Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Оптимізація маршрутизації на основі геокодування даних

 

Автор: Шевченко Владислав Олегович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми в аналізі алгоритмів, оптимальних для
поставленого завдання з використанням сучасних фреймворків, що надасть
приріст в продуктивності.
Мета дослідження є необхідність створення мережевого додатку, для
пошуку і геокодування оптимального шляху.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання
дослідження: дослідити предметну область типового рішення побудови
оптимального маршруту; створити математичну модель існуючих
алгоритмів TSP з описом їх переваг та недоліків; розробити мережевий
додаток з використанням сучасних мов програмування та фреймворків.
Об’єкт дослідження — геокодування, побудова маршрутів,
телекомунікація клієнта та сервера.
Предмет дослідження — мержевий додаток гекодування і побудови
оптимальних маршрутів.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались
наступні методи: математичне моделювання алгоритмів TSP, програмування
середовищы Intellij за допомогою Java 8, тестування Junit.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в
розробці методики оптимізації розрахунку TSP та телекомунікації клієнта з
сервером по TCP/IP і HTTP протоколах.
Практичне значення одержаних результатів виражається в
потенціалі для подальшого розвитку і комерціалізації додатку.

Ключові слова: tsp, geolocation, java, javascript, spring, ajax,

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Ультразвуковий пристрій визначення відстані

 

Автор: Савицький Сергій Юрійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета роботи — забезпечення можливості визначення відстані, зокрема для людей з вадами зору.
Завдання дисертації:
1. Розробити макет друкованої плати в середовищі Altium Designer.
2. Розробити конструкцію приладу.
3. Провести експериментальні дослідження відносної похибки результа-тів вимірів відстані, знаходження максимального кута знаходження об’єкту.
Об’єкт дослідження — пристрій для визначення відстані, на основі уль-тразвуку.
Предмет дослідження — конструкція та характеристики пристрою. Від-носна похибка результатів вимірів відстані.
Методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне до-слідження параметрів макету пристрою.
Наукова новизна полягає в пропозиції нової конструктивної концепції вимірювача та в покращенні представлення вимірювальних даних.

Ключові слова: ультразвук, пристрій, визначення, відстань

 

Атестаційна робота складається: з 82 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Уніфікована система для інтернету речей

 

Автор: Рибалка Владислав Ігорович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Протягом останніх десятиліть
інформаційні та комунікаційні технології намагалися постійно збільшувати
кількість інтернет-пристроїв. Окрім традиційних комп'ютерів та мобільних
пристроїв, — це пристрої, що варіюються від домашньої або побутової
техніки, промислового обладнання та автоматики, охорони здоров'я,
транспорту, енергії, будівель, міст та людей. Додавання інших девайсів, які
традиційно були поза мережею інтернет, стало можливим завдяки
технологічному прогресу за допомогою обладнання та нового програмного
забезпечення. Розроблюване архітектурне рішення полегшить розробку нових
систем та мереж інтернету речей.
Мета та завдання. Метою МД є уніфікація архітектурного рішення для
інтернету речей, що буде використано кінцевим користувачем.
Об’єкт та предмет роботи. Об’єктом робти є архітектурне рішення.
Предметом виступає уніфікація системи інтернету речей.
Наукова новизна одержаних результатів: проведена уніфікація
архітектурного рішення, що дозволяє використання такого для побудови
проектів різного призначення та інтеграції з існуючими.
Практичне значення одержаних результатів: уніфікована система
спрощує створення систем інтернету речей для розробників та дозволяє просту
інтеграцію з існучими такими системами.

Ключові слова: інтернет речей, архітектура інтернету речей, mqtt, coap,

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Система захисту інформації на основі динамічного програмування

 

Автор: Погорський Владислав Олександрович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою розроби КСЗІ є впровадження заходів та засобів, які реалізують
способи, методи, механізми захисту інформації від:
– витоку технічними каналами, до яких відносяться канали побічних
електромагнітних випромінювань і наведень, акустоелектричні та інші канали;
– несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інформації, що
можуть здійснюватися шляхом підключення до апаратури та ліній зв’язку,
маскування під зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з
метою використання інформації або нав’язування хибної інформації,
застосування закладних пристроїв чи програм, використання комп’ютерних
антивірусів та ін.;
– спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися
шляхом формування полів і сигналів з метою порушення цілісності інформації
або руйнування системи захисту.
Комплексна система захисту інформації надає загальну характеристика
автоматизованої системи установи і умов її функціонування. Метою
комплексної системи захисту інформації є формування моделі загроз
110
інформації та моделі порушника об’єкта інформаційної діяльності, розробка
політики безпеки та системи документів з забезпечення захисту інформації.
Комплексна система захисту інформації призначена для захисту інформації,
що циркулює та зберігається у межах об’єкта інформаційної діяльності. КСЗІ
створюється на основі Закону України «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», ДСТУ 3396.1-96, НД ТЗІ 1.1-002-99, НД ТЗІ
1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.1-001-200, НД ТЗІ 3.7-001-99, НД ТЗІ 3.7-003-05

Ключові слова: інформація, ефективність, оптимізація, захист інформації

 

Атестаційна робота складається: з 113 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Інтелектуальна система протипожежної безпеки

 

Автор: Петрашенко Вадим Ростиславович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Існуючі в даний час системи пожежної сигналізації
і пожежні сповіщувачі, в основному базуються на застарілій дискретної
елементної бази, при цьому володіючи значною вартістю.
Проектований виріб використовує гнучкі адаптивні алгоритми
прийняття рішення про наявність загорання. Сповіщувачі системи вигідно
відрізняє від інших аналогів наявність комбінованої сенсорної системи.
В сповіщувачі поряд з вимірюванням температури, відбувається зміна
освітленості сигналів двох датчиків освітленості.
Мета дослідження. Метою роботи є дослідження показників факторів що
ідентифікують процес загоряння.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання
дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: розробити
программну модель та дослідити її функціонування.
Об’єкт дослідження — інтелектуальний пристрій діагностики загорання.
Предмет дослідження — методи аналізу фактора контролю горіння.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались
наступні методи: програмне забечпечення на мови программування С,
комп’ютерне моделювання в середовище Micro Cap.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в
розробці алгоритмiв та методики прийняття рішення про наявність спалаху.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні
апаратної частини та програмного забезпечення.

Ключові слова: пожежна безпека, цифровий пристрій

 

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Тривимірні мікросмужкові ємнісні шлейфні структури

 

Автор: Первак Світлана Григорівна

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення конструктивних та електричних параметрів мікросмужкових шлейфних стуктур і пристроїв на їх основі з урахуванням постійного зростання вимог до радіотехнічних систем, де вони використовуються.
Мета дослідження —– аналіз особливостей конструкцій та характерис-тик тривимірних мікросмужкових ємнісних шлейфних структур для покра-щення їх селективних властивостей.
Завдання дослідження:
1. Розробити одновимірну модель лінії передачі зі шлейфом з урахуванням шлейфного Т-з’єднання у програмному пакеті Mathcad.
2. Розробити тривимірні моделі структур в програмному пакеті CST Microwave Studio. Виконати порівняння результатів одно- та тривимірного моделювання. Встановити особливості залежності паразитної індуктивності мікросмужкого Т-з’єднання від конструктивних параметрів шлейфа.
Об’єкт дослідження — дво- та тривимірні мікросмужкові ємнісні шлейфні структури.
Предмет дослідження — моделі, характеристики та властивості мікросмужкових ємнісних шлейфних структур.
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Встановлено залежності паразитної індуктивності шлейфного
Т-з’єднання від конструктивних параметрів шлейфа.
2.  Запропоновано одновимірну модель для шлейфного з’єднання.
3. Встановлено особливості залежностей ємності від частоти для мікросмужкових ємнісної секції та ємнісного шлейфа.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, ємнісний шлейф, одновимірне моделювання, тривимірне моделювання.

 

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Лазерний лабораторний пристрій системи спекл-інтерферометрії

 

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ
Підвищення достовірності даних визначення параметрів біологічних об’єктів
за допомогою спекл – інтерферометрії.
2.1. Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження: Система спекл–інтерферометрії.
Предмет дослідження: Параметри біологічних об’єктів при опроміненні їх
лазерним променем за допомогою поєднання методів спекл-інтерферометрії та
проточної цитометрії. параметри частинок: розміри, кількість.
2.2. Мета роботи
Підвищення достовірності даних визначення параметрів біологічних об’єктів
за допомогою спекл – інтерферометрії.
2.3. Задачі, які потребують вирішення
1. Вибір і обгрунтування структурних елементів системи лазерної Спекл-
інтерферометрії.
2. Розробка оптичної схеми лазерної лабораторної системи.
3. Перевірка точності стенду за допомогою оптичного мікроскопа.

Ключові слова: лазер, спекл, інтерферометрія, кров.

 

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Ультразвуковий дефектоскоп

 

Автор: Нездименко Дмитро Валерійович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В зв’язку з підвищенням вимог до якості та конкурентоспроможності продукції відповідно зростає роль методів неруйнівного контролю. Наявність великої кількості виробництв та заводів, на яких виконуються зварні з’єднання низьковуглецевих сталей створює потребу розробці апаратури та автоматизації процесів контролю якості. Контроль якості виробів на підприємстві є важливим завданням, саме тому є актуальною розробка ультразвукового дефектоскопа.
Мета дослідження. Метою роботи є аналіз існуючих методів неруйнівного контролю дефектів матеріалів, дослідження процесу розповсюдження акустичних хвиль в низьковуглецевих сталях. Розроблення пристрою ультразвукової дефектоскопії з покращеними характеристиками виявлення дефектів. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі задачі:
а) розробити конструкцію ультразвукового дефектоскопа з застосу-ванням сучасної елементної бази;
б) здійснити математичне моделювання ультразвукового дефектоскопа;
в) проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки;
г) спроектувати пристрій ультразвукового контролю;
д) подати матеріали для доповіді на студентській науковій
е) конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 32);
ж) за результатами МД оформити доповідь.
Об’єкт дослідження — ультразвуковий дефектоскоп.
Предмет дослідження — процес розповсюдження акустичних хвиль в низьковуглецевих конструкційних сталях.
Методи дослідження: Метод ультразвукової дефектоскопії.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано узагальнений конструктивний підхід для реєстрації дефектів в зварних з’єднаннях.
Практичне значення одержаних результатів можливість використання пристрою на виробництвах для контролю якості продукції з низьковуглецевої сталі.

Ключові слова: ультразвуковий дефектоскоп, неруйнівна дефектоскопія, контроль якості, низьковуглецева сталь, зварні з’єднання.

 

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Хвилеводно-щілинний детектор мм діапазону хвиль

 

Автор: Любовіцький Юрій Олегович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації є аналіз існуючих індикаторів і
вимірювачів вихідної потужності мм-діапазону хвиль, розроблення
інженерно-конструкторської реалізації реалізація детектора діапазону частот
43.5 – 45.5 ГГц
Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження: детектор мм – діапазону.
Предмет дослідження: параметри детектору мм – діапазону.
Задачі, які потребують вирішення
Проаналізувати роботу детектора мм – діапазону хвиль.
Розробити принципову схему детектора.
Розробити елементи фільтру низьких частот.
Електродинамічний аналіз структури у пакеті програм “CST Microwave
Studio”.
Вихідні данні для проведення роботи
Статті
M. Steers Microwave and rf design: a systems approach / Steers M. // SciTech
Publishing, Inc. 2010. – 979 p.
David M. Pozar Microwave Engineering / Pozar M. D. // John Wiley & Sons,
2012.

Ключові слова: детектор, мм діапазон хвиль, нвч, антена

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Інтелектуальна система контролю дорожнього руху

 

Автор: Куксенко Андрій Володимирович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета і завданння досліджнення. Метою магістенрської роботи є
поліпшенння пропускнної спроможнності та надійнонсті роботи елементнів систем
керуванння світлофнорних перехренсть за рахунок розробкни системи
автоматнизації трьохфанзного світлофнорного регулювнання та схеми керуванння
на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв.
Для досягненння поставлненої мети необхіднно розв’язати такі завданння:
– привестни аналіз алгоритнмів світлофнорного регулювнання, та вимог до
побудовни систем автоматнизації регулювнання;
-здійснити техніко-економічне обґрунтування базового модуля
керуванння;
-здійснити розрахуннок та вибір елементнної бази для побудовни системи.
-розробити принципнову, функціоннальну та структунрну схему системи
автоматнизації трифазнного світлофнорного регулювнання;
-розробити комплекнс алгоритнмічного та програмнного забезпенчення для
функціоннування апаратнного комплекнсу;
-здійснити оптимізнацію роботи світлофнорного перехренстя в залежнонсті
від інтенсинвності руху транспонрту;
-здійснити практичнну реалізанцію у вигляді макета.
Об’єкт досліджнення є процес адаптивнного регулювнання дорожньного
руху.
Предметом дослідження є системи автоматизації трьохфазного
світлофорного регулювнання на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв.

Ключові слова: світлофор, оптимізація, схема

 

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Оптимальний метод обробки фотоплетизмограми

 

Автор: Криницький Максим Русланович

Група: РІ-71мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена поширенням та популяризації носимих пристроїв, які відміну від холтерів не потребує значних матеріальних витрат.
Метою роботи розробити метод, який об’єднює в собі найкращі методи обробки сигналу фотоплетизмограми для подальшого аналізу з точки зору варіабельності серцевого ритму для первинного діагностування деяких видів аритмій.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд природи сигналу фотоплетизмограми, параметрів варіабельності серцевого ритму для визначення їх спроможності у виявленні аритмій серця; дослідження програмної фільтрації сигналу фотоплетизмограми та вибір оптимального методу фільтрації; розробити математичну модель для знаходження ключових точок сигналу та фільтрації РР-інтервалів; дослідження математичної моделі параметрів варіабельності серцевого ритму; провести експериментальні дослідження для перевірки алгоритму; за результатами експериментальних даних оцінити можливість застосування методу для визначення деяких видів аритмій.
Об’єктом дослідження є сигнал фотоплетизмограми.
Предметом дослідження є параметри варіабельності серцевого ритму.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для розроблення моделі, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи обробки сигналу для досліджень варіабельності серцевого ритму.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що було запропоновано інструмент для швидкого, зручного та економічного визначення наявності аритмій у паціентів без використання складного та дорого обладнання (носимих кардіографів для добового моніторингу серцевого ритму – холтерів, що коштують десятки тисяч гривень).
Практичне значення одержаних результатів. Запропонований метод,  може бути покладений в основу обробки сигналу фотоплетизмограми та дослідження стану людини за допомогою зняття фотоплетизмограми. Такі засоби, зокрема, можуть бути використані в програмному забезпечені для носимих пристроїв с датчиком для зняття фотоплетизмограми, медицині.

Ключові слова: фотоплетизмограма, аритмія, варіабельність серцевого ритму, рр-інтервали.

 

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Система безперервного моніторингу рівня глюкози в крові людини

 

Автор: Київський Євген Григорович

Група: РІ-71мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність обумовлена потребою зручного, дистанційного і стабільного моніторингу рівня цукру у крові людини.
Наукова новизна. Запропоновано метод прогнозування рівня глюкози і часу наступу екстремальних значень рівня (гіперклікімія та гіпоклікомія) методи обробки даних з глюкометру для безперервного моніторингу рівня глюкози у крові людини.
Завданням роботи є прогнозування рівня глюкози і вибір оптимального, серед представлених, методу обробки великих об’ємів даних отриманих з глюкометра .
Об’єктом дослідження неінвазивний глюкометр з програмною обробкою його вихідних даних.
Предмет дослідження — прогнозування і методи обробки, представлення даних знятих з глюкометра.
Для досягнення мети магістерської дисертації поставлено такі завдання: огляд сучасних неінвазивних глюкометрів та; аналітичний огляд парадигм по розробці ПЗ; розробка програмного забезпечення (ПЗ) мобільного пристрою; дослідження методів по обробці даних; прогнозування рівня глюкози у крові людини.

Ключові слова: моніторинг рівня глюкози, глюкометр, методи обробки даних, прогнозування

 

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Сенсор моніторингу артеріального тиску та пристрій на його основі

 

Автор: Гончарук Анастасія Вікторівна

Група: РІ-71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації (МД) є реалізація вимірювання абсолютних
значень АТ компактним пристроєм моніторингу.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:
— розробка концепції збору інформації про АТ людини;
— розробка конструкції сенсора моніторингу АТ;
— математичне моделювання першої складової (ПЕ актуатор) запропонова-
ного давача АТ в середовищі MATLAB;
— математичне моделювання другої складової (тензорезистивний сенсор) за-
пропонованого давача АТ в середовищі MATLAB. Аналіз схем ввімкнення сенсо-
рів;
— аналіз результатів моделювання, висновки та рекомендації;
— проектування компактного пристрою вимірювання АТ середовищі
SolidWorks;
— патентні дослідження, оформлення матеріалів для отримання патен-ту на
корисну модель;
— оформлення матеріалів для участі у Sikorsky Challenge. Результати МД до-
повісти на конференції РТПСАС, на науковому семінарі та підготувати статтю для
журналу «Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіо-техніка, Радіоапаратобудування».
Результати дисертації були представлені на конференціях (Додаток Б):
1. Гончарук А. В. Обґрунтування вибору методу вимірювання артеріального
тиску для портативного тонометра / А. В. Гончарук, Ю. Ф. Адаменко // Міжнародна
науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»
online, 20–26 березня 2017 р.: матеріали конференції — 2017. — С. 139–141. Режим
доступу: http://conf.rtf.kpi.ua/ua/2017/2017section3/723-2017-03-19-14-57-33
2. Гончарук А. В. Моделювання п’єзорезистивного сенсора. / Науковий кері-
вник: Адаменко Ю. Ф. // Студентський науковий семінар «Наукові розробки
РТФ’2018». Київ, 3–4 грудня 2018 р.: матеріали семінару — Київ, 2018.

Ключові слова: артеріальний тиск, неінвазивні методи вимірювання, давач, сенсор, п’єзоелектрик, п’єзорезистор, актуатор, смарт-годинник

 

Атестаційна робота складається: з 83 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Ультразвукова діагностика щитовидної залози

 

Автор: Шмігіровська Крістіна Валеріївна

Група: РІ-71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: ультразвукова діагностика щитовидної залози
застосовується для визначення порушення функцій та визначення
новоутворень в тканині. Підвищення якості діагностики можна досягти за
рахунок використання оптимальних параметрів роботи ультразвукового
давача.
Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація
виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА.
Мета дослідження: вдосконалити якість діагностики захворювань
щитовидної залози за допомогою двовимірного звукового дослідження.
Об’єкт дослідження: випромінювач і давач ультразвукових коливань
(п’єзопередавач) для діагностики щитовидної залози.
Предмет дослідження: параметри та характеристики.п’єзодавачів.
Методи дослідження:. математичне та комп’ютерне моделювання.
Наукова новизна одержаних результатів: покращення акустичних
параметрів давача для підвищення якості ультразвукової діагностики.

Ключові слова: ультразвукова діагностика, ультразвук, акустичні

 

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності радіоканалу зв’язку

 

Автор: Хоменко Богдан Юрійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена активним розвитком бездротових технологій передачі інформації та необхідністю їх дослідження.
Метою роботи є дослідження можливості застосування компенсаційно-модуляційного радіометричного методу для визначення пропускної здатності каналу зв’язку сантиметрового діапазону.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання радіометричного методу для визначення пропускної здатності каналу см-діапазону; розробити компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності радіоканалу см-діапазону;
Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку см-діапазону.
Предметом дослідження є пропускна здатність радіоканалу см-діапазону.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; експериментальні методи досліджень пов’язані з радіометричною апаратурою; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab2018 – для моделювання передачі інформації через канал зв’язку.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні компенсаційно-модуляційного методу вимірювань для дослідження спектральних характеристик сигналів каналу зв’язку см-діапазону.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності каналу см-діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовуватися при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку.

Ключові слова: компменсаційно-модуляційний метод, канал зв'язку см-діапазону, wi-fi.

 

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Мікропроцесорний прилад для дослідження стану пульпи зуба

 

Автор: Ткаченко Юлія Володимирівна

Група: РІ-71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: розвиток нових технологій та вдосконалення технічних засобів в сфері електроодонтодіагностики важливі в наш час. На світовому ринку регулярно з’являються нові моделі електроодонтодіагностичної апаратури. У той самий час ці прилади не позбавлені недоліків, зокрема це інформативність дослідження та необхідність ручної обробки даних. Використання мікропроцесорної техніки відкриє нові можливості у сфері дослідження стану пульпи зуба.
Мета дослідження: створення приладу для електроодонтометрії і дослідження стану пульпи зуба.
Об’єкт дослідження: пульпа зуба.
Предмет дослідження: характеристики пульпи зуба.
Наукова новизна: мікропроцесорний прилад має діапазон робочого струму від 0 до 20 мкА ( з кроком 1 мкА), аналоги даного приладу працюють з більшим кроком, що не дає змоги ефективно дослідити пульпу зуба. Підвищення точності отриманих результатів.
Практичне значення одержаних результатів: в результаті роботи отримано робочий макет мікропроцесорного приладу з живленням від 9 В батарейки.
Публікації: Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення».

Ключові слова: електроодонтодіагностика, пульпа зуба, дослідження, мікропроцесорний прилад.

 

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Aпаратно-програмний комплекс розшуку членів екіпажу у випадку екстремальних умов яхтингу

 

Автор: Сініченко Олександр Сергійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є підвищення ефективності пошуково-рятувальних заходів у випадку екстремальних умов яхтингу за рахунок створення апаратно-програмного комплексу, засади якого були покладені в попередній роботі.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання:  дослідження концепції розшуку членів екіпажу; розробка архітектури комплексу; моделювання роботи програмно-апаратного комплексу; вдосконалення роботи архітектури комплексу, на основі отриманих результатів досліджень; розробка програмної складової комплексу; інтеграція розробленого алгоритму в алгоритми роботи яхти; створення інтерфейсу користувача.
Об’єктом дослідження є позиціонування члену екіпажу в умовах яхтингу.
Предметом дослідження є виявлення місцезнаходження і факту випадіння члену екіпажу в умовах яхтингу
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі архітектури комплексу, та математичної статистики – для обробки результатів;
Наукова новизна одержаних результатів полягає у побудові архітектури взаємодії складових частин апаратно-програмного комплексу
Практичне значення одержаних результатів. Архітектура запропонованого комплексу дозволяє провести ефективні автоматизовані  пошуково-рятувальні заходи у випадку випадіння члену екіпажу за межі яхти при екстремальних умовах, на відміну від не працездатних в більшості випадків аналогічних рішень
   Ключові слова: яхтинг, екстримальні умови, NanoLOC, програмно-апаратний комплекс, пошуково-рятувальні дії, локальне позиціонування.

Ключові слова: яхтинг, екстримальні умови, nanoloc, програмно-апаратний комплекс, пошуково-рятувальні дії, локальне позиціонування.

 

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Система отримання, накопичення та обробки відгуків користувачів інтернет-сервісів

 

Автор: Силенко Євген Євгенійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В останні роки конкуренція в інтернеті зростає неймовірно швидко. Для того щоб бізнес розвивався і був кращим за конкурентів наразі недостатньо мати товар або надавати послуги. Відгуки користувачів можуть мати для бізнесу більшу цінність ніж власні амбіції та бажання власника бізнесу, і саме тому важливою та актуальною задачею є отримувати, накопичувати та оброблювати відгуки користувачів.
Метою магістерської дисертації є збільшення у вільному доступі відгуків користувачів про інтернет-ресурси, зменшення необхідних ресурсів для обробки відгуків та пришвидшення процедури обробки.
Об'єктом дослідження є система отримання, накопичення та обробки відгуків користувачів (далі ресурс, система).
Предметом дослідження є аналіз функціональних можливостей створеної системи.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у додаванні нових можливостей для отримання відгуків користувачів інтернет-ресурсів за допомогою інтеграції сервісу на власний ресурс.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений сервіс рекомендовано для використання в інтернет-ресурсах які прагнуть більшої задоволеності користувачів від свого продукту.

Ключові слова: сервіс зворотного зв'язку, відгуки користувача, інтернет-ресурс, обробка відгуків.

 

Атестаційна робота складається: з 111 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Мікросмужковий фільтр нижніх частот на основі електромагнітнокристалічних неоднорідностей

 

Автор: Первак Євген Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення конструктивних та електричних параметрів мікросмужкових фільтрів нижніх частот з урахуванням постійного зростання вимог до радіотехнічних систем, де вони використовуються.
Мета дослідження — покращення селективних властивостей мікросму-жкових фільтрів нижніх частот.
Завдання дослідження:
1. Розрахувати фільтр нижніх частот п’ятого порядку на основі дво- та тривимірних неоднорідностей.
2. Розробити візуальні моделі та виконати моделювання фільтрів в програмному пакеті CST Microwave Studio.
3. Порівняти характеристики фільтрів з варіантами реалізації ємності в вигляді секцій та шлейфів.
Об’єкт дослідження — мікросмужкові фільтри нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Предмет дослідження — характеристики мікросмужкових фільтрів нижніх частот на основі електромагнітокристалічних неоднорідностей.
Наукова новизна:
1. Встановлено, що частотна вибірковість фільтра на основі тривимір-них неоднорідностей вище, ніж на основі двовимірних.
2. Запропоновано технічне рішення для суттєвого покращення в смузі подавлення фільтрів на основі ємнісних шлейфів.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, фільтр нижніх частот, ємнісний шлейф, електромагнітокристалічні неоднорідності, тривимірне моделювання, характеристика фільтра, квазізосереджені елементи.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів

 

Автор: Ніколенко Богдан Миколайович

Група: РІ-72мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування надвисокочастотних електромагнітних полів завад є важливим завданням фізичного захисту та підвищення елек-тромагнітної сумісності радіоелектронної апаратури.
Мета дослідження: визначення матеріалів, що найкращі для викори-стання у електромагнітних екранах для придушення надвисокочастотних за-вад.
Об'єкт дослідження: електромагнітні екрани.
Предмет дослідження: ефективність екранування з оцінкою коефіцієнтів екранування.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у підвищенні ефективності екранування апаратури від електромагнітних завад надвисокої частоти шляхом конструювання екранів у вигляді трьох шарів різнотипних металів (магнітного та немагнітного), коли проміжний шар маг-нітний, а граничні — немагнітні. Окрім того, тришаровий екран суттєво підвищує коефіцієнт екранування за рахунок збільшення ефективності ме-ханізму відбиття електромагнітної хвилі від границь шарів.
Публікації:
Ніколенко Б. М. Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів / Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2018): матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції / ДВНЗ "УДХТУ". — Дніпро: Баланс-клуб, 2018. — с. 91 – 93.

Ключові слова: надвисокі частоти, екранування, магнітна проникність, плоский електромагнітний екран, коефіцієнт екранування, багатошарові екрани

 

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Лазерний віброметр для дослідження авіадвигунів

 

Автор: Мовчан Олександр Сергійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — лазерний віброметр.
Предмет дослідження — параметри та характеристики лазерного віброметра.
Мета роботи — розробка лазерного віброметра для дослідження авіаційних двигунів на етапах передпольотного тестування та експериментального дослідження.
Метод дослідження — робота з науково-технічною літературою, ство-рення математичної моделі віброметра.
Розглянуто вже існуючі методи вимірювання вібрації та більш докладно теоретичні засади лазерної віброметрії, можливості і особливості побудови лазерних віброметрів.
У результаті виконання роботи розроблено математичну модель лазерного допплерівського віброметра, структурну схему лазерного віброметра, запропоновано модель автоматизованої системи лазерного вимірювання вібрації авіаційного двигуна, яка  дозволяє будувати кольорову залежність рівня вібрації на тривимірній моделі авіадвигуна.
За темою магістерської дисертації опубліковано тези в рамках студентського наукового семінару «Наукові розробки РТФ 2018» під назвою «Безконтактний допплерівський вимірювач вібрації для дослідження авіадвигунів».

Ключові слова: вібрація, вимірювання, лазер, автоматизація, експериментальні дослідження, віброшвидкість, вібропереміщення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Комп’ютерне моделювання мікроциркуляції крові людини

 

Автор: Мельник Вадим Петрович

Група: РІ-71мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Сучасна діагностична медицина потребує нових неінвазивних методів дослідження кровотоку. Одним із таких методів є мікроциркуляція крові у організмі людини, що дозволяє отримати дані про швидкість кров’яного току, а знаючи параметри судин, по яким здійснюється рух можна судити про патологічні зміни в них.
Метою магістерської дисертації є розрахунок параметрів і характеристик комп’ютерної моделі мікроциркуляції крові.
Об’єктом дослідження є модель мікроциркуляції крові в організмі людини.
Предметом дослідження є параметри і характеристики мікроциркуляції. крові.
Наукова новизна полягає у використанні теорії Мі для сферичних частинок для моделюваня розсіюваного випромінювання від кровотворчих елементів.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблена модель дозволяє у значній мірі пришвидшити діагносування патологічних змін у крові та судинах організму людини.

Ключові слова: мікроциркуляція крові, теорія мі, розсіювання, сферична частинка, екстинція.

 

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Паркувальний радар на базі мікроконтролера arduino

 

Автор: Лисун Сергій Олександрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Дюжаєв Леонід Петрович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: актуальність автомобільних паркувальних радарів в сучасних умовах об’єктивно зростає. Однією з причин є масове зростанні кількості автомобілів, особливо у великих містах, що призводить до труднощів під час паркування у досить щільні зони. На жаль, на сьогоднішній день не всі автомобілі обладнанні паркувальними радарами в стандартній комплектації. Існує необхідність в додатковій покупці та установці парктроніка. Розробці та дослідженню параметрів паркувального радару і присвячена дана дисертація.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу, спрощення та здешевлення паркувального радару.
Об’єктом дослідження є паркувальний радар на базі мікроконтродера Arduino.
Предметом дослідження є конструкція та характеристики пристрою.
Наукова новизна: науково-технічна ідея реалізації паркувального радару на основі апаратно-програмної платформи Arduino.
У результаті дослідження отримано макет паркувального радару з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: arduino, мікроконтролер, паркувальний радар, парктронік, визначення відстані, ультразвук.

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій активної безпеки автомобіля

 

Автор: Левченко Віталій Михайлович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації є покращення параметрів та характеристик активної безпеки автомобіля та розширення її застосування. Задачами дослідження є: аналітичний огляд існуючих систем безпеки автомобіля; розробка пристрою автомобільної безпеки та виконання його моделювання; дослідження та аналіз характеристик спроектованого пристрою.
– об’єкт дослідження — пристрій для зменшення вірогідності дорожньо-транспортної пригоди та забезпечення безпеки пасажирам автомобіля.
– предмет дослідження — параметри та характеристики пристрою та систем активної безпеки автомобіля на його основі.
– методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне дослідження параметрів макету пристрою.
– наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання пристрою автомобільної безпеки з представленим алгоритмом роботи.
– апробація результатів дисертації. міжнародна наукова інтернет–конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 32, 16 жовтня 2018р)

Ключові слова: система безпеки, безпека автомобіля, мікроконтролер, avr, atmega328, акселерометр, перевантаження.

 

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Стаціонарна багатофункціональна метеорологічна станція

 

Автор: Курпас Дмитро Сергійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В останні роки людство все більше звертає увагу на такий показник, як запиленість навколишнього середовища, адже концентрація мілкодисперсного пилу у великих містах або поблизу заводів може перевищувати норму в декілька разів. Тому актуальним завданням є розробка метеорологічної станції із давачем запиленості.
Метою магістерської дисертації є розширення функціональних можливостей метеорологічної станції.
Об'єктом дослідження є метеорологічна станція із опцією визначення показника запиленості.
Предметом дослідження є залежність максимальної концентрації забруднюючої речовини та відстані, на якій вона досягається, від розмірів домішок та швидкості вітру.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у розширенні можливостей метеорологогічною станції шляхом додавання давача запиленості і розміщення його в спеціальний корпус для коректності зчитування даних.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблену метео-станцію рекомендовано для виготовлення у виробничих масштабах, впровадження на ринок і використання на індивідуальних і господарчих об'єктах.

Ключові слова: метеорологічна станція, давач запиленості, забруднююча речовина, погодні спостереження, концентрація забруднюючої речовини.

 

Атестаційна робота складається: з 106 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Автоматизація процесу світлотерапії з частотним скануванням ділянки опромінення

 

Автор: Крушець Олександр Олександрович

Група: РІ-71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Автоматизована система для світлотерапії (СТ) з частотним скануванням ділянки опромінення забезпечить визначення частоти модуляції та максимального поглинання світлового потоку, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових та практичних задач в технологіях СТ.
Мета. Визначення частоти модуляції світлового потоку, на якій відбувається максимальне поглинання світлової енергії, для роботи на цих частотах, що забезпечує підвищення ефективності процесу СТ.
Задачі дослідження. Розробити процес автоматизації визначення частот поглинання світлового потоку, математичне моделювання, проектування та розробка макету автоматизованої системи для СТ, теоретичне та експериментальне визначення результатів роботи системи.
Об’єкт дослідження. Процес взаємодії світлового потоку із біологічними об’єктами.
Предмет дослідження. Автоматизована мікропроцесорна система для визначення параметрів та характеристики процесу взаємодії світлового сигналу, модульованого частотами біоритмів зі шкірою організму людини.
Методи дослідження. Структурне і математичне моделювання, модуляційне перетворення сигналів, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє без зайвих складностей з доволі високою точністю визначати частоти максимального поглинання світла.

Ключові слова: автоматизована система, світлова терапія, модуляція світлового потоку, вимірювальний сенсор, мікропроцесор, частоти поглинання.

 

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Модуль балансування акумулятора lifepo4 для електромобіля

 

Автор: Карпов Михайло Анатолійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Розробка нової ідеї застосування акумулятора в сфері електромобілів.
Мета дослідження. Метою МД є дослідження  процесу балансування напруги на комірках акумулятора при використанні різних за точністю модулів захисту комірок від перезаряду.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:
– Експериментальна  модель комірки батареї;
– Розробка алгоритму балансування комірок;
– Розробка методики дослідження;
Об’єкт дослідження – модуль для балансування комірок акумулятора.
Предмет дослідження — дослідження затраченого часу на повну зарядку акумулятора від заданої точності модуля захисту комірки.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: експериментальне моделювання зарядної характеристики  та моделювання алгоритму балансування комірок за допомогою Excel.
Наукова новизна одержаних результатів. Отриманні результати демонструють характеристику заряду акумулятора за розробленим алгоритмом балансування, за рахунок якого можливо створити акумулятор з великою кількістю комірок, які будуть рівномірно збалансовані після заряду, при цьому кожна комірка матиме просту схему контролю.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у можливості порівняти затрачений час зарядки для акумулятора з різними по точності схемами контролю перезарядки. Та оцінити доцільність використання більш точніших схем контролю перезарядки.

Ключові слова: модуль балансування напруги, lifepo4, електромобіль, елемент живлення.

 

Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Тепловий режим структурно-конструктивного модуля другого рівня та оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності

 

Автор: Капітанюк Микола Петрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності блоку.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити алгоритм оптимізації розміщення чарунок в блоці РЕА;
Об’єкт дослідження — температурне поле блоку РЕА.
Предмет дослідження — вплив розміщення чарунок на температурне поле блоку.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались наступні методи: моделювання комп’ютерне моделювання теплових процесів в системі автоматизованого проектування SolidWorks Flow Simulation, перевірка роботи алгоритму за допомогою SolidWorks.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації температури блоку РЕА, розроблений алгоритм, що дозволяє підвищити надійність блоку РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні алгоритму оптимізації розміщення чарунок, що може використовуватись для розробки більш надійних конструкцій РЕА.

Ключові слова: теплові режими, темпатура, оптимізація, надійність.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Радіометричний метод визначення рівню завад в каналі зв’язку міліметрового діапазону

 

Автор: Зінченко Олександр Васильович

Група: РІ-71мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є дослідження можливості застосування радіометричного методу для визначення рівня завад у каналі зв’язку міліметрового діапазону.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання радіометричного методу для визначення рівня завад у каналу зв'язку мм-діапазону; розробити радіометричного метод дослідження рівня завад в каналі зв'язку міліметрового діапазону; провести експериментальну перевірку розробленого методу та за результатами експериментальних даних прийняти рішення про доцільність його застосування.
Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку мм-діапазону довжин хвиль.
Предметом дослідження є рівень завад в радіоканалі зв'язку мм-діапазону.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; експериментальні методи досліджень із використанням радіометричної апаратури; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab 2018 – для визначення характеристик сигналів та рівня завад.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні радіометричних методів вимірювань для дослідження спектральних характеристик сигналів у каналі зв’язку мм-діапазону.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано радіометричний метод визначення рівня завад в каналі мм-діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовуватися при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку.

Ключові слова: радіометричний метод, канал зв'язку міліметрового діапазону, рівень завад, 5g.

 

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій детектування парів алкоголю в повітрі

 

Автор: Жакун Сергій Ігорович

Група: РІ-72мп

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. На сьогоднішній день існує велика кількість виробництв або заводів, на яких проводиться робота, що вимагає бездоганного стану тверезості. Контроль стану працівників на таких підприємствах повинен бути дуже чітким і точним, тому нами запропоновано рішення цієї проблеми шляхом покращення існуючих детекторів алкоголю.
Мета дослідження. Розробити та дослідити пристрій детектування парів алкоголю, який на відміну від існуючих пристроїв дасть можливість досліджувати вміст помітно більшої кількості газів у різних атмосферах. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
– розробити конструкцію пристрою з застосуванням сучасної
елементної бази;
– здійснити математичне моделювання запропонованого сенсора
парів алкоголю;
– проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки;
– спроектувати компактний пристрій детектування парів алкоголю;
– подати матеріали для доповіді на студентському науковому
семінарі «Наукові розробки РТФ’2018»;
– за результатами МД оформити доповідь.
Об’єкт дослідження — пристрій детектування парів алкоголю у повітрі.
Предмет дослідження — залежність даних сенсора парів від кількості парів алкоголю у повітрі і від зміни досліджуваної атмосфери.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: комп’ютерне т+а математичне моделювання датчика парів алкоголю та моделювання пристрою в середовищі Altium Designer.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано узагальнений конструктивний підхід для реєстрації та обробки вмісту газів різної природи у повітрі.
Практичне значення одержаних результатів — можливість використання цього пристрою на виробництвах, де необхідний тверезий стан працівників.

Ключові слова: arduino, датчик, сенсор, пари алкоголю.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Аналізатор руху з вбудованими давачами тиску та температури

 

Автор: Гришко Іван Володимирович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Тема роботи є актуальною з огляду на збільшення числа ракетних моделей та коптерів і необхідність моніторингу їх руху.
Метою магістерської дисертації є розширення функціоналу системи аналізу руху моделей рухомих апаратів.
Об’єктом дослідження є аналізатор руху апаратів з функцією логування.
Предметом дослідження є  залежність даних давачів температури, тиску, прискорення від положення апарату в просторі.
Для вирішення поставленого завдання було оглянуто існуючі методи ви-значення наведених параметрів. За результатами проведеного аналізу доступних на ринку приладів, які виконують аналіз руху моделей, було визначено недоліки в їх кострукціях, а саме висока ціна та складність обслуговування.
У результаті розгляду можливих способів проведення аналізу руху та зняття вимірів давачів тиску та температури, їх недоліків та переваг, розроблено структурну схему, на основі якої була створена електрична принципова схема аналізатору руху.
Після вибору елементної бази, розрахунку джерела живлення та розробки першого прототипу була підтверджена працездатність пристрою.
Розроблений пристрій було розміщено в ракеті для проведення аналізу роботи давачів тиску та прискорення в процесі польоту макету.

Ключові слова: мікроконтролер, arm, stm32, mpu6050, bmp280, атмосферний тиск, давач тиску, давач температури, аналізатор руху.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Пристрій високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису

Автор: Гальма Юрій Валерійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Пристрої обробки звукового сигналу дозволяють внести корективи до параметрів звукового сигналу, але на сигнал на виході втрачає якість і стає непридатним для звукозапису. Зазвичай, пристрої що задовольняють вимогам якісного звуку є дорогими і некомфортними у використанні.
Метою дисертації є розробка і проектування пристрою забезпечення високоякісної обробки звукового сигналу в системах звукозапису. Для досягнення поставленої мети необхідно розв`язати такі задачі:
– розробка концепції обробки звукового сигналу;
– математичне та комп`ютерне моделювання звукового сигналу до і після обробки;
– аналіз результатів моделювання;
– проектування компактного пристрою обробки звукозапису;
– формулювання висновків і рекомендацій.
Об`єктом дослідження є процес обробки сигналу. Предметом дослідження є характеристики та параметри процесу обробки сигналу.
Наукова новизна полягає в отриманнях на виході портативного пристрою якісті звуку наближеної до дорогокоштуючого студійного обладнання. Досягається це програмним і апаратним способом. Тобто за допомогою програмного коду обробляється сигнал і вже на виході контролера обробляється апаратно за допомогою ЦАПу.

Ключові слова: звуковий сигнал, мікроконтролер, операційний підсилювач, цифрова обробка, ацп, цап.

Атестаційна робота складається: з 75 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Передача відеопотоку стисненого кодеком h.265/hevc через 4g стільникові мережі

Автор: Аврамук Микола Андрійович

Група: РІ-71мп

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі передачі відеосигналу постійно виникає обмеженість ресурсами пропускної спроможності, актуальним є оптимізація процесу для кращого прийому користувачем.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація передачі відеосигналу, використовуючи новітні технології.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи передачі відеосигналу різних стандартів; створити програмну модель передачі та за допомогою сучасної мови програмування розробити оптимізацію цього процесу;
Об’єкт дослідження — якість відеосигналу у користувача.
Предмет дослідження — показники якості відеосигналу.
Методи дослідження: При вирішенні задачі застосовувались наступні методи: комп'ютерне моделювання мережі LTE в програмному забезпеченні LTE–SIM, комп’ютерне моделювання на основі відкритих бібліотек FFMpeg.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в методі передачі відеосигналу, що відрізняється від інших методів стандартом передачі і стандартом кодування відео.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програмного забезпечення, що може передавати відео потік HEVC по мережі інтернет.

Ключові слова: кодування відео, мережа, оптимізація, lte, h.265/hevc

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Три- та одновимірне моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Автор: Скляренко Євгеній Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: використання фільтрів нижніх частот при проектування пристроїв;
Мета і задачі дослідження. Метою є розробка три- та одновимірних моделей традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот та порівняння результатів моделювання. Задачами дослідження є: аналітичний огляд традиційних і електромагнітнокристалічних структур; розробка програми для тривимірного моделювання високочастотних неоднорідностей та фільтра на їх основі в середовищі Microwave Studio і виконання моделювання аналіз характеристик три- та одновимірного моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Об’єкт дослідження — традиційні та електромагнітнокристалічні фільтри нижніх частот.
Предмет дослідження — характеристики традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот.
Методи дослідження: комп’ютерне, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MathCad, моделювання MicroWave Studio;
Наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання одновимірної моделі традиційного та електромагнітнокристалічного фільтра нижніх частот;
Практичне значення одержаних результатів: застосування запропонованої моделі при проектуванні НВЧ фільтрів нижніх частот;
Апробація результатів дисертації. міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2017)
Публікації. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот. Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель, електромагнітнокристалічні фільтри, традиційні структури

Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Прецизійні волоконно-оптичні давачі температури

Автор: Сакір Сергій Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання температури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експе-риментальних задач сьогодні і в майбутньому.
Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА.
Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на основі волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку.
Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних волоконно-оптичних давачів температури.
Методи дослідження: моделювання та дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимірювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів температури.
Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної розробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури.

Ключові слова: прецизійні вимірювачі температури, волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція інтенсивності оптичного потоку, швидкодія, похибка вимірювача температури

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Перевірка наявності радіоелементів на платі за допомогою штучної нейронної мережі

Автор: Рибченко Євген Олександрович

Група: РІ-61м

Керівник: Нелін Євгеній Андрійович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального контролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва.
Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат.
Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за алгоритмами штучних нейронних мереж.
Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпечення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП.
Об’єктом дослідження зображення ДП.
Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП.
Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-ментів на ДП.

Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Особливості формування параметрів процесу високочастотної електрохірургії

Автор: Ворончак Анатолій Петрович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електрохірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з урахуванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії.
Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в електрохірургії.
Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моделювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину.
Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії.
Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високочастотної електрохірургії.
Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті «Comsol Multiphysics».
Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична модель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-впливу апріорі і прогнозувати його результат.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА.

Ключові слова: електрохірургія, електрохірургічна апаратура, високочастотних електрохірургічний вплив, пробій біотканини

Атестаційна робота складається: з 100 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Розробка та дослідження методу оптимізації схем з фіксованими прирощеннями функцій

Автор: П'ятов Сергій Валентинович

Група: РІ-61м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Зростаюча складність радіоелектронної апаратури потребує підвищення продуктивності обчислень при проектуванні, моделюванні і оптимізації.
Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є підвищення ефективності пошуку екстремуму функції. Для реалізації поставленої мети сформовано такі задачі дослідження: розробка алгоритму пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення, дослідження ефективності роботи розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функцій.
Об'єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення.
Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з використанням фіксації її прирощення.
Методи дослідження: методи комп’ютерного моделювання – при дослідженні ефективності алгоритму.
Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: зменшення кількості розрахунків та підвищення точності отриманих значення екстремумів функцій. Розроблений метод для тестових функцій має виграш у 3 рази у порівнянні методом найскорішого спуску.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм нового методу пошуку екстремуму функцій з використанням прирощення функцій. Запропоновано порівняльні результати розрахунків розробленого методу з методом найскорішого спуску.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2018 рік.

Ключові слова: екстремум, методи оптимізації, кількість ітерацій, глибина пошуку, ефективність

Атестаційна робота складається: з 102 стор. пояснювальної записки та 5 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми

Автор: Озірний Сергій Русланович

Група: РІ-61м

Керівник: Прищепа Микола Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми — моделювання мікросхем за допомогою спеціальних прикладних програм виконано з метою прискорення процесу проектування та розробки інтегрованих мікросхем (ІМС), впровадження їх у виробництво та економії коштів.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Мета дослідження — за допомогою схемних рішень підвищити стабільність розроблюваної мікросхеми.
Об’єкт дослідження — аналогова ІМС, розроблена на основі проведеного аналізу схемних рішень ІМС.
Предмет дослідження — характеристики каскадів аналогової ІМС і її в цілому.
Метод дослідження — комп’ютерне моделювання в середовищі MicroCAP.
Наукова новизна — розроблені моделі каскадів та ІМС в цілому дозволяють створювати на їх основі нові операційні підсилювачі, що спрощує процес проектування.
Практичне значення — в результаті дослідження отримано електронні моделі каскадів аналогових інтегрованих мікросхем, а також дві нові налагоджені електронні моделі ІМС, на основі яких можуть бути створені операційні підсилювачі.

Ключові слова: диференційний підсилювач, інтегральна мікросхема, аналогова інтегрована мікросхема, операційний підсилювач, модель інтегрованої мікросхеми

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур

Автор: Мариніч Андрій Григорович

Група: РІ-61м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Акутальність роботи — визначається тенденцією збільшення кількості та якості послуг, що потребує в таких умовах ефективної фільтрації, одним з напрямків є моделювання кристалоподібних струкутр або DGS, DMS структур.
Об`єкт дослідження — фільтри виконані на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Предмет дослідження — характеристики фільтрів: амплітудно–частотна характеристика, смуга пропускання, загасання, резонансна частота, центральна частота.
Мета роботи — тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур.
Задачі дослідження — моделювання сучасних структур, що використовуються у НВЧ діапазоні частот, та мають досить ефективні характеристики фільтрів. Розгляд загальних методик моделювання фільтрів та розрахуноки їх конструктивних параметрів. Для кристалічної структури, що складається з 6-ма періодичними високо- та низькоімпедансними неоднорідностями, дослідити розподіли абсолютного значення напруженості електричного та магнітного полів у середньому перерізі основи в середовищі тривимірного проектування.
Наукова новизна — роботи визначається ефективністю мініатюризації ЕК структур у порівнянні з традиційними на основі мікросмужкових структур.

Ключові слова: мікросмужкова лінія, кристалоподібна структура, тривимірне моделювання, характеристики фіьтрів, електромагнітні кристали, періодичні структури

Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання

Автор: Максимець Денис Володимирович

Група: РІ-61м

Керівник: Дюжаєв Леоднід Петрович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Останні роки дуже широко піднімається проблема піратства та питання захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціоно-ваного використання. Це обумовлено недостатнім рівнем захищеності ПЗ, за рахунок недоліків апаратних та програмних методів при окремому їх викори-станні. Тому актуальним є підвищення рівня захищеності ПЗ.
Метою магістерської дисертації є підвищення рівня захисту ПЗ за рахунок поєднання програмного методу ліцензування та апаратного ключа (апаратного методу), що дозволить уникнути недоліків, які мають програмні та апаратні методи захисту при окремому їх використанні.
Об'єкт дослідження: захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Предмет дослідження: програмна реалізація розробленого методу захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що з метою підвищення рівня захисту ПЗ було об'єднано апаратні та програмні методи захисту ПЗ. Розроблений комбінований метод забезпечує підвищений рівень захисту за рахунок використання апаратного ключа для збереження ключів активації ліцензій та за рахунок використання програми управління ліцензіями.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод захисту ПЗ рекомендовано використовувати для ПЗ промислових масштабів

Ключові слова: електронний ключ, програмне забезпечення, пз, захист програмного забезпечення, ліцензування програмного забезпечення

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Радіоелектронний комплекс для визначення надійності структурно-конструкційних елементів радіоелектронних апаратів

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна

Група: РІ-61м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. Елементи електронної структури (ЕЕС) РЕА мають властивість нагріватись, наслідком чого може бути виникнення їх відмов.
Мета дослідження. Удосконалення методів дослідження температурних режимів ЕЕС для визначення надійності РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили його логіку та структуру: дослідити температурні режими у структурно-конструкційних модулях (СКМ) за допомогою спеціального ПЗ; розробити апаратну частину для визначення температур ЕЕС та віртуальний пристрій для вимірювання температури на ДП.
Об’єктом дослідження є температура електричної друкованої структури на СКМ.
Предметом дослідження є методи визначення температури у СКМ.
Методи дослідження: Проектування в програмному середовищі LabVIEW. Метод дослідження температурних режимів на друкованих платах за допомогою програм TermoAss2015 та TempPlat2015.
Наукова новизна одержаних результатів. Змодельовано апаратну частину для визначення температурного режиму друкованої плати. Розроблено віртуальний пристрій для вимірювання температур ЕЕС та порівняно результати з дослідженнями, що були проведені за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці віртуального пристрою для зручного вимірювання температури на друкованих платах.

Ключові слова: сул температура, надійність, термістори, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 95 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Метод десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович

Група: РІ-61м

Керівник: Коваль Анатолій Васильович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — свинцево-кислотні акумулятори.
Предмет дослідження — явище сульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Мета роботи — перевірка ефективності методу десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.
Метод дослідження — експериментальний.
Основною причиною виходу з ладу свинцево-кислотних акумуляторів є сульфатація пластин. Вважається, що це природній процес старіння акумулятора. Проте останнє десятиліття є думка, що сульфатація має зворотній характер, якщо подавати на акумулятор імпульси певної форми.
У роботі наведено характер поведінки акумулятора під час відновлення імпульсними струмами. Описані електрохімічні процеси, що водночас відбуваються. Запропоновано спосіб діагностики стану акумулятора за формою переколивань імпульсу десульфатуючого пристрою та напрямок подальших досліджень відновлення свинцево-кислотних акумуляторів імпульсним методом. Наведені рекомендації щодо конструювання десульфататорів.
Дослідження можуть бути використані на СТО, заводах із виробництва акумуляторів та автовласниками.

Ключові слова: сульфатація, десульфатація, десульфататор, свинцево-кислотний акумулятор, свинцева пластина, сульфат свинцю, крисали сульфату свинцю

Атестаційна робота складається: з 134 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання електромагнітнокристалічних фільтрів за допомогою штучних нейронних мереж

Автор: Ковбич Антон Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності.
Предмет дослідження — синтез електромагнітних кристалів за допомогою штучної нейронної мережі.
Мета роботи — дослідження можливості використання штучних нейронних мереж для cтворення структури електромагнітнокристалічних неоднорідностей та підтвердження цієї можливості на практиці.
Розглянуто теоретичні засади електромагнітних кристалів, штучних нейронних мереж, можливостей та особливостей їх побудови на комп’ютері, існуючі рішення для спрощення та автоматизації цього процесу.
У результаті виконання роботи розроблено моделі штучної нейронної мережі для окремих неоднорідностей, які дозволяють отримувати геометричні розміри структур за бажаними частотними характеристиками. Проведено перевірку роботи цих моделей.
Результати магістерської дисертації стануть основою для подальших досліджень у напрямку синтезу конструкцій частото-вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів за заданими характеристиками за допомогою штучних нейронних мереж.
За темою магістерської дисертації опубліковано такі праці:
тези в рамках сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2018 року під назвою «Синтез квазізосереджених реактивних елементів на основі кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі»;
тези в рамках першої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 2018 року під назвою «Синтез індуктивної електромагінтнокристалічної неоднорідності за допомогою штучної нейронної мережі».

Ключові слова: електромагнітний кристал, електромагнітнокристалічна неоднорідність, штучна нейронна мережа, смуговий фільтр, нвч, мікросмужкова лінія, cst microwave studio

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці радіоелектронної апаратури

Автор: Клімук Олександр Олександрович

Група: РІ-62м

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці РЕА.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити математичну модель теплообміну в блоці РЕА та за допомогою сучасної мови програмування розробити програмний продукт;
Об’єкт дослідження — температура комірок блоку РЕА.
Предмет дослідження — модель теплообміну в блоці РЕА
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались такі методи: математичне моделювання теплових процесів в РЕА, комп’ютерне моделювання в середовище Mathcad, комп’ютерне моделювання за допомогою мови програмування JavaScript.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації розрахунку усереднених температур чарунок у блоці РЕА, створена програма, в порівняні з іншими САПР, дозволяє зменшити час розробки РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програми, що може бути складовою у САПР блока РЕА з оптимальною компоновкою.

Ключові слова: температура, надійність, оптимізація, теплові режими

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання акселерометра на основі волоконно-оптичного давача з імпульсною модуляцією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович

Група: РІ-62м

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми, прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення з імпульсною модуляцією оптичного потоку дасть змогу вимірювати прискорення з високою точністю, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових проблем, які потребують вирішення в різних галузях науки.
Мета — підвищення точність вимірювання прискорення.
Задачі дослідження: проаналізувати причини похибок, математичне моделювання, проектування макету акселерометра, теоретичне та експериментальне визначення можливостей похибки.
Об’єкт дослідження — прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення.
Предмет дослідження: параметри та характеристики акселерометра.
Методи дослідження: математичне моделювання, експериментальне дослідження макета.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє визначати зміни прискорення.
Практичне значення одержаних результатів: вивчення неоднорідностей гравітаційного поля Землі та інших планет безпосередньо з орбіти ЮІЛ за допомогою малорозмірних градієнтометрів, контрольоване коригування параметрів орбіт, вивчення впливу мікрогравітації на характер протікання фізико-хімічних та біологічних процесів; моніторинг сейсмологічної ситуації, тощо.

Ключові слова: вимірювальний перетворювач; імпульсна модуляція оптичного потоку; волоконно-оптичний давач; волоконно-оптичний акселерометр: лінійне прискорення; прецизійний вимірювач

Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів

Автор: Денисенко Роман Олегович

Група: РІ-62м

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми: екранування магнітної та електричної складової електромагнітного випромінювання є актуальною задачею як технічного захисту, так і електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Мета дослідження: підвищення ефективності екранування складових електромагнітного випромінювання цифрових радіоелектронних засобів та засобів обробки інформації.
Об’єкт дослідження: взаємодія цифрових технічних засобів між собою.
Предмет дослідження: способи забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів.
Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у застосуванні екранів на основі феритових сплавів для екранування складових електромагнітного випромінювання.
Публікації:
1) Міжнародна науково технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ:, матеріали конференції – 2018. – с.72-74.
2) XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інновації в науці та техніці». Національний Технічний Університет України «ім. Ігоря Сікорського» – Частина 1. – Київ, 2017. – с.47-49.

Ключові слова: електромагнітні випромінювання, магнітна складова, електрична складова, магнітна проникливість, екранування, коефіцієнт екранування, феритові сплави

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності

Автор: Ганношин Едуард Володимирович

Група: РІ-62м

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Магістерська дисертація на тему «Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності» містить: 101 сторінку, 56 рисунків, 12 таблиць та два додатки.
Актуальність теми: на сьогоднішній день електрохірургія знаходить все ширше застосування в практичній медицині. За допомогою високочастотних імпульсів здійснюється розтин біотканини (різання), коагуляція судин підсушування біотканини. Однією із причин обмеження застосування електрохірургії є відсутність доступної портативної апаратури. Тому розробка такої апаратури є актуальною задачею.
Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА.
Метою магістерської дисертації є розробка та дослідження портативного мікропроцесорного електрофульгуратора і забезпечення можливості його роботи в стандартних режимах електрохірургії: різання, електрокоагуляція, електродесикація, електрофульгурація.
Об’єктом дослідження є портативний мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованим значенням вихідної потужності.
Предметом дослідження є конструкція та параметри пристрою.
Наукова новизна: мікропроцесорний електрофульгуратор працює на частоті 1 МГц, що підвищує обезболюючий ефект електрохірургічних режимів.
Аналоги даного пристрою працюють на значно нижчих частотах.
У результаті дослідження отримано робочий макет мікропроцесорного електрофульгуратора з живленням від акумуляторів.

Ключові слова: електрохірургія, електрофульгуратор, висока напруга, мікропроцесорне управління.

Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлення онкоклітин за допомогою оптоелектронної системи

Автор: Івановська Катерина Олександрівна

Група: РІ-62м

Керівник: Богомолов Микола Федорович

Рівень освіти: Магістр

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація:

Актуальність теми. Дослідження форми, розмірів та деформації патологічних онкоклітин є досить важливим етапом діагностики. Сучасні оптоелектронні системи дозволяють істотно збільшити терапевтичне відношення за рахунок «фокусування» дози іонізуючого випромінювання в патологічній ділянці, при цьому не наносячи шкоди здоровим тканинам.
Мета дослідження. Підвищення ефективності методу дифузійної оптичної томографії для дослідження просторового розподілу оптичних параметрів та характеристик патологічних онкоклітин.
Обєкт дослідження: онкоклітини.
Предмет дослідження: розміри, деформація та форма патологічних онкоклітин.
Методи дослідження. Вирішення прямої задачі імпульсної дифузійної томографії та розробка математичної моделі поширення оптичного випромінювання в біомедичних об’єктах і їх фантомах. Проектування в програмному середовищі LabView.
Наукова новизна одержаних результатів. Підвищення точності отриманих результатів проектування та зменшення кількості розрахунків. Метод дифузійної оптичної томографії є найбільш точним для пошуку та діагностики онкоклітин.
Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм для моделювання оптичної структури біологічних тканин, що дозволяють описувати патологічні відхилення.
Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «ФППТБО», Міжнародна науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Міжнародна науково-технічна конференція «РТПСАС» .

Ключові слова: оптоелектроніка, дослідження, діагностика, онкоклітини, томографія

Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст