Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Цифровий радіомаяк

Автор: Луценко Микита Андрійович

Група: РІ-11

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломна робота викладена на 53 сторінок яка містить 13 ілюстрацій, 1 таблиць, 4 додатки. Мета цього проекту полягає у створенні програмного забезпечення для приладу який буде працювати як відправний пункт для визначення певного місця в якому він буде встановлений. А саме, цей прилад передає цифровий код у ефір на обмежену відстань. Код буде містити інформацію стосовно місця в якому він знаходиться. Ці маяки можуть бути встановлені на міських зупинках транспорту і відправлятимуть дані що до інформації про зупинку (Цифровий код який потім буде прийнятий безпосередньо приймачем у певному транспорті що дасть йому можливість зафіксувати з 100

Атестаційна робота складається з 63 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Лазерний лабораторний стенд для дослідження біооб’єктів

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РБ-11

Керівник: Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі розроблено лабораторний стенд для досліджень біологічних об’єктів. Дипломна робота присвячена актуальному питанню експрес аналізу великих масивів з патологічними відхиленнями від норми при широкому роз-повсюдженні наднебезпечних вірусних та інфекційних захворювань. У роботі проаналізовано існуючі методи та прилади в яких реалізовано визначення параметрів біологічних об’єктів за допомогою взаємодії з ними лазерного випромінювання. Приведені конструктивні та оптичні розрахунки і розроблена конструкція лабораторного стенду. Робота складається з чотирьох розділів, переліку посилань та додатків. У першому розділі проведено огляд об’єктів дослідження, які використовуються для встановлення діагнозу. Другий розділ присвячений аналізу існуючих методів лазерної діагностики, розглянуто взаємодію лазерного випромінювання з біооб’єктами. У третьому розділі розроблено експериментальний стенд для лабораторних досліджень крові. В останньому розділі розглянуті питання охорона праці. Роботу виконано на 68 сторінках, приведено 17 ілюстрацій та 8 таблиць.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, лазер, спекл-картина, діагностика.

Атестаційна робота складається: з 71 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА

Автор: Федорчук Тарас Васильович

Група: РІ – 11

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.090502 Радіоелектронні апарати

Анотація: Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА. В даному дипломному проекті розробляється виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Дипломний проект Федорчука Т.В. НТУУ "КПІ", факультет радіотехніки, кафедра конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури, група РІ-11. КПІ, 2015. – Сторінок – 74, рисунків – 28, таблиць – 10, креслень – 3. У даному проекті розроблений виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Основним призначенням даного приладу є розпізнавання закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як: резистори, конденсатори, діоди, індуктивності. Пристрій має можливість підключення до комп'ютера через інтерфейс USB. Проект містить графічну документацію, яка включає: креслення схеми електричної структурної, креслення схеми електричної принципової, У проекті містяться результати вимірювання пристрою

Ключові слова: виявлювач, закладний пристрій, мікроконтроллер, вимірювання

Атестаційна робота складається з 78 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Електронна база атестаційних дипломних робіт

Автор: Жураховський Дмитро Вадимович

Група: РІ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Електронна база атестаційних дипломних робіт» виконано на 74 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 21 бібліографічних посилань. Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних дипломних робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА) для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом атестаційних робіт та запобігання академічного плагіату. Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості побудови баз даних, проведена порівняльна характеристика систем керування вмістом,спроектована повна концепція ресурсу (у тому числі наповнення, оформлення, компоновка і темізація), обґрунтовано вибір модулів для забезпечення поставлених задач ресурсу і побудована електронна база даних у вигляді сайту.

Ключові слова: електронна база даних, атестаційна дипломна робота, нтуу «кпі», кафедра ківра, «антиплагіат»-програми, drupal.

Атестаційна робота складається з 74 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Аварійний освітлювальний прилад

Автор: Халаїм Василь Павлович

Група: РІ-11

Керівник: Водолазька Мар’яна Володимирівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою дипломного проекту було проектування аварійного освітлювального приладу. Розроблена принципова схема з якісно новим функціоналом та розраховано конструкційні параметри приладу. Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновку, переліку джерел та додатків, що містять технічне завдання, специфікації та перелік елементів до креслень. Пояснювальна записка містить 6 таблиць та 25 рисунків. Графічний матеріал складається зі структурної схеми(А3), принципової схеми(А1), складального кресленика(А3) та друкованої плати(А2) блоку керування, складального кресленика(А2) та друкованої плати(А2) світлодіодного світильника. Результати даної роботи можна використати для вдосконалення уже існуючих аварійних освітлювальних приладів або впровадження у виробництво нового приладу з додатковим доопрацюванням конструкції та функціоналу.

Ключові слова: аварійне освітлення, друкована плата, світлодіодна лампа, блок керування, мікроконтролер, датчик освітлення, акумуляторне живлення

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Розробка блоку термоохолодження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірювання слабких біосигналів

Автор: Шульга Віталій Анатолійович

Група: РБ-11

Керівник: д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У дипломному проекті було проведено розробку блоку термоохоло-дження високочутливого підсилювача радіометричної системи для вимірю-вання слабких біосигналів; була розроблена схема електрична принципова блоку, конструкція розроблена з обґрунтуванням прийнятих конструкторських рішень. Наведено розрахунки та результати досліджень, що підтверджують працездатність приладу. Дипломний проект містить 47 сторінок пояснювальної записки, 13 ілюстрацій, 7 таблиць, 4 креслень, 2 додатків, 12 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: термоелектричний охолоджувач; охолодження; підсилювач; коефіцієнт підсилення, проектування, блок, кд.

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Підсилювач низьких частот

Автор: Нільський Богдан Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті був реалізований підсилювач низьких частот; виконано допрацювання схеми електричної принципової підсилювача, виготовлення друкованої плати. Наведені розрахунки по проектуванню друкованої плати і розрахунок на вібростійкість. В кінцевому результаті проекту був отриманий з мінімальними матеріальними витратами працездатний пристрій.

Ключові слова: підсилювач , плата , елементи, частот, дп, ере.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 7 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Погодна метеостанція на базі мікроконтролера

Автор: Матіюк Максим Андрійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка домашньої погодної метеостанції на базі мікроконтролера. У проекті розроблено принципову схему з використанням мікроконтролеру ATMEGA32-16PU, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам та регламентуючим документам. Даний пристрій можна використовувати в житлових приміщеннях для контролю температури та вологості, а також для моніторингу атмосферного тиску.

Ключові слова: погодна метеостанція, atmega32, конструкторська документація

Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Комп’ютерне моделювання картин спекл-інтерферометрії біооб’єктів

Автор: Чмих Антон Сергійович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В процесі роботи було розроблено алгоритм аналізу картин спекл-інтерференції біооб’єктів, та реалізована програма в середовищі MatLab 2014a для аналізу кореляційних залежностей спекл-картини для нормального та патологічно станів об’єктів. Робота складається зі вступу чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та джерел, та додатку, що містить лістинг програми. Робота містить 1 таблицю та 40 рисунків. Результати даної роботи можна використати подальшої розробки програмного забезпечення для швидкого аналізу біооб’єктів.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, аналіз крові, лазерне випромінювання, крос-кореляція.

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Вимірювач світло пропускання скла

Автор: Кругаль Антон Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 72 сторінок (16 ілюстрацій, 12 таблиць і 24 посилань) та 4 креслень. Проект присвячений розробці тауметра — пристрою вимірювання світлопропускання скла. Проаналізовано сучасні нормативні вимоги до розглянутого пристрою. Проведений аналіз аналогів, результатом чого було обрання прототипу та найвдаліших технічних рішень. Акцент під час проектування зроблений на мінімізацію елементів схеми електричної принципової зі збереженням техніко-метрологічних характеристик розробки, що суттєво зменшило енергоспоживання та собівартість виробу. Представлена розробка відповідає відповідним нормативним документам та стандартам стосовно вимірювання світлопропускання скла. Першочергове впровадження пристрою стосується органів ДАІ, станцій технічного обслуговування транспортних засобів тощо.

Ключові слова: тауметр, світлопропускання скла, обробка цифрового сигналу

Атестаційна робота складається з 90 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Генератор на основі прямого цифрового синтезу

Автор: Карлик Роман Олексійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка генератора на основі прямого цифрового синтезу. У проекті розроблено принципову схему генератору з використанням інтегральної схеми DDS, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючім документам. Даний генератор можливо використовувати у науково-дослідницьких лабораторіях, сервісних центрах, як джерело стабільного аналогового сигналу.

Ключові слова: генератор, мікроконтролер, цифровий синтез, аналоговий сигнал

Атестаційна робота складається з 68 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Зондуючий пристрій ехолоту

Автор: Кірієнко Сергій Олександрович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Коваль А. В.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломному проекті була поставлена ціль розробити пристрій формування зондуючих імпульсів ехолота. При його розробці необхідно врахувати ряд факторів. Прилад має відповідати параметрам замовника, бути економічним в плані живлення, мати мінімальні розміри та вагу, бути простим у використанні та бути доступним за ціною. Разом з цим прилад має бути простим у виробництві та надійним у використанні. Під час виконання проекту було розроблено друковану плату, використовувалися сучасні компонентна база, а також був проведений розрахунок надійності пристрою. В результаті було отримано комплект документації, придатний для впровадження приладу до виробництва. У розділі «Охорона праці» був проведений аналіз безпеки виробництва даного виробу

Ключові слова: ехолот, зондуючий пристрій, розрахунки трансформатора

Атестаційна робота складається з 121 стор. пояснювальної записки, 12 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Терморегулятор

Автор: Пухтер Вадим Моонисович

Група: РБ-11

Керівник: асистент Головня Вікторія Мілентіївна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В наведеній дослідно-конструкторській роботі розроблено широкодоступний прилад для контролю температури приміщення, що дозволить раціоналізувати витрати енергоносіїв в зимовий період. В ході виконання поставленого завдання були розглянуті існуючі аналоги терморегуляторів на ринку України та проаналізовані подібні прототипи минулих років. В процесі ознайомлення із запропонованими раніше схемотехнічними рішеннями симісторних регуляторів, глибоко опрацьовані всі важливі етапи розробки, виробництва дослідного зразка, практичного тестування на працездатність, а також простих функціональних трансформацій на схемному рівні. Також був відслідкований процес вдосконалення та функціонального покращення властивостей пристрою на підставі еволюції елементної бази радіоелектронної апаратури. Можливості такого вдосконалення в проекті використані задля підвищення ергономічності й універсальності приладу та закріплені відповідними розрахунками. В процесі були застосовані системи автоматизованого проектування згідно з рекомендаціями відповідного учбового курсу. Наведено результати роботи в програмах P-CAD, MathCad, AutoCad, MS Excel. Загальний обсяг роботи складає 73 сторінки, кількість ілюстрацій — 34, таблиць — 4, бібліографічних найменувань — 16.

Ключові слова: терморегулятор, семісторний регулятор

Атестаційна робота складається з 73 стор. пояснювальної записки, 9 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Діагностика захворювання ока людини методами томографії

Автор: Стариненко Ольга Андріївна

Група: РБ-11

Керівник: ас. Головня В.М.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі оптимізовано роботу приладу спектральної когерентної томографії. Робота складається з п’яти розділів. В першому розділі проведено аналіз неінвазивних оптичних та лазерних методів діагностики захворювань ока людини. В другому та третьому розділах розглянуто та проаналізовано принципи роботи спектральних приладів та математичну обробку сигналів відповідно. В четвертому розділі запропоновано альтернативні широкосмугові джерела оптичного випромінювання та наведені їх характеристики. В п’ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування приладом. Список літератури складається з 14 джерел.

Ключові слова: спектральна оптична когерентна томографія

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій керування сервоприводом

Автор: Рудов Олег Михайлович

Група: РІ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено блок дистанційного керування сервоприводом по радіоканалу. В проекті представлений детальний опис схеми, розраховані деякі елементи схеми і проведений розрахунок дальності зв’язку, розроблено конструкцію. Було обрано елементну базу з характеристиками кожного елементу. В ході розробки було проведено розрахунок розмірів друкованої плати, елементів друкованого монтажу, трасування плати, розрахунок вібростійкості конструкції. Також було розраховано надійність конструкції, розрахонок інерційної сили та згинальних моментів, напружень. Виходячи з результатів розрахунку, було обрано корпус конструкції.

Ключові слова: елементи монтажу, друкована плата, схема електрична принципова

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Модуль управління та індикації електроопалювальних котлом

Автор: Казбан Микола Олександрович

Група: РІ-11

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка модулю управління електроопалювальним котлом. У проекті розроблено принципову схему модулю з використанням регістрів та індикаторів, на основі схеми проведено вибір елементної бази та конструкційних матеріалів. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючим документам. Відомості про обсяг пояснювальної записки: обсяг пояснювальної записки 57; кількість ілюстрацій 12; кулькість таблиць 7; кількість креслень 3; кількість посилань 9. Даний модуль можливо використовувати для блоків управління електроопалювальними котлами для регулювання та відображення температури нагрівання води в системі.

Ключові слова: опалювальний котел, модуль, компоненти, надійність, друкований вузол, вібрація, індикатори.

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Матричний світлодіодний дисплей

Автор: Дейнека Олександр Іванович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 70 сторінки, включає 18 ілюстрацій, 21 таблиць, 7 креслень, 13 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка управляючої плати матричного світлодіодного дисплею. У проекті проведено аналіз вимог до сучасних біжучих рядків. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений пристрій рекомендовано використовувати в закритих приміщенях та приміщенях під навісом.

Ключові слова: матричний світодіодний дисплей, мікроконтролер, друкована плата, блок керування

Атестаційна робота складається з 80 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Пристрій сушки зерна з двостороннім опроміненням

Автор: Васьковець Вадим Миколайович

Група: РБ-11

Керівник: Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу викладено на 86 сторінках, що містять 38 ілюстрацій, 4 таблиці, 18 використаних джерел та 1 додаток. Метою роботи є наведення теоретичних відомостей для створення сушарки, принцип роботи якої заснований на використанні електромагнітного поля НВЧ. Розглядається оптимізований варіант НВЧ сушарки з використанням кількох магнетронів малої та середньої потужності (генераторів НВЧ енергії), а також окремих блоків, з яких складається пристрій. Предметом роботи є розрахунок розподілу напруженості електромагнітного поля з урахуванням поглинання і фази відбитої хвилі при двохсторонньому опроміненні електромагнітним полем НВЧ.

Ключові слова: електромагнітне поле, генератор, зерно, магнетрон, нвч сушарка, опромінення, оптимізація, поглинання, поширення, сушіння.

Атестаційна робота складається: з 86 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Блок стабілізації попереднього підсилювача потужності

Автор: Батрак Євген Анатолійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У даному дипломному проекті була проведена розробка блоку стабілізаторів попереднього підсилювача потужності. В роботі розроблена принципова схема приладу, проведена розробка конструкції приладу з обґрунтуванням доцільності конструкторських прийнятих конструкторських рішень. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блок стабілізаторів. Результатом роботи є набір конструкторської документації, необхідний для виготовлення пристрою на практиці. У розділі «Охорона праці» була проведена оцінка найбільш шкідливих і небезпечних факторів при розробці та виготовленні блоку стабілізаторів.

Ключові слова: стабілізатор, підсилювач потужності, САПР

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення:

Експериментальний стенд для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному нвч-полі

Автор: Яблунівський Антон Валерійович

Група: РІ-11

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект викладено на 49 сторінках і містить 16 рисунків, 2 таблиці, 24 посилання на джерела та 3 додатки. Метою проекту є розробка експериментального стенду для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному НВЧ-полі та оптимізація основних параметрів камери обробки. Виконано розрахунок та оптимізацію таких параметрів як товщина камери обробки, в якій відбувається опромінення зерноподібних матеріалі, та відстаней від камери обробки до прилеглих поляризаційних дзеркал, за яких буде забезпечення максимальне значення рівномірності розподілу поля. Розроблена конструкторська документація, що включає у себе складальне креслення на випромінювач та окремі деталі: хвилевід, плита зі щілинами та кріпильна пластина, схема електрична принципова на плату живлення магнетронів із забезпеченням регулювання їх потужності.

Ключові слова: діелектричні сипучі матеріали, електромагнітна хвиля, зерно, опромінення, поляризаційне дзеркало, камера обробки, хвилевід, нвч-поле, оптимізація, магнетрон.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: