Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Мікросмужковий фільтр нижніх частот на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

 

Автор: Первак Євген Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення конструктивних та електричних параметрів мікросмужкових фільтрів нижніх частот з урахуванням постійного зростання вимог до радіотехнічних систем, де вони використовуються.
Мета дослідження — покращення селективних властивостей мікросму-жкових фільтрів нижніх частот.
Завдання дослідження:
1. Розрахувати фільтр нижніх частот п’ятого порядку на основі дво- та тривимірних неоднорідностей.
2. Розробити візуальні моделі та виконати моделювання фільтрів в програмному пакеті CST Microwave Studio.
3. Порівняти характеристики фільтрів з варіантами реалізації ємності в вигляді секцій та шлейфів.
Об’єкт дослідження — мікросмужкові фільтри нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Предмет дослідження — характеристики мікросмужкових фільтрів нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Наукова новизна:
1. Встановлено, що частотна вибірковість фільтра на основі тривимір-них неоднорідностей вище, ніж на основі двовимірних.
2. Запропоновано технічне рішення для суттєвого покращення в смузі подавлення фільтрів на основі ємнісних шлейфів.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, фільтр нижніх частот, ємнісний шлейф, електромагнітокристалічні неоднорідності, тривимірне моделювання, характеристика фільтра, квазізосереджені елементи.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів

 

Автор: Ніколенко Богдан Миколайович

Група: РІ-72мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування надвисокочастотних електромагнітних полів завад є важливим завданням фізичного захисту та підвищення елек-тромагнітної сумісності радіоелектронної апаратури.
Мета дослідження: визначення матеріалів, що найкращі для викори-стання у електромагнітних екранах для придушення надвисокочастотних за-вад.
Об'єкт дослідження: електромагнітні екрани.
Предмет дослідження: ефективність екранування з оцінкою коефіцієнтів екранування.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у підвищенні ефективності екранування апаратури від електромагнітних завад надвисокої частоти шляхом конструювання екранів у вигляді трьох шарів різнотипних металів (магнітного та немагнітного), коли проміжний шар маг-нітний, а граничні — немагнітні. Окрім того, тришаровий екран суттєво підвищує коефіцієнт екранування за рахунок збільшення ефективності ме-ханізму відбиття електромагнітної хвилі від границь шарів.
Публікації:
Ніколенко Б. М. Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів / Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2018): матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції / ДВНЗ "УДХТУ". — Дніпро: Баланс-клуб, 2018. — с. 91 – 93.

Ключові слова: надвисокі частоти, екранування, магнітна проникність, плоский електромагнітний екран, коефіцієнт екранування, багатошарові екрани

 

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Лазерний віброметр для дослідження авіадвигунів

 

Автор: Мовчан Олександр Сергійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — лазерний віброметр.
Предмет дослідження — параметри та характеристики лазерного віброметра.
Мета роботи — розробка лазерного віброметра для дослідження авіаційних двигунів на етапах передпольотного тестування та експериментального дослідження.
Метод дослідження — робота з науково-технічною літературою, ство-рення математичної моделі віброметра.
Розглянуто вже існуючі методи вимірювання вібрації та більш докладно теоретичні засади лазерної віброметрії, можливості і особливості побудови лазерних віброметрів.
У результаті виконання роботи розроблено математичну модель лазерного допплерівського віброметра, структурну схему лазерного віброметра, запропоновано модель автоматизованої системи лазерного вимірювання вібрації авіаційного двигуна, яка  дозволяє будувати кольорову залежність рівня вібрації на тривимірній моделі авіадвигуна.
За темою магістерської дисертації опубліковано тези в рамках студентського наукового семінару «Наукові розробки РТФ 2018» під назвою «Безконтактний допплерівський вимірювач вібрації для дослідження авіадвигунів».

Ключові слова: вібрація, вимірювання, лазер, автоматизація, експериментальні дослідження, віброшвидкість, вібропереміщення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Комп’ютерне моделювання мікроциркуляції крові людини

 

Автор: Мельник Вадим Петрович

Група: РІ-71мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Сучасна діагностична медицина потребує нових неінвазивних методів дослідження кровотоку. Одним із таких методів є мікроциркуляція крові у організмі людини, що дозволяє отримати дані про швидкість кров’яного току, а знаючи параметри судин, по яким здійснюється рух можна судити про патологічні зміни в них.
Метою магістерської дисертації є розрахунок параметрів і характеристик комп’ютерної моделі мікроциркуляції крові.
Об’єктом дослідження є модель мікроциркуляції крові в організмі людини.
Предметом дослідження є параметри і характеристики мікроциркуляції. крові.
Наукова новизна полягає у використанні теорії Мі для сферичних частинок для моделюваня розсіюваного випромінювання від кровотворчих елементів.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблена модель дозволяє у значній мірі пришвидшити діагносування патологічних змін у крові та судинах організму людини.

Ключові слова: мікроциркуляція крові, теорія мі, розсіювання, сферична частинка, екстинція.

 

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Паркувальний радар на базі мікроконтролера arduino

 

Автор: Лисун Сергій Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: актуальність автомобільних паркувальних радарів в сучасних умовах об’єктивно зростає. Однією з причин є масове зростанні кількості автомобілів, особливо у великих містах, що призводить до труднощів під час паркування у досить щільні зони. На жаль, на сьогоднішній день не всі автомобілі обладнанні паркувальними радарами в стандартній комплектації. Існує необхідність в додатковій покупці та установці парктроніка. Розробці та дослідженню параметрів паркувального радару і присвячена дана дисертація.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу, спрощення та здешевлення паркувального радару.
Об’єктом дослідження є паркувальний радар на базі мікроконтродера Arduino.
Предметом дослідження є конструкція та характеристики пристрою.
Наукова новизна: науково-технічна ідея реалізації паркувального радару на основі апаратно-програмної платформи Arduino.
У результаті дослідження отримано макет паркувального радару з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: arduino, мікроконтролер, паркувальний радар, парктронік, визначення відстані, ультразвук.

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій активної безпеки автомобіля

 

Автор: Левченко Віталій Михайлович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації є покращення параметрів та характеристик активної безпеки автомобіля та розширення її застосування. Задачами дослідження є: аналітичний огляд існуючих систем безпеки автомобіля; розробка пристрою автомобільної безпеки та виконання його моделювання; дослідження та аналіз характеристик спроектованого пристрою.
– об’єкт дослідження — пристрій для зменшення вірогідності дорожньо-транспортної пригоди та забезпечення безпеки пасажирам автомобіля.
– предмет дослідження — параметри та характеристики пристрою та систем активної безпеки автомобіля на його основі.
– методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне дослідження параметрів макету пристрою.
– наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання пристрою автомобільної безпеки з представленим алгоритмом роботи.
– апробація результатів дисертації. міжнародна наукова інтернет–конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 32, 16 жовтня 2018р)

Ключові слова: система безпеки, безпека автомобіля, мікроконтролер, avr, atmega328, акселерометр, перевантаження.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Стаціонарна багатофункціональна метеорологічна станція

 

Автор: Курпас Дмитро Сергійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В останні роки людство все більше звертає увагу на такий показник, як запиленість навколишнього середовища, адже концентрація мілкодисперсного пилу у великих містах або поблизу заводів може перевищувати норму в декілька разів. Тому актуальним завданням є розробка метеорологічної станції із давачем запиленості.
Метою магістерської дисертації є розширення функціональних можливостей метеорологічної станції.
Об'єктом дослідження є метеорологічна станція із опцією визначення показника запиленості.
Предметом дослідження є залежність максимальної концентрації забруднюючої речовини та відстані, на якій вона досягається, від розмірів домішок та швидкості вітру.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у розширенні можливостей метеорологогічною станції шляхом додавання давача запиленості і розміщення його в спеціальний корпус для коректності зчитування даних.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблену метео-станцію рекомендовано для виготовлення у виробничих масштабах, впровадження на ринок і використання на індивідуальних і господарчих об'єктах.

Ключові слова: метеорологічна станція, давач запиленості, забруднююча речовина, погодні спостереження, концентрація забруднюючої речовини.

 

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Автоматизація процесу світлотерапії з частотним скануванням ділянки опромінення

 

Автор: Крушець Олександр Олександрович

Група: РІ-71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Автоматизована система для світлотерапії (СТ) з частотним скануванням ділянки опромінення забезпечить визначення частоти модуляції та максимального поглинання світлового потоку, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових та практичних задач в технологіях СТ.
Мета. Визначення частоти модуляції світлового потоку, на якій відбувається максимальне поглинання світлової енергії, для роботи на цих частотах, що забезпечує підвищення ефективності процесу СТ.
Задачі дослідження. Розробити процес автоматизації визначення частот поглинання світлового потоку, математичне моделювання, проектування та розробка макету автоматизованої системи для СТ, теоретичне та експериментальне визначення результатів роботи системи.
Об’єкт дослідження. Процес взаємодії світлового потоку із біологічними об’єктами.
Предмет дослідження. Автоматизована мікропроцесорна система для визначення параметрів та характеристики процесу взаємодії світлового сигналу, модульованого частотами біоритмів зі шкірою організму людини.
Методи дослідження. Структурне і математичне моделювання, модуляційне перетворення сигналів, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє без зайвих складностей з доволі високою точністю визначати частоти максимального поглинання світла.

Ключові слова: автоматизована система, світлова терапія, модуляція світлового потоку, вимірювальний сенсор, мікропроцесор, частоти поглинання.

 

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Модуль балансування акумулятора lifepo4 для електромобіля

 

Автор: Карпов Михайло Анатолійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Розробка нової ідеї застосування акумулятора в сфері електромобілів.
Мета дослідження. Метою МД є дослідження  процесу балансування напруги на комірках акумулятора при використанні різних за точністю модулів захисту комірок від перезаряду.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:
– Експериментальна  модель комірки батареї;
– Розробка алгоритму балансування комірок;
– Розробка методики дослідження;
Об’єкт дослідження – модуль для балансування комірок акумулятора.
Предмет дослідження — дослідження затраченого часу на повну зарядку акумулятора від заданої точності модуля захисту комірки.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: експериментальне моделювання зарядної характеристики  та моделювання алгоритму балансування комірок за допомогою Excel.
Наукова новизна одержаних результатів. Отриманні результати демонструють характеристику заряду акумулятора за розробленим алгоритмом балансування, за рахунок якого можливо створити акумулятор з великою кількістю комірок, які будуть рівномірно збалансовані після заряду, при цьому кожна комірка матиме просту схему контролю.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у можливості порівняти затрачений час зарядки для акумулятора з різними по точності схемами контролю перезарядки. Та оцінити доцільність використання більш точніших схем контролю перезарядки.

Ключові слова: модуль балансування напруги, lifepo4, електромобіль, елемент живлення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Тепловий режим структурно-конструктивного модуля другого рівня та оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності

 

Автор: Капітанюк Микола Петрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності блоку.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити алгоритм оптимізації розміщення чарунок в блоці РЕА;
Об’єкт дослідження — температурне поле блоку РЕА.
Предмет дослідження — вплив розміщення чарунок на температурне поле блоку.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались наступні методи: моделювання комп’ютерне моделювання теплових процесів в системі автоматизованого проектування SolidWorks Flow Simulation, перевірка роботи алгоритму за допомогою SolidWorks.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації температури блоку РЕА, розроблений алгоритм, що дозволяє підвищити надійність блоку РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні алгоритму оптимізації розміщення чарунок, що може використовуватись для розробки більш надійних конструкцій РЕА.

Ключові слова: теплові режими, темпатура, оптимізація, надійність.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Радіометричний метод визначення рівню завад в каналі зв’язку міліметрового діапазону

 

Автор: Зінченко Олександр Васильович

Група: РІ-71мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є дослідження можливості застосування радіометричного методу для визначення рівня завад у каналі зв’язку міліметрового діапазону.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання радіометричного методу для визначення рівня завад у каналу зв'язку мм-діапазону; розробити радіометричного метод дослідження рівня завад в каналі зв'язку міліметрового діапазону; провести експериментальну перевірку розробленого методу та за результатами експериментальних даних прийняти рішення про доцільність його застосування.
Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку мм-діапазону довжин хвиль.
Предметом дослідження є рівень завад в радіоканалі зв'язку мм-діапазону.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; експериментальні методи досліджень із використанням радіометричної апаратури; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab 2018 – для визначення характеристик сигналів та рівня завад.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні радіометричних методів вимірювань для дослідження спектральних характеристик сигналів у каналі зв’язку мм-діапазону.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано радіометричний метод визначення рівня завад в каналі мм-діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовуватися при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку.

Ключові слова: радіометричний метод, канал зв'язку міліметрового діапазону, рівень завад, 5g.

 

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій детектування парів алкоголю в повітрі

 

Автор: Жакун Сергій Ігорович

Група: РІ-72мп

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. На сьогоднішній день існує велика кількість виробництв або заводів, на яких проводиться робота, що вимагає бездоганного стану тверезості. Контроль стану працівників на таких підприємствах повинен бути дуже чітким і точним, тому нами запропоновано рішення цієї проблеми шляхом покращення існуючих детекторів алкоголю.
Мета дослідження. Розробити та дослідити пристрій детектування парів алкоголю, який на відміну від існуючих пристроїв дасть можливість досліджувати вміст помітно більшої кількості газів у різних атмосферах. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
– розробити конструкцію пристрою з застосуванням сучасної
елементної бази;
– здійснити математичне моделювання запропонованого сенсора
парів алкоголю;
– проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки;
– спроектувати компактний пристрій детектування парів алкоголю;
– подати матеріали для доповіді на студентському науковому
семінарі «Наукові розробки РТФ’2018»;
– за результатами МД оформити доповідь.
Об’єкт дослідження — пристрій детектування парів алкоголю у повітрі.
Предмет дослідження — залежність даних сенсора парів від кількості парів алкоголю у повітрі і від зміни досліджуваної атмосфери.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: комп’ютерне т+а математичне моделювання датчика парів алкоголю та моделювання пристрою в середовищі Altium Designer.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано узагальнений конструктивний підхід для реєстрації та обробки вмісту газів різної природи у повітрі.
Практичне значення одержаних результатів — можливість використання цього пристрою на виробництвах, де необхідний тверезий стан працівників.

Ключові слова: arduino, датчик, сенсор, пари алкоголю.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Аналізатор руху з вбудованими давачами тиску та температури

 

Автор: Гришко Іван Володимирович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Тема роботи є актуальною з огляду на збільшення числа ракетних моделей та коптерів і необхідність моніторингу їх руху.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу системи аналізу руху моделей рухомих апаратів.
Об’єктом дослідження є аналізатор руху апаратів з функцією логування.
Предметом дослідження є  залежність даних давачів температури, тиску, прискорення від положення апарату в просторі.
Для вирішення поставленого завдання було оглянуто існуючі методи ви-значення наведених параметрів. За результатами проведеного аналізу доступних на ринку приладів, які виконують аналіз руху моделей, було визначено недоліки в їх кострукціях, а саме висока ціна та складність обслуговування.
У результаті розгляду можливих способів проведення аналізу руху та зняття вимірів давачів тиску та температури, їх недоліків та переваг, розроблено структурну схему, на основі якої була створена електрична принципова схема аналізатору руху.
Після вибору елементної бази, розрахунку джерела живлення та розробки першого прототипу була підтверджена працездатність пристрою.
Розроблений пристрій було розміщено в ракеті для проведення аналізу роботи давачів тиску та прискорення в процесі польоту макету.

Ключові слова: мікроконтролер, arm, stm32, mpu6050, bmp280, атмосферний тиск, давач тиску, давач температури, аналізатор руху.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису

Автор: Гальма Юрій Валерійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Пристрої обробки звукового сигналу дозволяють внести корективи до параметрів звукового сигналу, але на сигнал на виході втрачає якість і стає непридатним для звукозапису. Зазвичай, пристрої що задовольняють вимогам якісного звуку є дорогими і некомфортними у використанні.
Метою дисертації є розробка і проектування пристрою забезпечення високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису. Для досягнення поставленої мети необхідно розв`язати такі задачі:
– розробка концепції обробки звукового сигналу;
– математичне та комп`ютерне моделювання звукового сигналу до і після обробки;
– аналіз результатів моделювання;
– проектування компактного пристрою обробки звукозапису;
– формулювання висновків і рекомендацій.
Об`єктом дослідження є процес обробки сигналу. Предметом дослідження є характеристики та параметри процесу обробки сигналу.
Наукова новизна полягає в отриманнях на виході портативного пристрою якісті звуку наближеної до дорогокоштуючого студійного обладнання. Досягається це програмним і апаратним способом. Тобто за допомогою програмного коду обробляється сигнал і вже на виході контролера обробляється апаратно за допомогою ЦАПу.

Ключові слова: звуковий сигнал, мікроконтролер, операційний підсилювач, цифрова обробка, ацп, цап.

Атестаційна робота складається: з 75 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Передача відеопотоку стисненого кодеком h.265/hevc через 4g стільникові мережі

Автор: Аврамук Микола Андрійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі передачі відеосигналу постійно виникає обмеженість ресурсами пропускної спроможності, актуальним є оптимізація процесу для кращого прийому користувачем.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація передачі відеосигналу, використовуючи новітні технології.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи передачі відеосигналу різних стандартів; створити програмну модель передачі та за допомогою сучасної мови програмування розробити оптимізацію цього процесу;
Об’єкт дослідження — якість відеосигналу у користувача.
Предмет дослідження — показники якості відеосигналу.
Методи дослідження: При вирішенні задачі застосовувались наступні методи: комп'ютерне моделювання мережі LTE в програмному забезпеченні LTE–SIM, комп’ютерне моделювання на основі відкритих бібліотек FFMpeg.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в методі передачі відеосигналу, що відрізняється від інших методів стандартом передачі і стандартом кодування відео.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програмного забезпечення, що може передавати відео потік HEVC по мережі інтернет.

Ключові слова: кодування відео, мережа, оптимізація, lte, h.265/hevc

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Три- та одновимірне моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Автор: Скляренко Євгеній Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: використання фільтрів нижніх частот при проектування пристроїв;
Мета і задачі дослідження. Метою є розробка три- та одновимірних моделей традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот та порівняння результатів моделювання. Задачами дослідження є: аналітичний огляд традиційних і електромагнітнокристалічних структур; розробка програми для тривимірного моделювання високочастотних неоднорідностей та фільтра на їх основі в середовищі Microwave Studio і виконання моделювання аналіз характеристик три- та одновимірного моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Об’єкт дослідження — традиційні та електромагнітнокристалічні фільтри нижніх частот.
Предмет дослідження — характеристики традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Методи дослідження: комп’ютерне, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MathCad, моделювання MicroWave Studio;
Наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання одновимірної моделі традиційного та електромагнітнокристалічного фільтра нижніх частот;
Практичне значення одержаних результатів: застосування запропонованої моделі при проектуванні НВЧ фільтрів нижніх частот;
Апробація результатів дисертації. міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2017)
Публікації. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот. Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель, електромагнітнокристалічні фільтри, традиційні структури

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Прецизійні волоконно-оптичні давачі температури

Автор: Сакір Сергій Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання температури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експе-риментальних задач сьогодні і в майбутньому.
Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА.
Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на основі волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних волоконно-оптичних давачів температури.
Методи дослідження: моделювання та дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимірювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів температури.
Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної розробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури.

Ключові слова: прецизійні вимірювачі температури, волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція інтенсивності оптичного потоку, швидкодія, похибка вимірювача температури

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Перевірка наявності радіоелементів на платі за допомогою штучної нейронної мережі

Автор: Рибченко Євген Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального контролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва.
Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат.
Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за алгоритмами штучних нейронних мереж.
Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпечення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП.
Об’єктом дослідження зображення ДП.
Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП.
Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-ментів на ДП.

Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Особливості формування параметрів процесу високочастотної електрохірургії

Автор: Ворончак Анатолій Петрович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електрохірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з урахуванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії.
Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в електрохірургії.
Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моделювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину.
Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії.
Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високочастотної електрохірургії.
Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті «Comsol Multiphysics».
Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична модель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-впливу апріорі і прогнозувати його результат.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА.

Ключові слова: електрохірургія, електрохірургічна апаратура, високочастотних електрохірургічний вплив, пробій біотканини

Атестаційна робота складається: з 100 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Розробка та дослідження методу оптимізації схем з фіксованими прирощеннями функцій

Автор: П'ятов Сергій Валентинович

Група: РІ-61м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Зростаюча складність радіоелектронної апаратури потребує підвищення продуктивності обчислень при проектуванні, моделюванні і оптимізації.
Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є підвищення ефективності пошуку екстремуму функції. Для реалізації поставленої мети сформовано такі задачі дослідження: розробка алгоритму пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення, дослідження ефективності роботи розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функцій.
Об'єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення.
Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з використанням фіксації її прирощення.
Методи дослідження: методи комп’ютерного моделювання – при дослідженні ефективності алгоритму.
Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: зменшення кількості розрахунків та підвищення точності отриманих значення екстремумів функцій. Розроблений метод для тестових функцій має виграш у 3 рази у порівнянні методом найскорішого спуску.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм нового методу пошуку екстремуму функцій з використанням прирощення функцій. Запропоновано порівняльні результати розрахунків розробленого методу з методом найскорішого спуску.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2018 рік.

Ключові слова: екстремум, методи оптимізації, кількість ітерацій, глибина пошуку, ефективність

Атестаційна робота складається: з 102 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РІ-61м

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми — моделювання мікросхем за допомогою спеціальних прикладних програм виконано з метою прискорення процесу проектування та розробки інтегрованих мікросхем (ІМС), впровадження їх у виробництво та економії коштів.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Мета дослідження — за допомогою схемних рішень підвищити стабільність розроблюваної мікросхеми.
Об’єкт дослідження — аналогова ІМС, розроблена на основі проведеного аналізу схемних рішень ІМС.
Предмет дослідження — характеристики каскадів аналогової ІМС і її в цілому.
Метод дослідження — комп’ютерне моделювання в середовищі MicroCAP.
Наукова новизна — розроблені моделі каскадів та ІМС в цілому дозволяють створювати на їх основі нові операційні підсилювачі, що спрощує процес проектування.
Практичне значення — в результаті дослідження отримано електронні моделі каскадів аналогових інтегрованих мікросхем, а також дві нові налагоджені електронні моделі ІМС, на основі яких можуть бути створені операційні підсилювачі.

Ключові слова: диференційний підсилювач, інтегральна мікросхема, аналогова інтегрована мікросхема, операційний підсилювач, модель інтегрованої мікросхеми

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур

Автор: Мариніч Андрій Григорович

Група: РІ-61м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Акутальність роботи — визначається тенденцією збільшення кількості та якості послуг, що потребує в таких умовах ефективної фільтрації, одним з напрямків є моделювання кристалоподібних струкутр або DGS, DMS структур.
Об`єкт дослідження — фільтри виконані на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Предмет дослідження — характеристики фільтрів: амплітудно–частотна характеристика, смуга пропускання, загасання, резонансна частота, центральна частота.
Мета роботи — тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Задачі дослідження — моделювання сучасних структур, що використовуються у НВЧ діапазоні частот, та мають досить ефективні характеристики фільтрів. Розгляд загальних методик моделювання фільтрів та розрахуноки їх конструктивних параметрів. Для кристалічної структури, що складається з 6-ма періодичними високо- та низькоімпедансними неоднорідностями, дослідити розподіли абсолютного значення напруженості електричного та магнітного полів у середньому перерізі основи в середовищі тривимірного проектування.
Наукова новизна — роботи визначається ефективністю мініатюризації ЕК структур у порівнянні з традиційними на основі мікросмужкових структур.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, кристалоподібна структура, тривимірне моделювання, характеристики фіьтрів, електромагнітні кристали, періодичні структури

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання

Автор: Максимець Денис Володимирович

Група: РІ-61м

Керівник: Дюжаєв Леоднід Петрович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Останні роки дуже широко піднімається проблема піратства та питання захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціоно-ваного використання. Це обумовлено недостатнім рівнем захищеності ПЗ, за рахунок недоліків апаратних та програмних методів при окремому їх викори-станні. Тому актуальним є підвищення рівня захищеності ПЗ.
Метою магістерської дисертації є підвищення рівня захисту ПЗ за рахунок поєднання програмного методу ліцензування та апаратного ключа (апаратного методу), що дозволить уникнути недоліків, які мають програмні та апаратні методи захисту при окремому їх використанні.
Об'єкт дослідження: захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Предмет дослідження: програмна реалізація розробленого методу захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що з метою підвищення рівня захисту ПЗ було об'єднано апаратні та програмні методи захисту ПЗ. Розроблений комбінований метод забезпечує підвищений рівень захисту за рахунок використання апаратного ключа для збереження ключів активації ліцензій та за рахунок використання програми управління ліцензіями.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод захисту ПЗ рекомендовано використовувати для ПЗ промислових масштабів

Ключові слова: електронний ключ, програмне забезпечення, пз, захист програмного забезпечення, ліцензування програмного забезпечення

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Радіоелектронний комплекс для визначення надійності структурно-конструкційних елементів радіоелектронних апаратів

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна

Група: РІ-61м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Елементи електронної структури (ЕЕС) РЕА мають властивість нагріватись, наслідком чого може бути виникнення їх відмов.
Мета дослідження. Удосконалення методів дослідження температурних режимів ЕЕС для визначення надійності РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили його логіку та структуру: дослідити температурні режими у структурно-конструкційних модулях (СКМ) за допомогою спеціального ПЗ; розробити апаратну частину для визначення температур ЕЕС та віртуальний пристрій для вимірювання температури на ДП.
Об’єктом дослідження є температура електричної друкованої структури на СКМ.
Предметом дослідження є методи визначення температури у СКМ.
Методи дослідження: Проектування в програмному середовищі LabVIEW. Метод дослідження температурних режимів на друкованих платах за допомогою програм TermoAss2015 та TempPlat2015.
Наукова новизна одержаних результатів. Змодельовано апаратну частину для визначення температурного режиму друкованої плати. Розроблено віртуальний пристрій для вимірювання температур ЕЕС та порівняно результати з дослідженнями, що були проведені за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці віртуального пристрою для зручного вимірювання температури на друкованих платах.

Ключові слова: сул температура, надійність, термістори, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 95 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Метод десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович

Група: РІ-61м

Керівник: Коваль Анатолій Васильович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — свинцево-кислотні акумулятори.
Предмет дослідження — явище сульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Мета роботи — перевірка ефективності методу десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Метод дослідження — експериментальний.
Основною причиною виходу з ладу свинцево-кислотних акумуляторів є сульфатація пластин. Вважається, що це природній процес старіння акумулятора. Проте останнє десятиліття є думка, що сульфатація має зворотній характер, якщо подавати на акумулятор імпульси певної форми.
У роботі наведено характер поведінки акумулятора під час відновлення імпульсними струмами. Описані електрохімічні процеси, що водночас відбуваються. Запропоновано спосіб діагностики стану акумулятора за формою переколивань імпульсу десульфатуючого пристрою та напрямок подальших досліджень відновлення свинцево-кислотних акумуляторів імпульсним методом. Наведені рекомендації щодо конструювання десульфататорів.
Дослідження можуть бути використані на СТО, заводах із виробництва акумуляторів та автовласниками.

Ключові слова: сульфатація, десульфатація, десульфататор, свинцево-кислотний акумулятор, свинцева пластина, сульфат свинцю, крисали сульфату свинцю

Атестаційна робота складається: з 134 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання електромагнітнокристалічних фільтрів за допомогою штучних нейронних мереж

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності.
Предмет дослідження — синтез електромагнітних кристалів за допомогою штучної нейронної мережі.
Мета роботи — дослідження можливості використання штучних нейронних мереж для cтворення структури електромагнітнокристалічних неоднорідностей та підтвердження цієї можливості на практиці.
Розглянуто теоретичні засади електромагнітних кристалів, штучних нейронних мереж, можливостей та особливостей їх побудови на комп’ютері, існуючі рішення для спрощення та автоматизації цього процесу.
У результаті виконання роботи розроблено моделі штучної нейронної мережі для окремих неоднорідностей, які дозволяють отримувати геометричні розміри структур за бажаними частотними характеристиками. Проведено перевірку роботи цих моделей.
Результати магістерської дисертації стануть основою для подальших досліджень у напрямку синтезу конструкцій частото-вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів за заданими характеристиками за допомогою штучних нейронних мереж.
За темою магістерської дисертації опубліковано такі праці:
тези в рамках сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2018 року під назвою «Синтез квазізосереджених реактивних елементів на основі кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі»;
тези в рамках першої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 2018 року під назвою «Синтез індуктивної електромагінтнокристалічної неоднорідності за допомогою штучної нейронної мережі».

Ключові слова: електромагнітний кристал, електромагнітнокристалічна неоднорідність, штучна нейронна мережа, смуговий фільтр, нвч, мікросмужкова лінія, cst microwave studio

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці радіоелектронної апаратури

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити математичну модель теплообміну в блоці РЕА та за допомогою сучасної мови програмування розробити програмний продукт;
Об’єкт дослідження — температура комірок блоку РЕА.
Предмет дослідження — модель теплообміну в блоці РЕА
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались такі методи: математичне моделювання теплових процесів в РЕА, комп’ютерне моделювання в середовище Mathcad, комп’ютерне моделювання за допомогою мови програмування JavaScript.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації розрахунку усереднених температур чарунок у блоці РЕА, створена програма, в порівняні з іншими САПР, дозволяє зменшити час розробки РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програми, що може бути складовою у САПР блока РЕА з оптимальною компоновкою.

Ключові слова: температура, надійність, оптимізація, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання акселерометра на основі волоконно-оптичного давача з імпульсною модуляцією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович

Група: РІ-62м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми, прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення з імпульсною модуляцією оптичного потоку дасть змогу вимірювати прискорення з високою точністю, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових проблем, які потребують вирішення в різних галузях науки.
Мета — підвищення точність вимірювання прискорення.
Задачі дослідження: проаналізувати причини похибок, математичне моделювання, проектування макету акселерометра, теоретичне та експериментальне визначення можливостей похибки.
Об’єкт дослідження — прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення.
Предмет дослідження: параметри та характеристики акселерометра.
Методи дослідження: математичне моделювання, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє визначати зміни прискорення.
Практичне значення одержаних результатів: вивчення неоднорідностей гравітаційного поля Землі та інших планет безпосередньо з орбіти ЮІЛ за допомогою малорозмірних градієнтометрів, контрольоване коригування параметрів орбіт, вивчення впливу мікрогравітації на характер протікання фізико-хімічних та біологічних процесів; моніторинг сейсмологічної ситуації, тощо.

Ключові слова: вимірювальний перетворювач; імпульсна модуляція оптичного потоку; волоконно-оптичний давач; волоконно-оптичний акселерометр: лінійне прискорення; прецизійний вимірювач

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РІ-62м

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування магнітної та електричної складової електромагнітного випромінювання є актуальною задачею як технічного захисту, так і електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Мета дослідження: підвищення ефективності екранування складових електромагнітного випромінювання цифрових радіоелектронних засобів та засобів обробки інформації.
Об’єкт дослідження: взаємодія цифрових технічних засобів між собою.
Предмет дослідження: способи забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у застосуванні екранів на основі феритових сплавів для екранування складових електромагнітного випромінювання.
Публікації:
1) Міжнародна науково технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ:, матеріали конференції – 2018. – с.72-74.
2) XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інновації в науці та техніці». Національний Технічний Університет України «ім. Ігоря Сікорського» – Частина 1. – Київ, 2017. – с.47-49.

Ключові слова: електромагнітні випромінювання, магнітна складова, електрична складова, магнітна проникливість, екранування, коефіцієнт екранування, феритові сплави

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності

Автор: Ганношин Едуард Володимирович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація на тему «Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності» містить: 101 сторінку, 56 рисунків, 12 таблиць та два додатки.
Актуальність теми: на сьогоднішній день електрохірургія знаходить все ширше застосування в практичній медицині. За допомогою високочастотних імпульсів здійснюється розтин біотканини (різання), коагуляція судин підсушування біотканини. Однією із причин обмеження застосування електрохірургії є відсутність доступної портативної апаратури. Тому розробка такої апаратури є актуальною задачею.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розробка та дослідження портативного мікропроцесорного електрофульгуратора і забезпечення можливості його роботи в стандартних режимах електрохірургії: різання, електрокоагуляція, електродесикація, електрофульгурація.
Об’єктом дослідження є портативний мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованим значенням вихідної потужності.
Предметом дослідження є конструкція та параметри пристрою.
Наукова новизна: мікропроцесорний електрофульгуратор працює на частоті 1 МГц, що підвищує обезболюючий ефект електрохірургічних режимів.
Аналоги даного пристрою працюють на значно нижчих частотах.
У результаті дослідження отримано робочий макет мікропроцесорного електрофульгуратора з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: електрохірургія, електрофульгуратор, висока напруга, мікропроцесорне управління.

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлення онкоклітин за допомогою оптоелектронної системи

Автор: Івановська Катерина Олександрівна

Група: РІ-62м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація:

Актуальність теми. Дослідження форми, розмірів та деформації патологічних онкоклітин є досить важливим етапом діагностики. Сучасні оптоелектронні системи дозволяють істотно збільшити терапевтичне відношення за рахунок «фокусування» дози іонізуючого випромінювання в патологічній ділянці, при цьому не наносячи шкоди здоровим тканинам.
Мета дослідження. Підвищення ефективності методу дифузійної оптичної томографії для дослідження просторового розподілу оптичних параметрів та характеристик патологічних онкоклітин.
Обєкт дослідження: онкоклітини.
Предмет дослідження: розміри, деформація та форма патологічних онкоклітин.
Методи дослідження. Вирішення прямої задачі імпульсної дифузійної томографії та розробка математичної моделі поширення оптичного випромінювання в біомедичних об’єктах і їх фантомах. Проектування в програмному середовищі LabView.
Наукова новизна одержаних результатів. Підвищення точності отриманих результатів проектування та зменшення кількості розрахунків. Метод дифузійної оптичної томографії є найбільш точним для пошуку та діагностики онкоклітин.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм для моделювання оптичної структури біологічних тканин, що дозволяють описувати патологічні відхилення.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «ФППТБО», Міжнародна науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Міжнародна науково-технічна конференція «РТПСАС» .

Ключові слова: оптоелектроніка, дослідження, діагностика, онкоклітини, томографія

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст