Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Конструювання РЕА ч. 2

Шановні студенти РТ-потоку 4 курс!

Надаємо матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу "Конструювання РЕА, частина 2".

 1. Поточний рейтинговий список
 2. Теми курсових робіт
 3. Оцінювання курсових робіт
 4. Бланк завдання на курсову роботу    Друкувати на одному листі з двох боків!
 5. Журнали "Радіо"
 6. Журнал "Радіоконструкор" (РК)
 7. ДСТУ 3008:2015 Оформлення пояснювальної записки
 8. ДСТУ 3974-2000 Розробка технічного завдання
 9. Рейтингова ситема оцінювання курсової роботи
 10. Рейтингова система оцінювання за курсом
 11. Практичні роботи 1-6
 12. Аналіз ТЗ
 13. Класифікатор ЕСКД для вибору децимального номеру
 14. Лекції (в тому числі розрахунок параметрів друкованого монтажу, оформлення креслення тощо)
 15. Зміст курсової роботи! УВАГА, є певні зміни!
 16. Надійність та Механіка. Розрахунки для курсової роботи! Консультант: Новосад А. А.
 17. Коротенька інструкція по DipTrace – для проектування друкованої плати!
Моделювання мікро- та наноструктур. Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

 

Нелін Є. А., Ляшок А. В.

 

«Моделювання мікро- та наноструктур»

Навчальний посібник

 

Рекомендовано вченою радою радіотехнічного факультету

 

 

 

Київ

2016

 

Завантажити файл

Функціональна та наноелектроніка

В даній темі викладено методичні рекомендації до  лабораторної роботи з дисципліни "Функціональна та наноелектроніка" №4-2  за темою "Дослідження магнітооптичного візуалізатора"

Мета роботи: вивчити принцип побудови та конструкцію магнітооптичного візуалізатора, виконати дослідження магнітних сигналограм документів.

Методичні рекомендації до лабораторної роботи 4.2

Оформлення атестаційних робіт

Дана інструкція щодо правил оформлення атестаційних та інших видів студентських робіт є робочим, а не остаточним варіантом, тому має незавершений вид та може містити певні неточності, які буде виправлено в процесі подальшої роботи над нею.

Методичні вказівки!

Автоматизація оброблення технічної інформації 2018

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу АОТІ, а саме:

Контрольні дати:

27.09.2018 – затвердження теми реферату

25.10.2018 – останній термін представлення реферату на перевірку

Автоматизація оброблення технічної інформації

Приклад завдань для трерього питання заліку з АОТІ

Інформацію про теоретичні питання можна отримати тут!

Всього можливі 5 варіантів завдань:

1. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. За допомогою функції stem на тому ж графіку побудувати дискретні відліки взяті з інтервалом в 25 точок.

2. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести інтерполяцію (назва методу), в якості нового вектора х використати діапазон 1e-6:1e-6:1e-3 Побудувати інтерпольовані дані на тому ж графіку.

3. Зчитати дані з файлу *.txt та відобразити їх на графіку у вигляді зірочок. Провести апроксимацію поліномом n степеню. Побудувати апроксимуючу криву на тому ж графіку. Розрахувати суму квадратів абсолютного відхилення табличних даних від апроксимованих.

4. Розрахувати параметри ФНЧ при таких значеннях коридору АЧХ: fp, fs, Rp, Rs. Побудувати АЧХ розрахованого фільтру та промаштабувати осі так, щоб було видно її особливості.

5. Згенерувати сигнал, як суму n гармонійних коливань з амплітудами U та частотами f. Побудувати на графіку два періоди отриманого сигналу та підписати правильно осі. Провести амплітудну модуляцію, в якості опорної частоти обрати гармонійне коливання з частотою в 5 разів більшою, ніж максимальна частотна складова згенерованого сигналу. Побудувати графік модульованого сигналу.

Під час перевірки можливі додаткові завдання по незначній корекції написаної Вами програми.

Автоматизація оброблення технічної інформації

Шановні студенти!

В даній темі наведено перелік питань та необхідні матеріали для підготовки до заліку.

Зверніть увагу, білет буде складатися з трьох питань: двох теоретичних та одного практичного.

Перше теоретичне питання з блоку 1 або 3, друге теоретичне питання з блоку 2.

Практичне питання: створити програму в MatLAB, приклади завдань наведено за посиланням.

Додаткова література:

1. Сергієнко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко — СПб. : Питер, 2003. — 608 с. — ISBN 5-318-00666-3

2. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Г. И. Волович — М. : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 528 с. — ISBN 5-94120-074-9

Блок 1. Загальні підходи до оброблення інформації

1. Дайте визначення поняттю інформація. Наведіть основні етапи оброблення інформації.

2. Наведіть класифікацію сигналів за функцією, що описує параметри сигналів.

3. Дискретизація сигналу. Обґрунтуйте вибір частоти дискретизації.

4. Порівняйте аналоговий та цифровий спосіб оброблення сигналів.

Блок 2. Методи оброблення даних

Оброблення табличних даних

1. Дайте визначення поняттю функція, наведіть способи задавання функції.

2. Апроксимація. Вплив степеню апроксимуючого поліному на похибку апроксимації.

3. В чому полягає сутність методу найменших квадратів?

4. Наведіть основні способи інтерполяції даних.

5. Обґрунтуйте основні відмінності між інтерполяцією, апроксимацією та екстраполяцією даних.

Спектральний аналіз

1. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення гармонійного сигналу в часовій та частотній області.

2. Що таке спектр сигналу. Наведіть приклад відображення послідовності прямокутних імпульсів в часовій та частотній області.

3. Перетворення Фур’є.

4. Розклад функції в ряд Фур’є.

Модуляція та демодуляція

1. Модуляція та демодуляція сигналу. Види модуляції.

2. Порівняння АМ та ЧМ модуляції.

Фільтрація та передавання даних

1. Класифікація фільтрів за формою АЧХ.

2. Наведіть відмінності між основними способами апроксимації АЧХ фільтра.

3. Коридор АЧХ фільтра для розрахунку його параметрів.

4. Основні параметри фільтрів.

5. Цифрова фільтрація. Основні відмінності рекурсивних та нерекурсивних фільтрів.

6. Схема реалізації цифрового фільтра.

7. Порівняння аналогових та цифрових фільтрів.

8. Передавання даних. Канал зв’язку. Основні параметри

Блок 3. Апаратне забезпечення оброблення сигналів

1. Наведіть основні відмінності між паралельним АЦП та АЦП послідовного наближення.

2. Поясніть принцип роботи паралельного АЦП.

3. Поясніть принцип роботи АЦП послідовного наближення.

4. Наведіть основні параметри АЦП.

5. ЦАП, наведіть основні типи.

6. ЦАП з підсумовуванням вагових струмів, поясніть принцип роботи.

7. Наведіть відмінності між мікроконтролерами та ПЛІС.

8. ПЛІС. Особливості застосування та підходи до програмування.

9. Переваги та недоліки цифрових сигнальних процесорів.

Поточний рейтинг та наявність допуску до екзамену можна переглянути тут!

Автоматизація оброблення технічної інформації

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для вдалого опанування курсу "Автоматизація оброблення технічної інформації".

Інформація буде постійно оновлюватися та доповнюватися!

Важливі посилання!

Поточний рейтинг студентів з дисципліни!

Список тем реферативних робіт!

Результати перевірки реферативних робіт!

Рейтингова система оцінювання!

Методичні вказівки до виконання реферативних робіт з курсу!

Титульна сторінка реферату!

Важливі дати!

Затвердження теми реферату до 24.09.2015

Подавання реферату на перевірку до 29.10.2015

Доступ до системи КАМПУС

Студенти та викладачі радіотехнічного факультету логіни та паролі доступу до системи КАМПУС можуть отримати у Адаменка Володимира Олексійовича в 300 аудиторії 17 корпусу. Старости групи можуть отримати паролі для всієї групи.

Вхід в систему здійснюється за адресою login.kpi.ua