Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Мікросмужковий фільтр нижніх частот на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

 

Автор: Первак Євген Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення конструктивних та електричних параметрів мікросмужкових фільтрів нижніх частот з урахуванням постійного зростання вимог до радіотехнічних систем, де вони використовуються.
Мета дослідження — покращення селективних властивостей мікросму-жкових фільтрів нижніх частот.
Завдання дослідження:
1. Розрахувати фільтр нижніх частот п’ятого порядку на основі дво- та тривимірних неоднорідностей.
2. Розробити візуальні моделі та виконати моделювання фільтрів в програмному пакеті CST Microwave Studio.
3. Порівняти характеристики фільтрів з варіантами реалізації ємності в вигляді секцій та шлейфів.
Об’єкт дослідження — мікросмужкові фільтри нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Предмет дослідження — характеристики мікросмужкових фільтрів нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Наукова новизна:
1. Встановлено, що частотна вибірковість фільтра на основі тривимір-них неоднорідностей вище, ніж на основі двовимірних.
2. Запропоновано технічне рішення для суттєвого покращення в смузі подавлення фільтрів на основі ємнісних шлейфів.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, фільтр нижніх частот, ємнісний шлейф, електромагнітокристалічні неоднорідності, тривимірне моделювання, характеристика фільтра, квазізосереджені елементи.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів

 

Автор: Ніколенко Богдан Миколайович

Група: РІ-72мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування надвисокочастотних електромагнітних полів завад є важливим завданням фізичного захисту та підвищення елек-тромагнітної сумісності радіоелектронної апаратури.
Мета дослідження: визначення матеріалів, що найкращі для викори-стання у електромагнітних екранах для придушення надвисокочастотних за-вад.
Об'єкт дослідження: електромагнітні екрани.
Предмет дослідження: ефективність екранування з оцінкою коефіцієнтів екранування.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у підвищенні ефективності екранування апаратури від електромагнітних завад надвисокої частоти шляхом конструювання екранів у вигляді трьох шарів різнотипних металів (магнітного та немагнітного), коли проміжний шар маг-нітний, а граничні — немагнітні. Окрім того, тришаровий екран суттєво підвищує коефіцієнт екранування за рахунок збільшення ефективності ме-ханізму відбиття електромагнітної хвилі від границь шарів.
Публікації:
Ніколенко Б. М. Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів / Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2018): матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції / ДВНЗ "УДХТУ". — Дніпро: Баланс-клуб, 2018. — с. 91 – 93.

Ключові слова: надвисокі частоти, екранування, магнітна проникність, плоский електромагнітний екран, коефіцієнт екранування, багатошарові екрани

 

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Лазерний віброметр для дослідження авіадвигунів

 

Автор: Мовчан Олександр Сергійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — лазерний віброметр.
Предмет дослідження — параметри та характеристики лазерного віброметра.
Мета роботи — розробка лазерного віброметра для дослідження авіаційних двигунів на етапах передпольотного тестування та експериментального дослідження.
Метод дослідження — робота з науково-технічною літературою, ство-рення математичної моделі віброметра.
Розглянуто вже існуючі методи вимірювання вібрації та більш докладно теоретичні засади лазерної віброметрії, можливості і особливості побудови лазерних віброметрів.
У результаті виконання роботи розроблено математичну модель лазерного допплерівського віброметра, структурну схему лазерного віброметра, запропоновано модель автоматизованої системи лазерного вимірювання вібрації авіаційного двигуна, яка  дозволяє будувати кольорову залежність рівня вібрації на тривимірній моделі авіадвигуна.
За темою магістерської дисертації опубліковано тези в рамках студентського наукового семінару «Наукові розробки РТФ 2018» під назвою «Безконтактний допплерівський вимірювач вібрації для дослідження авіадвигунів».

Ключові слова: вібрація, вимірювання, лазер, автоматизація, експериментальні дослідження, віброшвидкість, вібропереміщення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Комп’ютерне моделювання мікроциркуляції крові людини

 

Автор: Мельник Вадим Петрович

Група: РІ-71мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Сучасна діагностична медицина потребує нових неінвазивних методів дослідження кровотоку. Одним із таких методів є мікроциркуляція крові у організмі людини, що дозволяє отримати дані про швидкість кров’яного току, а знаючи параметри судин, по яким здійснюється рух можна судити про патологічні зміни в них.
Метою магістерської дисертації є розрахунок параметрів і характеристик комп’ютерної моделі мікроциркуляції крові.
Об’єктом дослідження є модель мікроциркуляції крові в організмі людини.
Предметом дослідження є параметри і характеристики мікроциркуляції. крові.
Наукова новизна полягає у використанні теорії Мі для сферичних частинок для моделюваня розсіюваного випромінювання від кровотворчих елементів.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблена модель дозволяє у значній мірі пришвидшити діагносування патологічних змін у крові та судинах організму людини.

Ключові слова: мікроциркуляція крові, теорія мі, розсіювання, сферична частинка, екстинція.

 

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Паркувальний радар на базі мікроконтролера arduino

 

Автор: Лисун Сергій Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: актуальність автомобільних паркувальних радарів в сучасних умовах об’єктивно зростає. Однією з причин є масове зростанні кількості автомобілів, особливо у великих містах, що призводить до труднощів під час паркування у досить щільні зони. На жаль, на сьогоднішній день не всі автомобілі обладнанні паркувальними радарами в стандартній комплектації. Існує необхідність в додатковій покупці та установці парктроніка. Розробці та дослідженню параметрів паркувального радару і присвячена дана дисертація.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу, спрощення та здешевлення паркувального радару.
Об’єктом дослідження є паркувальний радар на базі мікроконтродера Arduino.
Предметом дослідження є конструкція та характеристики пристрою.
Наукова новизна: науково-технічна ідея реалізації паркувального радару на основі апаратно-програмної платформи Arduino.
У результаті дослідження отримано макет паркувального радару з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: arduino, мікроконтролер, паркувальний радар, парктронік, визначення відстані, ультразвук.

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій активної безпеки автомобіля

 

Автор: Левченко Віталій Михайлович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації є покращення параметрів та характеристик активної безпеки автомобіля та розширення її застосування. Задачами дослідження є: аналітичний огляд існуючих систем безпеки автомобіля; розробка пристрою автомобільної безпеки та виконання його моделювання; дослідження та аналіз характеристик спроектованого пристрою.
– об’єкт дослідження — пристрій для зменшення вірогідності дорожньо-транспортної пригоди та забезпечення безпеки пасажирам автомобіля.
– предмет дослідження — параметри та характеристики пристрою та систем активної безпеки автомобіля на його основі.
– методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне дослідження параметрів макету пристрою.
– наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання пристрою автомобільної безпеки з представленим алгоритмом роботи.
– апробація результатів дисертації. міжнародна наукова інтернет–конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 32, 16 жовтня 2018р)

Ключові слова: система безпеки, безпека автомобіля, мікроконтролер, avr, atmega328, акселерометр, перевантаження.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Стаціонарна багатофункціональна метеорологічна станція

 

Автор: Курпас Дмитро Сергійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В останні роки людство все більше звертає увагу на такий показник, як запиленість навколишнього середовища, адже концентрація мілкодисперсного пилу у великих містах або поблизу заводів може перевищувати норму в декілька разів. Тому актуальним завданням є розробка метеорологічної станції із давачем запиленості.
Метою магістерської дисертації є розширення функціональних можливостей метеорологічної станції.
Об'єктом дослідження є метеорологічна станція із опцією визначення показника запиленості.
Предметом дослідження є залежність максимальної концентрації забруднюючої речовини та відстані, на якій вона досягається, від розмірів домішок та швидкості вітру.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у розширенні можливостей метеорологогічною станції шляхом додавання давача запиленості і розміщення його в спеціальний корпус для коректності зчитування даних.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблену метео-станцію рекомендовано для виготовлення у виробничих масштабах, впровадження на ринок і використання на індивідуальних і господарчих об'єктах.

Ключові слова: метеорологічна станція, давач запиленості, забруднююча речовина, погодні спостереження, концентрація забруднюючої речовини.

 

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Автоматизація процесу світлотерапії з частотним скануванням ділянки опромінення

 

Автор: Крушець Олександр Олександрович

Група: РІ-71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Автоматизована система для світлотерапії (СТ) з частотним скануванням ділянки опромінення забезпечить визначення частоти модуляції та максимального поглинання світлового потоку, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових та практичних задач в технологіях СТ.
Мета. Визначення частоти модуляції світлового потоку, на якій відбувається максимальне поглинання світлової енергії, для роботи на цих частотах, що забезпечує підвищення ефективності процесу СТ.
Задачі дослідження. Розробити процес автоматизації визначення частот поглинання світлового потоку, математичне моделювання, проектування та розробка макету автоматизованої системи для СТ, теоретичне та експериментальне визначення результатів роботи системи.
Об’єкт дослідження. Процес взаємодії світлового потоку із біологічними об’єктами.
Предмет дослідження. Автоматизована мікропроцесорна система для визначення параметрів та характеристики процесу взаємодії світлового сигналу, модульованого частотами біоритмів зі шкірою організму людини.
Методи дослідження. Структурне і математичне моделювання, модуляційне перетворення сигналів, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє без зайвих складностей з доволі високою точністю визначати частоти максимального поглинання світла.

Ключові слова: автоматизована система, світлова терапія, модуляція світлового потоку, вимірювальний сенсор, мікропроцесор, частоти поглинання.

 

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Модуль балансування акумулятора lifepo4 для електромобіля

 

Автор: Карпов Михайло Анатолійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Розробка нової ідеї застосування акумулятора в сфері електромобілів.
Мета дослідження. Метою МД є дослідження  процесу балансування напруги на комірках акумулятора при використанні різних за точністю модулів захисту комірок від перезаряду.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:
– Експериментальна  модель комірки батареї;
– Розробка алгоритму балансування комірок;
– Розробка методики дослідження;
Об’єкт дослідження – модуль для балансування комірок акумулятора.
Предмет дослідження — дослідження затраченого часу на повну зарядку акумулятора від заданої точності модуля захисту комірки.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: експериментальне моделювання зарядної характеристики  та моделювання алгоритму балансування комірок за допомогою Excel.
Наукова новизна одержаних результатів. Отриманні результати демонструють характеристику заряду акумулятора за розробленим алгоритмом балансування, за рахунок якого можливо створити акумулятор з великою кількістю комірок, які будуть рівномірно збалансовані після заряду, при цьому кожна комірка матиме просту схему контролю.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у можливості порівняти затрачений час зарядки для акумулятора з різними по точності схемами контролю перезарядки. Та оцінити доцільність використання більш точніших схем контролю перезарядки.

Ключові слова: модуль балансування напруги, lifepo4, електромобіль, елемент живлення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Тепловий режим структурно-конструктивного модуля другого рівня та оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності

 

Автор: Капітанюк Микола Петрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності блоку.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити алгоритм оптимізації розміщення чарунок в блоці РЕА;
Об’єкт дослідження — температурне поле блоку РЕА.
Предмет дослідження — вплив розміщення чарунок на температурне поле блоку.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались наступні методи: моделювання комп’ютерне моделювання теплових процесів в системі автоматизованого проектування SolidWorks Flow Simulation, перевірка роботи алгоритму за допомогою SolidWorks.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації температури блоку РЕА, розроблений алгоритм, що дозволяє підвищити надійність блоку РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні алгоритму оптимізації розміщення чарунок, що може використовуватись для розробки більш надійних конструкцій РЕА.

Ключові слова: теплові режими, темпатура, оптимізація, надійність.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Радіометричний метод визначення рівню завад в каналі зв’язку міліметрового діапазону

 

Автор: Зінченко Олександр Васильович

Група: РІ-71мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є дослідження можливості застосування радіометричного методу для визначення рівня завад у каналі зв’язку міліметрового діапазону.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання радіометричного методу для визначення рівня завад у каналу зв'язку мм-діапазону; розробити радіометричного метод дослідження рівня завад в каналі зв'язку міліметрового діапазону; провести експериментальну перевірку розробленого методу та за результатами експериментальних даних прийняти рішення про доцільність його застосування.
Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку мм-діапазону довжин хвиль.
Предметом дослідження є рівень завад в радіоканалі зв'язку мм-діапазону.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; експериментальні методи досліджень із використанням радіометричної апаратури; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab 2018 – для визначення характеристик сигналів та рівня завад.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні радіометричних методів вимірювань для дослідження спектральних характеристик сигналів у каналі зв’язку мм-діапазону.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано радіометричний метод визначення рівня завад в каналі мм-діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовуватися при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку.

Ключові слова: радіометричний метод, канал зв'язку міліметрового діапазону, рівень завад, 5g.

 

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій детектування парів алкоголю в повітрі

 

Автор: Жакун Сергій Ігорович

Група: РІ-72мп

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. На сьогоднішній день існує велика кількість виробництв або заводів, на яких проводиться робота, що вимагає бездоганного стану тверезості. Контроль стану працівників на таких підприємствах повинен бути дуже чітким і точним, тому нами запропоновано рішення цієї проблеми шляхом покращення існуючих детекторів алкоголю.
Мета дослідження. Розробити та дослідити пристрій детектування парів алкоголю, який на відміну від існуючих пристроїв дасть можливість досліджувати вміст помітно більшої кількості газів у різних атмосферах. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
– розробити конструкцію пристрою з застосуванням сучасної
елементної бази;
– здійснити математичне моделювання запропонованого сенсора
парів алкоголю;
– проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки;
– спроектувати компактний пристрій детектування парів алкоголю;
– подати матеріали для доповіді на студентському науковому
семінарі «Наукові розробки РТФ’2018»;
– за результатами МД оформити доповідь.
Об’єкт дослідження — пристрій детектування парів алкоголю у повітрі.
Предмет дослідження — залежність даних сенсора парів від кількості парів алкоголю у повітрі і від зміни досліджуваної атмосфери.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: комп’ютерне т+а математичне моделювання датчика парів алкоголю та моделювання пристрою в середовищі Altium Designer.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано узагальнений конструктивний підхід для реєстрації та обробки вмісту газів різної природи у повітрі.
Практичне значення одержаних результатів — можливість використання цього пристрою на виробництвах, де необхідний тверезий стан працівників.

Ключові слова: arduino, датчик, сенсор, пари алкоголю.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Аналізатор руху з вбудованими давачами тиску та температури

 

Автор: Гришко Іван Володимирович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Тема роботи є актуальною з огляду на збільшення числа ракетних моделей та коптерів і необхідність моніторингу їх руху.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу системи аналізу руху моделей рухомих апаратів.
Об’єктом дослідження є аналізатор руху апаратів з функцією логування.
Предметом дослідження є  залежність даних давачів температури, тиску, прискорення від положення апарату в просторі.
Для вирішення поставленого завдання було оглянуто існуючі методи ви-значення наведених параметрів. За результатами проведеного аналізу доступних на ринку приладів, які виконують аналіз руху моделей, було визначено недоліки в їх кострукціях, а саме висока ціна та складність обслуговування.
У результаті розгляду можливих способів проведення аналізу руху та зняття вимірів давачів тиску та температури, їх недоліків та переваг, розроблено структурну схему, на основі якої була створена електрична принципова схема аналізатору руху.
Після вибору елементної бази, розрахунку джерела живлення та розробки першого прототипу була підтверджена працездатність пристрою.
Розроблений пристрій було розміщено в ракеті для проведення аналізу роботи давачів тиску та прискорення в процесі польоту макету.

Ключові слова: мікроконтролер, arm, stm32, mpu6050, bmp280, атмосферний тиск, давач тиску, давач температури, аналізатор руху.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису

Автор: Гальма Юрій Валерійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Пристрої обробки звукового сигналу дозволяють внести корективи до параметрів звукового сигналу, але на сигнал на виході втрачає якість і стає непридатним для звукозапису. Зазвичай, пристрої що задовольняють вимогам якісного звуку є дорогими і некомфортними у використанні.
Метою дисертації є розробка і проектування пристрою забезпечення високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису. Для досягнення поставленої мети необхідно розв`язати такі задачі:
– розробка концепції обробки звукового сигналу;
– математичне та комп`ютерне моделювання звукового сигналу до і після обробки;
– аналіз результатів моделювання;
– проектування компактного пристрою обробки звукозапису;
– формулювання висновків і рекомендацій.
Об`єктом дослідження є процес обробки сигналу. Предметом дослідження є характеристики та параметри процесу обробки сигналу.
Наукова новизна полягає в отриманнях на виході портативного пристрою якісті звуку наближеної до дорогокоштуючого студійного обладнання. Досягається це програмним і апаратним способом. Тобто за допомогою програмного коду обробляється сигнал і вже на виході контролера обробляється апаратно за допомогою ЦАПу.

Ключові слова: звуковий сигнал, мікроконтролер, операційний підсилювач, цифрова обробка, ацп, цап.

Атестаційна робота складається: з 75 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Передача відеопотоку стисненого кодеком h.265/hevc через 4g стільникові мережі

Автор: Аврамук Микола Андрійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі передачі відеосигналу постійно виникає обмеженість ресурсами пропускної спроможності, актуальним є оптимізація процесу для кращого прийому користувачем.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація передачі відеосигналу, використовуючи новітні технології.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи передачі відеосигналу різних стандартів; створити програмну модель передачі та за допомогою сучасної мови програмування розробити оптимізацію цього процесу;
Об’єкт дослідження — якість відеосигналу у користувача.
Предмет дослідження — показники якості відеосигналу.
Методи дослідження: При вирішенні задачі застосовувались наступні методи: комп'ютерне моделювання мережі LTE в програмному забезпеченні LTE–SIM, комп’ютерне моделювання на основі відкритих бібліотек FFMpeg.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в методі передачі відеосигналу, що відрізняється від інших методів стандартом передачі і стандартом кодування відео.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програмного забезпечення, що може передавати відео потік HEVC по мережі інтернет.

Ключові слова: кодування відео, мережа, оптимізація, lte, h.265/hevc

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Три- та одновимірне моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Автор: Скляренко Євгеній Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: використання фільтрів нижніх частот при проектування пристроїв;
Мета і задачі дослідження. Метою є розробка три- та одновимірних моделей традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот та порівняння результатів моделювання. Задачами дослідження є: аналітичний огляд традиційних і електромагнітнокристалічних структур; розробка програми для тривимірного моделювання високочастотних неоднорідностей та фільтра на їх основі в середовищі Microwave Studio і виконання моделювання аналіз характеристик три- та одновимірного моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Об’єкт дослідження — традиційні та електромагнітнокристалічні фільтри нижніх частот.
Предмет дослідження — характеристики традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Методи дослідження: комп’ютерне, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MathCad, моделювання MicroWave Studio;
Наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання одновимірної моделі традиційного та електромагнітнокристалічного фільтра нижніх частот;
Практичне значення одержаних результатів: застосування запропонованої моделі при проектуванні НВЧ фільтрів нижніх частот;
Апробація результатів дисертації. міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2017)
Публікації. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот. Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель, електромагнітнокристалічні фільтри, традиційні структури

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Прецизійні волоконно-оптичні давачі температури

Автор: Сакір Сергій Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання температури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експе-риментальних задач сьогодні і в майбутньому.
Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА.
Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на основі волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних волоконно-оптичних давачів температури.
Методи дослідження: моделювання та дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимірювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів температури.
Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної розробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури.

Ключові слова: прецизійні вимірювачі температури, волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція інтенсивності оптичного потоку, швидкодія, похибка вимірювача температури

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Перевірка наявності радіоелементів на платі за допомогою штучної нейронної мережі

Автор: Рибченко Євген Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального контролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва.
Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат.
Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за алгоритмами штучних нейронних мереж.
Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпечення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП.
Об’єктом дослідження зображення ДП.
Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП.
Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-ментів на ДП.

Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Особливості формування параметрів процесу високочастотної електрохірургії

Автор: Ворончак Анатолій Петрович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електрохірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з урахуванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії.
Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в електрохірургії.
Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моделювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину.
Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії.
Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високочастотної електрохірургії.
Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті «Comsol Multiphysics».
Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична модель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-впливу апріорі і прогнозувати його результат.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА.

Ключові слова: електрохірургія, електрохірургічна апаратура, високочастотних електрохірургічний вплив, пробій біотканини

Атестаційна робота складається: з 100 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Розробка та дослідження методу оптимізації схем з фіксованими прирощеннями функцій

Автор: П'ятов Сергій Валентинович

Група: РІ-61м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Зростаюча складність радіоелектронної апаратури потребує підвищення продуктивності обчислень при проектуванні, моделюванні і оптимізації.
Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є підвищення ефективності пошуку екстремуму функції. Для реалізації поставленої мети сформовано такі задачі дослідження: розробка алгоритму пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення, дослідження ефективності роботи розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функцій.
Об'єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення.
Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з використанням фіксації її прирощення.
Методи дослідження: методи комп’ютерного моделювання – при дослідженні ефективності алгоритму.
Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: зменшення кількості розрахунків та підвищення точності отриманих значення екстремумів функцій. Розроблений метод для тестових функцій має виграш у 3 рази у порівнянні методом найскорішого спуску.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм нового методу пошуку екстремуму функцій з використанням прирощення функцій. Запропоновано порівняльні результати розрахунків розробленого методу з методом найскорішого спуску.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2018 рік.

Ключові слова: екстремум, методи оптимізації, кількість ітерацій, глибина пошуку, ефективність

Атестаційна робота складається: з 102 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РІ-61м

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми — моделювання мікросхем за допомогою спеціальних прикладних програм виконано з метою прискорення процесу проектування та розробки інтегрованих мікросхем (ІМС), впровадження їх у виробництво та економії коштів.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Мета дослідження — за допомогою схемних рішень підвищити стабільність розроблюваної мікросхеми.
Об’єкт дослідження — аналогова ІМС, розроблена на основі проведеного аналізу схемних рішень ІМС.
Предмет дослідження — характеристики каскадів аналогової ІМС і її в цілому.
Метод дослідження — комп’ютерне моделювання в середовищі MicroCAP.
Наукова новизна — розроблені моделі каскадів та ІМС в цілому дозволяють створювати на їх основі нові операційні підсилювачі, що спрощує процес проектування.
Практичне значення — в результаті дослідження отримано електронні моделі каскадів аналогових інтегрованих мікросхем, а також дві нові налагоджені електронні моделі ІМС, на основі яких можуть бути створені операційні підсилювачі.

Ключові слова: диференційний підсилювач, інтегральна мікросхема, аналогова інтегрована мікросхема, операційний підсилювач, модель інтегрованої мікросхеми

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур

Автор: Мариніч Андрій Григорович

Група: РІ-61м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Акутальність роботи — визначається тенденцією збільшення кількості та якості послуг, що потребує в таких умовах ефективної фільтрації, одним з напрямків є моделювання кристалоподібних струкутр або DGS, DMS структур.
Об`єкт дослідження — фільтри виконані на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Предмет дослідження — характеристики фільтрів: амплітудно–частотна характеристика, смуга пропускання, загасання, резонансна частота, центральна частота.
Мета роботи — тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Задачі дослідження — моделювання сучасних структур, що використовуються у НВЧ діапазоні частот, та мають досить ефективні характеристики фільтрів. Розгляд загальних методик моделювання фільтрів та розрахуноки їх конструктивних параметрів. Для кристалічної структури, що складається з 6-ма періодичними високо- та низькоімпедансними неоднорідностями, дослідити розподіли абсолютного значення напруженості електричного та магнітного полів у середньому перерізі основи в середовищі тривимірного проектування.
Наукова новизна — роботи визначається ефективністю мініатюризації ЕК структур у порівнянні з традиційними на основі мікросмужкових структур.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, кристалоподібна структура, тривимірне моделювання, характеристики фіьтрів, електромагнітні кристали, періодичні структури

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання

Автор: Максимець Денис Володимирович

Група: РІ-61м

Керівник: Дюжаєв Леоднід Петрович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Останні роки дуже широко піднімається проблема піратства та питання захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціоно-ваного використання. Це обумовлено недостатнім рівнем захищеності ПЗ, за рахунок недоліків апаратних та програмних методів при окремому їх викори-станні. Тому актуальним є підвищення рівня захищеності ПЗ.
Метою магістерської дисертації є підвищення рівня захисту ПЗ за рахунок поєднання програмного методу ліцензування та апаратного ключа (апаратного методу), що дозволить уникнути недоліків, які мають програмні та апаратні методи захисту при окремому їх використанні.
Об'єкт дослідження: захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Предмет дослідження: програмна реалізація розробленого методу захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що з метою підвищення рівня захисту ПЗ було об'єднано апаратні та програмні методи захисту ПЗ. Розроблений комбінований метод забезпечує підвищений рівень захисту за рахунок використання апаратного ключа для збереження ключів активації ліцензій та за рахунок використання програми управління ліцензіями.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод захисту ПЗ рекомендовано використовувати для ПЗ промислових масштабів

Ключові слова: електронний ключ, програмне забезпечення, пз, захист програмного забезпечення, ліцензування програмного забезпечення

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Радіоелектронний комплекс для визначення надійності структурно-конструкційних елементів радіоелектронних апаратів

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна

Група: РІ-61м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Елементи електронної структури (ЕЕС) РЕА мають властивість нагріватись, наслідком чого може бути виникнення їх відмов.
Мета дослідження. Удосконалення методів дослідження температурних режимів ЕЕС для визначення надійності РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили його логіку та структуру: дослідити температурні режими у структурно-конструкційних модулях (СКМ) за допомогою спеціального ПЗ; розробити апаратну частину для визначення температур ЕЕС та віртуальний пристрій для вимірювання температури на ДП.
Об’єктом дослідження є температура електричної друкованої структури на СКМ.
Предметом дослідження є методи визначення температури у СКМ.
Методи дослідження: Проектування в програмному середовищі LabVIEW. Метод дослідження температурних режимів на друкованих платах за допомогою програм TermoAss2015 та TempPlat2015.
Наукова новизна одержаних результатів. Змодельовано апаратну частину для визначення температурного режиму друкованої плати. Розроблено віртуальний пристрій для вимірювання температур ЕЕС та порівняно результати з дослідженнями, що були проведені за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці віртуального пристрою для зручного вимірювання температури на друкованих платах.

Ключові слова: сул температура, надійність, термістори, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 95 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Метод десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович

Група: РІ-61м

Керівник: Коваль Анатолій Васильович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — свинцево-кислотні акумулятори.
Предмет дослідження — явище сульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Мета роботи — перевірка ефективності методу десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Метод дослідження — експериментальний.
Основною причиною виходу з ладу свинцево-кислотних акумуляторів є сульфатація пластин. Вважається, що це природній процес старіння акумулятора. Проте останнє десятиліття є думка, що сульфатація має зворотній характер, якщо подавати на акумулятор імпульси певної форми.
У роботі наведено характер поведінки акумулятора під час відновлення імпульсними струмами. Описані електрохімічні процеси, що водночас відбуваються. Запропоновано спосіб діагностики стану акумулятора за формою переколивань імпульсу десульфатуючого пристрою та напрямок подальших досліджень відновлення свинцево-кислотних акумуляторів імпульсним методом. Наведені рекомендації щодо конструювання десульфататорів.
Дослідження можуть бути використані на СТО, заводах із виробництва акумуляторів та автовласниками.

Ключові слова: сульфатація, десульфатація, десульфататор, свинцево-кислотний акумулятор, свинцева пластина, сульфат свинцю, крисали сульфату свинцю

Атестаційна робота складається: з 134 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання електромагнітнокристалічних фільтрів за допомогою штучних нейронних мереж

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності.
Предмет дослідження — синтез електромагнітних кристалів за допомогою штучної нейронної мережі.
Мета роботи — дослідження можливості використання штучних нейронних мереж для cтворення структури електромагнітнокристалічних неоднорідностей та підтвердження цієї можливості на практиці.
Розглянуто теоретичні засади електромагнітних кристалів, штучних нейронних мереж, можливостей та особливостей їх побудови на комп’ютері, існуючі рішення для спрощення та автоматизації цього процесу.
У результаті виконання роботи розроблено моделі штучної нейронної мережі для окремих неоднорідностей, які дозволяють отримувати геометричні розміри структур за бажаними частотними характеристиками. Проведено перевірку роботи цих моделей.
Результати магістерської дисертації стануть основою для подальших досліджень у напрямку синтезу конструкцій частото-вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів за заданими характеристиками за допомогою штучних нейронних мереж.
За темою магістерської дисертації опубліковано такі праці:
тези в рамках сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2018 року під назвою «Синтез квазізосереджених реактивних елементів на основі кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі»;
тези в рамках першої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 2018 року під назвою «Синтез індуктивної електромагінтнокристалічної неоднорідності за допомогою штучної нейронної мережі».

Ключові слова: електромагнітний кристал, електромагнітнокристалічна неоднорідність, штучна нейронна мережа, смуговий фільтр, нвч, мікросмужкова лінія, cst microwave studio

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці радіоелектронної апаратури

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити математичну модель теплообміну в блоці РЕА та за допомогою сучасної мови програмування розробити програмний продукт;
Об’єкт дослідження — температура комірок блоку РЕА.
Предмет дослідження — модель теплообміну в блоці РЕА
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались такі методи: математичне моделювання теплових процесів в РЕА, комп’ютерне моделювання в середовище Mathcad, комп’ютерне моделювання за допомогою мови програмування JavaScript.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації розрахунку усереднених температур чарунок у блоці РЕА, створена програма, в порівняні з іншими САПР, дозволяє зменшити час розробки РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програми, що може бути складовою у САПР блока РЕА з оптимальною компоновкою.

Ключові слова: температура, надійність, оптимізація, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання акселерометра на основі волоконно-оптичного давача з імпульсною модуляцією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович

Група: РІ-62м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми, прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення з імпульсною модуляцією оптичного потоку дасть змогу вимірювати прискорення з високою точністю, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових проблем, які потребують вирішення в різних галузях науки.
Мета — підвищення точність вимірювання прискорення.
Задачі дослідження: проаналізувати причини похибок, математичне моделювання, проектування макету акселерометра, теоретичне та експериментальне визначення можливостей похибки.
Об’єкт дослідження — прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення.
Предмет дослідження: параметри та характеристики акселерометра.
Методи дослідження: математичне моделювання, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє визначати зміни прискорення.
Практичне значення одержаних результатів: вивчення неоднорідностей гравітаційного поля Землі та інших планет безпосередньо з орбіти ЮІЛ за допомогою малорозмірних градієнтометрів, контрольоване коригування параметрів орбіт, вивчення впливу мікрогравітації на характер протікання фізико-хімічних та біологічних процесів; моніторинг сейсмологічної ситуації, тощо.

Ключові слова: вимірювальний перетворювач; імпульсна модуляція оптичного потоку; волоконно-оптичний давач; волоконно-оптичний акселерометр: лінійне прискорення; прецизійний вимірювач

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РІ-62м

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування магнітної та електричної складової електромагнітного випромінювання є актуальною задачею як технічного захисту, так і електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Мета дослідження: підвищення ефективності екранування складових електромагнітного випромінювання цифрових радіоелектронних засобів та засобів обробки інформації.
Об’єкт дослідження: взаємодія цифрових технічних засобів між собою.
Предмет дослідження: способи забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у застосуванні екранів на основі феритових сплавів для екранування складових електромагнітного випромінювання.
Публікації:
1) Міжнародна науково технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ:, матеріали конференції – 2018. – с.72-74.
2) XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інновації в науці та техніці». Національний Технічний Університет України «ім. Ігоря Сікорського» – Частина 1. – Київ, 2017. – с.47-49.

Ключові слова: електромагнітні випромінювання, магнітна складова, електрична складова, магнітна проникливість, екранування, коефіцієнт екранування, феритові сплави

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності

Автор: Ганношин Едуард Володимирович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація на тему «Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності» містить: 101 сторінку, 56 рисунків, 12 таблиць та два додатки.
Актуальність теми: на сьогоднішній день електрохірургія знаходить все ширше застосування в практичній медицині. За допомогою високочастотних імпульсів здійснюється розтин біотканини (різання), коагуляція судин підсушування біотканини. Однією із причин обмеження застосування електрохірургії є відсутність доступної портативної апаратури. Тому розробка такої апаратури є актуальною задачею.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розробка та дослідження портативного мікропроцесорного електрофульгуратора і забезпечення можливості його роботи в стандартних режимах електрохірургії: різання, електрокоагуляція, електродесикація, електрофульгурація.
Об’єктом дослідження є портативний мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованим значенням вихідної потужності.
Предметом дослідження є конструкція та параметри пристрою.
Наукова новизна: мікропроцесорний електрофульгуратор працює на частоті 1 МГц, що підвищує обезболюючий ефект електрохірургічних режимів.
Аналоги даного пристрою працюють на значно нижчих частотах.
У результаті дослідження отримано робочий макет мікропроцесорного електрофульгуратора з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: електрохірургія, електрофульгуратор, висока напруга, мікропроцесорне управління.

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлення онкоклітин за допомогою оптоелектронної системи

Автор: Івановська Катерина Олександрівна

Група: РІ-62м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація:

Актуальність теми. Дослідження форми, розмірів та деформації патологічних онкоклітин є досить важливим етапом діагностики. Сучасні оптоелектронні системи дозволяють істотно збільшити терапевтичне відношення за рахунок «фокусування» дози іонізуючого випромінювання в патологічній ділянці, при цьому не наносячи шкоди здоровим тканинам.
Мета дослідження. Підвищення ефективності методу дифузійної оптичної томографії для дослідження просторового розподілу оптичних параметрів та характеристик патологічних онкоклітин.
Обєкт дослідження: онкоклітини.
Предмет дослідження: розміри, деформація та форма патологічних онкоклітин.
Методи дослідження. Вирішення прямої задачі імпульсної дифузійної томографії та розробка математичної моделі поширення оптичного випромінювання в біомедичних об’єктах і їх фантомах. Проектування в програмному середовищі LabView.
Наукова новизна одержаних результатів. Підвищення точності отриманих результатів проектування та зменшення кількості розрахунків. Метод дифузійної оптичної томографії є найбільш точним для пошуку та діагностики онкоклітин.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм для моделювання оптичної структури біологічних тканин, що дозволяють описувати патологічні відхилення.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «ФППТБО», Міжнародна науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Міжнародна науково-технічна конференція «РТПСАС» .

Ключові слова: оптоелектроніка, дослідження, діагностика, онкоклітини, томографія

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Група: РІ-21

Керівник: Ляшок Аліна Вікторівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект на тему «Інтелектуальний прилад контролю спожитої електроенергії» виконано на 90 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 4 таблиць, 4 додатків та 33 бібліографічних посилань. Метою даного проекту є знаходження шляху для визначення значення змінної сили струму та напруги при мінімальному розмірі та зчитуванні цього значення мікроконтролером для подальшої обробки, а саме для передачі по бездротовому каналу задля обробки, збереження та виведенню в зручній для користувача формі. Для вирішення поставленої мети було оглянуто існуючі методи визначення потрібних величин, переваги та недоліки кожного з них, зручність використання та інші фактори, які дуже суттєво впливають на вибір кінцевого шляху.

Ключові слова: мікроконтролер, avr, arduino, atmega328, давач сили струму, давач значення напруги, ефект холла, безтрансформаторне джерело живлення

Атестаційна робота складається з 71 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Готовий пристрій

Цифрова обробка вихідного сигналу високочутливої радіометричної системи для медико-біологічних досліджень

Автор: Доліч Денис Олегович

Група: РВ-22

Керівник: д.т.н., проф., Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 71 сторінки, містить 17 ілюстрацій, 22 таблиці, 10 креслень, 21 посилання, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка пристрою для цифрової обробки вихідного аналогового сигналу високочутливої радіометричної системи (РС), та виведення обробленої інформації на екран ПК, що розширює функціональні можливості та покращує метрологічні характеристики РС. Проводиться оцінка існуючих технічних рішень подібної апаратури та прийнято рішення що до розробки пристрою без зайвої для нас функціональності. Для цього було розроблено структурну схему, та схему електричну принципову. Для розробленої схеми обрано оптимальну компонентну базу. На основі отриманих даним було розроблено друковану плату у середовищі Altium Designer Summer 09. Також було розроблено корпус для нашого пристрою. У результаті отримали значно дешевший та більш точний пристрій ніж розглянуті аналоги за рахунок зменшення функціональних можливостей. Розроблений пристрій може застосовуватись у поєднанні з будь-якою системою, де необхідне вимірювання постійної складової сигналу у межах 0 – 5В.

Ключові слова: радіометрія, мікроконтролер, інтегратор, усереднення, цифрова обробка

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 10 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Система моніторингу вимірювань сигналів давачів

Автор: Спільчук О.В.

Група: РІ-21

Керівник: Новосад А.А.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект викладено на 80 сторінках, які містять 37 ілюстрацій, 15 таблиць, 4 додатків і 20 літературних джерел. Метою проекту є розробка централізованої системи моніторингу вимірювань сигналів давачів, що призначена для моніторингу, зберігання та аналізу результатів вимірювань з усіх пристроїв, зареєстрованих в даній системі. Система складається з пристрою зчитування даних з давачів та програмного забезпечення (веб-інтерфейсу), що дає можливість аналізу та візуалізації вимірювань для кожного зареєстрованого пристрою в системі. В проекті проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам.

Ключові слова: система моніторингу, облік вимірювань

Атестаційна робота складається з 80 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 7 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Цільова сторінка для абітурієнтів

Автор: Ничипорук Віталій Віталійович

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доцент, Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломної роботи складається з 5 розділів, містить 27 рисунків, 5 таблиць, 1 додаток, 11 джерел. Під час виконання дипломної роботи було досліджено посадочні сторінки провідних університетів та кафедр світу. Визначено основні розділи, контент та технології для реалізації. Описано та зображено реалізацію окремих функцій за допомогою знімків екрана та демонстрацією коду. Досліджено різні методи реалізації окремих функцій. На основі даних, отриманих в процесі аналізу було сформовано дизайн та основний функціонал сторінки. Опрацьовано засоби для визначення ефективності сайту та досліджено яка інформація потрібна для більшості абітурієнтів для вступу в ВНЗ. Було виділено основні розділи до яких надано швидкий доступ через навігаційне меню. В додатку до цього було знайдено основні групи в соціальних мережах і надано швидкий доступ через ліве меню. Сформована найбільш точна поведінка користувачів в інтернеті, а саме абітурієнтів. Для розробки сторінки були використані такі засоби: мови PHP та Java Script, а також мова розмітки HTML та CSS стилі. Фреймворки Modernizr jQuery. Наведено опис засобів розробки та перелік основних переваг вибраних засобів. Було досліджено приміщення та умови праці під час розробки програмного забезпечення. Розглянуті шкідливі та небезпечні фактори , що можуть впливати на людину. Проведено аналіз освітлення, шумів, випромінювань. Здійснено розрахунок штучного освітлення для приміщення. Наведено інструкцію з техніки безпеки.

Ключові слова: цільова сторінка

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Аналіз програмних та апаратних інструментів вводу/виводу для середовища LABVIEW

Автор: Ворончак Анатолій Петрович

Група: РІ-21

Керівник: Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри КіВРА, Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект викладено на 79 сторінках та містить 35 рисунків, 2 таблиці, 31 посилання на джерела. Метою роботи є аналіз можливостей введення/виведення даних з сере-довища LabVIEW та практичне застосування проведеного аналізу у процесі розробки універсального лабораторного макету для дослідження радіаторів радіоелектронних компонентів. Робота складається з п'яти розділів. Проаналізовано доступні на сьогодні модулі середовища LabVIEW, за допомогою яких можна реалізувати функції введення-виведення даних. Проведено аналіз можливостей сучасних апаратних засобів, керування якими можна виконувати за допомогою середовища LabVIEW. Обрано програмні та апаратні інструменти, за допомогою яких виконано розробку лабораторного макету. Виконано розрахунок елементів схеми. Створено програму для дослідження ефективності радіаторів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час розробки макету.

Ключові слова: середовище labview, апаратний засіб, лабораторний макет

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Фото з захисту:

Пристрій для вимірювання коефіцієнта пульсацій світла

Автор: Шунков Віталій Валентинович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка обсягом 70 сторінок містить 13 ілюстрацій, 14 таблиці, 3 додатки та 11 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Метою дипломного проекту є розробка приладу для вимірювання коефіцієнта пульсацій світла. Наведено порівняльний аналіз існуючих рішень, результати моделювання окремих складових проекту в програмному середовищі “NI Multisim”, конструкторську документацію в САПР “Altium Designer” та окремі частин алгоритму керуючої програми мікроконтролера на мові програмування “C”. Результатом виконання роботи є конструкторська документація.

Ключові слова: коефіцієнт пульсацій, освітлення, друкована плата, мікроконтролер, програма

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль взаємодії віртуальних приладів із зовнішніми пристроями

Автор: Шеленгівський Олександр Ігорович

Група: РІ-21

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даній дипломній роботі було розроблено модуль керування мікроконтролерами з середовища віртальних приладів LabVIEW, що включає в себе протокол обміну даними та систему команд для обміну даними та керування периферійним пристроем. Робота складається з п’яти розділів. Проведено аналіз периферійних пристроїв та їх можливостей, а також швидкодію існуючих рішень. Було створено систему команд та організовано зручне використання в середовищі LabVIEW. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером. Дипломну роботу виконано на 64 сторінках, що містять 29 ілюстрацій, 11 таблиць, 1 додаток та 16 посилань на джерела.

Ключові слова: мікроконтролер, avr, arduino, atmega328, labview, national instruments.

Атестаційна робота складається: з 64 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій моніторингу параметрів мотоцикла

Автор: Ганношин Едуард Володимирович

Група: РІ-21

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: У дипломному проекті розроблено мотокомп’ютер, який передбачає можливість встановлення даного пристрою на будь-яку мототехніку, попередньо налаштувавши його. У проекті проведено аналіз відомих конструкцій, враховуючи всі переваги та недоліки розглянутих рішень було спроектовано пристрій моніторингу параметрів мотоцикла, а саме виконано: розроблення структурної схеми, розроблення схеми електричної принципової, вибір елементної бази, вибір компонентної бази, розроблення друкованої плати, аналіз конструкції. Пристрій рекомендований до встановлення на будь-яку мототехніку, попередньо узгодивши параметри техніки на яку передбачається встановлення з вихідними даними, що зазначені в технічному завданні. Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 98 сторінок, включає 46 рисунків, 7 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 додатки.

Ключові слова: мотокомп’ютер, мікроконтролер, друкована плата, електронний блок керування

Атестаційна робота складається з 97 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Дослідження компенсаторів дисперсії за допомогою волоконних світловодів з від’ємною дисперсією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович

Група: РІ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка займає 73 сторінки машинописного тексту. В ній використано 8 таблиць, 13 рисунків і 38 формул, 3 демонстраційних листів, 11 джерел науково технічної літератури, 3 додатки. Метою роботи є — дослідження методики для пошуку волоконних світловодів з від’ємною дисперсією, що використовуються в якості компенсаторів дисперсії. Мета розробки — відбір волоконних світловодів з від’ємною дисперсією для використання в компенсаторах дисперсії, розрахунок основних характеристик компенсаторів при використанні вибраних волокон. Область застосування — модернізації ліній зв’язку побудованих на стандартному одномодовому волокні (рекомендації G.652), при проектуванні ліній зв’язку.

Ключові слова: дисперсія, волоконний світловод, компенсація диспер-сії, компенсатори дисперсії, волокна з від’ємною дисперсією, волоконні брегговські ґратки.

Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Інтерфейс системи «Розумний дім»

Автор: Чеботар Дмитро Юрійович

Група: РВ-21

Керівник: асистент Адаменко Володимир Олексійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом керування системною «Розумний дім», а саме: світлом, температурою, опаленням, автоматичним керуванням вікнами та жалюзі. Також подано ідеї створення web–сервера для подальшого розвитку системи. Тема даної роботи є актуальною у зв’язку із здороженням ціни на енергоносії та складною економічною ситуацією в нашій країні. В роботі проведено аналіз існуючих реалізацій системи «Розумний дім» та операційної системи Windows. Був розроблений власний варіант реалізації та проведено тестування розробленого графічного інтерфейсу. Загальний обсяг роботи — 69 сторінок, 27 рисунків, 3 таблиць,18 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: розумний будинок, інтерфейс користувача, web–сервер, qt

Атестаційна робота складається: з 69 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Технологія виготовлення електромагнітокристалічних виробів

Автор: Лузіна Мирослава Євгеніївна

Група: РВ-22

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даній дипломній роботі розглянуті методи виготовлення електромагнітних кристалів (ЕК), а саме, фрезерування та фотолітографія. Проведено експериментальні дослідження методу фотолітографії та фрезерування, визначення точності отримання топологічного рисунку на високочастотних матеріалах фірми Rogers та ФЛАН. Також в роботі досліджувався вплив геометричного параметру, а саме, ширини провідникової мікросмужки на амплітудно-частотну характеристику (АЧХ). Проведено моделювання АЧХ ЕК – пристроїв в програмному продукті Mathcad. Надані рекомендації по виготовленню ЕК приладів та забезпеченню життєдіяльності людини в умовах виробництва.

Ключові слова: електромагнітні кристали, фрезерування, фотолітографія, математична модель.

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Волоконно-оптичні лінії зв’язку зі спектральним розподіленням каналів

Автор: Ступак Владислав Іванович

Група: РІ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є дослідження можливості нейтралізації негативного впливу нелінійних ефектів в волоконно-оптичних лініях зв’язку зі спектральним ущільненням каналів шляхом використання оптичних фільтрів на основі кільцевого оптичного резонатора. Показана можливість застосування таких фільтрів для формування сітки еквідистантних частот, що дозволяє використати режекційні властивості фільтру для поліпшення відношення сигнал/шум на його виході. Проведено розрахунки величини загасання у смузі пропускання оптичних фільтрів залежно від нормованої частоти за різних значень коефіцієнтів зв’язку та інтегральних втрат у резонаторі. У роботі розглянуті питання охорони праці і техніки безпеки. Результати роботи можна застосовувати при проектуванні цифрових мереж зв’язку України. Пояснювальна записка містить 82 сторінок машинописного тексту. У ній використано 7 таблиць, 24 рисунки, 44 формули, 25 джерел науково-технічної літератури, 3 додатки.

Ключові слова: нелінійні явища, світловод, дисперсія, кільцевий резона-тор, оптичний підсилювач, оптичний фільтр, солітон, wdm

Атестаційна робота складається: з 82 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модифікований симплексний метод

Автор: Максимець Денис Володимирович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, к.т.н, доцент

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Диплома робота складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінок та включає 29 ілюстрацій, 6 таблиць, 18 посилань, 4 додатки. Метою дипломної роботи є розробка модифікації симплексного методу Нелдера і Міда та дослідження роботи модифікації на наборі функцій різної складності. У роботі проведено аналіз існуючих методів оптимізації нульового порядку. Досліджено метод Нелдера і Міда, знайдено його недоліки та переваги. Описано алгоритм Нелдера і Міда. Розроблено та описано алгоритм модифікованого методу. Розроблено програму для графічного відображення роботи методів з використанням мови програмування C# та технології Windows Forms. Проведено дослідження роботи модифікованого методу на прикладі п’яти функцій різної складності. Отримано результати, що відображають ефективність роботи розробленої модифікації. Розроблену модифікацію симплексного методу рекомендовано використовувати для оптимізації процесів, що описуються функціями багатьох змінних.

Ключові слова: проектування, симплексний метод, оптимізація

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Кулер водяного охолодження для системного блоку комп’ютера

Автор: Сакір Сергій Олександрович

Група: РВ-21

Керівник: к.т.н., доц. Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В дипломному проекті спроектовано систему водяного охолодження для системного блоку комп’ютера, друковану плату автоматичного регулятора обертання швидкості кулера, розроблена конструкторська документація з використанням сучасної елементної бази та розглянуто основні фактори безпеки технологічного процесу і експлуатації, і шляхи їх забезпечення. Метою проекту є розробка конструкції системи водяного охолодження у складі системного блоку комп’ютера. Пояснювальна записка (формат А4) містить 79 сторінок, 10 таблиць, 24 рисунки, 10 бібліографічних найменувань за переліком посилань, 2 додатки та необхідні креслення: схема електрична структурна автоматичного регулятора обертання швидкості кулера (формат А3), схема електрична принципова автоматичного регулятора обертання швидкості кулеру (формат А3), кресленик друкованої плати (формат А2), складальний кресленик друкованого вузла (формат А2), складальний кресленик кулеру водяного охолодження (формат А1), складальний кресленик системи водяного охолодження (формат А1) та специфікації (формат А4) до цих креслень.

Ключові слова: система водяного охолодження, друкована плата, надійність, вібраційна та ударна міцність

Атестаційна робота складається з 81 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Мікрохвильовий пристрій для визначення вологості зерна та інших сипучих матеріалів

Автор: Рибачук Анна Григорівна

Група: РБ-21

Керівник: доцент Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломну роботу викладено на 93 сторінках, які містять 16 ілюстрацій, 1 таблицю, 55 використаних джерел та 2 додатки. Метою даного проекту є підготовка теоретичних даних для створення НВЧ вологоміра зерна та інших сипучих матеріалів. Об’єктом розгляду є пристрій для визначення вологості зерна, що базується на використанні резонаторного методу, з використанням ЕОМ. Предметом роботи є розрахунок параметрів резонатора, та математичних похибок при проведенні вимірювань.

Ключові слова: електромагнітне поле, зерно, опромінення, резонатор, хвилевод, антена, вологість, спрямований відгалужувач

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Алгоритм обробки сигналів волоконно-оптичного давача прискорення

Автор: Мацвейко Марія Дмитрівна

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доцент Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даної роботи є розробка алгоритму обробки сигналів волоконно-оптичного давача прискорення з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Робота складається з чотирьох розділів. В першому та другому розділах розглянуто принципи та особливості роботи напівпровідникових і волоконно-оптичних давачів прискорення. Третій розділ присвячений беспосередньо створенню алгоритму та його апробації. Перевірка алгоритму і розрахунок результатів проводились за допомогою середовища Mathcad. Результати розрахунків представлені у вигляді таблиць. Оскільки алгоритмом передбачено 2 форми представлення результатів, то було наведено приклад по кожній з цих форм. В четвертому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами. Дипломну роботу виконано на 84 сторінках, що містять 19 ілюстрацій, 7 таблиць, 20 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: прискорення, волоконно-оптичний давач, імпульс

Атестаційна робота складається: з 84 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Ємнісний акселерометр

Автор: Компель Марина Олександрівна

Група: РВ-22

Керівник: Капелюшний Володимир Данилович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даної роботи є розробка математичної моделі ємнісного акселерометра. Обєкт роботи: ємнісний акселерометр. Предмет: моделювання принципу роботи ємнісного акселерометра. Робота складається з 6 розділів, в яких розглянуто акселерометри різних типів (такі як балочні, п’єзоелектричні, термальні, тензорезистивні), проаналізовано принципи їх роботи, приведено порівняння параметрів акселерометрів провідних виробників. Створено математичні моделі для ємнісних акселерометрів двох типів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час роботи. Дипломну роботу виконано на 60 сторінках, що містять 24 ілюстрацій, 4 таблиці, 13 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: мікромеханічні системи, датчик, акселерометр, математична модель, прискорення.

Атестаційна робота складається: з 60 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Імпульсний металошукач

Автор: Мариніч Андрій Григорович

Група: РВ-21

Керівник: Капелюшний Володимир Данилович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінки, включає 17 ілюстрацій, 13 таблиць, 4 креслень, 25 посилань, 2 додатки.

Метою дипломного проекту є розробка плати мікропроцесорного металошукача, що призначений для пошуку металевих предметів: у будівництві або ремонті, в охоронних структурах, в дерево оброблюваній промисловості, при пошуку підозрілих предметів в грунті, археологічних розкопках і т.д.

У проекті проведено аналіз сучасних типів металошукачів та методів за яким працюють такі прилади. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі отриманих даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки що підтверджують працездатність та відповідність усім нормативним документам та стандартам.

Ключові слова: ключові слова: металошукач, пульс індуктивний, мікроконтролер, дп друкована плата, блок керування.

Атестаційна робота складається з 86 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Алгоритм обробки сигналу безконтактного вимірювача глюкози на базі мікроконтролера Arduino

Автор: Каньшина Гуллєр Палташівна

Група: РБ-21

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В роботі розроблено алгоритм обробки сигналу безконтактного вимірювача рівня глюкози у крові людини. За алгоритмом створено програму ( мова програмування C++, середовище програмування Arduino 1.6.9), яка керує мікроконтролером Arduino, оброблює сигнали та виводить результати на екран персонального комп’ютера або на LCD – дисплей. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Проведено експериментальне порівняння результатів з глюкометром, який базується на електрохімічному методі аналізу. Експериментально доведено, що пристрій є надійним у виявленні глюкози порівняно з загальним інвазивним методом. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки при експлуатації даного пристрою.

Ключові слова: глюкоза, експрес – аналіз, кров, non-invasive.

Атестаційна робота складається: з 85 стор. пояснювальної записки та 6 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій для підсилення звуку бандури

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна

Група: РВ-21

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка дипломного проекту на тему: «Пристрій для підсилення звуку бандури» обсягом 56 сторінки містить 24 ілюстрацій, 8 таблиць, 2 додатків та 7 бібліографічних найменувань за переліком посилань.

Метою дипломного проекту є розробка портативного пристрою для звукознімання і підсилення звуку бандури, для забезпечення функціонування якого не потрібно втручатися у конструкцію інструменту.

В проекті проаналізовано конструкцію бандури та методи знімання звуку акустичних інструментів, обрано оптимальний звукознімач та схема підсилення з частотною компенсацією, розроблено схему електричну структурну та принципову приладу, спроектовано друковану плату та друкований вузол та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою, а саме: надійність, механічні випробування.

В розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно шкідливих і небезпечних чинників, які мають місце при розробці, виготовленні та експлуатації спроектованого пристрою.

Ключові слова: бандура, звукознімач, п’єзоелектрик, підсилювач, друкована плата.

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль автоматичного керування освітленням виробничих та побутових приміщень

Автор: Шарай Алла Василівна

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 89 сторінок, включає 26 ілюстрацій, 23 таблиці, 3 креслення, 19 посилань, 3 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля автоматизованого керування освітленням побутових та виробничих приміщень для зменшення витрат електроенергії та збереження природних ресурсів. У проекті приведено аналіз вимог до сучасних засобів економії електроенергії. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля автоматизовано керування освітленням, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль автоматизованого керування освітленням є доступним для використання в будь-яких побутових та виробничих приміщеннях.

Ключові слова: модуль автоматизованого керування освітленням, мікроконтролер, друкована плата, arduino nano, датчик руху, датчик освітлення

Атестаційна робота складається з 89 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій для вимірювання частоти серцевих скорочень людини

Автор: Санько Олена Константинівна

Група: РБ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка вимірювача пульсу, який з високою точністю зможе вимірювати пульс людини. Проект складається з шести розділів. В проекті розглянуті наступні принципи: Вимірювання частоти пульсу за допомогою фотодіода; Обробка отриманих даних за допомогою мікроконтролера. Пристрій має наступні переваги: невелике енергоспоживання, невеликі габарити, низьку ціну та можливість використання безпосередньо при заняттях спортом. Дипломний проект виконано на 84 сторінках, що містять 13 таблиць, 10 рисунків, 20 використаних джерел, 4 додатки, 3 креслення, 3 плакати.

Ключові слова: вимірювач пульсу, мікроконтролер

Атестаційна робота складається з 84 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Десульфататор автомобільних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович

Група: РВ-22

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект на тему „Десульфататор автомобільних акумуляторів” розроблений для практичної перевірки можливості відновлення кислотних автомобільних акумуляторів. В процесі проектування проведений аналіз причин, що викликають сульфатацію, способів її запобігання та відновлення акумуляторів. Обрана схема електрична принципова, спроектований і виготовлений макет пристрою, перевірена його працездатність

Ключові слова: десульфататор, сульфатація, акумулятор

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 8 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Сучасні лабораторні методи дослідження характеристик крові

Автор: Лутченко Максим Володимирович

Група: РБ-21

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою данної роботи є аналіз існуючих методів та вдосконалення їх шляхом комп'ютерної обродки. Робота складається з п'яти розділів. В першому розділі розглянуто особливості скаду крові. Другий присвячений аналізу існуючих методів дослідження характеристик крові. В третьому розділі описаний принцип комп'ютерної обробки зображень. В четвертому розділі розроблений алгоритм підрахунку форменних елементів крові за допомогою середовища MatLab. Результати розрахунків приводились у вигляді зображень. В п'ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютером та електричними приладами.

Ключові слова: лабораторна діагностика, кров, комп'ютерна обробка зображень

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження електромагнітних хвиль в біооб’єктах

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РБ-21

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка комп’ютерної моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єкті. Проаналізовано існуючі математичні моделі поширення електромагнітного випромінювання в біооб’єктах. Показано залежність похибки моделювання методом Монте-Карло. Змодельоване поширення лазерного випромінювання в моделі, яка має оптичні властивості епідермісу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки. Дипломна робота складається з 4 розділів та виконана на 76 сторінках, що містять 18 ілюстрацій, 2 таблиці, 14 використаних джерел та 3 додатки

Ключові слова: випромінювання, комп’ютерна модель, метод монте-карло

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Презентація

Блок керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи

Автор: Снісар Антон Віталійович

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою проекту є розробка блоку керування модулем збору даних лазерної діагностичної системи. Робота складається з 5 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для діагностики параметрів крові. У проекті розроблено структурну та електричну принципову схему блоку керування. Проведено трасування друкованої плати. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блоку керування. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Дипломну роботу виконано на 67 сторінках, що містять 9 ілюстрацій, 13 таблиць, 11 використаних джерел та 5 додатки

Ключові слова: лазер, двигун, мікроконтролер, atmega8, usb-uart, діагностична система, кров

Атестаційна робота складається з 67 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Магнітолазерний терапевтичний апарат для лікування урологічних захворювань

Автор: Ступаренко Анастасія Валентинівна

Група: РБ-21

Керівник: к.т.н., доц., Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є розробка нового магнітолазерного терапевтичного апарату для лікування запалення передміхурової залози у домашніх умовах. Робота складається з 4 розділів. Проаналізовано існуючі методи та апарати для лікування запалення передміхурової залози. Розраховано параметри, розміри та характеристики електромагніту. Розроблено схему подачі лазерного випромінювання безпосередньо на передміхурову залозу. Розраховано тепловий режим нагріву електромагнітного елементу. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки.

Ключові слова: магніт, лазер, терапія, запалення передміхурової залози

Атестаційна робота складається: з 76 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модуль дистанційного керування механічним пристроєм

Автор: Чеботарський Дмитро Олександрович

Група: РІ-21

Керівник: к.т.н. доцент Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 72 сторінки, включає 14 ілюстрацій, 16 таблиць, 2 креслень, 14 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка модуля дистанційного керування механічним пристроєм. У проекті проведено аналіз сучасних технологій дистанційного керування. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату модуля дистанційного керування, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений модуль дистанційного керування рекомендується використовувати в будь-якому механічному пристрої, що потребує дистанційного керування та буде використовуватися в широкої аудиторії.

Ключові слова: модуль дистанційного керування механічним пристроєм, мікроконтролер, друкована плата, передавач, приймач, смартфон на базі операційної системи android.

Атестаційна робота складається з 72 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модифікований метод пробних кроків

Автор: П’ятов Сергій Валентинович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Пояснювальна записка обсягом 74 сторінки містить 9 ілюстрацій, 8 таблиць, 5 додатків та 9 бібліографічних найменувань за переліком посилань. У роботі проведено розробку модифікації методу пробних кроків, і створення програми дослідження мовою програмування «С». Наведено результати розрахунків декількох функцій, як класичним так і модифікованим методом пробних кроків. Проведено порівняння цих методів за певними параметрами такими як глибина пошуку, кількість ітерацій та розрахунків. Результатом роботи є програмна реалізація модифікованого методу пробних кроків.

Ключові слова: пошук, екстремум, мінімум, точка, крок

Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі microcap – 9

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РВ-21

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі МісгоСар-9» містить: 79 сторінок, 23 рисунки, 16 таблиць та два додатки.

У роботі проведено:

  1. Аналіз схемотехнічних рішень аналогових мікросхем з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мікросхемотехніки;
  2. Розроблено принципову схему аналогової мікросхеми на основі проведеного аналізу в першому розділі;
  3. Створено електронні моделі каскадів розроблюваної аналогової мікросхеми та модель всієї аналогової мікросхеми в середовищі MicroCap – 9;
  4. Досліджено функціонування основних каскадів і мікросхеми в цілому та виконана оцінка основних параметрів розроблюваної інтегрованої мікросхеми. Як вихідні у вибраних методах аналізу та розрахунків взято моделі транзисторів Гуммеля-Пуна.

Ключові слова: аналогова інтегрована мікросхема, модель гуммеля-пуна, диференційний підсилювач

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій

Автор: Зубко Олексій Олександрович

Група: РВ-21

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент, к.т.н

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Оптимізація методу Ньютона для пошуку коренів схемних функцій» містіть: 94 сторінки, 11 рисунків, 10 таблиць та два додатки.

В роботі проведено:

  1.  Аналіз існуючіх методів пошуку коренів степеневих функцій;
  2.  Розроблено модіфікованій алгоритм розрахунку коренів на основі класичного методу Ньютона;
  3.  Створено веб-сайт, який реалізує в програмному вигляді розроблений алгоритм;
  4.  Досліджено результати роботи класичного і модифікованого методу.

За основу створення веб-сайту взято технологію HTML5 та платформу системи управління вмістом WordPress.

Ключові слова: оптимізація, ньютон, корені, схемні функції, пошук

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Розрахунок основних параметрів одномодових волоконних світловодів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РВ-21

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Робота присвячена дослідженню основних параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунку хроматичної дисперсії для різних концентрацій домішок в матеріалах осердя та оболонки. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано основні електродинамічні характеристики волоконних світловодів як фізичного середовища передачі інформації. Реалізовано розрахунок ключових параметрів одномодових волоконних світловодів, зокрема, розрахунок хроматичної дисперсії для різної концентрації домішок в матеріалах осердя та оболонки; результати порівняно. Розглянуто питання охорони праці та безпеки життєдіяльності під час користування персональним комп’ютером.

Ключові слова: одномодовий волоконний світловод, профіль показника заломлення, числова апертура, нормована частота, дисперсія, загасання.

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Система захисту від корозії

Автор: Скляренко Євгеній Олексадрович

Група: РВ-21

Керівник: Старший викладач Новосад Андрій Анотолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: У даному дипломному проекті було розроблено систему захисту від корозії. Була розроблена схема електрична принципова та конструкція пристрою, підібрана елементна база. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час створення та експлуатації пристрою. Дипломний проект виконано на 50 сторінках, складається з семи розділів, що містять 8 ілюстрацій, 6 таблиць, 16 використаних джерел та додатки.

Ключові слова: корозія, корозиметр, система захисту від корозії

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Адаптер охоронної сигналізації з gsm каналом зв’язку

Автор: Хлобистін Сергій Олександрович

Група: РВ-22

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 55 сторінок, включає 18 ілюстрацій, 11 таблиць, 4 креслення, 17 посилань, 2 додатки. Метою даного проекту є розробка адаптеру охоронної сигналізації з GSM каналом зв’язку. Основним призначенням даного приладу є формування сигналу тривоги для стільникового телефону. Проект містить графічну документацію, яка включає креслення схеми електричної принципової, креслення друкованого вузла, креслення друкованої плати, креслення корпуса. Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в домашніх умовах.

Ключові слова: gsm, сигналізація, адаптер охоронної системи, безпека.

Атестаційна робота складається з 56 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Портативний зарядний пристрій

Автор: Тупіцин Микола Володимирович

Група: РВ-22

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено портативний зарядний пристрій для мобільних телефонів та інших пристроїв. Спроектовано схему електричну принципову. Проведено модулювання схеми електричної принципової в середовищі Multi-Sim. Наведено розрахунки по проектуванню друкованої плати, розрахунок на вібростійкість, надійність; розроблені рекомендації з охорони праці. Виготовлений макет портативного зарядного пристрою і перевірена його працездатність. Дипломний проект включає __ сторінок пояснювальної записки, __ ілюстрацій , __ таблиць, __ креслень, __ бібліографічних найменувань.

Ключові слова: dc-dc, перетворювач напруги, плата, друкована плата, елементи.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Розробка іскрового генератора для технології електрохірургії

Автор: Яременко Андрій Миколайович

Група: РВ-22

Керівник: д.т.н., професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: В дипломному проекті проведено розробку іскрового генератора для технології електрохірургії, спроектовано друковану плату іскрового генератора, та розроблена конструкторська документація з використанням сучасної елементної бази. Обрано конструкторське рішення стосовно внутрішньої та зовнішньої компоновок. Також проведені розрахунки друкованої плати на ударну та вібраційну міцність та розрахунок надійності приладу відповідно до технічних вимог.Розроблений оригінальний вузол іскрового генератора формування радіоімпульсів. Створено комплект основних креслень, які дають загальне та вичерпне уявлення про влаштування та функціонування пристрою. Дипломний проект виконано на 66 сторінках, що містять 9 таблиць, 8 рисунків, 11 використаних джерел, 3 додатки.

Ключові слова: іскровий генератор, електрохірургія, скважність, високочастотні імпульси

Атестаційна робота складається з 66 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Автомат керування вуличним освітленням

Автор: Бабич Олександр Вікторович

Група: РВ-22

Керівник: Доцент Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 65 сторінки, включає 5 ілюстрацій, 14 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 додатки. Метою даного дипломного проекту є створення автомату управління вуличним освітленням, який здатен вмикати і вимикати світло в залежності від навколишнього освітлення. В результаті дипломного проекту було досліджено різні схемотехнічні рішення для цих автоматів, вибрано схему електричну принципову та підібрано необхідну елементну базу для даного виробу. Також було вибрано метод виготовлення плати, проведено розрахунок друкованого монтажу та спроектовано друковану плату. Було проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу. Даний пристрій рекомендовано використовувати для освітлення дачних ділянок, вулиць, парків або ландшафтник композицій.

Ключові слова: ключові слова: автомат управління, освітлення, друкована плата, фоторезистор, реле.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Діагностика захворювання легень методами комп’ютерної томографії

Автор: Сачік Катерина Олександрівна

Група: РБ-21

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Метою роботи є надання теоретичних даних для проведення томографічних досліджень захворювання легень та томографічної реконструкції зображень. Робота складається з чотирьох розділів. Проаналізовано методи комп’ютерної томографії та розглянуто характеристики комп’ютерно-томографічних зображень, математичну реконструкцію образів та їх обробку за допомогою програмної реалізації (мова програмування C). Розраховано розміри досліджуваного об’єкта та дозові навантаження при комп’ютерно-томографічних дослідженнях легенів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування комп’ютерним томографом. Дипломну роботу виконано на 97 сторінках, що містять 43 ілюстрацій, 12 таблиць, 15 використаних джерел та 2 додатки.

Ключові слова: комп’ютерна томографія, діагностика, легені.

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Система відеореєстрації з інтегрованим давачем руху

Автор: Могир Олексій Сергійович

Група: РВ-41с

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Спеціаліст

Спеціальність: 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: У даному дипломному проекті була розроблена система відеореєстрації з інтегрованим давачем руху, призначена для охорони об`єктів. Метою проекту є створення додаткової схеми, яка буде керувати відеореєстратором по сигналу від давача руху. Розроблена конструкція повністю відповідає вимогам технічного завдання, що підтверджують наведені розрахунки. Основний акцент при розробці був зроблений на досягнення мінімальної собівартості, для забезпечення конкурентоспроможності пристрою, при збереженні всіх заданих показників.

Ключові слова: відеореєстрація, давач руху, система відеоспостереження

Атестаційна робота складається з 103 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій вимірювання залишкової напруги

Автор: Велигорський Віталій Юрійович

Група: РВ-41с

Керівник: Домніч Володимир Іванович

ОКР: Спеціаліст

Спеціальність: 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: У даному дипломному проекті був розроблений пристрій вимірювання залишкової напруги. Була розроблена схема електрична принципова та конструкція пристрою з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою. Основний акцент при розробці був зроблений на досягнення мінімальної собівартості для забезпечення конкурентоспроможності пристрою при збереженні всіх заданих показників.

Ключові слова: залишкова напруга, заряджений конденсатор

Атестаційна робота складається з 108 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 11 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Програмно-апаратний метод радіометричних досліджень

Автор: Шпілін Олег Олександрович

Група: РБ-31м

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 111 с., 32 рис., 13 табл., 1 додаток, 29 джерел. Актуальність теми. Вимірювання низькоінтенсивних випромінювань біооб’єктів є досить складним процесом, оскільки рівень вхідних сигналів у більшості випадків порівнюваний з власними шумами радіометричної системи. Відомі методи та засоби мають певні недоліки, зокрема невисоку точність вимірювань та недостатню наочність результатів досліджень. Тому створення програмно-апаратного методу обробки для засобів радіометричних вимірювань власного випромінювання біологічних об’єктів є актуальною задачею. Мета дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення радіометричного процесу дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів у міліметровому діапазоні. Об’єктом дослідження є електромагнітне випромінювання біооб’єктів у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Предметом дослідження є процес обробки електромагнітних сигналів біооб’єктів у радіометричній системи мм-діапазону. Методи досліджень: методи теорії кіл та комп’ютерне моделювання – при розробленні моделі процесу обробки сигналів та при радіометричних досліджень біооб’єкту; методи теорії диференціального обчислення та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи радіометрії – для дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів: 1) Розроблено імітаційну модель процесу програмно-апаратної обробки сигналів в низькочастотному блоці радіометричної системи із застосуванням програмного забезпечення LabVIEW. 2) Запропоновано метод оцінки основних параметрів лінії передачі, що з’єднує вихід радіометричної системи з комп’ютером. 3) Вдосконалено радіометричний метод досліджень низькоінтенсивного власного випромінювання біооб’єктів у НВЧ діапазоні.

Ключові слова: радіометрична система, біооб'єкт, похибка вимірювань

Атестаційна робота складається: з 111 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Вимірювач швидкості звуку в рідинах

Автор: Федоренко Ігор Вячеславович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н., доцент, Мовчанюк Андрій Валерійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Пояснювальна записка: 149 с., 67 рис., 12 таблиць, 3 додатки, 35 джерел. Об’єкт дослідження — рідини. Предмет дослідження — швидкість звуку в рідинах. Мета дослідження — модифікація імпульсного методу з можливістю отримання даних про швидкість звуку в умовах сильних акустичних завад. У першому розділі магістерської дисертації розглянуто важливість апріорного знання швидкості звуку у рідинах, а також розглянуто основні методи їх вимірювання. Запропоновано багаточастотний імпульсний метод вимірювання швидкості звуку в рідинах. Сформульована мета і задачі дослідження. У розділі два магістерської дисертації, в результаті математичного моделювання було показано можливість використання п’єзокерамічних дискових перетворювачів як на товщинних так і на згинних формах коливань. Математичне моделювання розподілу звукового тиску в вимірювальній камері показало, що адекватні результати вимірювань можливо отримати лише при пласкому фронті хвилі. В результаті математичне моделювання було отримано вираз для обрахунку критичного радіусу вимірювальної камери. У третьому розділі магістерської дисертації було висунуто вимоги щодо окремих функціональних вузлів вимірювача швидкості звуку. Проведено моделювання та проектування вузлів вимірювача. Описано виготовлений макетний зразок вимірювача швидкості звуку в рідинах, що реалізує багато частотний імпульсний метод. В четвертому розділі показано виміряні значення швидкості звуку в рідинах, які з достатньою точністю співпадають з довідниковими значеннями. Доведено доцільність вимірювання на частотах, нижчих критичної частоти товщинного резонансу п’єзокерамічного перетворювача. Показано потенційну можливість запропонованого методу вимірювання швидкості звуку в умовах зосереджених за спектром завад.

Ключові слова: швидкість звуку, багаточастотний, імпульсний, ультразвук, пєзокерамічний

Атестаційна робота складається: з 147 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модуляційний радіометричний вимірювач дози поглинутої енергії при світлотерапії

Автор: Ліснічук Анатолій Сергійович

Група: РБ-31м

Керівник: Д.т.н професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 105 с., 30 рис., 3 табл., 26 джерел. Об’єкт дослідження – методи вимірювання дози поглинутої енергії при світлотерапії. Мета роботи – підвищення точності вимірювання інтенсивності світлового потоку, наряду із спрощенням схеми та збільшенням чутливості. Методи дослідження – у роботі було використано комп’ютерне моделювання розповсюдження оптичного випромінювання, у електронному пакеті «Mаthcad 15» із застосуванням методу Монте-Карло. Використані методи математичної статистики обробки результатів, закони оптичного розповсюдження світла видимого діапазону. При впливі на організм людини світлом оптичного діапазону проявляються певні ефекти в залежності від довжини хвилі. В медицині використовується весь діапазон оптичного випромінювання для фототерапії. Суть роботи полягає в проведенні аналізу сучасної апаратури для вимірювання оптичного випромінювання у фототерапії, виявленні недоліків та розробка завдань щодо їх усунення. Проведення моделювання взаємодії світлового випромінювання та експериментальне дослідження проникнення світла в біотканину. Розробка моделі модуляційного каналу проходження світла через біотканину.при комбінованому впливі. За матеріалами магістерської дисертації опубліковано 2 тези на науково-технічних конференціях, стаття у фахових виданнях та отримано 1 патент на корисну модель.

Ключові слова: модуляційний радіометр, світлотерапія, інтенсивнівсть випромінювання.

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Ультразвукова діагностика лобових та гайморових пазух

Автор: Євтушок Вадим Вікторович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н доцент Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 85 с., 28 рис., 6 табл., 1 додаток, 27 джерел. Об’єкт дослідження — методи ультразвукової діагностики захворювань лобових та гайморових пазух. Предмет дослідження — підвищення інформативності ехозображень, отриманих при А-режимі роботи пристрою. Мета роботи — полягає в підвищенні якості ультразвукової діагностики, проведеної за допомого синускопа в А-режимі роботи, шляхом покращення параметрів пєзоперетворювача та збільшення глибини проникнення ультразвуку. Методи дослідження — комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MATHCAD. Отриманні результати дослідження дають змогу збільшити інформативність ехозображень. В результаті проведення аналізу ультразвукового пристрою, теоретичного аналізу можливих структур п’єзоперетворювача можливо розробити широкосмуговий перетворювач ехосигналу.

Ключові слова: ультразвук,синусит, п’єзоперетворювач, ехозображення.

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Наноелектронні пристрої обробки сигналів

Автор: Хатян Дмитро Володимирович

Група: РІ-31м

Керівник: д.т.н., проф., Нелін Євген Андрійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 100 сторінок, яка включає в себе 4 розділи, 50 ілюстрацій, 2 додатки і 48 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуто актуальне питання дослідження пристроїв на основі штучних вуглецевих структур. Мета роботи полягала в дослідженні пристроїв на основі штучних алотропних форм вуглецю: моделювання та аналіз характеристик. Проаналізовано існуючі пристрої обробки сигналів, визначено їх недоліки та переваги. Досліджено формування зонної діаграми напівпровідникових надґрат. В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних статей та електронних джерел отримано висновок щодо пристроїв, які працюють на основі штучних алотропних форм вуглецю. Розроблено програмне забезпечення, яке реалізую математичну модель. Отримано характеристики типових пристроїв та проведено їх аналіз.

Ключові слова: фулерен та пристрої на його основі, вуглецеві нанотрубки та пристрої на їх основі, графен та пристої на його основі, штучні алотропні форми вуглецю, пристрої обробки сигналів, надґрати, імпедасна модель періодичної структури.

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Cинтез частотно–вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів

Автор: Онищенко Дмитро Юрійович

Група: РІ31м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську дисертацію: 103 с., 37 рис., 4 табл., 2 додатки, 25 джерел. Об’єкт дослідження — пристрої на основі електромагнітних кристалів. Мета роботи — дослідження алгоритму синтезу фільтра на основі електромагнітних кристалів. Метод дослідження — імпедансний метод та моделювання в САПР апаратури НВЧ. На сьогодні найвищу ефективність для використання в фільтрах НВЧ діапазону (на основі мікросмужкових ліній) мають тривимірні неоднорідності. Також вони дозволяють зробити пристрої фільтрації більш компактними за рахунок поєднання в одній неоднорідності кількох еквівалентних схемних елементів фільтра–прототипа. На даний момент не існує строгого вирішення задачі синтез ні для окремих неоднорідностей ні, тим більше, для пристроїв на їх основі. В результаті виконання роботи виконано адаптацію імпедансного підходу для виконання синтезу фільтра на основі електромагнітного кристалу. Проведено моделювання, що підтверджує адекватність алгоритму. Зроблено прогнозні припущення що до напрямків подальшого підвищення ефективності неоднорідностей.

Ключові слова: електромагнітний кристал, мікросмужкова лінія, імпедансна модель, неоднорідності ліній передачі.

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Розробка системи керування рухом мікросупутника та його захисту від зовнішніх впливів у космосі

Автор: Іванов Сергій Леонідович

Група: РІ-31м

Керівник: Уваров Б.М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 133 сторінки, які включають в себе 5 розділів, 59 ілюстрацій, 2 додатки і 89 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуто два основних напрямки: тривісна активна орієнтація та методи захисту від космічних чинників. Об'єктами дослідження даної магістерської роботи є системи керування космічних апаратів та захист бортової радіоелектроної апаратури та самого КА, у космічному середовищі. Мета виконання магістерської роботи полягає в виборі найоптимальнішого методу керування супутником та забезпечення функціональної безпеки радіоелектронних засобів космічних систем і, зокрема, космічних апаратів що дозволить збільшити термін активного існування створюваних космічних апаратів від 10-20 років і більше. В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних статей та електронних джерел отримано висновок щодо систем орієнтації, та методів захисту супутника. Розроблено математичні моделі систем керування рухом та отримано значення розрахунку захистних поверхонь систем захисту супутника.

Ключові слова: супутник, система орієнтації, система захисту, графен, композит.

Атестаційна робота складається: з 133 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Антени на основі тривимірних неоднорідностей для телекомунікаційних технологій

Автор: Корнійчук Максим Васильович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарько А.І

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація: 104 с., 71 рис., 3 табл., 1 додаток, 32 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітні кристали та структури на їх основі. Предмет дослідження — антени на основі тривимірних електро-магнітнокристалічних неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітно-кристалічних неоднорідностей в структурі антен Wi-Fi діапазону для покращення характеристик антен. Методи дослідження — метод скінчених інтегралів, числовий метод тривимірного електромагнітного аналізу, метод періодичної лінії передачі, метод моделі з зосередженими елементами. В роботі було розглянуто сучасні мікросмужкові антенні рішення та структури, що покращують характеристики мікросмужкових антенних пристроїв, серед яких двовимірні структури та тривимірні структури. Значну увагу приділено впровадженню тривимірних структур в антенну техніку. Виконано та проаналізовано математичну модель антени з використанням тривимірних структур. Досліджено вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики антенних пристроїв. Отримані результати дослідження дають змогу значно покращити характеристики мікросмужкових антен, а саме, суттєво збільшити значення коефіцієнта відбиття, розширити робочу смугу частот, збільшити коефіцієнт підсилення антени та зменшити її розміри. Оскільки ця тема є досить актуальною на сьогоднішній день, результати даної роботи можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях

Ключові слова: мікросмужкові антени, структури з порушеним шаром заземлення, періодичні структури, електромагнітні кристали, електромагнітнокристалічні неоднорідності

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Резонансні частотно-вибірні структури на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

Автор: Гуленко Олексій Вадимович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарко Анатолій Іваноч

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську роботу: 107 стор, 71 рис., 7 табл., 3 додатки, 33 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності та структури на їх основі. Предмет дослідження — вузькосмугові фільтри на основі ЕК-неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей в структурі вузькосмугових фільтрів Wi-Fi діапазону. Методи дослідження — метод неоднорідної лінії передачі, метод скінченних інтегралів. В роботі розглянуто традиційні та сучасні мікросмужкові рішення, що покращують характеристики мікросмужкових частотно-вибірних пристроїв, серед яких неоднорідності в шарі заземлення (defected ground structure, DGS) та в шарі провідника (defected microstrip structure, DMS). Значну увагу приділено періодичним мікросмужкових структурам радіодіапазону. Розглянуто побудову вузькосмугових фільтрів на основі цих технологій. Зроблено аналіз технології Wi-Fi та вимог до побудови фільтрів в цьому діапазоні згідно міжнародних стандартів, наведено типові аналоги фільтрів для Wi-Fi діапазону. Розроблено одно- та тривимірні комп’ютерні моделі вузькосмугових фільтрів на основі моделі Фабрі-Перо з використанням ЕК-неоднорідностей та досліджено їх характеристики в ряді комп’ютерних експериментів. Проаналізовано вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики фільтру та показано важливість її врахування. Проведено аналіз впливу набігу фаз при скачках імпедансів в структурах ЕК-фільтрів. Результати роботи можуть бути використані у подальших науково-дослідних роботах та у навчальному процесі у відповідних навчальних закладах України.

Ключові слова: резонатори, електромагнітний кристал, мікросмужкові пристрої

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Аналіз електромагнітних полів розсіювачів з фрактальною геометрією в приміщеннях

Автор: Ткач Леонід Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація присвячена питанням аналізу рівнів випромінювань електромагнітних полів від розсіювачів з фрактальною геометрією. Пояснювальна записка займає об’єм 128 с., містить 45 рисунки, 18 таблиць, 144 формул та 44 джерел. Складається зі вступу, переліку посилань, п’яти розділів, висновків, списку посилань та додатків. В магістерській дисертації друковані плати та пристрої розглядаються як розсіювачі з фрактальною геометрією. Запропоновано моделювати провіднидники друкованих плат як випадкові антенні структури стохастичним фракталом дендритного типу. Виконано електродинамічне моделювання шляхом апроксимації пристроїв системами тонких провідників і плоских екранів, які враховують розрахунок поверхневого струму, наведеного збудженням на провідних елементах моделі. В якості математичної основи є метод інтегральних рівнянь, записаний щодо щільності поверхневого струму на тонких провідниках і провідних екранах. Виконані дослідження фрактальних антен у діапазоні від 2 до 18 ГГц, з яких видно, що їх робоча область частот є чергуванням смуг пропускання та послаблення. Ширина смуги пропускання збільшується з підвищенням робочої частоти антени. У смугах пропускання збуджуються окремі локальні ділянки активної поверхні фрактальної антени. Розміри і розташування цих ділянок залежать від частоти сигналу зондуючого сигналу. Фрактальні антени в певних діапазонах частот можуть забезпечити достатньо високий коефіцієнт підсилення. Експериментально підтверджено, що друковані плати під час оцінки їх ЕМС можна розглядати як фрактальні розсіювачі.

Ключові слова: електромагнітна сумісність, рівні випромінювань електромагнітних полів, статистико-детермінований підхід

Атестаційна робота складається: з 116 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Програма для підвищення якості послуг інтернет-торгівлі при використанні мобільних пристроїв

Автор: Таращук Григорій Миколайович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація: 128 с., 12 рис., 2 табл., 1 додаток, 30 джерел. Об’єкт дослідження — мультимедійний смартфон IPhone. Предмет дослідження — методи програмування у середовищі Xcode. Мета роботи — зменшити кількість повернень при інтернет-купівлі через мобільні пристрої. Розробка такої програми надасть нові можливості для користувачів мобільної операційної системи. Ця програма надає суттєві переваги у порівнянні з існуючими аналогами.

Ключові слова: програма, iphone, xcode

Атестаційна робота складається: з 135 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Аналіз та синтез українського мовлення

Автор: Міннігалімов Руслан Тимурович

Група: РВ-31м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Актуальність. Українська мова є державною та рідною мовою нашого народу. Одним із важливих компонентів мови є інтонація. Вона передає сенс мовлення, виражає ставлення мовця до того, що говориться, а також надає емоційних значень висловлюванню, відіграє важливу роль у мовленні і в той же час є малодослідженою. Дослідження інтонації проводяться філологами, лінгвістами. Вони описують її види та характеристики, наприклад, висхідна чи спадна інтонація, але, з технічної точки зору, в таких описах немає конкретики, тому важливим є дослідження характеристик мовних сигналів з інтонацією та їх опис з надання вимірювальних можливостей. Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи є вивчення характеристик мовних сигналів з інтонацією, розробка методу аналізу цих характеристик та їх описання за цим методом для надання розрахункових значень за допомогою яких можна було б надати більш точну характеристику інтонації. Об’єктом дослідження є інтонація українського мовлення, що записана в мовленнєвому сигналі. Предметом дослідження є частота основного тону мовленнєвого сигналу, його спектрограма та інтенсивність. Методи дослідження. Досліджуються характеристики мовленнєвого сигналу: частота основного тону та спектрограма мовленнєвих сигналів. Дослідження відбуваються при зміні інтонації, її видів: рівна, питальна й така, що надає мовленню заперечного значення. Її параметрів: частоти основного тону, спектрограми, інтенсивності. Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в наступному: 1. Проаналізована залежність частоти основного тону, інтенсивності та спектрограми сигналів, пов’язаних з інтонацією українського мовлення. 2. Зроблений математичний розрахунок зміни частоти основного тону сигналу. Практична значимість. Математичний розрахунок зміни частоти основного тону допоможе більш точно описувати мовленнєві сигнали при досліджені інтонації, що допоможе краще зрозуміти залежність частоти основного тону від інтонації та краще встановити зв’язки інтонації з такими характеристиками сигналів як спектрограма та інтенсивність. Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, останній з яких включає висновки по проведеним дослідженням, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 90 сторінок.

Ключові слова: аналіз мови, синтез мови, математична модель

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження службових параметрів наземних та бортових приймачів з використанням системи GPS

Автор: Максименко Ярослав Вадимович

Група: РВ-31м

Керівник: Прищепа М. М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Дипломна магістерська дисертація на тему «Дослідження службових параметрів наземних и бортових приймачів GPS». 93 стр.,13 рис., 23 табл., 20 джерел. Об’єкт дослідження: модель псевдодальності до супутників GPS. Моделюється та досліджується модель псевдодальності супутників; методи виміру псевдодальності; фактори впливаючі на похибки виміру псeвдодальності. Приводиться методика виміру псевдодальності; формати псевдодальності в навігаційному приймачі; декодування вимірювальної інформації. Виконується декодування й обробка даних приймача в інтеварлі часу 8000 секунд. Даються програми в середовищі MatLab для визначення видимості супутників, декодування експериментальних данних й обробки результатів вимірювання. Розроблюються методи по керуванню безпекою польотів в аеронавігаційній системі при впровадженні супутникової системи навігації.

Ключові слова: псевдодальність, супутник, gps, орбіта, моделювання, інтерполяція, декодування, фактори впливу, дослідження, структура повідомлень.

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Адаптивний мережевий фільтр для захисту інформації в засобах електронно-обчислювальної техніки

Автор: Іщенко Костянтин Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: В даній магістерській дисертації було проведено дослідження каналів витоку інформації в лінії електроживлення через побічні електромагнітні випромінювання. Розроблена схема каналу адаптивного мережевого фільтра. Була розроблена схема електрична принципова адаптивного мережевого фільтра. Даний фільтр активної потужності створює високий опір, послідовній лінії гармонійного струму. Маючи високу потужність з боку джерела, пасивний фільтр поглинає гармонійний струм, створений нелінійним навантаженням. Даний фільтр можна використовувати в будь якій сфері де виникає проблема в побічних електромагнітних випромінюваннях. Магістерська дисертація виконана та оформлена у вигляді пояснювальної записки, яка включає в себе 100 сторінок та призентації яка включає в себе 5 ілюстрацій

Ключові слова: витік інформації, електромагнітне випромінювання, мережевий фільтр

Атестаційна робота складається: з 86 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Методи обробки сигналів відгуку у нелінійній радіолокації

Автор: Гаташов Олександр Олександрович

Група: РВ31м

Керівник: Професор Зіньковський Юрій Францевич

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг магістерської дисертації становить 106 сторінок, яка включає в себе 33 ілюстрацій, 6 таблиць і 28 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання обробки вторинного сигналу відгуку нелінійної радіолокації. Мета роботи полягала в дослідженні випливів зондуючого сигналу на спектр сигналу відгуку від розсіювача в нелінійній раділокації. Проаналізовано існуючі конструкції нелінійних раділокаторів, наведена таблиця з порівняннями їх характеристик. В результаті проведеного аналізу вторинного поля нелінійної радіолокації, було показано як саме змінюються його характеристики в залежності від типу опромінюваної нелінійності.

Ключові слова: нелінійна радіолокація, вторинний сигнал відгуку, мікросмужкова лінія, нелінійні розсівачі, параметричні розсіювачі

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій для передачі телеметричної інформації з віддалено об’єкту

Автор: Бурячинський Максим Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати

Анотація: Магістерська дисертація присвячена розробці пристрою для передачі телеметричної інформації з віддаленого об'єкта на комп'ютер. Пристрій для передачі телеметричної інформації може бути використаний в різних галузях виробництва, при дистанційному спостеріганні за процесом в тяжко доступних місцях, де використання кабелю економічно не вигідна, або коли потрібно максимально швидкісне розгортання телеметричної мережі (наприклад, аварійні ситуації). Використання бездротової передачі інформації забезпечує швидкий, надійний та якісний зв’язок між давачами та центром обробки інформації, та дозволяє реагувати на непередбачувані ситуації в режимі реального часу. В свою чергу автономність системи, компактність та габарити дозволяють швидко встановлювати пристрій на рухомі об’єкти, та у віддалені місця, що робить пристрій незамінним для багатьох галузей виробництва, а також при надзвичайних ситуаціях. Магістерська дисертація оформлений у вигляді пояснювальної записки, що містить 69 аркушів, і графічної частини – 3 аркушів формату А4.

Ключові слова: радіомодем, кд, бездротова передача

Атестаційна робота складається: з 64 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Цифровий радіомаяк

Автор: Луценко Микита Андрійович

Група: РІ-11

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломна робота викладена на 53 сторінок яка містить 13 ілюстрацій, 1 таблиць, 4 додатки. Мета цього проекту полягає у створенні програмного забезпечення для приладу який буде працювати як відправний пункт для визначення певного місця в якому він буде встановлений. А саме, цей прилад передає цифровий код у ефір на обмежену відстань. Код буде містити інформацію стосовно місця в якому він знаходиться. Ці маяки можуть бути встановлені на міських зупинках транспорту і відправлятимуть дані що до інформації про зупинку (Цифровий код який потім буде прийнятий безпосередньо приймачем у певному транспорті що дасть йому можливість зафіксувати з 100

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Лазерний лабораторний стенд для дослідження біооб’єктів

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РБ-11

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблено лабораторний стенд для досліджень біологічних об’єктів. Дипломна робота присвячена актуальному питанню експрес аналізу великих масивів з патологічними відхиленнями від норми при широкому роз-повсюдженні наднебезпечних вірусних та інфекційних захворювань. У роботі проаналізовано існуючі методи та прилади в яких реалізовано визначення параметрів біологічних об’єктів за допомогою взаємодії з ними лазерного випромінювання. Приведені конструктивні та оптичні розрахунки і розроблена конструкція лабораторного стенду. Робота складається з чотирьох розділів, переліку посилань та додатків. У першому розділі проведено огляд об’єктів дослідження, які використовуються для встановлення діагнозу. Другий розділ присвячений аналізу існуючих методів лазерної діагностики, розглянуто взаємодію лазерного випромінювання з біооб’єктами. У третьому розділі розроблено експериментальний стенд для лабораторних досліджень крові. В останньому розділі розглянуті питання охорона праці. Роботу виконано на 68 сторінках, приведено 17 ілюстрацій та 8 таблиць.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, лазер, спекл-картина, діагностика.

Атестаційна робота складається: з 71 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА

Автор: Федорчук Тарас Васильович

Група: РІ – 11

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.090502 Радіоелектронні апарати

Анотація: Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА. В даному дипломному проекті розробляється виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Дипломний проект Федорчука Т.В. НТУУ "КПІ", факультет радіотехніки, кафедра конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури, група РІ-11. КПІ, 2015. – Сторінок – 74, рисунків – 28, таблиць – 10, креслень – 3. У даному проекті розроблений виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Основним призначенням даного приладу є розпізнавання закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як: резистори, конденсатори, діоди, індуктивності. Пристрій має можливість підключення до комп'ютера через інтерфейс USB. Проект містить графічну документацію, яка включає: креслення схеми електричної структурної, креслення схеми електричної принципової, У проекті містяться результати вимірювання пристрою

Ключові слова: виявлювач, закладний пристрій, мікроконтроллер, вимірювання

Атестаційна робота складається з 78 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Електронна база атестаційних дипломних робіт

Автор: Жураховський Дмитро Вадимович

Група: РІ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Електронна база атестаційних дипломних робіт» виконано на 74 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 21 бібліографічних посилань. Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних дипломних робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА) для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом атестаційних робіт та запобігання академічного плагіату. Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості побудови баз даних, проведена порівняльна характеристика систем керування вмістом,спроектована повна концепція ресурсу (у тому числі наповнення, оформлення, компоновка і темізація), обґрунтовано вибір модулів для забезпечення поставлених задач ресурсу і побудована електронна база даних у вигляді сайту.

Ключові слова: електронна база даних, атестаційна дипломна робота, нтуу «кпі», кафедра ківра, «антиплагіат»-програми, drupal.

Атестаційна робота складається з 74 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Аварійний освітлювальний прилад

Автор: Халаїм Василь Павлович

Група: РІ-11

Керівник: Водолазька Мар’яна Володимирівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою дипломного проекту було проектування аварійного освітлювального приладу. Розроблена принципова схема з якісно новим функціоналом та розраховано конструкційні параметри приладу. Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновку, переліку джерел та додатків, що містять технічне завдання, специфікації та перелік елементів до креслень. Пояснювальна записка містить 6 таблиць та 25 рисунків. Графічний матеріал складається зі структурної схеми(А3), принципової схеми(А1), складального кресленика(А3) та друкованої плати(А2) блоку керування, складального кресленика(А2) та друкованої плати(А2) світлодіодного світильника. Результати даної роботи можна використати для вдосконалення уже існуючих аварійних освітлювальних приладів або впровадження у виробництво нового приладу з додатковим доопрацюванням конструкції та функціоналу.

Ключові слова: аварійне освітлення, друкована плата, світлодіодна лампа, блок керування, мікроконтролер, датчик освітлення, акумуляторне живлення

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Розробка блоку термоохолодження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірювання слабких біосигналів

Автор: Шульга Віталій Анатолійович

Група: РБ-11

Керівник: д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку блоку термоохоло-дження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірю-вання слабких біосигналів; була розроблена схема електрична принципова блоку, конструкція розроблена з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки та результати досліджень, що підтверджують працездатність приладу. Дипломний проект містить 47 сторінок пояснювальної записки, 13 ілюстрацій, 7 таблиць, 4 креслень, 2 додатків, 12 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: термоелектричний охолоджувач; охолодження; підсилювач; коефіцієнт підсилення, проектування, блок, кд.

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Підсилювач низьких частот

Автор: Нільський Богдан Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті був реалізований підсилювач низьких частот; виконано допрацювання схеми електричної принципової підсилювача, виготовлення друкованої плати. Наведені розрахунки по проектуванню друкованої плати і розрахунок на вібростійкість. В кінцевому результаті проекту був отриманий з мінімальними матеріальними витратами працездатний пристрій.

Ключові слова: підсилювач , плата , елементи, частот, дп, ере.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 7 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Погодна метеостанція на базі мікроконтролера

Автор: Матіюк Максим Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка домашньої погодної метеостанції на базі мікроконтролера. У проекті розроблено принципову схему з використанням мікроконтролеру ATMEGA32-16PU, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам та регламентуючим документам. Даний пристрій можна використовувати в житлових приміщеннях для контролю температури та вологості, а також для моніторингу атмосферного тиску.

Ключові слова: погодна метеостанція, atmega32, конструкторська документація

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Комп’ютерне моделювання картин спекл-інтерферометрії біооб’єктів

Автор: Чмих Антон Сергійович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В процесі роботи було розроблено алгоритм аналізу картин спекл-інтерференції біооб’єктів, та реалізована програма в середовищі MatLab 2014a для аналізу кореляційних залежностей спекл-картини для нормального та патологічно станів об’єктів. Робота складається зі вступу чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та джерел, та додатку, що містить лістинг програми. Робота містить 1 таблицю та 40 рисунків. Результати даної роботи можна використати подальшої розробки програмного забезпечення для швидкого аналізу біооб’єктів.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, аналіз крові, лазерне випромінювання, крос-кореляція.

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Вимірювач світло пропускання скла

Автор: Кругаль Антон Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 72 сторінок (16 ілюстрацій, 12 таблиць і 24 посилань) та 4 креслень. Проект присвячений розробці тауметра — пристрою вимірювання світлопропускання скла. Проаналізовано сучасні нормативні вимоги до розглянутого пристрою. Проведений аналіз аналогів, результатом чого було обрання прототипу та найвдаліших технічних рішень. Акцент під час проектування зроблений на мінімізацію елементів схеми електричної принципової зі збереженням техніко-метрологічних характеристик розробки, що суттєво зменшило енергоспоживання та собівартість виробу. Представлена розробка відповідає відповідним нормативним документам та стандартам стосовно вимірювання світлопропускання скла. Першочергове впровадження пристрою стосується органів ДАІ, станцій технічного обслуговування транспортних засобів тощо.

Ключові слова: тауметр, світлопропускання скла, обробка цифрового сигналу

Атестаційна робота складається з 90 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Генератор на основі прямого цифрового синтезу

Автор: Карлик Роман Олексійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка генератора на основі прямого цифрового синтезу. У проекті розроблено принципову схему генератору з використанням інтегральної схеми DDS, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючім документам. Даний генератор можливо використовувати у науково-дослідницьких лабораторіях, сервісних центрах, як джерело стабільного аналогового сигналу.

Ключові слова: генератор, мікроконтролер, цифровий синтез, аналоговий сигнал

Атестаційна робота складається з 68 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Зондуючий пристрій ехолоту

Автор: Кірієнко Сергій Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Коваль А. В.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломному проекті була поставлена ціль розробити пристрій формування зондуючих імпульсів ехолота. При його розробці необхідно врахувати ряд факторів. Прилад має відповідати параметрам замовника, бути економічним в плані живлення, мати мінімальні розміри та вагу, бути простим у використанні та бути доступним за ціною. Разом з цим прилад має бути простим у виробництві та надійним у використанні. Під час виконання проекту було розроблено друковану плату, використовувалися сучасні компонентна база, а також був проведений розрахунок надійності пристрою. В результаті було отримано комплект документації, придатний для впровадження приладу до виробництва. У розділі «Охорона праці» був проведений аналіз безпеки виробництва даного виробу

Ключові слова: ехолот, зондуючий пристрій, розрахунки трансформатора

Атестаційна робота складається з 121 стор. пояснювальної записки, 12 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Терморегулятор

Автор: Пухтер Вадим Моонисович

Група: РБ-11

Керівник: асистент Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В наведеній дослідно-конструкторській роботі розроблено широкодоступний прилад для контролю температури приміщення, що дозволить раціоналізувати витрати енергоносіїв в зимовий період. В ході виконання поставленого завдання були розглянуті існуючі аналоги терморегуляторів на ринку України та проаналізовані подібні прототипи минулих років. В процесі ознайомлення із запропонованими раніше схемотехнічними рішеннями симісторних регуляторів, глибоко опрацьовані всі важливі етапи розробки, виробництва дослідного зразка, практичного тестування на працездатність, а також простих функціональних трансформацій на схемному рівні. Також був відслідкований процес вдосконалення та функціонального покращення властивостей пристрою на підставі еволюції елементної бази радіоелектронної апаратури. Можливості такого вдосконалення в проекті використані задля підвищення ергономічності й універсальності приладу та закріплені відповідними розрахунками. В процесі були застосовані системи автоматизованого проектування згідно з рекомендаціями відповідного учбового курсу. Наведено результати роботи в програмах P-CAD, MathCad, AutoCad, MS Excel. Загальний обсяг роботи складає 73 сторінки, кількість ілюстрацій — 34, таблиць — 4, бібліографічних найменувань — 16.

Ключові слова: терморегулятор, семісторний регулятор

Атестаційна робота складається з 73 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: