Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Фундаментальні наукові дослідження

«Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів»

(Керівник Є. А. Нелін, 2014)

Створено фізико-математичні моделі складних бар’єрних структур, у тому числі кристалоподібних, на основі запропонованого узагальненого імпедансного підходу до моделювання хвильових структур, запропонованої та розробленої моделі імпедансних дельта-неоднорідностей для однофазних та двофазних кристалоподібних структур, запропонованої та розробленої моделі вхідних імпедансних характеристик для мікро- і наноструктур, розвитку теорії неоднорідних ліній передачі з просторовою залежністю хвильового імпедансу. Моделювання типових бар’єрних структур за допомогою узагальненої імпедансної моделі дозволило виявити важливі для практичних застосувань фізико-технічні особливості таких структур.

За результатами роботи захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: Адаменко Ю. Ф. Тема дисертації «Пристрої фільтрації на основі аподизованих електромагнітних кристалів», захищена в спецраді у травні 2014 р. За результатами роботи розроблено і впроваджено новий лекційний курс та новий цикл лабораторних робіт з дисципліни «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальних технологій радіоелектронної апаратури» на радіотехнічному факультеті.

Опубліковано 5 статей, у тому числі 2 з участю студентів, зроблено 2 доповіді на міжнародних конференціях, подано заявку на патент на корисну модель. До виконання роботи залучалося 14 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерські дисертації, 3 дипломних проекти спеціалістів, 4 дипломних проекти бакалаврів.

Науково-дослідні роботи

Дослідження медико-інженерних принципів створення інформаційних медико-діагностичних систем міліметрового діапазону

(Керівник. Я. В. Савенко, 2013-2014).

В результаті виконання науково-дослідної роботи вивчено сучасний стан клінічної діагностики патологій організму людини на мікрорівні, зокрема томографічної діагностики онкологічних захворювань, патологій головного мозку, та серцево-судинних патологій організму людини.

На основі аналізу останніх результатів клінічної діагностики методами комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії та позітронно-емісійної томографії визначено їх переваги та недоліки для отримання візуальних моделей біологічних об’єктів, що дозволить обґрунтувати методологію створення візуальних моделей біологічних об'єктів організму людини в нормі та патології із застосуванням випромінювання міліметрового діапазону. 

В результаті дослідження візуальних моделей біологічних об’єктів за результатами клінічної діагностики, запропоновано застосування міліметрового випромінювання, що підвищує інформативність моделей через динамічну мікро та нанолокалізацію нормальних і патологічних областей, що дасть змогу проводити більш ефективну комплексну функціонально-структурну діагностику організму людини на клітинному та молекулярному рівнях.

За результатами роботи розроблено і впроваджено новий лекційний курс та новий цикл лабораторних робіт з дисципліни «Методи та апаратура біомедичних досліджень» на радіотехнічному факультеті.

Опубліковано 7 статей, у тому числі 3 з участю студентів, зроблено 2 доповіді на міжнародних конференціях, в тому числі – 1 доповідь на закордонному симпозіумі.

До виконання роботи залучалося 7 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерські дисертації, 1 дипломний проект спеціаліста, 2 дипломних проекти бакалаврів.

Розроблення високоефективного пристрою для електромагнітного опромінення зернових матеріалів

(Керівник Ю. Ф. Зіньковський, 2013-2014).

У роботі запропоновано метод побудови робочої камери пристрою для опромінення діелектричних сипучих матеріалів, який передбачає багаторазове проходження електромагнітної хвилі крізь об'єм з оброблюваною сировиною. На основі запропонованого методу розроблені оригінальні моделі конструкцій робочих камер, що його реалізують, які дають змогу підвищити рівномірність розподілу поля у камері обробки, а, відповідно, і рівномірність опромінення сипучого матеріалу. Виконано аналітичне, чисельне та експериментальне дослідження елементів, що входять до складу робочих камер – поляризаційно-вибіркові, трансполяризаційні відбивачі та лінійні хвилеводні випромінювачі, результати яких можуть використовуватись для побудови пристроїв опромінення діелектричних сипучих матеріалів електромагнітним полем НВЧ.

За результатами роботи підготовлено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: Туровський А.О. Тема дисертації «Пристрої формування розподілу електромагнітного поля для опромінення діелектричних сипучих матеріалів », захищена в спецраді у травні 2014 р.

Опубліковано 5 статей, зроблено 7 доповідей на міжнародних конференціях, отримано 2 патенти та подано 1 заявку на патент.

Дослідження процесів взаємодії лазерного випромінювання з біологічними біооб’єктами для діагностики онкологічних захворювань

(Керівник М. Ф. Богомолов, 2014-2014 рр)

Розроблений лабораторний стенд для діагностування захворювань крові, за допомогою якого можна знімати спекл – інтерференційні картини з подальшою їх математичною і комп’ютерною обробкою. Знято кілька спекл – інтерференційних картин препарат еритроцитів крові людини, проведена їх комп’ютерна обробка. Дана розробка дозволяє своєчасно і швидко діагностувати захворювання крові людини з можливістю передавання інформації про стан пацієнта в автоматичному режимі. 

За результатами роботи розроблено і впроваджено нові лекційні курс з дисциплін: «Біофізика», «Біофотоніка», «Методи та апаратура біомедичних досліджень». 

Опубліковано 5 статей, зроблено 6 доповідей на міжнародних та українських конференціях. 

До виконання роботи залучалося 6 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерські дисертації, 2 дипломних проекти бакалаврів.