Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електронні діагностичні апарати і системи

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 6.5

Навчальна дисципліна "Електронні діагностичні апарати і системи" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна електронна діагностична апаратура, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Електронні діагностичні апарати і системи" базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах – "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: "Елементна база ЕА"; "Оптоелектронні пристрої ЕА"; "Схемотехніка ЕА"; "Основи мікроелектроніки";"Основи радіоелектроніки"; "Основи телебачення та телевізійні системи".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної медичної діагностичної апаратури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень.

PDF-варіант анотації!