Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Курс «Основи програмування Arduino»

Курс присвячено вивченню програмно-апаратної платформи Arduino. Легко адаптується під різний рівень початкової підготовки слухачів. Розрахований на школярів випускних класів та студентів. Включає знайомство з основами електроніки, програмування та схемотехніки. Починається від простої взаємодії мікроконтролера з навколишнім світом за допомогою цифрових портів Arduino і завершується створенням складних проектів з використанням різноманітних модулів.

Орієнтовний склад курсу:

Після проходження курсу слухачі отримують знання з розуміння та розрахунку елементарних електричних кіл, принципів функціонування та програмування мікроконтролерів. Вміють працювати з програмно-апаратною платформою Arduino на рівні достатньому для самостійного створення систем домашньої автоматизації (Smart Home).

Автор курсу: старший викладач кафедри КіВРА, Адаменко Володимир Олексійович.

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності "172 Телекомунікації та радіотехніка" та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

Опитування для всіх!

Перелік технічних дисциплін, які вивчають студенти кафедри

Зверніть увагу! Список не остаточний та постійно оновлюється. Також більшість з наведених дисциплін відноситься до навчальних планів студетнів, які зараз навчаються. Абітурієнти, які оберуть нас в 2016 році будуть навчатися за новими навчальними планами згідно з новим переліком спеціальностей та спеціалізацій.

Дисципліни для спеціальності Радіоелектронні апарати та засоби (РВ)

 1. Технологія виробництва електронних засобів
 2. Методи та апаратура захисту інформації
 3. Автоматизація виробництва електронних засобів
 4. Компютерне моделювання електронних схем, конструкцій та технологій
 5. Мікрохвильова техніка
 6. Оптоелектронні пристрої та систем
 7. Компютерне проектування електронної апаратури
 8. Компютерні мережі та засоби телекомунікацій
 9. Системне та програмне забезпечення компютерного проектування
 10. Моделювання електронних схем, конструкції та технології електронної апаратури
 11. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 12. Проектування баз даних
 13. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 14. Функціональна та наноелектроніка
 15. Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень

Дисципліни для спеціальності Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (РІ)

 1. Конструкції та технології мікросистемної техніки
 2. Физико-технічні основи мікросистемної техніки
 3. Технологія виробництва електронних засобів
 4. Методи та апаратура захисту інформації
 5. Інтелектнуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури
 6. Проектування мікросистемної техніки
 7. Технологія віртуальних приладів
 8. Мікро та нанооптика
 9. Мікро та нанороботи
 10. Технології віртуальних приладів
 11. Моделювання мікро- і наноструктур
 12. Системи автоматизованного проектування мікро- і наносистем
 13. Матеріали мікросистемної техніки та наноелектроніки
 14. Інтелектуальні інформаційні технології
 15. Мікро- і наносенсори
 16. Мікроконтролерне керування радіоелектронної апаратури
 17. Проектування баз даних
 18. Технології та конструювання мікро- та наноелектронної техніки
 19. Функціональна та наноелектроніка

Дисципліни для спеціальності Біотехнічні та медичні апарати та системи (РБ)

 1. Автоматизація обробки біоінформації
 2. Електронні діагностичні апарати та системи
 3. Основи діагностики в біології та медицині
 4. Взаємодія фізичних полів з біооб'єктами
 5. Біофізика та біофотоніка
 6. Апаратура реабілітації
 7. Дизайн біомедичної апаратури
 8. Биіосенсори та ивмірювальні перетворювачі
 9. Інтроскопія біообектів та методи відображ біоінформації
 10. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 11. Оптоелектронні пристрої та системи
 12. Основи гістології
 13. Основи нормальної та патологічної фізіології
 14. Методи та апаратура біомедичних досліджень
 15. Електронна апаратура лікувальних технологій
 16. Експлуатація біомедичної апаратури
 17. Метрологія біомедичної апаратури

Дисципліни спільні для РВ, РБ та РІ спецільностей

 1. Пристрої захисту інфомрації в електронні апаратурі
 2. Конструювання електронних засобів
 3. Механіка та основи мехатроніки
 4. Забезпечення якості РЕА
 5. Оптоелектронні пристрої та системи
 6. Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури
 7. Проектування радіоелектронної апаратури
 8. Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
 9. Електронна компонентна база
 10. Електронні прилади
 11. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1
 12. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2
 13. Мікропроцесори в електронних апаратах
 14. Мікроелектроніка
 15. Алгоритмізація та програмування
 16. Інтелектуальна радіоелектронна апаратура
 17. Інформаційні технології
 18. Комп’ютерна інженерна графіка
 19. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури
 20. Метрологія радіоелектронної апаратури
 21. Мікропроцесори в радіоелектронних апаратах
 22. Прикладна електродинаміка
 23. Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл
 24. Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури
 25. Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури
 26. Математичне моделювання систем і процесів
 27. Математичні методи оптимізації
 28. Основи наукових досліджень
 29. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації
 30. Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі
 31. Автоматизація обробки технічної інформації
Біосенсори та вимірювальні перетворювачі

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна «Біосенсори та вимірювальні перетворювачі» (БСВП) є частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна БСВП входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – за вибором студентів. Кредитний модуль вивчається у 5 семестрі 3 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: вимірювальні перетворювачі для перетворення проявів життєдіяльності біологічного об’єкту на електричні сигнали.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". Дисципліна БСВП забезпечує засвоєння всіх без винятку подальших дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності 7. 091002 "Біотехнічні і медичні апарати та системи".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 2. Кількість розділів – 8. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 18 годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна робота – 24 години. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 7.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина (РЕМРЕК -2) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 4 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: радіоелектронні кола та сигнали, що використовуються у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні звязки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-2 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 7,5. Кількість розділів – 6. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 72 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 36 годин, самостійна робота – 99 годин. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 5.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина 1 (РЕМРЕК -1) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 3 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: лінійні радіоелектронні кола для формування та перетворення сигналів у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-1 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 5,5. Кількість розділів – 3. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 54 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 18 годин, самостійна робота – 75 годин. Форма семестрової контролю – екзамен.

PDF-варіант анотації!

Мікропроцесори в електронних апаратах

Лектор: Дюжаєв Леонід Петрович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна присвячена навчанню студентів базовим принципам розробки програмного та апаратного забезпечення для мікропроцесорних систем різного рівня, виконання закладених функцій якими забезпечується поєднанням апаратних та програмних заходів для реалізації функцій як обробки даних, так і функцій управління зовнішніми пристроями (вводу та виводу інформації). У процесі навчання студенти оволодівають навиками використання системного програмного забезпечення персональних комп'ютерів та кросових систем для розробки програм для вбудованих мікроконтролерів. За основу береться мова програмування Асемблер, що потребує детального вивчення систем команд мікропроцесорів, які вивчаються.

PDF-варіант анотації!

Технологія виробництва електронних засобів

Лектор: Попсуй Володимир Ілліч

Кількість кредитів: 7.5

"Технологія виробництва електронних засобів" відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної технологічної підготовки фахівців в галузі "Телекомнікації та радіотехніка". Дисципліна базується на використанні знань, одержаних студентами при вивчені загальноосвітніх та спеціальних технічних дисциплін, а також дисциплін конструкторсько-технологічної підготовки і є кінцевою в цьому циклі дисциплін.

Дисципліна «Технологія виробництва електронних засобів» повинна забезпечувати технологічну підготовку студентів для розробки, виробництва та експлуатації різноманітних радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом формування у студентів здатностей:

PDF-варіант анотації!

Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 6

На сьогоднішній день жоден розробник не може уявити процес проектування радіоелектронної апаратури (РЕА) без використання комп’ютерних програм. Вони супроводжують увесь процес, від задуму до технічної реалізації.

В рамках курсу «Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» студенти знайомляться з особливостями роботи систем автоматизованого виробництва, зокрема CAD, CAE та CAM системами. Розглядаються принципи побудови графічних моделей та операції з ними; графічні стандарти та формати; методи формування зображення на екрані монітора; принципи моделювання в програмах інженерного аналізу; принципи автоматизації виробництва.

В рамках лабораторних та практичних робіт студенти виконують повне проектування друкованого вузла з виконанням усієї необхідної конструкторської документації за допомогою програмного пакету Altium Designer чи P-CAD.

PDF-варіант анотації!

Проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 3

Дисципліна «Проектування радіоелектронної апаратури» систематизує та розвиває набуті студентами знання з інших дисциплін. Так, в межах курсу студенти розглядають усі етапи життєвого циклу радіоелектронної апаратури (РЕА); етапи та принципи її проектування; вплив дестабілізуючих факторів на роботу апаратури та захист від цього впливу; особливості компонування модулів РЕА; методики вузлового та міжвузлового з’єднань. Особлива увага звертається на якість розробки конструкторської документації.

Дисципліна дає наглядне уявлення про всі етапи дипломного проектування.

Результатом виконання розрахунково-графічної роботи є розробка технічного завдання на атестаційну дипломну роботу.

PDF-варіант анотації!

Конструкції та технології мікросистемної техніки

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 4

Невід’ємною складовою робота усіх сучасних «гаджетів» є використання тих чи інших мікроелектромеханічних (МЕМ) пристроїв. Це можуть бути, як різноманітні види давачів (акселерометри, гіроскопи, давачі освітлення та температури тощо), так і види виконавчих механізмів (мікродвигуни, мікродзеркала, перемикачі тощо).

В межах курсу «Конструкції та технології мікросистемної техніки» студенти знайомляться з різновидами МЕМ пристроїв, вивчають особливості їх функціонування та конструкції.

Важливим аспектом при проектуванні МЕМ пристроїв є розуміння технології їх виробництва, що також розглядається в межах курсу.

На лабораторних роботах студенти досліджують роботу двохосьового акселерометру, диференціального давача тиску та осцилографічного гальванометру.

PDF-варіант анотації!

Методи та апаратура захисту інформації

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 4

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і викладається для магістрів спеціальностей 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» і 8.05090203 «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки». Вона базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів», «Інформаційні технології», «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій». Основним завданням курсу є формування у студентів знань методів і засобів захисту інформації від випадкових та навмисних загроз, уміння використовувати програмно-апаратні засоби захисту інформації та вирішувати основні завдання із забезпечення інформаційної безпеки на стадії розробки і проектування електронних апаратів.

PDF-варіант анотації!

Фізико-технічні основи мікросистемної техніки

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна «Фізико-технічні основи мікросистемної техніки» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі мікросистемної техніки. Основним завданням курсу є формування у студентів знань в області фізики процесів у мікропристроях, розуміння основних принципів розробки компонентів мікросистемної техніки, уміння застосовувати методи комп’ютерного моделювання фізичних процесів в пристроях мікросистемної техніки та експериментально визначати їх основні технічні характеристики. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Моделювання мікро- і наноструктур», «Мікроелектромеханіка», «Мікро- та наносенсори», «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальних технологій».

PDF-варіант анотації!

Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі біотехнічних та медичних апаратів і систем. Основним завданням курсу є формування у студентів розуміння природи фізичних полів (електромагнітного, теплового, акустичного та інших), здатності аналізувати природу їх виникнення та уплив на біологічні об’єкти, уміння визначати основні характеристики поширення полів в біосередовища та враховувати особливості взаємодії полів з біооб’єктами під час проектування та розробки сучасної медичної техніки. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Біофізика та фотоніка», «Інтроскопія біооб’єктів та методи відображення інформації», «Апаратура біомедичних досліджень», «Електронні діагностичні апарати і системи», «Електронна апаратура лікувальних технологій».

PDF-варіант анотації!

Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 2.5

Програму навчальної дисципліни “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму (спеціальності) «6.050902 Радіоелектронні апарати». Предмет навчальної дисципліни забезпечує математичну підготовку студентів для обґрунтування розробки, реалізації та експлуатації радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом виконання таких основних задач: вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики, напрямків їх застосування при розробці, виробництві та експлуатації радіоелектронної апаратури. Міждисциплінарні звʻязки: Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” базується на знаннях математики. Її застосування повʻязані з дисципліною «Технологія виробництва РЕА». Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” викладається для студентів другого курсу напряму “Радіоелектронні апарати” всіх спеціальностей на радіотехнічному факультеті НТУУ”КПІ” у третьому семестрі і належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів.

PDF-варіант анотації!

Оптоелектронні пристрої та системи

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 2

Дисципліна “Оптоелектронні пристрої та системи” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки і викладається студентам 3 курсу в V семестрі. проектування, виготовлення та експлуатація сучасної апаратури потребують знань та вміння практичного використання як радіоелектронних, так і оптоелектронних пристроїв та систем. В процесі навчання студенти знайомляться з особливостями оптичних потоків, як носіїв інформації, зокрема природою когерентності світла та особливостями використання когерентних світлових потоків. Серед джерел світла в першу чергу розглядаються лазери: особливості їх будови та використання. особлива увага приділяється напівпровідниковим лазерам, які є основою волоконної оптики. Розглядається елементна база волоконної оптики, принципи побудови волоконно-оптичних ліній звʻязку та волоконно-оптичних давачів різних фізичних величин і полів. Лекційний курс з дисципліни “Оптоелектронні пристрої та системи” завершується курсом лабораторних робіт.

PDF-варіант анотації!

Забезпечення якості РЕА

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 1.5

Дисципліна “Забезпечення якості радіоелектронної апаратури” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів і є ввідною до дисципліни “Метрологія радіоелектронної апаратури”, яка викладається студентам ІІІ курсу навчання. Виробництво радіоелектронної апаратури, її налагоджування, експлуатація та ремонт потребують вміння виконувати вимірювання широкого кола параметрів, в першу чергу електричних, які характеризують технічний стан апаратури, перебіг технологічних процесів, тощо, та вміння дати грамотну оцінку результатам вимірювання. Дисципліна надає інформацію щодо основних (система СІ) та похідних одиниць вимірювання, параметрів електричних сигналів, принципів дії, устрою та методів використання приладів для вимірювання різних електричних величин. Дисципліна базується на загальній підготовці студентів в галузі фізики, хімії, математики, механіки та радіоелектроніки.

PDF-варіант анотації!

Механіка та основи мехатроніки

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 7.5

Мета викладання дисциплiни: вивчення теоретичних та прикладних роздiлiв механiки, на яких базуються методи проектування несівних конструкцій та механізмів радіоелектронних засобів (РЕЗ). Ці пристрої мають характерні особливості: вони повинні мати високі коефіціенти використання об'ему та механічних властивостей конструкційних матеріалів, механізми РЕЗ – високі кiнематичну точнiсть, швидкодію, надiйнiсть. Студенти повинні вивчити: методи проектування конструкцій та пристроїв РЕЗ; сучасну наукову та технiчну лiтературу, нормативні матеріали, довiдники, що відносяться до цієї галузі; типові комп'ютерні програми для проектування механізмів та механiчних конструкцій

PDF-варіант анотації!

Конструювання електронних засобів

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 9

Мета викладання дисциплiни: вивчення науково-методологічних та прикладних методiв проектування конструкцій радіоелектронних засобів (РЕЗ), які об’єднують у собі елементи мікроелектроніки, мікромеханіки, кібернетики, систем забезпечення надійності їх в умовах застосування. У дисципліні розглядаються: принципи та галузi використання РЕЗ, тенденцiї їх розвитку; особли-востi роботи елементів їх механiчних конструкцій та елементів електроної структури (ЕЕС) при дії дестабілізуючих електромагнітних, теплових та механічних факторів; методи забезпечення параметрів теплових режимів структурно-конструктивних модулів РЕЗ; зв'язок механічних напружень в елементах конструкції та температур ЕЕС з показниками надійності всього РЕЗ; сучасні методи проектування РЕЗ із заданими функцiональними характеристиками та показниками

PDF-варіант анотації!

Автоматизація обробки біоінформації

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретич-них основ обробки та аналізу специфічних видів інформації, пов’язаних з фізіологічним станом людини, прикладних методів, які при цьому застосовуються, знайомству з сучасною медичною радіоелектронною апаратурою. Основні завдання дисципліни: формування у студентів знань принципів використання сучасних методів вимірювання, аналізу та реєстрації біоінфор-мації; структурних особливостей медичної радіоелектронної апаратури (РЕА); методів планування та організації біомедичних експериментів; перспектив розвитку методів та конструкцій біомедичної РЕА

PDF-варіант анотації!

Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі

Лектор: Євграфов Дмитро Вікторович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна присвячена теоріко-інформаційним, фізичним і організаційно-методичним аспектам збереження інформації. В дисципліні розглядаються: питання виявлення можливих каналів витоку, основні методи та технічні засоби її захисту, пошук, нейтралізацію та знешкодження каналів витоку. У процесі навчання студенти опановують знання з основ теорії інформації (кількісні характеристики інформації, ентропія), канали витоку інформації і основні методи їх фізичного захисту від витоку через побічні електромагнітні випромінювання, а також технічні і схемні рішення щодо зменшення витоку. Крім того студенти набувають навички в обґрунтування системи захисту з використанням методів експертного оцінювання, та розрахунках надійності систем автентифікації інформації.

PDF-варіант анотації!

Основи діагностики в біології та медицині

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 1.5

Навчальна дисципліна "Основи діагностики в біології та медицині" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна електронна комп’ютерна діагностична апаратура, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Основи діагностики в біології та медицині" базується на знаннях загально-навчальних дисциплін —"Математика", "Фізика", "Хімія","Основи біофізики".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної діагностичної апаратури , проектування пристроїв, з урахуванням зв’язків між структурою та властивостями матеріалів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень.

PDF-варіант анотації!

Електронні діагностичні апарати і системи

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 6.5

Навчальна дисципліна "Електронні діагностичні апарати і системи" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна електронна діагностична апаратура, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Електронні діагностичні апарати і системи" базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах – "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: "Елементна база ЕА"; "Оптоелектронні пристрої ЕА"; "Схемотехніка ЕА"; "Основи мікроелектроніки";"Основи радіоелектроніки"; "Основи телебачення та телевізійні системи".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної медичної діагностичної апаратури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень.

PDF-варіант анотації!

Біофізика та біофотоніка

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 5

Навчальна дисципліна "Біофізика та біофотоніка" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – основні процеси на клітинному рівні біологічних середовищ під дією лазерного та ультрафіолетового випромінювань, а також дослідження параметрів біооб’єктів на молекулярному рівні з використанням сучасної електронної діагностичної апаратури, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Біофізика та біофотоніка" базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах – "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: "Елементна база ЕА"; "Оптоелектронні пристрої ЕА"; "Схемотехніка ЕА"; "Основи мікроелектроніки"; "Основи радіоелектроніки"; "Основи телебачення та телевізійні системи".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей аналізу, дослідження, експлуатації, ремонту сучасної складної діагностичної апаратури , проектування пристроїв, з урахуванням зв’язків між структурою та властивостями матеріалів, впливу на них зовнішніх фізичних факторів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень на клітинному рівні.

PDF-варіант анотації!

Апаратура реабілітації

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 5.5

Навчальна дисципліни "Апаратура реабілітації" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "спеціаліста", "магістра" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати" спеціальності 7.05090204, 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна біомедична апаратура реабілітації.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Апаратура реабілітації” базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах — "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: елементна база ЕА; оптоелектронні пристрої ЕА; схемотехніка ЕА, основи мікроелектроніки; основи радіоелектроніки; основи телебачення та телевізійні системи. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної медичної апаратури реабілітації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру медичного застосування;

досвід: сучасних методів комп’ютерного моделювання, з використання новітніх матеріалів та алгоритмів обробки результатів дослідження.

PDF-варіант анотації!

Електронна компонентна база

Лектор: Коваль Анатолій Васильович

Кількість кредитів: 7

Дисципліна «Електронна компонентна база» передбачає вивчення основних конструкцій, характеристик, параметрів та особливостей застосування радіодеталей, таких як резистори, конденсатори, а також вивчення основ функціонування та проектування інших вузлів радіоелектронних апаратів: котушок індуктивності, коливальних контурів, кварцевих резонаторів, фільтрів, різного виду трансформаторів і дроселів з магнітним колом, ліній затримки, електромеханічних реле, комутуючих контактів роз’ємів та перемикачів. На цій основі базується проектування і розрахунок за заданими технічними характеристиками різних вузлів электронных аппаратів з застосуванням разноманітних конструкційних матеріалів і технології виготовлення з врахуванням режимів експлуатації електронних апаратів.

PDF-варіант анотації!

Інтелектуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 5.5

Навчальна дисципліна “Інтелектуальні технології виробництва радіоелектронної апаратури” забезпечує підготовку спеціалістів галузей електроніки та телекомунікацій. Останні досягнення науки в області розвитку систем штучного інтелекту дозволяють вивести процеси автоматизації виробництва на якісно новий рівень. Поряд з системами роботизованого виробництва, що вже використовуються, впровадження штучного інтелекту в управління виробничими процесами значно розширює можливості технологічних систем. Такий симбіоз автоматизованих виробничих систем і елементів штучного інтелекту отримав назву інтелектуальних технологій. Виробничі комплекси з елементами інтелектуальних технологій можна зустріти в різних галузях промисловості, але очевидно, що найбільше поширення такі комплекси отримали у сфері виробництва високоточних радіоелектронних приладів і систем. У дисципліні розглядаються основні питання інтелектуальних технологій в області радіоапаратобудування. Описуються основи систем штучного інтелекту, алгоритми їх роботи в комплексі з сучасним високоточним устаткуванням. Розглядаються засоби моделювання роботи інтелектуальних систем, а також можливості інтелектуальних систем управління. Метою дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах інтелектуального автоматичного управління роботизованим промисловим обладнанням для виробництва електронних засобів.Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні фундаментальних (вища математика, фізика) та спеціальних дисциплін, таких як “Фізичні основи електронних апаратів”; “Елементна база електронних апаратів”; “Аналогова та цифрова електроніка”; “Теорія кіл та сигналів” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!

Автоматизація виробництва електронних засобів

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна «Автоматизація виробництва електронних засобів» забезпечує підготовку спеціалістів галузей електроніки та телекомунікації. Однією з основних тенденцій останніх десятиліть є прагнення автоматизувати якомога більше виробничих процесів в різних галузях промислового виробництва. Останні досягнення науки і техніки дозволяють вивести процеси автоматизації виробництва на якісно новий рівень. Завданням дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах автоматичного управління та практичних конструкціях промислового автоматичного обладнання для виробництва електронних засобів. Для чого у процесі вивчення дисципліни студенти отримують компетентності в основних теоретичних аспектах сучасного виробництва електронних засобів. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні фундаментальних (вища математика, фізика) та спеціальних дисциплін, таких як “Фізичні основи електронних апаратів”; “Елементна база електронних апаратів”; “Аналогова та цифрова електроніка”; “Теорія кіл та сигналів” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!

Електронні прилади

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна “Електронні прилади” забезпечує підготовку технічних фахівців у галузях електроніки та телекомунікації. У зв’язку зі стрімким розвитком електронних приладів та систем актуальним залишається вивчення студентами фізичних основ функціонування, принципу дії та будови різних видів електронних приладів, їх властивостей, можливостей використання у якості як окремої елементної бази електронних апаратів, так і в складі інтегрованих мікросхем. Завданням дисципліни є підготовка студентів до вирішення задач, пов’язаних з раціональним вибором елементної бази при розробці радіоелектронної та телекомунікаційної апаратури, кваліфікованою експлуатацією радіоелектронної апаратури, придбанням умінь роботи з електронними приладами і мікроелектронними виробами. Метою вивчення дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах функціонування різноманітних електронних приладів. Дисципліна “Електронні прилади” базується на відповідних розділах курсів математики, фізики та теорії електричних кіл. Вона є базовою для таких дисциплін як “Мікроелектроніка”, “Аналогова та цифрова електроніка”, “Функціональна мікро- та наноелектроніка”, “Фізико-теоретичні основи конструювання РА” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!

Дизайн біомедичної апаратури

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 7

Основною метою навчальної дисципліни є формуванню у студентів креативного підходу до проектування біомедичної радіоелектронної апаратури. В процесі навчання студенти засвоюють основи ергономічного конструювання, вимог технічної естетики і психофізіологічні характеристика людини-оператора, принципи формотворення і основи технології виготовлення деталей РЕЗ. Практичне спрямування навчального процесу орієнтоване на набуття досвіду використання комп’ютерних засобів для проектування і візуалізації виробів та виконання ескізного пошуку як етапу створення промислового виробу. За час освоєння курсу студенти оволодівають навиками роботи у середовищі твердотільного об’ємного моделювання SolidWorks, надбудови для створення керуючих програм SolidCam та середовища візуалізації моделей KeyShot.

PDF-варіант анотації!

Технології віртуальних приладів

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 3

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів навик та досвіду використання комп’ютерних засобів для проектування інтелектуальних технологій, виконання синтезу віртуальних приладів, застосування комп’ютерних середовищ для проведення та планування віртуальних експериментів. Основна увага при розробленні навчальних матеріалів до дисципліни звертається на вивчення програмного пакету візуального програмування LabView і його прикладне застосування для розроблення та використання віртуальних приладів та експериментів з їх застосуванням. Студенти вивчають методи контролю та вимірювань у віртуальному середовищі, збір даних та автоматизовані системи випробувань.

PDF-варіант анотації!

Проектування мікросистемної техніки

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна присвячена навчанню студентів принципів проектування пристроїв (мікрозбірок), виконання закладених функцій якими забезпечується поєднанням в одному корпусі елементів різної природи, таких як мікроелектронні, мікромеханічні, оптичні, акустичні елементи та ін. У процесі навчання студенти оволодівають навиками використання комп'ютерних засобів для проектування компонентів мікросистемної техніки (МСТ) з метою аналізу та синтезу, методами розрахунку основних типів механічних мікроелектронних елементів та методів контролю і вимірювань у мікромасштабах, теорією електромеханічних аналогій та іншими суміжними питаннями.

PDF-варіант анотації!