та методи відображення інформації», «Апаратура біомедичних досліджень», «Електронні діагностичні апарати і системи», «Електронна апаратура лікувальних технологій».

PDF-варіант анотації!

Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 2.5

Програму навчальної дисципліни “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму (спеціальності) «6.050902 Радіоелектронні апарати». Предмет навчальної дисципліни забезпечує математичну підготовку студентів для обґрунтування розробки, реалізації та експлуатації радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом виконання таких основних задач: вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики, напрямків їх застосування при розробці, виробництві та експлуатації радіоелектронної апаратури. Міждисциплінарні звʻязки: Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” базується на знаннях математики. Її застосування повʻязані з дисципліною «Технологія виробництва РЕА». Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” викладається для студентів другого курсу напряму “Радіоелектронні апарати” всіх спеціальностей на радіотехнічному факультеті НТУУ”КПІ” у третьому семестрі і належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів.

PDF-варіант анотації!

Оптоелектронні пристрої та системи

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 2

Дисципліна “Оптоелектронні пристрої та системи” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки і викладається студентам 3 курсу в V семестрі. проектування, виготовлення та експлуатація сучасної апаратури потребують знань та вміння практичного використання як радіоелектронних, так і оптоелектронних пристроїв та систем. В процесі навчання студенти знайомляться з особливостями оптичних потоків, як носіїв інформації, зокрема природою когерентності світла та особливостями використання когерентних світлових потоків. Серед джерел світла в першу чергу розглядаються лазери: особливості їх будови та використання. особлива увага приділяється напівпровідниковим лазерам, які є основою волоконної оптики. Розглядається елементна база волоконної оптики, принципи побудови волоконно-оптичних ліній звʻязку та волоконно-оптичних давачів різних фізичних величин і полів. Лекційний курс з дисципліни “Оптоелектронні пристрої та системи” завершується курсом лабораторних робіт.

PDF-варіант анотації!

Забезпечення якості РЕА

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 1.5

Дисципліна “Забезпечення якості радіоелектронної апаратури” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів і є ввідною до дисципліни “Метрологія радіоелектронної апаратури”, яка викладається студентам ІІІ курсу навчання. Виробництво радіоелектронної апаратури, її налагоджування, експлуатація та ремонт потребують вміння виконувати вимірювання широкого кола параметрів, в першу чергу електричних, які характеризують технічний стан апаратури, перебіг технологічних процесів, тощо, та вміння дати грамотну оцінку результатам вимірювання. Дисципліна надає інформацію щодо основних (система СІ) та похідних одиниць вимірювання, параметрів електричних сигналів, принципів дії, устрою та методів використання приладів для вимірювання різних електричних величин. Дисципліна базується на загальній підготовці студентів в галузі фізики, хімії, математики, механіки та радіоелектроніки.

PDF-варіант анотації!

Механіка та основи мехатроніки

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 7.5

Мета викладання дисциплiни: вивчення теоретичних та прикладних роздiлiв механiки, на яких базуються методи проектування несівних конструкцій та механізмів радіоелектронних засобів (РЕЗ). Ці пристрої мають характерні особливості: вони повинні мати високі коефіціенти використання об'ему та механічних властивостей конструкційних матеріалів, механізми РЕЗ – високі кiнематичну точнiсть, швидкодію, надiйнiсть. Студенти повинні вивчити: методи проектування конструкцій та пристроїв РЕЗ; сучасну наукову та технiчну лiтературу, нормативні матеріали, довiдники, що відносяться до цієї галузі; типові комп'ютерні програми для проектування механізмів та механiчних конструкцій

PDF-варіант анотації!

Конструювання електронних засобів

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 9

Мета викладання дисциплiни: вивчення науково-методологічних та прикладних методiв проектування конструкцій радіоелектронних засобів (РЕЗ), які об’єднують у собі елементи мікроелектроніки, мікромеханіки, кібернетики, систем забезпечення надійності їх в умовах застосування. У дисципліні розглядаються: принципи та галузi використання РЕЗ, тенденцiї їх розвитку; особли-востi роботи елементів їх механiчних конструкцій та елементів електроної структури (ЕЕС) при дії дестабілізуючих електромагнітних, теплових та механічних факторів; методи забезпечення параметрів теплових режимів структурно-конструктивних модулів РЕЗ; зв'язок механічних напружень в елементах конструкції та температур ЕЕС з показниками надійності всього РЕЗ; сучасні методи проектування РЕЗ із заданими функцiональними характеристиками та показниками

PDF-варіант анотації!

Автоматизація обробки біоінформації

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретич-них основ обробки та аналізу специфічних видів інформації, пов’язаних з фізіологічним станом людини, прикладних методів, які при цьому застосовуються, знайомству з сучасною медичною радіоелектронною апаратурою. Основні завдання дисципліни: формування у студентів знань принципів використання сучасних методів вимірювання, аналізу та реєстрації біоінфор-мації; структурних особливостей медичної радіоелектронної апаратури (РЕА); методів планування та організації біомедичних експериментів; перспектив розвитку методів та конструкцій біомедичної РЕА

PDF-варіант анотації!

Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі

Лектор: Євграфов Дмитро Вікторович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна присвячена теоріко-інформаційним, фізичним і організаційно-методичним аспектам збереження інформації. В дисципліні розглядаються: питання виявлення можливих каналів витоку, основні методи та технічні засоби її захисту, пошук, нейтралізацію та знешкодження каналів витоку. У процесі навчання студенти опановують знання з основ теорії інформації (кількісні характеристики інформації, ентропія), канали витоку інформації і основні методи їх фізичного захисту від витоку через побічні електромагнітні випромінювання, а також технічні і схемні рішення щодо зменшення витоку. Крім того студенти набувають навички в обґрунтування системи захисту з використанням методів експертного оцінювання, та розрахунках надійності систем автентифікації інформації.

PDF-варіант анотації!