Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Програмно-апаратний метод радіометричних досліджень

Автор: Шпілін Олег Олександрович

Група: РБ-31м

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 111 с., 32 рис., 13 табл., 1 додаток, 29 джерел. Актуальність теми. Вимірювання низькоінтенсивних випромінювань біооб’єктів є досить складним процесом, оскільки рівень вхідних сигналів у більшості випадків порівнюваний з власними шумами радіометричної системи. Відомі методи та засоби мають певні недоліки, зокрема невисоку точність вимірювань та недостатню наочність результатів досліджень. Тому створення програмно-апаратного методу обробки для засобів радіометричних вимірювань власного випромінювання біологічних об’єктів є актуальною задачею. Мета дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення радіометричного процесу дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів у міліметровому діапазоні. Об’єктом дослідження є електромагнітне випромінювання біооб’єктів у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Предметом дослідження є процес обробки електромагнітних сигналів біооб’єктів у радіометричній системи мм-діапазону. Методи досліджень: методи теорії кіл та комп’ютерне моделювання – при розробленні моделі процесу обробки сигналів та при радіометричних досліджень біооб’єкту; методи теорії диференціального обчислення та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи радіометрії – для дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів: 1) Розроблено імітаційну модель процесу програмно-апаратної обробки сигналів в низькочастотному блоці радіометричної системи із застосуванням програмного забезпечення LabVIEW. 2) Запропоновано метод оцінки основних параметрів лінії передачі, що з’єднує вихід радіометричної системи з комп’ютером. 3) Вдосконалено радіометричний метод досліджень низькоінтенсивного власного випромінювання біооб’єктів у НВЧ діапазоні.

Ключові слова: радіометрична система, біооб'єкт, похибка вимірювань

Атестаційна робота складається: з 111 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Вимірювач швидкості звуку в рідинах

Автор: Федоренко Ігор Вячеславович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н., доцент, Мовчанюк Андрій Валерійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Пояснювальна записка: 149 с., 67 рис., 12 таблиць, 3 додатки, 35 джерел. Об’єкт дослідження — рідини. Предмет дослідження — швидкість звуку в рідинах. Мета дослідження — модифікація імпульсного методу з можливістю отримання даних про швидкість звуку в умовах сильних акустичних завад. У першому розділі магістерської дисертації розглянуто важливість апріорного знання швидкості звуку у рідинах, а також розглянуто основні методи їх вимірювання. Запропоновано багаточастотний імпульсний метод вимірювання швидкості звуку в рідинах. Сформульована мета і задачі дослідження. У розділі два магістерської дисертації, в результаті математичного моделювання було показано можливість використання п’єзокерамічних дискових перетворювачів як на товщинних так і на згинних формах коливань. Математичне моделювання розподілу звукового тиску в вимірювальній камері показало, що адекватні результати вимірювань можливо отримати лише при пласкому фронті хвилі. В результаті математичне моделювання було отримано вираз для обрахунку критичного радіусу вимірювальної камери. У третьому розділі магістерської дисертації було висунуто вимоги щодо окремих функціональних вузлів вимірювача швидкості звуку. Проведено моделювання та проектування вузлів вимірювача. Описано виготовлений макетний зразок вимірювача швидкості звуку в рідинах, що реалізує багато частотний імпульсний метод. В четвертому розділі показано виміряні значення швидкості звуку в рідинах, які з достатньою точністю співпадають з довідниковими значеннями. Доведено доцільність вимірювання на частотах, нижчих критичної частоти товщинного резонансу п’єзокерамічного перетворювача. Показано потенційну можливість запропонованого методу вимірювання швидкості звуку в умовах зосереджених за спектром завад.

Ключові слова: швидкість звуку, багаточастотний, імпульсний, ультразвук, пєзокерамічний

Атестаційна робота складається: з 147 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Модуляційний радіометричний вимірювач дози поглинутої енергії при світлотерапії

Автор: Ліснічук Анатолій Сергійович

Група: РБ-31м

Керівник: Д.т.н професор Яненко Олексій Пилипович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 105 с., 30 рис., 3 табл., 26 джерел. Об’єкт дослідження – методи вимірювання дози поглинутої енергії при світлотерапії. Мета роботи – підвищення точності вимірювання інтенсивності світлового потоку, наряду із спрощенням схеми та збільшенням чутливості. Методи дослідження – у роботі було використано комп’ютерне моделювання розповсюдження оптичного випромінювання, у електронному пакеті «Mаthcad 15» із застосуванням методу Монте-Карло. Використані методи математичної статистики обробки результатів, закони оптичного розповсюдження світла видимого діапазону. При впливі на організм людини світлом оптичного діапазону проявляються певні ефекти в залежності від довжини хвилі. В медицині використовується весь діапазон оптичного випромінювання для фототерапії. Суть роботи полягає в проведенні аналізу сучасної апаратури для вимірювання оптичного випромінювання у фототерапії, виявленні недоліків та розробка завдань щодо їх усунення. Проведення моделювання взаємодії світлового випромінювання та експериментальне дослідження проникнення світла в біотканину. Розробка моделі модуляційного каналу проходження світла через біотканину.при комбінованому впливі. За матеріалами магістерської дисертації опубліковано 2 тези на науково-технічних конференціях, стаття у фахових виданнях та отримано 1 патент на корисну модель.

Ключові слова: модуляційний радіометр, світлотерапія, інтенсивнівсть випромінювання.

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Ультразвукова діагностика лобових та гайморових пазух

Автор: Євтушок Вадим Вікторович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н доцент Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 85 с., 28 рис., 6 табл., 1 додаток, 27 джерел. Об’єкт дослідження — методи ультразвукової діагностики захворювань лобових та гайморових пазух. Предмет дослідження — підвищення інформативності ехозображень, отриманих при А-режимі роботи пристрою. Мета роботи — полягає в підвищенні якості ультразвукової діагностики, проведеної за допомого синускопа в А-режимі роботи, шляхом покращення параметрів пєзоперетворювача та збільшення глибини проникнення ультразвуку. Методи дослідження — комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MATHCAD. Отриманні результати дослідження дають змогу збільшити інформативність ехозображень. В результаті проведення аналізу ультразвукового пристрою, теоретичного аналізу можливих структур п’єзоперетворювача можливо розробити широкосмуговий перетворювач ехосигналу.

Ключові слова: ультразвук,синусит, п’єзоперетворювач, ехозображення.

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Наноелектронні пристрої обробки сигналів

Автор: Хатян Дмитро Володимирович

Група: РІ-31м

Керівник: д.т.н., проф., Нелін Євген Андрійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 100 сторінок, яка включає в себе 4 розділи, 50 ілюстрацій, 2 додатки і 48 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуто актуальне питання дослідження пристроїв на основі штучних вуглецевих структур. Мета роботи полягала в дослідженні пристроїв на основі штучних алотропних форм вуглецю: моделювання та аналіз характеристик. Проаналізовано існуючі пристрої обробки сигналів, визначено їх недоліки та переваги. Досліджено формування зонної діаграми напівпровідникових надґрат. В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних статей та електронних джерел отримано висновок щодо пристроїв, які працюють на основі штучних алотропних форм вуглецю. Розроблено програмне забезпечення, яке реалізую математичну модель. Отримано характеристики типових пристроїв та проведено їх аналіз.

Ключові слова: фулерен та пристрої на його основі, вуглецеві нанотрубки та пристрої на їх основі, графен та пристої на його основі, штучні алотропні форми вуглецю, пристрої обробки сигналів, надґрати, імпедасна модель періодичної структури.

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Cинтез частотно–вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів

Автор: Онищенко Дмитро Юрійович

Група: РІ31м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську дисертацію: 103 с., 37 рис., 4 табл., 2 додатки, 25 джерел. Об’єкт дослідження — пристрої на основі електромагнітних кристалів. Мета роботи — дослідження алгоритму синтезу фільтра на основі електромагнітних кристалів. Метод дослідження — імпедансний метод та моделювання в САПР апаратури НВЧ. На сьогодні найвищу ефективність для використання в фільтрах НВЧ діапазону (на основі мікросмужкових ліній) мають тривимірні неоднорідності. Також вони дозволяють зробити пристрої фільтрації більш компактними за рахунок поєднання в одній неоднорідності кількох еквівалентних схемних елементів фільтра–прототипа. На даний момент не існує строгого вирішення задачі синтез ні для окремих неоднорідностей ні, тим більше, для пристроїв на їх основі. В результаті виконання роботи виконано адаптацію імпедансного підходу для виконання синтезу фільтра на основі електромагнітного кристалу. Проведено моделювання, що підтверджує адекватність алгоритму. Зроблено прогнозні припущення що до напрямків подальшого підвищення ефективності неоднорідностей.

Ключові слова: електромагнітний кристал, мікросмужкова лінія, імпедансна модель, неоднорідності ліній передачі.

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Розробка системи керування рухом мікросупутника та його захисту від зовнішніх впливів у космосі

Автор: Іванов Сергій Леонідович

Група: РІ-31м

Керівник: Уваров Б.М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 133 сторінки, які включають в себе 5 розділів, 59 ілюстрацій, 2 додатки і 89 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуто два основних напрямки: тривісна активна орієнтація та методи захисту від космічних чинників. Об'єктами дослідження даної магістерської роботи є системи керування космічних апаратів та захист бортової радіоелектроної апаратури та самого КА, у космічному середовищі. Мета виконання магістерської роботи полягає в виборі найоптимальнішого методу керування супутником та забезпечення функціональної безпеки радіоелектронних засобів космічних систем і, зокрема, космічних апаратів що дозволить збільшити термін активного існування створюваних космічних апаратів від 10-20 років і більше. В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних статей та електронних джерел отримано висновок щодо систем орієнтації, та методів захисту супутника. Розроблено математичні моделі систем керування рухом та отримано значення розрахунку захистних поверхонь систем захисту супутника.

Ключові слова: супутник, система орієнтації, система захисту, графен, композит.

Атестаційна робота складається: з 133 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Антени на основі тривимірних неоднорідностей для телекомунікаційних технологій

Автор: Корнійчук Максим Васильович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарько А.І

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація: 104 с., 71 рис., 3 табл., 1 додаток, 32 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітні кристали та структури на їх основі. Предмет дослідження — антени на основі тривимірних електро-магнітнокристалічних неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітно-кристалічних неоднорідностей в структурі антен Wi-Fi діапазону для покращення характеристик антен. Методи дослідження — метод скінчених інтегралів, числовий метод тривимірного електромагнітного аналізу, метод періодичної лінії передачі, метод моделі з зосередженими елементами. В роботі було розглянуто сучасні мікросмужкові антенні рішення та структури, що покращують характеристики мікросмужкових антенних пристроїв, серед яких двовимірні структури та тривимірні структури. Значну увагу приділено впровадженню тривимірних структур в антенну техніку. Виконано та проаналізовано математичну модель антени з використанням тривимірних структур. Досліджено вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики антенних пристроїв. Отримані результати дослідження дають змогу значно покращити характеристики мікросмужкових антен, а саме, суттєво збільшити значення коефіцієнта відбиття, розширити робочу смугу частот, збільшити коефіцієнт підсилення антени та зменшити її розміри. Оскільки ця тема є досить актуальною на сьогоднішній день, результати даної роботи можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях

Ключові слова: мікросмужкові антени, структури з порушеним шаром заземлення, періодичні структури, електромагнітні кристали, електромагнітнокристалічні неоднорідності

Атестаційна робота складається: з 105 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Резонансні частотно-вибірні структури на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

Автор: Гуленко Олексій Вадимович

Група: РІ-31м

Керівник: Назарко Анатолій Іваноч

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Звіт про магістерську роботу: 107 стор, 71 рис., 7 табл., 3 додатки, 33 джерела. Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності та структури на їх основі. Предмет дослідження — вузькосмугові фільтри на основі ЕК-неоднорідностей. Мета роботи — використання тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей в структурі вузькосмугових фільтрів Wi-Fi діапазону. Методи дослідження — метод неоднорідної лінії передачі, метод скінченних інтегралів. В роботі розглянуто традиційні та сучасні мікросмужкові рішення, що покращують характеристики мікросмужкових частотно-вибірних пристроїв, серед яких неоднорідності в шарі заземлення (defected ground structure, DGS) та в шарі провідника (defected microstrip structure, DMS). Значну увагу приділено періодичним мікросмужкових структурам радіодіапазону. Розглянуто побудову вузькосмугових фільтрів на основі цих технологій. Зроблено аналіз технології Wi-Fi та вимог до побудови фільтрів в цьому діапазоні згідно міжнародних стандартів, наведено типові аналоги фільтрів для Wi-Fi діапазону. Розроблено одно- та тривимірні комп’ютерні моделі вузькосмугових фільтрів на основі моделі Фабрі-Перо з використанням ЕК-неоднорідностей та досліджено їх характеристики в ряді комп’ютерних експериментів. Проаналізовано вплив залежності ефективної діелектричної проникності матеріалу основи на характеристики фільтру та показано важливість її врахування. Проведено аналіз впливу набігу фаз при скачках імпедансів в структурах ЕК-фільтрів. Результати роботи можуть бути використані у подальших науково-дослідних роботах та у навчальному процесі у відповідних навчальних закладах України.

Ключові слова: резонатори, електромагнітний кристал, мікросмужкові пристрої

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Аналіз електромагнітних полів розсіювачів з фрактальною геометрією в приміщеннях

Автор: Ткач Леонід Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація присвячена питанням аналізу рівнів випромінювань електромагнітних полів від розсіювачів з фрактальною геометрією. Пояснювальна записка займає об’єм 128 с., містить 45 рисунки, 18 таблиць, 144 формул та 44 джерел. Складається зі вступу, переліку посилань, п’яти розділів, висновків, списку посилань та додатків. В магістерській дисертації друковані плати та пристрої розглядаються як розсіювачі з фрактальною геометрією. Запропоновано моделювати провіднидники друкованих плат як випадкові антенні структури стохастичним фракталом дендритного типу. Виконано електродинамічне моделювання шляхом апроксимації пристроїв системами тонких провідників і плоских екранів, які враховують розрахунок поверхневого струму, наведеного збудженням на провідних елементах моделі. В якості математичної основи є метод інтегральних рівнянь, записаний щодо щільності поверхневого струму на тонких провідниках і провідних екранах. Виконані дослідження фрактальних антен у діапазоні від 2 до 18 ГГц, з яких видно, що їх робоча область частот є чергуванням смуг пропускання та послаблення. Ширина смуги пропускання збільшується з підвищенням робочої частоти антени. У смугах пропускання збуджуються окремі локальні ділянки активної поверхні фрактальної антени. Розміри і розташування цих ділянок залежать від частоти сигналу зондуючого сигналу. Фрактальні антени в певних діапазонах частот можуть забезпечити достатньо високий коефіцієнт підсилення. Експериментально підтверджено, що друковані плати під час оцінки їх ЕМС можна розглядати як фрактальні розсіювачі.

Ключові слова: електромагнітна сумісність, рівні випромінювань електромагнітних полів, статистико-детермінований підхід

Атестаційна робота складається: з 116 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Програма для підвищення якості послуг інтернет-торгівлі при використанні мобільних пристроїв

Автор: Таращук Григорій Миколайович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Магістерська дисертація: 128 с., 12 рис., 2 табл., 1 додаток, 30 джерел. Об’єкт дослідження — мультимедійний смартфон IPhone. Предмет дослідження — методи програмування у середовищі Xcode. Мета роботи — зменшити кількість повернень при інтернет-купівлі через мобільні пристрої. Розробка такої програми надасть нові можливості для користувачів мобільної операційної системи. Ця програма надає суттєві переваги у порівнянні з існуючими аналогами.

Ключові слова: програма, iphone, xcode

Атестаційна робота складається: з 135 стор. пояснювальної записки та 0 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Аналіз та синтез українського мовлення

Автор: Міннігалімов Руслан Тимурович

Група: РВ-31м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Актуальність. Українська мова є державною та рідною мовою нашого народу. Одним із важливих компонентів мови є інтонація. Вона передає сенс мовлення, виражає ставлення мовця до того, що говориться, а також надає емоційних значень висловлюванню, відіграє важливу роль у мовленні і в той же час є малодослідженою. Дослідження інтонації проводяться філологами, лінгвістами. Вони описують її види та характеристики, наприклад, висхідна чи спадна інтонація, але, з технічної точки зору, в таких описах немає конкретики, тому важливим є дослідження характеристик мовних сигналів з інтонацією та їх опис з надання вимірювальних можливостей. Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи є вивчення характеристик мовних сигналів з інтонацією, розробка методу аналізу цих характеристик та їх описання за цим методом для надання розрахункових значень за допомогою яких можна було б надати більш точну характеристику інтонації. Об’єктом дослідження є інтонація українського мовлення, що записана в мовленнєвому сигналі. Предметом дослідження є частота основного тону мовленнєвого сигналу, його спектрограма та інтенсивність. Методи дослідження. Досліджуються характеристики мовленнєвого сигналу: частота основного тону та спектрограма мовленнєвих сигналів. Дослідження відбуваються при зміні інтонації, її видів: рівна, питальна й така, що надає мовленню заперечного значення. Її параметрів: частоти основного тону, спектрограми, інтенсивності. Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в наступному: 1. Проаналізована залежність частоти основного тону, інтенсивності та спектрограми сигналів, пов’язаних з інтонацією українського мовлення. 2. Зроблений математичний розрахунок зміни частоти основного тону сигналу. Практична значимість. Математичний розрахунок зміни частоти основного тону допоможе більш точно описувати мовленнєві сигнали при досліджені інтонації, що допоможе краще зрозуміти залежність частоти основного тону від інтонації та краще встановити зв’язки інтонації з такими характеристиками сигналів як спектрограма та інтенсивність. Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, останній з яких включає висновки по проведеним дослідженням, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 90 сторінок.

Ключові слова: аналіз мови, синтез мови, математична модель

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження службових параметрів наземних та бортових приймачів з використанням системи GPS

Автор: Максименко Ярослав Вадимович

Група: РВ-31м

Керівник: Прищепа М. М.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Дипломна магістерська дисертація на тему «Дослідження службових параметрів наземних и бортових приймачів GPS». 93 стр.,13 рис., 23 табл., 20 джерел. Об’єкт дослідження: модель псевдодальності до супутників GPS. Моделюється та досліджується модель псевдодальності супутників; методи виміру псевдодальності; фактори впливаючі на похибки виміру псeвдодальності. Приводиться методика виміру псевдодальності; формати псевдодальності в навігаційному приймачі; декодування вимірювальної інформації. Виконується декодування й обробка даних приймача в інтеварлі часу 8000 секунд. Даються програми в середовищі MatLab для визначення видимості супутників, декодування експериментальних данних й обробки результатів вимірювання. Розроблюються методи по керуванню безпекою польотів в аеронавігаційній системі при впровадженні супутникової системи навігації.

Ключові слова: псевдодальність, супутник, gps, орбіта, моделювання, інтерполяція, декодування, фактори впливу, дослідження, структура повідомлень.

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Адаптивний мережевий фільтр для захисту інформації в засобах електронно-обчислювальної техніки

Автор: Іщенко Костянтин Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: В даній магістерській дисертації було проведено дослідження каналів витоку інформації в лінії електроживлення через побічні електромагнітні випромінювання. Розроблена схема каналу адаптивного мережевого фільтра. Була розроблена схема електрична принципова адаптивного мережевого фільтра. Даний фільтр активної потужності створює високий опір, послідовній лінії гармонійного струму. Маючи високу потужність з боку джерела, пасивний фільтр поглинає гармонійний струм, створений нелінійним навантаженням. Даний фільтр можна використовувати в будь якій сфері де виникає проблема в побічних електромагнітних випромінюваннях. Магістерська дисертація виконана та оформлена у вигляді пояснювальної записки, яка включає в себе 100 сторінок та призентації яка включає в себе 5 ілюстрацій

Ключові слова: витік інформації, електромагнітне випромінювання, мережевий фільтр

Атестаційна робота складається: з 86 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Методи обробки сигналів відгуку у нелінійній радіолокації

Автор: Гаташов Олександр Олександрович

Група: РВ31м

Керівник: Професор Зіньковський Юрій Францевич

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг магістерської дисертації становить 106 сторінок, яка включає в себе 33 ілюстрацій, 6 таблиць і 28 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання обробки вторинного сигналу відгуку нелінійної радіолокації. Мета роботи полягала в дослідженні випливів зондуючого сигналу на спектр сигналу відгуку від розсіювача в нелінійній раділокації. Проаналізовано існуючі конструкції нелінійних раділокаторів, наведена таблиця з порівняннями їх характеристик. В результаті проведеного аналізу вторинного поля нелінійної радіолокації, було показано як саме змінюються його характеристики в залежності від типу опромінюваної нелінійності.

Ключові слова: нелінійна радіолокація, вторинний сигнал відгуку, мікросмужкова лінія, нелінійні розсівачі, параметричні розсіювачі

Атестаційна робота складається: з 108 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Пристрій для передачі телеметричної інформації з віддалено об’єкту

Автор: Бурячинський Максим Олександрович

Група: РВ-31м

Керівник: Левандовський Віталій Георгійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати

Анотація: Магістерська дисертація присвячена розробці пристрою для передачі телеметричної інформації з віддаленого об'єкта на комп'ютер. Пристрій для передачі телеметричної інформації може бути використаний в різних галузях виробництва, при дистанційному спостеріганні за процесом в тяжко доступних місцях, де використання кабелю економічно не вигідна, або коли потрібно максимально швидкісне розгортання телеметричної мережі (наприклад, аварійні ситуації). Використання бездротової передачі інформації забезпечує швидкий, надійний та якісний зв’язок між давачами та центром обробки інформації, та дозволяє реагувати на непередбачувані ситуації в режимі реального часу. В свою чергу автономність системи, компактність та габарити дозволяють швидко встановлювати пристрій на рухомі об’єкти, та у віддалені місця, що робить пристрій незамінним для багатьох галузей виробництва, а також при надзвичайних ситуаціях. Магістерська дисертація оформлений у вигляді пояснювальної записки, що містить 69 аркушів, і графічної частини – 3 аркушів формату А4.

Ключові слова: радіомодем, кд, бездротова передача

Атестаційна робота складається: з 64 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Засоби покращення і забезпечення якості звуку та зображення у системах цифрового телебачення

Автор: Гаджилов Ярослав Валерійович

Група: РІ-31м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження – методи передачі сигналів зображення та звуку в системах цифрового телевізійного мовлення. Метою даної дисертації є дослідити вплив окремих етапів обробки відео та звукової інформації у системах цифрового телевізійного мовлення на якість відтворення телевізійних програм та можливість адаптації режиму передачі інформації до умов розповсюдження сигналів цифрового телебачення. Роботу виконано шляхом аналітичних досліджень теоретичних та експериментальних даних друкованих і електронних джерел інформації. У роботі систематизовано вплив окремих процесів передачі сигналів зображення та звуку на якість їх відтворення. Отримано порівняльні залежності якості відтворюваного зображення від параметрів системи стиснення, застосованих під час передачі сигналів цифрового телебачення, отримано експериментальні залежності, що встановлюють зв’язок між суб’єктивними та об’єктивними методами оцінювання якості зображень цифрового телебачення. Результати отримані в дисертації можуть бути використані в навчальному процесі підготовки та перепідготовки фахівців у галузі телевізійного мовлення та передачі мультимедійного контенту засобами цифрових телекомунікаційних мереж. Результати можна також використовувати під час планування, налагоджування та експлуатації мереж цифрового телевізійного мовлення.

Ключові слова: цифрове телевізійне мовлення, відеопослідовність, піксель, кадр, відеокодек, надмірність, відеокомпресія, якість зображення, спотворення, кодек, кореляція

Атестаційна робота складається: з 110 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Лабораторні дослідження біофізичних характеристик форменних елементів крові

Автор: Дубовик Віктор Олександрович

Група: РБ-11

Керівник: Богомолов Микола Федорович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дана дипломна робота присвячена актуальному питанню лазерної діагностики, а саме спекл-інтерферометрії. Метою роботи є необхідність попередньої статистичної обробки при проведенні комплексних діагностичних досліджень особливостей характеристик форменних елементів крові при нормальному і паталогічному станах. Робота складається з чотирьох розділів, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі охарактеризовані функції крові, її формені елементи, їх розміри та функціональні характеристики. У другому розділі подано загальні характеристики лазерів та їх застосування у медицині. У третьому розділі висвітлені біофізичні характеристики формених елементів крові та їх обробка у середовищі Matlab. У четвертому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування приладом. Роботу виконано на 76 сторінках що включає 17 ілюстрацій, 8 таблиць, додаток та 15 бібліографічних посилань.

Ключові слова: спекл-інтерферометрія,середовище matlab, біофізичні характеристики, еритроцити, лейкоцити, аналіз крові

Атестаційна робота складається: з 76 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоскої спіральної антени

Автор: Галицький Олександр Павлович

Група: РВ-31м

Керівник: Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Обсяг пояснювальної записки становить 129 сторінок, яка включає в себе 55 ілюстрації, 8 таблиць, 3 додатки і 52 бібліографічні найменування за переліком посилань. Розглянуте актуальне питання розвитку телекомунікаційних систем, раціональне використання спіральних антен, вирішено багато практичних завдань, що визначатимуть якісні та кількісні показники радіотехнічних систем. Мета роботи дослідження нелінійних розсіювачів на базі плоских спіральних антен: моделювання та аналіз характеристик, визначення недоліків та переваг пристроїв. В результаті проведеного аналізу характеристик, випромінювання спіральної антени, розрахунку компонентів електромагнітного поля, моделювання широкосмугових розсіювачів у середовищі ММаnа, MathCad було отримано: Діаграми спрямованості нелінійних розсіювачі; Енергетичні характеристики складових сигналу відгуку при нелінійному розсіюванні; Отримана можливість використання нелінійних розсіювачів в якості фізичних моделей закладних пристроїв.

Ключові слова: діаграма направленості, нелінійна радіолокація, нелінійний розсіювач, сигнал відгуку, спіральна антена, випромінювання

Атестаційна робота складається: з 129 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація

Метод виявлення нелінійних розсіювачів за вторинним випроміненням

Автор: Балицький Віталій Ігорович

Група: РВ-31м

Керівник: К.т.н. проф. Зіньковський Юрій Францович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Робота полягає у виявленні вторинних демаскуючих ознак напівпровідникових НРс з метою збільшення ефективності використання нелінійних радіолокаторів для пошуку закладних пристроїв у сфері технічного захисту інформації. Дослідження вторинних демаскуючих ознак передбачає аналіз внутрішніх ефектів у напівпровідникових структурах НРс під час дії відносно потужного ЗС НР. Метою дисертаційної роботи є дослідження структури відгуку нелінійного розсіювача на предмет забезпечення ефективної ідентифікації останнього. Впровадження основних положень роботи у практику технічного захисту інформації має науково-практичне значення та підвищує ефективність встановлення, ідентифікації та локалізації закладних пристроїв методами нелінійної радіолокації. За матеріалами дисертації опубліковано 1 наукову працю на тему «Забезпечення дистанційного виявлення об’єктів у нелінійній радіолокації» Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури. Робота містить 120 сторінок, 27 малюнків і 7 таблиць. Список літератури включає 45 найменувань.

Ключові слова: нелінійна радіолокація, нелінійний розсіювач, сигнал відгуку, вторинне випромінювання, захист інформації, закладний пристрій, демаскуюча ознака, завади.

Атестаційна робота складається: з 130 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація