Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Оптимізація маршрутизації на основі геокодування даних

 

Автор: Шевченко Владислав Олегович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми в аналізі алгоритмів, оптимальних для
поставленого завдання з використанням сучасних фреймворків, що надасть
приріст в продуктивності.
Мета дослідження є необхідність створення мережевого додатку, для
пошуку і геокодування оптимального шляху.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання
дослідження: дослідити предметну область типового рішення побудови
оптимального маршруту; створити математичну модель існуючих
алгоритмів TSP з описом їх переваг та недоліків; розробити мережевий
додаток з використанням сучасних мов програмування та фреймворків.
Об’єкт дослідження — геокодування, побудова маршрутів,
телекомунікація клієнта та сервера.
Предмет дослідження — мержевий додаток гекодування і побудови
оптимальних маршрутів.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались
наступні методи: математичне моделювання алгоритмів TSP, програмування
середовищы Intellij за допомогою Java 8, тестування Junit.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в
розробці методики оптимізації розрахунку TSP та телекомунікації клієнта з
сервером по TCP/IP і HTTP протоколах.
Практичне значення одержаних результатів виражається в
потенціалі для подальшого розвитку і комерціалізації додатку.

Ключові слова: tsp, geolocation, java, javascript, spring, ajax,

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Ультразвуковий пристрій визначення відстані

 

Автор: Савицький Сергій Юрійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета роботи — забезпечення можливості визначення відстані, зокрема для людей з вадами зору.
Завдання дисертації:
1. Розробити макет друкованої плати в середовищі Altium Designer.
2. Розробити конструкцію приладу.
3. Провести експериментальні дослідження відносної похибки результа-тів вимірів відстані, знаходження максимального кута знаходження об’єкту.
Об’єкт дослідження — пристрій для визначення відстані, на основі уль-тразвуку.
Предмет дослідження — конструкція та характеристики пристрою. Від-носна похибка результатів вимірів відстані.
Методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне до-слідження параметрів макету пристрою.
Наукова новизна полягає в пропозиції нової конструктивної концепції вимірювача та в покращенні представлення вимірювальних даних.

Ключові слова: ультразвук, пристрій, визначення, відстань

 

Атестаційна робота складається: з 82 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Уніфікована система для інтернету речей

 

Автор: Рибалка Владислав Ігорович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Протягом останніх десятиліть
інформаційні та комунікаційні технології намагалися постійно збільшувати
кількість інтернет-пристроїв. Окрім традиційних комп'ютерів та мобільних
пристроїв, — це пристрої, що варіюються від домашньої або побутової
техніки, промислового обладнання та автоматики, охорони здоров'я,
транспорту, енергії, будівель, міст та людей. Додавання інших девайсів, які
традиційно були поза мережею інтернет, стало можливим завдяки
технологічному прогресу за допомогою обладнання та нового програмного
забезпечення. Розроблюване архітектурне рішення полегшить розробку нових
систем та мереж інтернету речей.
Мета та завдання. Метою МД є уніфікація архітектурного рішення для
інтернету речей, що буде використано кінцевим користувачем.
Об’єкт та предмет роботи. Об’єктом робти є архітектурне рішення.
Предметом виступає уніфікація системи інтернету речей.
Наукова новизна одержаних результатів: проведена уніфікація
архітектурного рішення, що дозволяє використання такого для побудови
проектів різного призначення та інтеграції з існуючими.
Практичне значення одержаних результатів: уніфікована система
спрощує створення систем інтернету речей для розробників та дозволяє просту
інтеграцію з існучими такими системами.

Ключові слова: інтернет речей, архітектура інтернету речей, mqtt, coap,

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Система захисту інформації на основі динамічного програмування

 

Автор: Погорський Владислав Олександрович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою розроби КСЗІ є впровадження заходів та засобів, які реалізують
способи, методи, механізми захисту інформації від:
– витоку технічними каналами, до яких відносяться канали побічних
електромагнітних випромінювань і наведень, акустоелектричні та інші канали;
– несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інформації, що
можуть здійснюватися шляхом підключення до апаратури та ліній зв’язку,
маскування під зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з
метою використання інформації або нав’язування хибної інформації,
застосування закладних пристроїв чи програм, використання комп’ютерних
антивірусів та ін.;
– спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися
шляхом формування полів і сигналів з метою порушення цілісності інформації
або руйнування системи захисту.
Комплексна система захисту інформації надає загальну характеристика
автоматизованої системи установи і умов її функціонування. Метою
комплексної системи захисту інформації є формування моделі загроз
110
інформації та моделі порушника об’єкта інформаційної діяльності, розробка
політики безпеки та системи документів з забезпечення захисту інформації.
Комплексна система захисту інформації призначена для захисту інформації,
що циркулює та зберігається у межах об’єкта інформаційної діяльності. КСЗІ
створюється на основі Закону України «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», ДСТУ 3396.1-96, НД ТЗІ 1.1-002-99, НД ТЗІ
1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.1-001-200, НД ТЗІ 3.7-001-99, НД ТЗІ 3.7-003-05

Ключові слова: інформація, ефективність, оптимізація, захист інформації

 

Атестаційна робота складається: з 113 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Інтелектуальна система протипожежної безпеки

 

Автор: Петрашенко Вадим Ростиславович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Існуючі в даний час системи пожежної сигналізації
і пожежні сповіщувачі, в основному базуються на застарілій дискретної
елементної бази, при цьому володіючи значною вартістю.
Проектований виріб використовує гнучкі адаптивні алгоритми
прийняття рішення про наявність загорання. Сповіщувачі системи вигідно
відрізняє від інших аналогів наявність комбінованої сенсорної системи.
В сповіщувачі поряд з вимірюванням температури, відбувається зміна
освітленості сигналів двох датчиків освітленості.
Мета дослідження. Метою роботи є дослідження показників факторів що
ідентифікують процес загоряння.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання
дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: розробити
программну модель та дослідити її функціонування.
Об’єкт дослідження — інтелектуальний пристрій діагностики загорання.
Предмет дослідження — методи аналізу фактора контролю горіння.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались
наступні методи: програмне забечпечення на мови программування С,
комп’ютерне моделювання в середовище Micro Cap.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в
розробці алгоритмiв та методики прийняття рішення про наявність спалаху.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні
апаратної частини та програмного забезпечення.

Ключові слова: пожежна безпека, цифровий пристрій

 

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Тривимірні мікросмужкові ємнісні шлейфні структури

 

Автор: Первак Світлана Григорівна

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення конструктивних та електричних параметрів мікросмужкових шлейфних стуктур і пристроїв на їх основі з урахуванням постійного зростання вимог до радіотехнічних систем, де вони використовуються.
Мета дослідження —– аналіз особливостей конструкцій та характерис-тик тривимірних мікросмужкових ємнісних шлейфних структур для покра-щення їх селективних властивостей.
Завдання дослідження:
1. Розробити одновимірну модель лінії передачі зі шлейфом з урахуванням шлейфного Т-з’єднання у програмному пакеті Mathcad.
2. Розробити тривимірні моделі структур в програмному пакеті CST Microwave Studio. Виконати порівняння результатів одно- та тривимірного моделювання. Встановити особливості залежності паразитної індуктивності мікросмужкого Т-з’єднання від конструктивних параметрів шлейфа.
Об’єкт дослідження — дво- та тривимірні мікросмужкові ємнісні шлейфні структури.
Предмет дослідження — моделі, характеристики та властивості мікросмужкових ємнісних шлейфних структур.
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Встановлено залежності паразитної індуктивності шлейфного
Т-з’єднання від конструктивних параметрів шлейфа.
2.  Запропоновано одновимірну модель для шлейфного з’єднання.
3. Встановлено особливості залежностей ємності від частоти для мікросмужкових ємнісної секції та ємнісного шлейфа.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, ємнісний шлейф, одновимірне моделювання, тривимірне моделювання.

 

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Лазерний лабораторний пристрій системи спекл-інтерферометрії

 

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ
Підвищення достовірності даних визначення параметрів біологічних об’єктів
за допомогою спекл – інтерферометрії.
2.1. Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження: Система спекл–інтерферометрії.
Предмет дослідження: Параметри біологічних об’єктів при опроміненні їх
лазерним променем за допомогою поєднання методів спекл-інтерферометрії та
проточної цитометрії. параметри частинок: розміри, кількість.
2.2. Мета роботи
Підвищення достовірності даних визначення параметрів біологічних об’єктів
за допомогою спекл – інтерферометрії.
2.3. Задачі, які потребують вирішення
1. Вибір і обгрунтування структурних елементів системи лазерної Спекл-
інтерферометрії.
2. Розробка оптичної схеми лазерної лабораторної системи.
3. Перевірка точності стенду за допомогою оптичного мікроскопа.

Ключові слова: лазер, спекл, інтерферометрія, кров.

 

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Ультразвуковий дефектоскоп

 

Автор: Нездименко Дмитро Валерійович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В зв’язку з підвищенням вимог до якості та конкурентоспроможності продукції відповідно зростає роль методів неруйнівного контролю. Наявність великої кількості виробництв та заводів, на яких виконуються зварні з’єднання низьковуглецевих сталей створює потребу розробці апаратури та автоматизації процесів контролю якості. Контроль якості виробів на підприємстві є важливим завданням, саме тому є актуальною розробка ультразвукового дефектоскопа.
Мета дослідження. Метою роботи є аналіз існуючих методів неруйнівного контролю дефектів матеріалів, дослідження процесу розповсюдження акустичних хвиль в низьковуглецевих сталях. Розроблення пристрою ультразвукової дефектоскопії з покращеними характеристиками виявлення дефектів. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі задачі:
а) розробити конструкцію ультразвукового дефектоскопа з застосу-ванням сучасної елементної бази;
б) здійснити математичне моделювання ультразвукового дефектоскопа;
в) проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки;
г) спроектувати пристрій ультразвукового контролю;
д) подати матеріали для доповіді на студентській науковій
е) конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 32);
ж) за результатами МД оформити доповідь.
Об’єкт дослідження — ультразвуковий дефектоскоп.
Предмет дослідження — процес розповсюдження акустичних хвиль в низьковуглецевих конструкційних сталях.
Методи дослідження: Метод ультразвукової дефектоскопії.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано узагальнений конструктивний підхід для реєстрації дефектів в зварних з’єднаннях.
Практичне значення одержаних результатів можливість використання пристрою на виробництвах для контролю якості продукції з низьковуглецевої сталі.

Ключові слова: ультразвуковий дефектоскоп, неруйнівна дефектоскопія, контроль якості, низьковуглецева сталь, зварні з’єднання.

 

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Хвилеводно-щілинний детектор мм діапазону хвиль

 

Автор: Любовіцький Юрій Олегович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації є аналіз існуючих індикаторів і
вимірювачів вихідної потужності мм-діапазону хвиль, розроблення
інженерно-конструкторської реалізації реалізація детектора діапазону частот
43.5 – 45.5 ГГц
Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження: детектор мм – діапазону.
Предмет дослідження: параметри детектору мм – діапазону.
Задачі, які потребують вирішення
Проаналізувати роботу детектора мм – діапазону хвиль.
Розробити принципову схему детектора.
Розробити елементи фільтру низьких частот.
Електродинамічний аналіз структури у пакеті програм “CST Microwave
Studio”.
Вихідні данні для проведення роботи
Статті
M. Steers Microwave and rf design: a systems approach / Steers M. // SciTech
Publishing, Inc. 2010. – 979 p.
David M. Pozar Microwave Engineering / Pozar M. D. // John Wiley & Sons,
2012.

Ключові слова: детектор, мм діапазон хвиль, нвч, антена

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Інтелектуальна система контролю дорожнього руху

 

Автор: Куксенко Андрій Володимирович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета і завданння досліджнення. Метою магістенрської роботи є
поліпшенння пропускнної спроможнності та надійнонсті роботи елементнів систем
керуванння світлофнорних перехренсть за рахунок розробкни системи
автоматнизації трьохфанзного світлофнорного регулювнання та схеми керуванння
на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв.
Для досягненння поставлненої мети необхіднно розв’язати такі завданння:
– привестни аналіз алгоритнмів світлофнорного регулювнання, та вимог до
побудовни систем автоматнизації регулювнання;
-здійснити техніко-економічне обґрунтування базового модуля
керуванння;
-здійснити розрахуннок та вибір елементнної бази для побудовни системи.
-розробити принципнову, функціоннальну та структунрну схему системи
автоматнизації трифазнного світлофнорного регулювнання;
-розробити комплекнс алгоритнмічного та програмнного забезпенчення для
функціоннування апаратнного комплекнсу;
-здійснити оптимізнацію роботи світлофнорного перехренстя в залежнонсті
від інтенсинвності руху транспонрту;
-здійснити практичнну реалізанцію у вигляді макета.
Об’єкт досліджнення є процес адаптивнного регулювнання дорожньного
руху.
Предметом дослідження є системи автоматизації трьохфазного
світлофорного регулювнання на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв.

Ключові слова: світлофор, оптимізація, схема

 

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Оптимальний метод обробки фотоплетизмограми

 

Автор: Криницький Максим Русланович

Група: РІ-71мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена поширенням та популяризації носимих пристроїв, які відміну від холтерів не потребує значних матеріальних витрат.
Метою роботи розробити метод, який об’єднює в собі найкращі методи обробки сигналу фотоплетизмограми для подальшого аналізу з точки зору варіабельності серцевого ритму для первинного діагностування деяких видів аритмій.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд природи сигналу фотоплетизмограми, параметрів варіабельності серцевого ритму для визначення їх спроможності у виявленні аритмій серця; дослідження програмної фільтрації сигналу фотоплетизмограми та вибір оптимального методу фільтрації; розробити математичну модель для знаходження ключових точок сигналу та фільтрації РР-інтервалів; дослідження математичної моделі параметрів варіабельності серцевого ритму; провести експериментальні дослідження для перевірки алгоритму; за результатами експериментальних даних оцінити можливість застосування методу для визначення деяких видів аритмій.
Об’єктом дослідження є сигнал фотоплетизмограми.
Предметом дослідження є параметри варіабельності серцевого ритму.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для розроблення моделі, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи обробки сигналу для досліджень варіабельності серцевого ритму.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що було запропоновано інструмент для швидкого, зручного та економічного визначення наявності аритмій у паціентів без використання складного та дорого обладнання (носимих кардіографів для добового моніторингу серцевого ритму – холтерів, що коштують десятки тисяч гривень).
Практичне значення одержаних результатів. Запропонований метод,  може бути покладений в основу обробки сигналу фотоплетизмограми та дослідження стану людини за допомогою зняття фотоплетизмограми. Такі засоби, зокрема, можуть бути використані в програмному забезпечені для носимих пристроїв с датчиком для зняття фотоплетизмограми, медицині.

Ключові слова: фотоплетизмограма, аритмія, варіабельність серцевого ритму, рр-інтервали.

 

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Система безперервного моніторингу рівня глюкози в крові людини

 

Автор: Київський Євген Григорович

Група: РІ-71мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність обумовлена потребою зручного, дистанційного і стабільного моніторингу рівня цукру у крові людини.
Наукова новизна. Запропоновано метод прогнозування рівня глюкози і часу наступу екстремальних значень рівня (гіперклікімія та гіпоклікомія) методи обробки даних з глюкометру для безперервного моніторингу рівня глюкози у крові людини.
Завданням роботи є прогнозування рівня глюкози і вибір оптимального, серед представлених, методу обробки великих об’ємів даних отриманих з глюкометра .
Об’єктом дослідження неінвазивний глюкометр з програмною обробкою його вихідних даних.
Предмет дослідження — прогнозування і методи обробки, представлення даних знятих з глюкометра.
Для досягнення мети магістерської дисертації поставлено такі завдання: огляд сучасних неінвазивних глюкометрів та; аналітичний огляд парадигм по розробці ПЗ; розробка програмного забезпечення (ПЗ) мобільного пристрою; дослідження методів по обробці даних; прогнозування рівня глюкози у крові людини.

Ключові слова: моніторинг рівня глюкози, глюкометр, методи обробки даних, прогнозування

 

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Сенсор моніторингу артеріального тиску та пристрій на його основі

 

Автор: Гончарук Анастасія Вікторівна

Група: РІ-71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації (МД) є реалізація вимірювання абсолютних
значень АТ компактним пристроєм моніторингу.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:
— розробка концепції збору інформації про АТ людини;
— розробка конструкції сенсора моніторингу АТ;
— математичне моделювання першої складової (ПЕ актуатор) запропонова-
ного давача АТ в середовищі MATLAB;
— математичне моделювання другої складової (тензорезистивний сенсор) за-
пропонованого давача АТ в середовищі MATLAB. Аналіз схем ввімкнення сенсо-
рів;
— аналіз результатів моделювання, висновки та рекомендації;
— проектування компактного пристрою вимірювання АТ середовищі
SolidWorks;
— патентні дослідження, оформлення матеріалів для отримання патен-ту на
корисну модель;
— оформлення матеріалів для участі у Sikorsky Challenge. Результати МД до-
повісти на конференції РТПСАС, на науковому семінарі та підготувати статтю для
журналу «Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіо-техніка, Радіоапаратобудування».
Результати дисертації були представлені на конференціях (Додаток Б):
1. Гончарук А. В. Обґрунтування вибору методу вимірювання артеріального
тиску для портативного тонометра / А. В. Гончарук, Ю. Ф. Адаменко // Міжнародна
науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»
online, 20–26 березня 2017 р.: матеріали конференції — 2017. — С. 139–141. Режим
доступу: http://conf.rtf.kpi.ua/ua/2017/2017section3/723-2017-03-19-14-57-33
2. Гончарук А. В. Моделювання п’єзорезистивного сенсора. / Науковий кері-
вник: Адаменко Ю. Ф. // Студентський науковий семінар «Наукові розробки
РТФ’2018». Київ, 3–4 грудня 2018 р.: матеріали семінару — Київ, 2018.

Ключові слова: артеріальний тиск, неінвазивні методи вимірювання, давач, сенсор, п’єзоелектрик, п’єзорезистор, актуатор, смарт-годинник

 

Атестаційна робота складається: з 83 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Ультразвукова діагностика щитовидної залози

 

Автор: Шмігіровська Крістіна Валеріївна

Група: РІ-71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: ультразвукова діагностика щитовидної залози
застосовується для визначення порушення функцій та визначення
новоутворень в тканині. Підвищення якості діагностики можна досягти за
рахунок використання оптимальних параметрів роботи ультразвукового
давача.
Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація
виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА.
Мета дослідження: вдосконалити якість діагностики захворювань
щитовидної залози за допомогою двовимірного звукового дослідження.
Об’єкт дослідження: випромінювач і давач ультразвукових коливань
(п’єзопередавач) для діагностики щитовидної залози.
Предмет дослідження: параметри та характеристики.п’єзодавачів.
Методи дослідження:. математичне та комп’ютерне моделювання.
Наукова новизна одержаних результатів: покращення акустичних
параметрів давача для підвищення якості ультразвукової діагностики.

Ключові слова: ультразвукова діагностика, ультразвук, акустичні

 

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності радіоканалу зв’язку

 

Автор: Хоменко Богдан Юрійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена активним розвитком бездротових технологій передачі інформації та необхідністю їх дослідження.
Метою роботи є дослідження можливості застосування компенсаційно-модуляційного радіометричного методу для визначення пропускної здатності каналу зв’язку сантиметрового діапазону.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання радіометричного методу для визначення пропускної здатності каналу см-діапазону; розробити компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності радіоканалу см-діапазону;
Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку см-діапазону.
Предметом дослідження є пропускна здатність радіоканалу см-діапазону.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; експериментальні методи досліджень пов’язані з радіометричною апаратурою; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab2018 – для моделювання передачі інформації через канал зв’язку.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні компенсаційно-модуляційного методу вимірювань для дослідження спектральних характеристик сигналів каналу зв’язку см-діапазону.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності каналу см-діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовуватися при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку.

Ключові слова: компменсаційно-модуляційний метод, канал зв'язку см-діапазону, wi-fi.

 

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Мікропроцесорний прилад для дослідження стану пульпи зуба

 

Автор: Ткаченко Юлія Володимирівна

Група: РІ-71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: розвиток нових технологій та вдосконалення технічних засобів в сфері електроодонтодіагностики важливі в наш час. На світовому ринку регулярно з’являються нові моделі електроодонтодіагностичної апаратури. У той самий час ці прилади не позбавлені недоліків, зокрема це інформативність дослідження та необхідність ручної обробки даних. Використання мікропроцесорної техніки відкриє нові можливості у сфері дослідження стану пульпи зуба.
Мета дослідження: створення приладу для електроодонтометрії і дослідження стану пульпи зуба.
Об’єкт дослідження: пульпа зуба.
Предмет дослідження: характеристики пульпи зуба.
Наукова новизна: мікропроцесорний прилад має діапазон робочого струму від 0 до 20 мкА ( з кроком 1 мкА), аналоги даного приладу працюють з більшим кроком, що не дає змоги ефективно дослідити пульпу зуба. Підвищення точності отриманих результатів.
Практичне значення одержаних результатів: в результаті роботи отримано робочий макет мікропроцесорного приладу з живленням від 9 В батарейки.
Публікації: Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення».

Ключові слова: електроодонтодіагностика, пульпа зуба, дослідження, мікропроцесорний прилад.

 

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Aпаратно-програмний комплекс розшуку членів екіпажу у випадку екстремальних умов яхтингу

 

Автор: Сініченко Олександр Сергійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є підвищення ефективності пошуково-рятувальних заходів у випадку екстремальних умов яхтингу за рахунок створення апаратно-програмного комплексу, засади якого були покладені в попередній роботі.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання:  дослідження концепції розшуку членів екіпажу; розробка архітектури комплексу; моделювання роботи програмно-апаратного комплексу; вдосконалення роботи архітектури комплексу, на основі отриманих результатів досліджень; розробка програмної складової комплексу; інтеграція розробленого алгоритму в алгоритми роботи яхти; створення інтерфейсу користувача.
Об’єктом дослідження є позиціонування члену екіпажу в умовах яхтингу.
Предметом дослідження є виявлення місцезнаходження і факту випадіння члену екіпажу в умовах яхтингу
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі архітектури комплексу, та математичної статистики – для обробки результатів;
Наукова новизна одержаних результатів полягає у побудові архітектури взаємодії складових частин апаратно-програмного комплексу
Практичне значення одержаних результатів. Архітектура запропонованого комплексу дозволяє провести ефективні автоматизовані  пошуково-рятувальні заходи у випадку випадіння члену екіпажу за межі яхти при екстремальних умовах, на відміну від не працездатних в більшості випадків аналогічних рішень
   Ключові слова: яхтинг, екстримальні умови, NanoLOC, програмно-апаратний комплекс, пошуково-рятувальні дії, локальне позиціонування.

Ключові слова: яхтинг, екстримальні умови, nanoloc, програмно-апаратний комплекс, пошуково-рятувальні дії, локальне позиціонування.

 

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Система отримання, накопичення та обробки відгуків користувачів інтернет-сервісів

 

Автор: Силенко Євген Євгенійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В останні роки конкуренція в інтернеті зростає неймовірно швидко. Для того щоб бізнес розвивався і був кращим за конкурентів наразі недостатньо мати товар або надавати послуги. Відгуки користувачів можуть мати для бізнесу більшу цінність ніж власні амбіції та бажання власника бізнесу, і саме тому важливою та актуальною задачею є отримувати, накопичувати та оброблювати відгуки користувачів.
Метою магістерської дисертації є збільшення у вільному доступі відгуків користувачів про інтернет-ресурси, зменшення необхідних ресурсів для обробки відгуків та пришвидшення процедури обробки.
Об'єктом дослідження є система отримання, накопичення та обробки відгуків користувачів (далі ресурс, система).
Предметом дослідження є аналіз функціональних можливостей створеної системи.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у додаванні нових можливостей для отримання відгуків користувачів інтернет-ресурсів за допомогою інтеграції сервісу на власний ресурс.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений сервіс рекомендовано для використання в інтернет-ресурсах які прагнуть більшої задоволеності користувачів від свого продукту.

Ключові слова: сервіс зворотного зв'язку, відгуки користувача, інтернет-ресурс, обробка відгуків.

 

Атестаційна робота складається: з 111 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Мікросмужковий фільтр нижніх частот на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

 

Автор: Первак Євген Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення конструктивних та електричних параметрів мікросмужкових фільтрів нижніх частот з урахуванням постійного зростання вимог до радіотехнічних систем, де вони використовуються.
Мета дослідження — покращення селективних властивостей мікросму-жкових фільтрів нижніх частот.
Завдання дослідження:
1. Розрахувати фільтр нижніх частот п’ятого порядку на основі дво- та тривимірних неоднорідностей.
2. Розробити візуальні моделі та виконати моделювання фільтрів в програмному пакеті CST Microwave Studio.
3. Порівняти характеристики фільтрів з варіантами реалізації ємності в вигляді секцій та шлейфів.
Об’єкт дослідження — мікросмужкові фільтри нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Предмет дослідження — характеристики мікросмужкових фільтрів нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Наукова новизна:
1. Встановлено, що частотна вибірковість фільтра на основі тривимір-них неоднорідностей вище, ніж на основі двовимірних.
2. Запропоновано технічне рішення для суттєвого покращення в смузі подавлення фільтрів на основі ємнісних шлейфів.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, фільтр нижніх частот, ємнісний шлейф, електромагнітокристалічні неоднорідності, тривимірне моделювання, характеристика фільтра, квазізосереджені елементи.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів

 

Автор: Ніколенко Богдан Миколайович

Група: РІ-72мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування надвисокочастотних електромагнітних полів завад є важливим завданням фізичного захисту та підвищення елек-тромагнітної сумісності радіоелектронної апаратури.
Мета дослідження: визначення матеріалів, що найкращі для викори-стання у електромагнітних екранах для придушення надвисокочастотних за-вад.
Об'єкт дослідження: електромагнітні екрани.
Предмет дослідження: ефективність екранування з оцінкою коефіцієнтів екранування.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у підвищенні ефективності екранування апаратури від електромагнітних завад надвисокої частоти шляхом конструювання екранів у вигляді трьох шарів різнотипних металів (магнітного та немагнітного), коли проміжний шар маг-нітний, а граничні — немагнітні. Окрім того, тришаровий екран суттєво підвищує коефіцієнт екранування за рахунок збільшення ефективності ме-ханізму відбиття електромагнітної хвилі від границь шарів.
Публікації:
Ніколенко Б. М. Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів / Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2018): матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції / ДВНЗ "УДХТУ". — Дніпро: Баланс-клуб, 2018. — с. 91 – 93.

Ключові слова: надвисокі частоти, екранування, магнітна проникність, плоский електромагнітний екран, коефіцієнт екранування, багатошарові екрани

 

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст