Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НТК “Радіоелектроніка в XXI столітті”, РТФ – 2017

XІ науково-технічна конференція студентів та аспірантів РТФ «Радіоелектроніка в XXI столітті»

Керівники від оргкомітету – Реутська Ю.Ю.,  Головня В.М.

Розклад засідань секцій конференції. Вимоги до доповідей: 5 хвилин на доповідь, підготувати слайди

16.05.2017, вівторок 14.30 , ауд. 428-17

(more…)

Радіоелектроніка в XXI столітті

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у XІ науково-технічній конференції студентів та аспірантів радіотехнічного факультету  «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ХХІ СТОЛІТТІ», що пройде 16-18 травня 2017 року.

Матеріали конференції приймаються до 30 квітня 2017 року, на електронні адреси відповідальних по кафедрам:

    ТОР, РОС, РТПС: Реутська Ю.Ю., y.reutska@kpi.ua
    КіВРА: Головня В.М., v.golovnia@kpi.ua

 

 

 

РТПСАС-2017
Шановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з 20 до 26 березня 2017 року. Матеріали конференції розміщуються на сайті, автори отримують доступ до дискусійного поля для проведення обговорення представлених доповідей у режимі питання/відповідь. Тези доповідей видаються окремим збірником, який розповсюджується як в електронному так і в друкованому варіанті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Докладніше…

РТПСАС-2016

Шановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з 14 до 20 березня 2016 року. Матеріали конференції розміщуються на сайті, автори отримують доступ до дискусійного поля для проведення обговорення представлених доповідей у режимі питання/відповідь. Тези доповідей видаються окремим збірником, який розповсюджується як в електронному так і в друкованому варіанті.

Більш докладно про конференцію

Міжнародна науково-технічна конференція “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи”

Засновником та організатором Міжнародної науково-технічної конференції "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" є радіотехнічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (РТФ НТУУ "КПІ"), який організує її проведення та публікацію відповідних матеріалів.

Конференція проводиться один раз на рік.

Мови конференції – українська, англійська, російська.

Учасниками конференції можуть бути громадяни України та інших країн, що представили оформлені згідно чинних правил матеріали, які відповідають програмним цілям конференції та сплатили організаційний внесок у встановленому організаторами конференції порядку.

За рекомендацією програмного комітету конференції та бажанням авторів представлені результати наукових досліджень можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування" – фахове видання у галузі технічних наук.

Мета конференції:

Більше інформації можна отримати на сайті конференції: conf.rtf.kpi.ua

 

РТПСАС-2016

З 14 до 20 березня 2016 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 70 доповідей від 120 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Ляшук Олексій Миколайович

 1. Абрамович А. А., Жук С. Я., Мрачковский О. Д. Экспериментальное исследование возможности дихотомического различия черных и цветных металлов по данным металлоискателя на основе вихревых токов методом линейного предсказания
 2. Артеменко М. Ю. Врівноважування несиметричного навантаження трифазної чотирипровідної системи живлення
 3. Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Дискретна фільтрація сигналів за наявності епізодичних змін їх параметрів
 4. Єрохін В. Ф., Пелешок Є. В. Математична модель когерентної демодуляції адитивної суміші синхронних взаємнозаважаючих цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією
 5. Ляшук А. Н., Вишневый С. В., Жук С. Я. Двухэтапная фильтрация многоканальных изображений с внутрикадровой полукаузальной обработкой при наличии некоррелированной помехи
 6. Неуймин А. С., Євтух В. М., Жук С. Я. Анализ систематической составляющей ошибок траекторной фильтрации по данным двухкоординатной РЛС
 7. Неуймін С. С., Жук С. Я. Вплив косинусного амплітудного розподілу на діаграми спрямованості плоских цифрових антенних решіток
 8. Орлов В. В., Лысенко В. Е. Коррекция частотных искажений широкополосных сигналов в адаптивной микрофонной решетке
 9. Орлов В. В., Бережной К. Ю. Адаптивная акустическая система пеленгации террористических угроз
 10. Реутська Ю. Ю. Підвищення ефективності цифрової обробки сигналів в радіотехнічних системах
 11. Семибаламут К. М., Титарчук С. А., Жук С. Я. Анализ эффективности компенсации помех частично адаптивной цифровой антенной решеткой на основе RLS- и LMS-алгоритмов
 12. Сушко І. О., Іванюк Н. О., Чекерис І. О. Алгоритм класифікації двовимірних образів з використанням методу нормалізації «за кроком»
 13. Товкач І. О., Жук С. Я. Аналіз алгоритмів оцінювання місцезнаходження об’єкту за даними сенсорної мережі на основі різницево-далекомірного методу
 14. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Визначення потужності лінійних параметричних кіл у середовищі системи функцій MAOPCs
 15. Вовк Д. В., Шпилька О. О. Вплив співвідношення сигнал/шум на ймовірність бітової помилки при різних видах модуляції підносійних ofdm сигналу
 16. Котляров В. В., Шпилька А. А. Востановление разреженно дискретизированных сигналов с использованием минимизации нормы

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Грицевич І. Р., Піддубний В. О. Прилад для дослідженні характеристик напівпровідникових елементів
 2. Адаменко В. О., Шунков В. В. Порівняльний аналіз методів зберігання вагових коефіцієнтів нейронних мереж
 3. Трапезон О. Г., Трапезон К. О. Ультразвукова коливальна система
 4. Дмитрієв Д. В., Дюжаєв Л. П. Лабораторний стенд для дослідження роботи акселерометра з мікроконтролерним керуванням
 5. Максимець Д. В., Тарабаров С. Б. Медифікація симплексного метода Нелдера і Міда
 6. Попсуй В. І. Особливості технології виготовлення електромагнітнокристалічних пристроїв
 7. Омелич М. Ф., Ляшок А. В., Луговський О. Ф. Ультразвукове кавітаційне очищення великих за розміром поверхонь
 8. Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Вистизенко Е. В. Ультразвуковые генераторы с ФАПЧ и согласующим фильтром первого порядка для питания пьезопреобразователей
 9. Коцержинський Б. О. Передавальний пристрій системи тестування каналу цифрового зв'язку

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Ергономічні обмеження в інформаційно-вимірювальних системах
 2. Осадчук О. В., Осадчук Я. О. Частотний перетворювач тиску з чутливим mems конденсатором
 3. Осадчук А. В., Сидорук В. В., Осадчук Я. А., Крыночкин Р. В. Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки спортсменов в стрельбе из лука
 4. Перегудов С. М., Маруняк В. І. Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Програмна частина
 5. Карлов В. А. 26-ГГц векторный анализатор СВЧ цепей на основе е-плоскостной крестообразной линзы
 6. Перегудов С. М., Яненко О. П. Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Апаратна частина
 7. Кононов С. П., Миргородський М. М. Двоканальні ідентифікатори частотних міток
 8. Доліч Д. О., Яненко О. П. Цифровий інтегратор для радіометричної системи
 9. Яненко О. П., Василенко М. П., Шевченко К. Л. Шумовий метод вимірювання температури
 10. Ковбич А. О., Ляшок А. В. Порівняльний аналіз методів контролю парамерів лінії електроживлення
 11. Троц А. А., Богомолов М. Ф., Реутська Ю. Ю. Паливний елемент на основі низькотемпературного електролізу води

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Захарченко Оксана Степанівна

 1. Саламатіна Н. І. Широкосмугова антена вівальді для імпульсного радара

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Албул А. С., Бабаков М. Ф. Алгоритм моделирования функционирования сети передачи данных в низкоорбитальной спутниковой системе высокоскоростной передачи данных
 2. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Окремі методи підвищення ефективності використання потоків у мобільних телекомунікаційних мережах
 3. Правда В. І., Бичков В. Є. Побудова та аналіз сигналів, сформованих за допомогою індексних кодів
 4. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Макроскопічний аналіз процесу радіокерування безпілотними літальними апаратами
 5. Довгань Т. О., Трапезон К. О., Гумен Т. Ф. Аналіз процедури хендоверу у сучасних телекомунікаційних системах з радіозв’язком
 6. Земляной М. В., Трапезон К. А. Сравнительный анализ современных систем эмуляции элементов телекоммуникационных сетей
 7. Кичак В. М., Тромсюк В. Д. Особливості формування вхідного бітового потоку для оцінки бітових помилок в дискретних каналах зв’язку
 8. Коцержинський Б. О. Спосіб виділяння інформаційних каналів із багатоканального сигналу
 9. Трапезон К. А., Литош В. Н., Гумен Т. Ф. Особенности определения точности навигации в системе GPS
 10. Чесановський І. І., Левчунець. Д. О. Демодуляція сигналів в системах стандарту tetra застосовуючи вейвлет перетворення
 11. Правда В. І., Танигін В. Ю., Роземборський В. М. Оцінка рівня відбитого радіолокаційного сигналу на фоні морського клатера при різних кутах опромінення
 12. Ципоренко В. В. Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та вибірковою моделлю частотного зсуву
 13. Антипенко Р. В., Першин М. О., Смоков Є. О. Оптимізація радіолінії супутникового зв’язку

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Сушко Ірина Олександрівна

 1. Богомолов М. Ф., Каньшина Г. П. Аналіз спекл-інтерферограм при експериментальних дослідженнях біофізичних характеристик мікрооб`єкті
 2. Кицун П. Г. Розробка алгоритму автоматичного видалення артефактів еег, пов’язаних з рухами очей
 3. Ковшевацкая В. В., Сычик М. М. Выбор системы электро-анатомического картирования сердца в зависимости от клинических задач и технических условий
 4. Міщанчук В. П., Мосійчук В. С. Реалізація нейромережі хопфілда на ПЛІС
 5. Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Сушко И. А. Применение изгибных пьезопреобразователей для очистки медицинского инструмента
 6. Русинчук В. П., Богомолов М. Ф. Математична модель взаємодії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з біологічними структурами
 7. Гаманенко О. І., Гусєва О. В. Математична обробка вхідних даних для збільшення точності реконструкції зображень в ЕІТ
 8. Яненко О. П., Кальнюк В. О. Антоненко М. Ю., Головчанська О. Д. Апарат для елктрофульгурації з нормованим значенням вихідної потужності
 9. Верхуша В. Л., Піддубний В. О. Пристрій світлозвукової терапії
 10. Філімонова В. В., Сичик М. М. Візуалізація анатомії серця та електрофізіологічне планування радіочастотної абляції аритмогенних зон за допомогою програми vitrea
 11. Белов М. Е., Шайко-Шайковский А. Г., Олексюк И. С., Махрова Е. Г., Паладюк В. В. Бесконтактная дистанционная диагностика воспалительных процессов и расстройств организма путём оценки теплового излучения

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Гіндікіна М. А., Нелін Є. А. Вхідні імпедансні характеристики кристалоподібних структур
 2. Дяченко Р. А., Левандовський В. Г., Непочатих Ю. В. Компенсація дисперсії у волоконних бреггівських решітках
 3. Зінгер Я. Л., Попсуй В. І., Нелін Є. А. Низькочастотний фільтр на основі кристалоподібних неоднорідностей

Секція 8. Захист інформації

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Зінченко Максим В'ячеславович

 1. Карлик Р. О., Зінченко М. В. Сертифікація нелінійних радіолокаторів за показниками призначення
 2. Бурковський Я. Ю., Зінченко М. В. Моделювання пасивного імітатора закладних пристроїв з флуктуючими параметрами
 3. Во Зуй Фук, Зинченко М. В. Особенности демаскирующих признаков закладных устройств на туннельном диоде
 4. Зінченко В. В., Зінченко М. В. Виявлення DDoS-атак на DNS-сервер за часовим рядом узагальненої характеристики трафіку
 5. Нільський Б. О., Зінченко М. В. Зондування нелінійних розсіювачів з «електрично малими» антенами
 6. Прогонов Д. О., Панічева Д. О. Виявлення стеганограм з використанням універсальних статистичних моделей контейнеру
РТПСАС-2015

З 16 до 22 березня 2015 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 86 доповідей від 120 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці
Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Ляшук Олексій Миколайович

 1. Неуймин А. С., Жук С. Я. Адаптивный алгоритм многоальтернативного последовательного обнаружения траектории цели с отбрасыванием неудачных гипотез
 2. Іванюк Н. О., Рибін О. І. Порівняння методів умовної деконволюції в базисах перетворення Фур’є та Адамара для реставрації образів
 3. Артеменко М. Ю. Декомпозиція струмів та потужностей трифазного четирипроводного кола в несиметричному несинусоїдному режимі
 4. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Про точність оцінки стійкості лінійних параметричних кіл частотним символьним методом
 5. Коцержинський Б. О. Дискретизація складних періодичних сигналів при їх прямому цифровому синтезу
 6. Кривенко Е. В., Луценко В. И., Попов И. В., Лю Яо (Liu Yao). Восстановление изображения объекта при наблюдении через мутную среду с использованием априорной информации о распределении интенсивности
 7. Ляшук А. Н., Жук С. Я. Алгоритм объединения результатов одномерной оптимальной фильтрации при полукаузальной обработке изображений
 8. Маринін М. М., Шпилька О. О. Аналіз моделей утворення штучних ревербераційних ефектів
 9. Дюжаєв Л. П., Мельник О. В. Генетичний алгоритм як метод обробки технічної інформації
 10. Неуймин С. С., Жук С. Я. Программный комплекс моделирования адаптивной обработки сигналов в плоских цифровых антенных решетках произвольной формы
 11. Осадчук О. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Обробка вимірювального сигналу сенсора за допомогою параболічної інтерполяції
 12. Семібаламут К. М., Жук С. Я. Порівняльний аналіз ефективності цифрового адаптивного фільтру з паралельним ваговим підсумовуванням сигналів при використанні алгоритмів Уідроу і Калмана

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.
Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Фурса С. Є., Зінько Л. О., Лавров М. В. Оптоімітансний напівсуматор
 2. Туровський А. О., Зіньковський Ю. Ф., Сидорук Ю. К. Методи підвищення ефективності опромінення діелектричних матеріалів електромагнітним полем
 3. Мовчанюк А. В., Вистизенко Е. В. Оценка потерь mosfet транзисторов в ключевых ультразвуковых генераторах
 4. Дідух О. І., Тищенко В. В. Порівняльний аналіз швидкодії Java на мікрокомп’ютері Raspberry Pi
 5. Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Програмне забезпечення визначення температур та показників надійності елементів електронної структури РЕА
 6. Гліненко Л. К., Фаст В. М. Інтелектуальні системи підтримки інноваційної діяльності
 7. Ліщинська Л. Б., Ткачук Я. С., Бондарюк Д. В. Математична модель багатопараметричного багатокаскадного узагальненого перетворювача імітансу
 8. Мовчанюк А. В., Федоренко И. В. Многочастотный метод измерения скорости звука
 9. Адаменко В. О., Чеботар Д. Ю. Схемотехнічна реалізація штучного нейрону

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.
Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Яненко О. П., Горшков А. П., Чубенко В. Ю. Фазометрична НВЧ система
 2. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Формалізація задачі корекції радіотехнічних вимірювачів
 3. Кононов С. П., Борсолюк Р. В. Підвищення точності вимірювання частоти СВІП-генератора
 4. Яненко О. П., Кальнюк В. О. Електрофульгуратор
 5. Карлов В. А. Измерение комплексного коэффициента отражения методом многоплечей Е-плоскостной отсчетной неоднородности
 6. Коцержинський Б. О. Керування генераторами складних періодичних сигналів при їх прямому цифровому синтезу
 7. Кривенко Е. В., Луценко В. И., Попов И. В., Лю Яо (Liu Yao). Многоволновый сенсор контроля прозрачности воды в оптическом диапазоне
 8. Яненко О. П., Михайленко С. В., Кальнюк В. О. Дослідження проходження світла через біотканину
 9. Осадчук В. С., Осадчук А. В., Осадчук Я. А. Радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом
 10. Реуцький Є. А. Вдосконалення методу контролю метрологічних характеристик ультразвукових витратомірів на стадії експлуатації
 11. Осадчук О. В., Притула М. О., Коваль К. О. Аналіз надчутливих пристроїв та їх сенсорів до магнітного поля на ефекті Джозефсона
 12. Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Бондарюк Д. В., Козін Д. О. Автогенераторні сенсори на L- та С-негатронах
 13. Філинюк М. А., Чехместрук Р. Ю., Стахов В. П. Визначення параметрів конвеєру струму через вимірювання його y-параметрів
 14. Яненко О. П., Яворський Б. І., Ткачук Р. А., Русинчук В. П. Дослідження електромагнітних випромінювань природних фізіотерапевтичних об’єктів

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка
Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Захарченко Оксана Степанівна

 1. Рибачук І. Г., Васьковець В. М. Залежність основних електромагнітних параметрів сільськогосподарських продуктів від вологості
 2. Макаренко В. В., Федоров А. О. Вплив конструкції двохелементної антени системи MIMO на її Ефективність
 3. Овсяников В. В., Филинский Л. А. Электрически уменьшенные вибраторные антенны
 4. Макаренко В. В., Вишко В. В. Вплив матеріалу рефлектору на ефективність безпроводової передачі енергії
 5. Ткач Л. О., Зінченко М. В. Застосування функціонального поділу в моделюванні антенно-фідерного пристрою

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація
Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Абрамович А. О. Класифікаційна ознака у сигналі георадара, що дозволяє розрізняти конкретний тип металу
 2. Адаскаліца В. А., Трапезон К. О., Гумен Т. Ф. Особливості впровадження технології PoE в системах зв’язку
 3. Албул А. С., Бабаков М. Ф. Разработка модели навигационно-баллистической структуры многоспутниковых низкоорбитальных систем связи
 4. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Кількісний опис виграшу за рахунок м’якого автоматичного перемикання секторів у висхідній радіолінії систем мобільного зв’язку
 5. Бєлов В. С., Бєлов А. С. Адаптивний алгоритм декодування фазоманіпульованих сигналів при ортогональному частотному мультиплексуванні
 6. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Оцінка точності та ефективності систем радіокерування
 7. Василенко С. В., Рома О. М., Белас О. М. Оцінка необхідної пропускної спроможності уніфікованого радіоканалу управління безпілотного літального апарату
 8. Воловик Ю. М., Шутило М. А., Червак О. П., Воловик А. Ю. Оцінка функціональної надійності фазового каналу синхронізації у системі посадки сантиметрового діапазону
 9. Зіньковський Ю. Ф., Гаташов О. О. Нелінійна радіолокація у сфері технічного захисту інформації
 10. Гімпілевич Ю. Б., Савочкін Д. О. Розробка критерію оптимальності розміщення антен при реалізації комбінованого методу просторової двовимірної RFID-локалізації
 11. Дзюра Э. В. Сравнение параметров систем мобильной связи стандарта GSM и CDMA
 12. Трапезон К. А., Голуб Е. С., Зеленин А. Ю., Гордиенко Е. Я. Концептуальные особенности планирования беспроводной радиосети
 13. Павленко Н. П. Полифазный подход построения Digital Down Converter (DDC) под реализацию на FPGA
 14. Правда В. І., Бичков В. Є. Порівняльні характеристики сигналів сформованих за законом кодів френка
 15. Реутська Ю. Ю. Моделювання цифрової обробки радіолокаційного сигналу імпульсно-доплерівського радару, який працює в завадовій обстановці
 16. Швец В. А. Определение обратной корреляционной матрицы помехи по импульсной характеристике формирующего фильтра в адаптивной антенной решетке навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO
 17. Мрачковський О. Д., Шмаков О. М. Аналіз спектральних характеристик кодів касамі

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.
Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: Сушко Ірина Олександрівна

 1. Кісельов Є. М., Верьовкін Л. Л., Світанько М. В. Дослідження впливу зміни частоти пульсу на ефективність функціонування блоку цифрової фільтрації системи моніторингу передінфарктних станів
 2. Сікорський М. В., Масюк В. П., Мосійчук В. С. Макет вимірювача артеріального тиску на основі осцилометричного і тахоосцилографічного методу
 3. Шайко-Шайковский А. Г., Белов М. Е., Олексюк И. С., Василов В. В., Леник Д. К., Шваб Н. Н. Аппаратура и методика дистанционного бесконтактного измерения радиационных тепловых потоков
 4. Велигоцький Д. В., Мисюра А. Г., Мамілов С. О., Есьман С. С. Електронне медичне діагностування стану отруєних чадним газом і шкідливими випарами при рятувальних діях
 5. Гусева Е. В., Костенко А. В. Выделение медленной составляющей пульсового сигнала
 6. Зінгер Я. Л., Нелін Є. А. Фетальний добовий моніторинг на основі сліпого розділення сигналів
 7. Паталаха К. С., Кісельов Є. М. Розробка та дослідження бездротового датчика тиску
 8. Олійник В. П., Куліш С. М., Литвин В. В. Дослідження сенсорної реакції біологічно активних точок на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії
 9. Рибін О. І., Сушко І. О., Чекерис І. О., Літвінцев С. М. Класифікація біологічних сигналів з використанням сімейства нормальних перетворень
 10. Бачинський М. В. Забезпечення низької інтенсивності опромінення світлом для стимулювання профілактичних, терапевтичних та реабілітаційних процедур
 11. Цуприк Г. Б. Використання перетворення гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для статистичного оцінювання його характеристик
 12. Щербина Д. А., Яворська Є. Б. Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка
Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Водолазька М. В., Нелін Є. А. Моделі двоямної структури
 2. Горбенко О. А., Кузьмичєв А. І. Електромагнітне моделювання плазмоного сенсору водню
 3. Дружинін А. О., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. Низькотемпературні ємнісні елементи на основі ниткоподібних кристалів кремнію
 4. Корнійчук М. В., Назарько А. І. Метаматеріали та структури на їх основі
 5. Левандовський В. Г., Непочатих Ю. В., Руденко С. О. Дослідження загасання в світловодах з Нанонеоднорідностями
 6. Піддубний В. О. Пристрій на поверхневих акустичних хвилях для систем адаптивної фільтрації
 7. Синявський Б. О., Яременко Р. І., Адаменко Ю. Ф. Порівняльний аналіз програмних засобів вирішення теплових задач в мікросистемній техніці
 8. Левандовський В. Г., Мукойда Є. О. Відгалужування та модуляція зв’язаних мод у напівпровідникових шарах з квантовими ямами

Секція 8. Захист інформації
Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ “КПІ”, Україна
Секретар секції: к.т.н. Зінченко Максим В’ячеславович

 1. Галицький О. П., Зінченко М. В. Вибір конструкцій нелінійних розсіювачів в якості фізичних моделей закладних пристроїв
 2. Голубничий В .О., Прогонов Д. О., Кущ С. М. Виявлення демаскуючих ознак стеганограм, сформованих на основі сингулярного розкладу матриць цифрових зображень
 3. Зінченко В. В., Зінченко М. В. Виявлення DDoS-атак прикладного рівня
 4. Корнієнко О. О., Кущ С. М. Адаптивний алгоритм визначення голосової активності
 5. Трапезон К. О., Панічева Н. О., Гумен Т. Ф. Вибір політики безпеки в комп’ютерних інформаційних мережах. Використання vpn-тунелів та мержевого екрану
 6. Ткач Л. О., Зінченко М. В. Оцінка мінімальної напруженості поля в задачах технічного захисту інформації
 7. Товкач І. О., Піддубний В. О. Захист конфіденційних даних при передачі їх по відкритому каналу зв’язку в on-line документоведенні
 8. Во Зуй Фук, Зинченко М. В. Исследованние нелинейного преобразования полигармонического сигнала рядами вольтерра
 9. Швец В. А., Цигвинцев Р. Д., Стеценко О. В. Адаптивные системы активного гашения и защиты акустической информации
РТПСАС-2014

З 10 до 16 березня 2014 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 82 доповіді від 150 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Неуймін Олександр Станіславович

 1. Федоров Е. Е. Методы анализа вокальных звуков речи на основе фонемлет-функций
 2. Палагин В. В., Палагина Е. А. Моделирование процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовых помех
 3. Артеменко М. Е. Теория мгновенной мощности синусоидального режима трехфазной четырехпроводной цепи в симметричных координатах
 4. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Маньковський С. В. Cистема функцій MAOPCs для багатоваріантного аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл на основі частотного символьного методу
 5. Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Спектральний метод аналізу сигналів з використанням вейвлет-перетворень
 6. Дюжаєв Л. П., Коваль В. Ю. Алгоритм виявлення голосової активності на основі короткочасових характеристик в умовах високої зашумленості
 7. Гончаров А. В., Уманець В. М., Андреєв М. В. Оцінка фази радіосигналу спільно з усіченим оцінюванням дисперсії адитивної асиметрично-ексцесної завади
 8. Палагін В. В., Івченко О. В. Поліноміальні алгоритми оцінювання дисперсії корельованої ексцесної випадкової послідовності
 9. Коцержинський Б. О. Підвищення частоти вихідних коливань інтегральних синтезаторів прямого цифрового синтезу
 10. Неуймин А. С., Жук С. Я. Двухэтапный алгоритм обнаружения срыва сопровождения траектории цели с использованием решающих статистик на основе критериев l/n
 11. Шпилька Ю. Н., Душко А. А., Шпилька А. А. Повышение точности CORDIC-алгоритма

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Алфёров Н. Е. К вопросу использовани микроконтроллера как элемента управления приемо-передающей частью содара
 2. Васильєв В. І., Васильєв Є. В. Дослідження способів оптимального керування динамічними системами
 3. Воскобойник В. А. Автоматизация оптимального проектирования конструкций РЭС с применением метода конечных элементов
 4. Атаманова І. В., Гліненко Л. К., Фаст К. В. Вибір оптимального рішення на етапі розробки конструкторської документації
 5. Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Вистизенко Е. В. Анализ энергетической эффективности видов ШИМ
 6. Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Функціональні показники мікрозбірок, що визначаються тепловими режимами елементів електронної структури
 7. Гришко І. А., Новосад А. А. Визначення меж кавітаційної області в робочій камері ультразвукового трубчастого кавітатора
 8. Кирпатенко І. М., Новосад А. А. Збудження ультразвукового п’єзовипромі-нювача на частоті послідовного резонансу
 9. Романюк Б. П., Уваров Б. М. Вплив деяких конструктивних та експлуатаційних факторів на рівень кондуктивних завад від імпульсних джерел електроживлення
 10. Тимощук В. Ф., Демяненко П. О. Інтерфейси комутації компютера та електронних пристроїв
 11. Филипенко О. І., Чала О. О. Конструктивно-технологічні фактори втрат в оптичних перемикачах на основі МОEМS-компонентів
 12. Левандовський В. Г. Оптимізація профілю показника заломлення оптичних волокон для високошвидкісних мереж передавання інформації
 13. Смолянінов В. Г., Сухопара О. М. Математича модель напівпровідникового перетворювача напруги для радіоелектронних засобів

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Бєлов В. С., Бєлов А. С. Підвищення точності визначення фазових станів квадратурних фазових модуляцій в умовах Гаусового каналу зв’язку
 2. Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. Ємнісний автогенераторний сенсор на С-негатроні
 3. Бухаров С. В., Овсяников Вл. В. Определение качества веществ электромагнитными методами
 4. Воловик А. А. Оценка работоспособности авиационного приемоиндикатора в режимах набора высоты, снижении и горизонтальном полёте
 5. Гіндікін А. І., Кошелєва О. Б. Міжлабораторні порівняння результатів випробувань — інструмент експериментального підтвердження технічної компетенції випробувальної лабораторії
 6. Карлов В. А. Крестообразный анализатор комплексного коэффициента отражения миллиметрового диапазона длин волн
 7. Кононов С. П., Гузь М. Д. Вимірювання частоти СВІП-генератора з компенсацією похибки розгортання
 8. Кононов С. П., Ментинський М. В. Генератор частотних міток
 9. Онопа С. В., Березянський Б. М. Використання методу «послідовних резонансних кіл» для отримання характеристик POWERLINE каналу
 10. Ткач Л. А., Зинченко М. В. Исследование электромагнитной совместимости печатных плат
 11. Во Зуй Фук, Яненко А. Ф. Исследование параметров антенн искрового генератора для мм-терапии

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Захарченко Оксана Степанівна

 1. Левандовський В. Г., Дубенюк А. І., Медведський М. М. Особливості поглинання електромагнітних хвиль в матричних системах з металевими включеннями
 2. Piltyay S. Broadband coaxial orthomode transducer
 3. Зіньковський Ю. Ф., Сидорук Ю. К., Туровський А. О. Задача рівномірності електричного поля у багатофазній електродній структурі
 4. Гнатюк М. А., Морозов В. М., Сьянов А. М. Решение дифракционной задачи методом Шварца: методы простой и оптимальной итерации
 5. Гусєва О. В., Горб М. С. Застосування методу розкладу полів за власними функціями до задачі мікрохвильової візуалізації
 6. Вунтесмері В. С., Максимчук Т. М. Дослідження ефективної магнітної проникності мікрострічкої лінії на феритовій підкладинці
 7. Сергієнко П. Ю., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Шлейфові і кільцеві мікросмужкові резонатори нвч з мікромеханічним перелаштовуванням резонансної частоти
 8. Мазуркевич Г. М. Лінійна фазована антенна решітка на основі профільованих щілинних випромінювальних елементів
 9. Савин К. Г., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Добротность цилиндрического экранированного составного металло-диэлектрического резонатора
 10. Борисовський О. О., Омеляненко М. Ю., Турєєва О. В. Смуго-пропускаючі фільтри міліметрового діапазону на основі екранованої МСЛ

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Абрамович А. О. Георадар для пошуку та класифікації металів
 2. Авдеенко Г. Л., Якорнов Е. А., Лавриненко О. Ю., Адамович О. Ю. Использование радиорелейных линий связи с частотной модуляцией для передачи радиосигналов цифрового телевидения стандарта DVB-C
 3. Албул А. С. Анализ алгоритмов маршрутизации в высокоскоростных низкоорбитальных спутниковых системах связи
 4. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Застосування моделі Ерланга до аналізу обміну даними у системах мобільного зв`язку
 5. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Формалізація задачі інформаційної підтримки людини-оператора
 6. Волочій Б. Ю., Онищенко В. А. Дослідження залежності ефективності комплексу охоронної сигналізації від розміщення сейсмічних датчиків
 7. Озарків Д. М., Головін В. А. Архітектура багаторівневої системи адаптивної модуляції та кодування
 8. Перегудов С. М., Забарило М. Ю. Антена для близькопольових радіометричних досліджень біооб’єктів
 9. Дрючин О. О., Коваленко А. В. Основні характеристики джитера: типи, вимірювання, визначення в системах PDH, SDH
 10. Михалевський Д. В., Красота Р. О., Гузь М. Д. Особливості передачі мультимедійного трафіку в безпровідних мережах
 11. Науменко В. В., Тоцкий А. В. Повышение помехоустойчивости цифровой системы связи с помощью метода биспектрально-организованной модуляции
 12. Бєлов В. С., Номировська В. В. Визначення пропускної здатності каналу безпроводового цифрового зв’язку
 13. Реутська Ю. Ю. Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару в завадовій обстановці
 14. Топор Д. С., Петренко О. В., Мосійчук В. С. Використання ВЕБ-картогра-фічних сервісів для візуалізації просторово розвинених даних
 15. Кичак В. М., Тромсюк В. Д. Підвищення завадостійкості при прийомі дискретних сигналів
 16. Турко С. І. Застосування компоновано-Гаусового розподілу з інверсною гамма текстурою для моделювання інтенсивного морського клатера РЛС з високою роздільною здатністю
 17. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. Порівняння методів оцінки показників ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Сушко Ірина Олександрівна

 1. Слипченко Н. И., Бородкина А. Н. Снижение объемов сбора биологического материала при СВЧ диагностике сердечно-сосудистых патологий
 2. Демська К. Д., Савенко Я. В. Програмна обробка даних для діагностики в міліметровому діапазоні
 3. Михайленко С. В., Яненко О. П. Лазерний випромінювач для акупунктурної терапії
 4. Розвадовський О. О., Перегудов С. М. Газорозрядний генератор еталонного шуму для радіометричних досліджень біооб’єктів
 5. Николов Н. А., Соляр А. Г. Действия пространственно-неоднородного электромагнитного поля на водные растворы ионных солей по данным термолюминесценции кристаллов
 6. Татарчук О. А., Дем’яненко П. О. Універсальний фотометр
 7. Мовчанюк А. В., Луговской А. Ф., Федоренко И. В. Метод регулирования дисперсности аэрозоля в медицинских ингаляторах
 8. Яненко О. П., Ющенко О. І., Михайленко С. В. Апарат для мікрохвильової резонансної терапії
 9. Каньшин І. О., Богомолов М. Ф. Математична модель впливу характеристик формених елементів крові на процес розсіювання лазерного випромінювання
 10. Лозинський П. І. Шляхи виявлення та боротьби з артефактами механічного походження при використанні фотоплетизмографічного методу
 11. Шпілін О. О., Перегудов С. М. Цифровий інтерфейс для радіометричних систем біомедичного застосування

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Піддубний В. О., Піддубний В. В. Концепція побудови пристрою на поверхневих акустичних хвилях для систем адаптивної фільтрації

Секція 8. Захист інформації

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Зінченко Максим В'ячеславович

 1. Берегулько Н. О., Грицюк Ю. І. Багатокритеріальне управління інформаційною безпекою в умовах визначеності
 2. Во Зуй Фук, Зиньковский Ю. Ф. Исследование электромагнитной совместимости нелинейных радиолокаторов
 3. Кравченко Е. К., Зинченко М. В. Особенности воздействия зондирующего сигнала на нелинейные рассеиватели
 4. Кухарська Н. П., Лагун А. Е. Програмний захист інформації на основі реалізації гібридної криптостеганографічної схеми
 5. Прогонов Д. О., Кущ С. М. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень
 6. Товкач І. О., Піддубний В. О. Оптимізація взаємодії алгоритмів шифрування в mhed-методі захисту конфіденційних даних при передачі їх по відкритих каналах зв’язку
 7. Швец В. А., Васянович В. В. Проблемы защиты биометрических систем идентификации личности от подмены
 8. Толюпа С. В., Наконечний В. С. Застосування математичних методів теорії декомпозиції для оцінки ефективності інформаційних систем та їх безпеки
РТПСАС-2013

З 11 до 15 березня 2013 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 108 доповідей від 180 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Неуймін Олександр Станіславович

 1. Євграфов Д. В., Баланчук І. А. Синтез цифрового фільтру адаптивного шумового генератору мережі живлення комп’ютерів
 2. Соколов Д. Ю., Дюжаєв Л. П. Дворівневий аналіз мовної команди
 3. Єрохін В. Ф., Пелешок Є. В. Процедура когерентно-некогерентної демодуляції взаємнозаважаючих цифрових сигналів з двійковою частотною модуляцією
 4. Федоров Е. Е. Метод дискретизации аналогового сигнала на основе понижающих размерность нерасширяющих компактных равномерно непрерывных отображений
 5. Мартинюк В. В., Федула М. В. Виявлення слабких періодичних сигналів із застосуванням модифікованої системи Дуффінга-Холмса дробового порядку
 6. Неуймин А. С., Жук С. Я. Обнаружение цели в импульсно-доплеровской РЛС на основе многообзорного накоплении сигналов
 7. Нікітенко В. Г., Дюжаєв Л. П. Застосування паралельних обчислень на центральному процесорі та графічному адаптері ЕОМ для прискорення розрахунку параметрів електричних ланцюгів
 8. Рибін О. І., Іванюк Н. О. Формування оберненої матриці деградації образу в області трансформант Адамара
 9. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Оптимізація лінійних параметричних кіл за умови контролю їх стійкості
 10. Воргуль А. В., Сулейман Ю. Х. Формирование импульсов и согласованная фильтрация сигнала в цифровой системе передачи информации
 11. Сушко І. О., Рибін О. І. Алгоритм візуалізації неоднорідностей в імпедансній томографії
 12. Вишневый С. В., Жук С. Я., Павлюченкова А. Н. Некаузальная двухэтапная фильтрация изображений при наличии наблюдений с аномальными ошибками

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Панський Т. І., Муляк О. В. Методика визначення показників надійності відмовостійких програмно-апаратних радіоелектронних систем
 2. Мандзій Б. А., Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Гнатів С. І., Кулик І. В. Математична модель для оцінки економічної ефективності технічного обслуговування та ремонту систем регіональних радіоелектронних комплексів
 3. Коцержинський Б. О. Способи підвищення частоти вихідних коливань інтегрованих синтезаторів прямого цифрового синтезу
 4. Волочій Б. Ю., Кузнєцов Д. С. Порівняння стратегій профілактичного та аварійного відновлення джерела безперебійного електроживлення апаратури довготривалого і безперервного використання
 5. Коваль В. Ю., Дюжаєв Л. П. Проектування системи домашньої автоматики «Розумний дім»
 6. Смолянінов В. Г., Капелюшний В. Д., Сухопара О. М. Застосування технології віртуальних приладів для моніторингу і управління радіоелектронними засобами
 7. Тарадаха П. В., Недоступ Л. А., Надобко О. В. Модифікований метод оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення
 8. Левандовський В. Г. Оптимізація передавальних характеристик різко несиметричних хвилеводів
 9. Левандовський В. Г. Оптимізація характеристик хвилеводів круглого поперечного перерізу для заданого розподілу потужності
 10. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Ймовірний підхід до захисту базових станцій мобільного зв’язку від впливів коротких замикань, що виникають на високовольтних ЛЕП
 11. Гліненко Л. К., Фаст В. М. Моделювання задач на графах при проектуванні РЕА
 12. Мандзій Б. А., Озірковський  Л. Д., Мельник В. М., Тиндик О. І. Оцінка показників надійності базової станції коміркового зв’язку при врахуванні її простою під час ремонту
 13. Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Автоматизація розрахунку показників надійності радіоелектронних засобів
 14. Олійник С. М., Мовчанюк А. В. Структурна схема перетворювача напруги для живлення бортової апаратури
 15. Клепіковський А. В. Термостатування частоти кварцового резонатора із передбаченням температурних режимів
 16. Гришко И. А., Новосад А. А., Луговской А. Ф. Фокусирующие возможности ультразвуковых колебательных систем
 17. Васильев В. И. Разработка аппаратуры для управления электромеханической системой с распределенными параметрами
 18. Луговський О. Ф., Ляшок А. В., Новосад А. А. Ультразвукове дрібнодисперсне розпилення в технології нанесення просвітлюючого шару на кремнієві пластини сонячних батарей

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Яненко О. П., Перегудов С. М., Вінокуров В. С. Тепловий генератор з реверсним регулюванням температури
 2. Яненко О. П., Горшков А. В. Вплив неточності формування фазового зсуву на вихідну частоту дискретного фазообертача при зміщенні частоти
 3. Горященко К. Л. Гула І. В. Вимірювач кута фазових зсувів за методом коінциденції
 4. Головня В. М., Демчук В. О. Розрахунок параметрів давача для лазерної інтерференційної термометрії
 5. Піддубний В. О., Іванов А. С., Піддубний В. В. Методика оцінки паразитної синхронізації генераторів перетворювача механічних величин на поверхневих акустичних хвилях
 6. Узунов О. В., Ночніченко І. В., Галецький О. С. Особливості вимірювань статичних характеристик біметалевого приводу для регульованого гідравлічного дроселю
 7. Узунов О. В., Ночніченко І. В., Галецький О. С., Новосад А. А. Експериментальне дослідження роботи пневмогідравлічного дозатора з контролерним керуванням
 8. Ющенко О. І., Михайленко С. В. Електронне моделювання схеми виділення вищих гармонік НВЧ-сигналів
 9. Яненко О. П., Куценко В. П., Михайленко С. В. Електромагнітне дослідження параметрів сіталової та цинкової кераміки

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Овсяник Ю. А.

 1. Раифов Л. Э. Расчет антенны вращающейся поляризации для телекоммуникационных систем
 2. Савин К. Г., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Расчет резонансных частот составного металло-диэлектрического резонатора методом частичных областей
 3. Дубровка Ф. Ф., Видалко О. Є. Чисельне дослідження характеристик ФАР на основі друкованих квазі-Ягі випромінювальних елементів
 4. Овсяников В. В., Кашуба И. В. Радиотехнические характеристики петлевых плазменных и металлических антенн для мобильных объектов
 5. Нудьга А. А., Савочкин А. А. Треугольная антенна линейной поляризации
 6. Piltyay S. Enhanced C–band antiphase power combiner / divider
 7. Штука В. Я., Зінченко М. В. Дослідження рівня максимальної потужності в геолокації
 8. Сидорук Ю. К., Туровський А. О. Аналіз поляризаційного фільтра з тонких круглих паралельних проводів
 9. Абрамович А. О. Вибрані аспекти математичної обробки сигналів георадарів
 10. Дубровка Ф. Ф., Овсяник Ю. А., Дубровка Р. Ф. Дводіапазонний коаксіально-рупорний опромінювач дзеркальних антен
 11. Ковальчук Д. А. Широкополосная антенна с полем излучения круговой поляризации

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Безгин А. А., Савочкин А. А., Слободенюк А. А. Расчет энергетики Wi-Fi сигнала в железнодорожном вагоне
 2. Авдеенко Г. Л., Якорнов Е. А. Расчёт показателей эффективности оптимальной пространственной обработки сигналов для радиолинии стационарной беспроводной телекоммуникационной системы
 3. Белас О. М. Методика прогнозуючого контролю авіаційних інфокомунікаційних мереж
 4. Березянський Б. М., Чекаль Д. І. Захист сигналу в мережах на основі технології PLC
 5. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Прогнозування ефективності систем радіокерування
 6. Гузь В. И., Марков В. И., Волошин А. П., Остапенко Д. А. Применение математического моделирования при разработке ФАР
 7. Афонин И. Л., Жмур А. А. Разработка RFID-системы контроля погрузочно-разгрузочных операций на судах типа RO-RO
 8. Зінченко А. К., Бондаренко Г. І. Аналіз методів контролю якості сигналів в цифрових радіорелейних та тропосферних станціях зв’язку.
 9. Камінчук К. В. Моделювання мережевої взаємодії в середовищі LabView
 10. Кожухар П. В. Оцінка чутливості і роздільної здатності контролю магнітного захисту документів магнітооптичною телевізійною системою
 11. Кочмарук А. В. Забезпечення ефективного моніторингу радіосигналів у широкому діапазоні частот
 12. Гурман І. В., Лисий М. І., Орлов В. В. Розробка методу зменшення неоднозначності визначення координат наземних об’єктів трипозиційною пасивною системою радіотехнічного контролю
 13. Шинкарук О. М., Любчик В. Р., Лантвойт М. О. Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей
 14. Березянський Б. М., Маслюк А. В. Порівняння параметрів систем зв’язку PLC G3 та PRIME
 15. Волочій Б. Ю., Муляк О. В., Озірковський Л. Д., Змисний М. М., Панський Т. І. Надійнісна модель відмовостійкої багатопроцесорної системи з відновленням працездатності програмного забезпечення
 16. Ничипоренко С. В. Передача прихованих повідомлень в мережах мобільного зв’язку
 17. Мрачковський О. Д., Реутська Ю. Ю. Порівняльний аналіз потенційних характеристик зондувальних сигналів з внутрішньоімпульсною частотною модуляцією другого, третього та четвертого степеня
 18. Родін О. С., Макаренко О. С. Чутливий приймач звукового підводного зв’язку
 19. Савочкин Д. А. Классификация методов локализации объектов в двумерном пространстве внутри помещений с помощью RFID-систем
 20. Турко С. І. Адаптивне виявлення малорозмірних малорухомих цілей морськими РЛС на фоні інтенсивного морського клатера
 21. Чесановський І. І., Іванов А. В., Гурман І. В. Підвищення завадостійкості обробки сигналів в некогерентних радіолокаційних системах
 22. Швець В. А. Синтез пласкої антенної решітки супутникових аеронавігаційних систем GPS
 23. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Мащак А. В., Шкілюк О. П., Кулик І. В. Розрахунок мінімальних січень для відмовостійких систем на основі структурно-автоматної моделі

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Мосійчук Віталій Сергійович

 1. Богомолов М. Ф., Каньшин І. О. Современные методы исследований заболеваний крови человека, базирующиеся на теории Ми
 2. Богомолов М. Ф., Антипенко Р. В., Киричок О. В. Математичне моделювання секторних фазованих перетворювачів
 3. Кісельов Є. М., Ярошенко О. О. Дослідження цифрових фільтрів системи віддаленого моніторингу передінфарктних станів
 4. Скицюк В. І., Клочко Т. Р. Загальні засади побудови інтегрованих систем терапії та діагностики
 5. Назарчук Л. Ю. Зв’язок коефіцієнта відбиття з параметрами вимірювальної лінії при ближньопольовій діагностиці біологічних об’єктів
 6. Олійник В. П., Куліш С. М., Степанова К. О. Дослідження біосенсорної реакції клітинних субстанцій на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії
 7. Притула А. О. Використання багаторівневого дискретного вейвлет-перетворення пульсових сигналів для визначення функціонального стану людини
 8. Савенко Я. В., Сичов О. В. Одноканальний вимірювач потужності для реєстрації міліметрового випромінювання людини
 9. Тертышный В. А., Тертышный А. М. Усовершенствование седиментометра Вигнера
 10. Тертышный В. А., Тертышный А. М. Сравнение методов седиментации высокодисперсных систем
 11. Гайдаєнко Є. В., Мовчанюк А. В., Рибін О. І. Аналіз джерел струму на операційних підсилювачах, згідно вимог їх прецизійності в широкій смузі робочих частот для задач електроімпедансної томографії
 12. Зінгер Я. Л. Фетальний моніторинг. ЕКГ плоду
 13. Богомолов М. Ф., Шатило О. О., Соловьева В. С. Лазерний лабораторний стенд для дослідження біологічних об’єктів за допомогою методів оберненої оптики фур’є

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Дружинін А. О., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Вуйцик А. М. Нитчасті кристали кремнію-германію як чутливі елементи сенсорів деформації, працездатні в складних умовах експлуатації
 2. Дружинін А. О., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. Імпедансна спектроскопія ниткоподібних кристалів Sі в області переходу метал-діелектрик
 3. Бібик В. В., Грищук О. С., Зимовець В. І. Вплив магнітного поля на коефіцієнт тензочутливості одношарових плівок нікелю
 4. Біденко П. С., Назарько А. І., Нелін Є. А., Попсуй В. І. Мініатюрні пристрої на основі електромагнітних кристалів
 5. Гричановська Т. М., Шешеня Л. А., Гриценко С. В. Електро– і магніторезистивні властивості тонкоплівкових систем на основі Ni і Fe
 6. Клим Г. І. Еволюція поруватої структури оптимізованої волого-чутливої кераміки MgO-Al2O3
 7. Кузенков Д. С. Моделювання та розроблення інтегрованої мікросхеми низькочастотного операційного підсилювача
 8. Лисняк Н. А. Графен как перспективная замена кремнию
 9. Оксанич А. П., Притчин С. Э., Тербан В. А. Разработка устройств и систем выращивания слитков арсенида галлия для изделий микро, нано электроники и фотовольтаики
 10. Перчевский А. А., Демъяненко П. А. Компьютерное моделирование процессов смешения-распределения излучения в биконических областях сплавленных волоконно-оптических распределителей-сумматоров
 11. Спичак В. В. Моделювання та розроблення інтегрованої мікросхеми операційного підсилювача

Секція 8. Захист інформації

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Шумаков Д. С.

 1. Захарків Т. І., Кухарська Н. П. Комбінування LSB-методу та криптографічної системи Хілла для прихованого пересилання зашифрованих повідомлень
 2. Дичка І. А., Онай М. В. Організація системи команд співпроцесора Галуа
 3. Кузьменко І. С., Грицюк Ю. І. Проблеми захисту ІР-телефонії від посягань зловмисників
 4. Лаврівська О. З., Грицюк Ю. І. Проблеми захисту мережевої інфраструктури від посягань зловмисників
 5. Лозинський О. І., Грицюк Ю. І. Особливості використання програми Skype у пожежно-рятувальних підрозділах
 6. Ляшук О. М. MHED — високоефективний метод захисту даних на основі багатошарового гібридного шифрування
 7. Наталенко П. П., Шолудько В. Г. Захист інформації в корпоративних мережах
 8. Пепа Ю. В., Харечко І. С. Оптимальне вимірювання та оцінка параметрів прийнятого радіосигналу
 9. Сташевський З. П., Грицюк Ю. І. Показник якості функціонування системи захисту інформації
 10. Сулятицький П. Р., Грицюк Ю. І. Захист інформації в державних структурах України
 11. Цибуляк Б. З. Захист інформації у каналах телефонного зв’язку