Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Бондаренко Юлія Борисівна

bondarenko

 

Посада: Завідувач лабораторіями

Освіта: вища

Робоче місце: 409 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • планування і керування роботою підпорядкованих співробітників у лабораторіях каф. КІВРА;
 • забезпечення навчальних занять устаткуванням і приладами оформлення технічної документації на прилади;
 • інструктаж та перевірка виконання правил протипожежної та техніки безпеки на кафедрі;
 • організація роботи УДП.
Красан Вячеслав Васильович

krasan

 

Посада: Провідний інженер

Освіта: вища

Робоче місце: 402/404 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 402/404 лабораторії;
 • забезпечення працездатного стану комп'ютерної техніки та своєчасного їх технічного обслуговування;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії.
Астахова Галина Касинівна

astahova

 

Посада: інженер

Освіта: середня технічна

Робоче місце: 309 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • технічний секретар кафедри;
 • забезпечення розподілу навантаження НПП;
 • виготовлення індивідуальних планів НПП.
Бояринова Галина Федорівна

boiarynova

 

Посада: учбовий майстер

Освіта: МПТУ №22, 1972р, токар-револьверщик.

Робоче місце: 419 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • розподіл керівників дипломних та бакалаврських робіт;
 • технійчний секретар ЕК;
 • забезпечення навчального процесу методичною літературою;
 • ведення табелю викладачів та учбово-допоміжного персоналу;
 • оформлення відпусток, зарахування і звільнення сумісників.
Зінченко Василь Іванович

zinchenko_v

 

Посада: інженер

Освіта: вища

Робоче місце: 301 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 301 лабораторії;
 • плановий та позаплановий ремонт макетів та обладнання лабораторії;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії;
Мізгірьов Володимир Борисович

mizgirov

 

Посада: учбовий майстер

Освіта: вища

Робоче місце: 120 кабінет, 17 корпус

Обов'язки:

 • відповідальний за збереження, придбання та списання матеріальних цінностей кафедри;
 • відповідальний за зберігання та списання атестаційних робіт студентів;
 • поточні роботи на кафедрі.
Ночніченко Віктор Миколайович

nochnichenko

 

Посада: лаборант

Освіта: вища

Робоче місце:  17 корпус

Обов'язки:

 • забезпечення підготовки станків та механізмів для проведення занять;
 • допомога НПП кафедри у виконанні окремих робіт по забезпеченню навчального процесу;
 • відповідальний за технічний стан майстерні.
Сидоренко Володимир Вікторович

sydorenko

 

Посада: інженер

Освіта: вища

Робоче місце: 306 лабораторія, 17 корпус

Обов'язки:

 • підготовка робочих місць до лабораторних занять в 306 лабораторії;
 • плановий та позаплановий ремонт макетів та обладнання лабораторії;
 • відповідальний за технічний стан лабораторії.
Нелін Євгеній Андрійович, д.т.н., проф.

nelin

 

Посада: завідувач кафедри, координатор РІ-спеціальності

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1977 р.

Робоче місце: 419 кабінет, 17 корпус

Лекційні курси: «Функціональна та наноелектроніка», «Моделювання мікро- та наноструктур»

Публікаці: 28 патентів, 115 статей

Наукові інтереси:

 • кристалоподібні структури;
 • моделювання мікро- та наноструктур;
 • радіотехнічні моделі бар’єрних мікро- та наноструктур, узагальнена імпедансна модель кванто-механічних та кристалоподібних структур;
 • пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур;

(more…)

Домніч 
Володимир Іванович, к.т.н., проф.

domnich

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1975 р.

Робота на кафедрі:  до 2016 р.

Робоче місце: 303 кімната, 17 корпус

Лекційні курси: «Конструювання електронних засобів»,

Публікаці: 5 книжок, більше 60 статей

Наукові інтереси:

 • світова система вищої освіти, Болонська система;
 • забезпечення теплових режимів, надійності, ефективності та працездатності радіоелектронних апаратів.

(more…)

Зіньковський Юрій Францевич, д.т.н., проф., академік НАН України

zinkovskiy

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1956 р.

Робоче місце: 303 кабінет, 17 корпус

Лекційні курси: «Фізико-теоре-тичні основи конструювання»

Публікаці: 17 книжок, 31 патент, більше 208 статей

Наукові інтереси: радіоелектроніка, мікроелектроніка; технічний захист інформації; комп’ютерне проектування радіоелектронної апаратури, технологія електронного апаратобудування; педагогіка вищої освіти.

(more…)

Уваров Борис Михайлович, д.т.н., доц.

uvarov

 

Посада: професор, координатор РВ-спеціальності

Освіта: теплотехнічний факультет КПІ, 1956 р.

Робоче місце: 404a кімн.

Лекційні курси: «Механіка РЕА», «Конструювання ЕЗ»

Публікації: 10 книжок, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Проектування радіоелектронної апаратури з ймовірнісними функціональними характеристикам.
 • Оптимізація конструкцій радіоелектронних засобів, методи визначення надійності радіоелектронних засобів.

(more…)

Яненко Олексій Пилипович, д.т.н., проф.

yanenko

 

Посада: професор

Освіта: факультет промислової електроніки КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 312 кімн.

Лекційні курси: «Електронна апаратура лікувальних технологій»,«Метрологія біомедичної апаратури»,«Наукові дослідження за темою магістерської дисертації»

Публікації: 11 книжок, більше 50 патентів та 100 статей

Наукові інтереси:

 • Біомедичні прилади і системи.
 • Метрологічне забезпечення біомедичної апаратури.
 • Вимірювання слабких сигналів радіометричним методом.
 • Апаратура світлотерапії.

(more…)

Адаменко Юлія Федорівна, к.т.н.

adamenko_jul

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2007 р.

Робоче місце: 300 кімн.

Лекційні курси: «Основи проектування РЕА»,«Основи САПР РЕА», «Мікроелектромеханіка»

Публікації: 7 патентів, більше 15 статей

Наукові інтереси:

 • Проектування пристроїв мікро- та наноелектроніки (на основі електромагнітних кристалів, мікроелектромеханічних елементів).
 • Сучасні САПР (P-CAD, Altium Designer, MatLAB, КОМПАС, Ansoft, CST Microwave Studio, MEMScap), створення сайтів, роботехніка.

(more…)

Богомолов Микола Федорович, к.т.н., доц.

bogomolov

 

Посада: доцент, координатор РБ-спеціальності

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1979 р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Методи та апаратура біодосліджень»,«Основи діагностики в біології та медицині»,«Біофізика та біофотоніка»,«Апаратура реабілітації»

Публікації: 7 патентів, більше 80 статей

Наукові інтереси:

 • Лазерні медичні системи для діагностики і терапії, їх використання у сучасних метрологічних вимірювальних пристроях.
 • Моделювання процесів взаємодії лазерного випромінювання з біооб’єктами.
 • Сучасні оптоелектронні пристрої.

(more…)

Дем’яненко Петро Опанасович, к.т.н., доц.

demianenko

 

Посада: доцент

Освіта: Ленінградський електротехнічний інститут ім.В.І.Ульянова (ЛЕТІ), 1972 р.

Робоче місце: 401 кімн.

Лекційні курси: «Забезпечення якості РЕА»,«Оптоелектронні пристрої та системи»,«Статистичні основи технології РЕА»

Публікації: 12 патентів, більше 100 статей

Наукові інтереси:

 • Надчутливі волоконнооптичні (ВО) давачі.
 • Природа когерентності світла.
 • Змішування-перерозподіл випромінювання в біконечних областях сплавних ВО розгалуджувачів- сумвторів.

(more…)

Дюжаєв Леонід Петрович, к.т.н., доц.

dyuzhaev

 

Посада: доцент, відповідальний за працевлаштування

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 404а кімн.

Лекційні курси: «Мікропроцесори в електронних апаратах»,«Чинники успішного працевлаштування»,«Моделювання ел. схем, конструкцій та технологій ЕЗ»

Публікації: 2 книжки, більше 70 статей

Наукові інтереси:

 • Мікропроцесорні системи, вбудоване обладнання.
 • Основи інформаційної безпеки.
 • Системи автоматизованого проектування в електроніці.
 • Стандартизація і сертифікація систем менеджменту.

(more…)

Євграфов Дмитро Вікторович, к.т.н., доц.

yevgrafov

 

Посада: доцент

Освіта: Харківська вища інженерна радіотехнічна академія ім. Говорова, 1993 р.

Робоче місце: 302 кімн.

Лекційні курси: «Пристрої захисту інформації в ЕА»

Публікації: 4 книжки, більше 40 статей

Наукові інтереси:

 • Статистична радіотехніка.
 • Електронна розвідка та фізичний захист інформації.

(more…)

Зінченко Максим В’ячеславович, к.т.н.

zinchenko

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ», 2009 р.

Робоче місце: 417каб.,402а кімн.

Лекційні курси: «Електронні прилади»,«Інтелектуальні технології виробництва РЕА»

Публікації: 5 патентів, більше 20 статей

Наукові інтереси:

 • Розсіювання електромагнітних хвиль.
 • Нелінійна радіолокація.
 • Системи автоматизованого керування технологічними процесами.
 • Дослідження хаотичних коливань.

(more…)

Коваль Анатолій Васильович, к.т.н., доц.

koval

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1960 р.

Робоче місце: 405 кімн.

Лекційні курси: «Електронна компонентна база»

Публікації: 6 книжок, 3 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Цифрова оптимальна обробка сигналів.
 • Схемотехніка та схемотехнічне комп’ютерне моделювання в програмному середовищі MicroCAP.

(more…)

Левандовський 
Віталій Георгійович, к.ф.-м.н., доц.

levandovskiy

 

Посада: доцент, секретар кафедри

Освіта: Київський державний педагогічний інститут., 1971 р.

Робота на кафедрі:  2007 – 2016 рр.

Лекційні курси: «Механіка РЕА ч.1»,«Мікро- та нанооптика»,«Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації ч.2»

Публікації: 2 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Оптимізація параметрів хвилеводів, зокрема, світловодів при проектуванні засобів зв’язку.
 • Проходження та відбивання електромагнітних хвиль від дисперсних середовищ.

(more…)

Навроцький Денис Олександрович, к.т.н

navrotskyi

 

Посада: ст. викладач

Освіта:  Радіотехнічний факультет НТУУ "КПІ", 2007 р.

Робоче місце: 404 кімн.

Публікації: більше 10 статей, більше 50 патентів

Наукові інтереси:

 • Криптографія
 • Стеганографія
 • Мікроконтролери та IoT
Назарько Анатолій Іванович, к.т.н.

nazarko

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ», 2007 р.

Робоче місце: 404a кімн.

Лекційні курси: «Інформаційні технології проектування та Інтернет»,«САПР мікро- та наноструктур»,«Спецрозділи вищої математики»

Публікації: 9 патентів, більше 15 статей

Наукові інтереси:

 • САПР мікро- і наноструктур, моделювання кристалоподібних структур.
 • Електромагнітні кристали.
 • Числові методи електромагнітного аналізу.
 • « Хмарні» технології.

(more…)

Перегудов Сергій Миколайович , к.т.н., доц.

peregudov

 

Посада: доцент, відп. за проведення ректорського контролю

Освіта: Ленінградський політехнічний інститут, 1980 р.

Робоче місце: 312 кімн.

Лекційні курси: «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами»,«Фізико-теоретичні основи мікросистемної техніки»,«Методи та апаратура захисту інформації»

Публікації: 2 книжки, більше 20 патентів та 100 статей

Наукові інтереси:

 • Радіометричне дослідження фізичних та біологічних об’єктів.
 • Моделювання фізичних процесів компонентів мікросистемної техніки.

(more…)

Погребняк 
Віталій Петрович, к.т.н., проф.

pogrebniak

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1964 р.

Робота на кафедрі:   до 2016 р.

Лекційні курси: «Технологія конструювання мікросхем»,

Публікації: 4 книжки, 
3 патенти, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Управління науково-методичного і нормативного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою у галузях інженерії.

(more…)

Прищепа Микола Михайлович, к.т.н., доц.

Прищепа Микола Михайлович

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 401 кімн.

Лекційні курси: «Технологія та конструювання мікросхем та мікрозбірок»,«Мікроелектроніка»

Публікації: 9 книжок, більше 100 статей

Наукові інтереси:

 • Мікроелектроніка.
 • Розроблення і моделювання інтегрованих мікросхем.

(more…)

Савенко Ярослав Владиславович, к.т.н., доц.

savenko

 

Посада: доцент, зам. зав. по науці

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1996 р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Методи та апаратура біомедичних досліджень»

Публікації: 1 патент, більше 60 статей

Наукові інтереси:

 • Техніка та технології міліметрових та оптичних хвиль в біології та медицині.
 • Техніка та технології дистанційного зондування біологічних об’єктів та об’єктів навколишнього середовища.

(more…)

Савицька Ірина Михайлівна, к.м.н., с.н.с.

savytska

 

Посада: доцент

Освіта: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка,1980р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Основи гістології»

Публікації: 1 книжка, 
20 патентів, більше 90 статей

Наукові інтереси:

 • Розробки напіврозчинних протезів.
 • Сварка живих біологічних тканин.
 • Трансплантація.

(more…)

Сидорук Юрій Кіндратович

sydoruk

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1962 р.

Робоче місце: 120, 314 кімн.

Лекційні курси: «Експлуатація біомедичної апаратури»

Публікації: 21 патент, більше 30 статей

Наукові інтереси:

 • Застосування техніки високих та надвисоких частот.
 • Плазма та її застосування в сільському господарстві, біології, медицині та в сучасній промисловості.
 • Антени та антенні системи в радіотехніці та інших галузях науки та промисловості.

(more…)

Тарабаров Сергій Борисович, к.т.н., доц.

tarabarov

 

Посада: доцент, заст. дек. з роботи з іноз. студентами

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1972 р.

Робоче місце: 405 кімн.

Лекційні курси: «Комп’ютерне моделювання ел. схем, конструкцій та технологія ЕЗ»,«Комп’ютерне проектування електронної апаратури »

Публікації: більше 30 статей

Наукові інтереси:

 • Малосигнальне моделювання, розрахунок статичного режиму та аналіз перехідних процесів радіоелектронної апаратури.
 • Методи умовної та безумовної оптимізації радіоелектронної апаратури.
 • Аналіз та синтез українського мовлення.

(more…)