Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

The course «РСВ design in Altium Designer»

The existing Ukrainian production lines aren’t yet able to join to Technology Industry 4.0. The development of own hardware systems will allow to speed up this process. PCB is the main part of any hardware.

The course «РСВ design in Altium Designer» is devoted to the PCB design using software Altium Designer. The listeners are required basic knowledge of circuitry and components. The course introduces with the PCB varieties and technologies and teach a logical sequence of PCB design. We will start from the analysis of the electric circuit and will end with the creation of design documentation which is necessary for the electronic module manufacturing.

The learner learns how to create component library, generate an electric circuit documents, calculate the printed element parameters, perform the correct PCB layout and create drawings and production files for the PCB and electronic module manufacturing.

Course instructor: Ph.D. Adamenko Yulia

к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

The course «3D Modeling in SolidWorks»

Creating of detailed 3D models for industrial objects is a prerequisite in the developing of augmented reality (AR) and digital twins (DT) systems. It is clear that for this purpose it is expedient to use specialized 3D design software for technical systems, such as SolidWorks (SW).

The course “3D Modeling in SolidWorks” aimed at studying the basics of work with SW, begins with the creation of the simple 3D parts and ends with the creation of complex devices 3D models with the simulation of various physical processes, the creation of animation, etc.

After completing the course students will gain knowledge and understanding of the design process in the SW. Be able to work in SB at a level sufficient to design and create their own designs, design documentation according to current standards and prepare for production, including work with a 3D printer.

Course «Fundamentals of Arduino»

The IoT and Smart Home project development is closely linked to understanding the basics of signal processing and microcontroller programming.

For easy entry into a complex and diverse world of microcontrollers and an understanding processes of interaction between the world and the digital system, we created the course “Fundamentals of Arduino”. It is devoted to the study of the hardware and software platform Arduino, which is easily adapted to different initial levels of listeners.

The course includes acquaintance with basic electronics, programming and circuitry. It starts with the simple interconnection of the microcontroller with the world with the help of digital Arduino ports and completes the creation of complex projects using various modules. During the course you will find: working with digital and continuous signals; ADC and PWM with their practical application; the usage of modules and external libraries.

The received knowledge and skills allows you to independently create automation systems for Smart Home and IoT.

Course author: Adamenko Volodymyr
Графік захисту бакалаврських робіт 2019

Шановні студенти 4 курсу РІ!

Надаємо графік поперднього та основго захисту дипломних робіт та проектів.

Нагадуємо, що згідно до Наказу № 1-437 від 18.12.2017 р. та Розпорядженню № 5-41 від 19.03.2019 р  атестаційні роботи студентів проходять обов'язкову перевірку на плагіат, а також розміщуються в електронному репозитарії акаддемічних текстів ela.kpi.ua. Відповідно фінальний електронний варіант проекту (роботи) ви повинні надати відповідальній особі згідно інструкції!

В цій темі розміщено бланки та допоміжні матеріали для дипломного проектування.

Regulations

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Теми магістерських дисертацій, 2018 рік

Теми магістерських дисертацій студентів групи РІ-71мп та РІ-72мп

Теми бакалаврських атестаційних робіт 2018

 

Теми магістерських дисертацій

Електронний дидактичний демонстраційний матеріалDSTU3974

Вступ до спеціальності

Лектор: Адаменко Володимир Олексійович

Кількість кредитів: 2

Змістом навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями спеціальності "172 Телекомунікації та радіотехніка" та подальшого навчання за  спеціалізаціями факультету.

Ця дисципліна передбачає знайомство студентів зі всіма етапами проектування сучасної радіоелектронної апаратури і умовно складається з двох частин: 1) проектування та виготовлення пристрою; 2) створення проектів на програмно-апаратній платформі Arduino.

Дисципліна має яскраво виражене практичне спрямування, адже передбачено 17 лабораторних занять під час яких студенти зможуть самостійно спробувати свої сили в розробці радіоелектронних девайсів.

Так в першій половині семестру студенти зможуть розробити друковану плату давача освітленості в середовищі DipTrace, потім виготовити її та спаяти. А от друга половина семестру передбачає вивчення можливостей програмно-апаратної платформи Arduino, а саме: знайомство з платформою, особливості введення та виведення цифрових та аналогових сигналів, особливості роботи з додатковими модулями (давачі температури та вологості, семисегментні індикатори, радіомодулі тощо).

Матеріали до дисципліни:

Розклад занять та зайнятості викладачів

Шановні студенти та викладачі

Розклад занять за групами можна переглянути на сайті rozklad.kpi.ua

Шифри груп:

Розклад зайнятості викладачів можна переглянути за тим же посиланням ввівши у відповідне поле ПІБ викладача.

Розклад косультацій викладачів

2 семестр 2018-2019 навчального року.

Прізвище, ім’я та побатькові

Посада

Дні тижня

Час

Ауд.

1

Нелін Євгеній Андрійович

Проф.

понеділок

14:15-15:00

311

2

Адаменко Юлія Федорівна

Доц.

вівторок

15:00-16:00

300

3

Адаменко Володимир Олексійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

402

4

Богомолов Микола Федорович

Доц.

середа

14:00-15:00

310

5

Головня Вікторія Мілентіївна

Ст. викл.

середа

14:00-15:00

310

6

Дем’яненко Петро Опанасович

Доц.

середа

15:00-16:00

401

7

Дюжаєв Леонід Петрович

Доц.

п'ятниця

14:00-14:30

404

8

Євграфов Дмитро Вікторович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

302

9

Зінгер Яна Леонідівна

Асист.

понеділок

14:00-15:00

300

10

Зіньковський Юрій Францевич

Проф.

вівторок

13:00-14:00

303

11

Коваль Анатолій Васильович

Доц.

середа

14:00-15:00

405

13

Непочатих Юрій Васильович

Ст. викл.

14

Нікітчук Артем Валерійович

Асистент

середа

14:00-15:00

404

15

Новосад Андрій Анатолійович

Ст. викл.

вівторок

14:15-16:00

301

18

Прищепа Микола Михайлович

Доц.

вівторок

14:15-16:00

401

16

Попсуй Володимир Ілліч

Ст. викл.

четвер

14:00-15:00

410

17

Перегудов Сергій Миколайович

Доц.

понеділок

14:00-15:00

312

18

Тарабаров Сергій Борисович

Доц.

четвер

14:00-15:00

405

19

Уваров Борис Михайлович

Проф.

четвер ІІ тиждень

16:00-18:00

404

20

Шульга Аліна Вікторівна

Ст. викл.

вівторок

14:00-15:00

309

21

Яненко Олексій Пилипович

Проф.

понеділок

15:30-16:30

312

Конструювання РЕА ч. 2

Шановні студенти РТ-потоку 4 курс!

Надаємо матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу “Конструювання РЕА, частина 2”.

 1. Поточний рейтинговий список
 2. Теми курсових робіт
 3. Оцінювання курсових робіт
 4. Бланк завдання на курсову роботу    Друкувати на одному листі з двох боків!
 5. Журнали “Радіо”
 6. Журнал “Радіоконструкор” (РК)
 7. ДСТУ 3008:2015 Оформлення пояснювальної записки
 8. ДСТУ 3974-2000 Розробка технічного завдання
 9. Рейтингова ситема оцінювання курсової роботи
 10. Рейтингова система оцінювання за курсом
 11. Практичні роботи 1-6
 12. Аналіз ТЗ
 13. Класифікатор ЕСКД для вибору децимального номеру
 14. Лекції (в тому числі розрахунок параметрів друкованого монтажу, оформлення креслення тощо)
 15. Зміст курсової роботи! УВАГА, є певні зміни!
 16. Надійність та Механіка. Розрахунки для курсової роботи! Консультант: Новосад А. А.
 17. Коротенька інструкція по DipTrace – для проектування друкованої плати!
Моделювання мікро- та наноструктур. Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Нелін Є. А., Ляшок А. В.

«Моделювання мікро- та наноструктур»

Навчальний посібник

 

Рекомендовано вченою радою радіотехнічного факультету

 

 

Київ

2016

 

Завантажити файл

Функціональна та наноелектроніка

Sorry, this entry is only available in Українська.

Розроблення стартап-проекту

Sorry, this entry is only available in Українська.

Оформлення атестаційних робіт

Sorry, this entry is only available in Українська.

Автоматизація оброблення технічної інформації 2018

Шановні студенти!

В даній темі розміщено матеріали, які необхідні для успішного проходження курсу АОТІ, а саме:

Контрольні дати:

28.09.2017 – затвердження теми реферату

26.10.2017 – останній термін представлення реферату на перевірку

Пристрої НВЧ діапазону для промисловості та сільського господарства

Sorry, this entry is only available in Українська.

Мікрохвильова радіометрія

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Науковий керівник: к.т.н., доц. Перегудов Сергій Миколайович

Останніми роками в різноманітних областях науки і техніки все більш застосовуються радіометричні методи, які дозволяють реєструвати електромагнітне випромінювання мікрохвильового діапазону надзвичайно низької потужності (від нановат до піковат). Найчастіше його спектр є широким (шумоподібним), як, наприклад, у нагрітих тіл, однак, може бути й вузькосмуговим. Приймання таких сигналів, визначення їх енергетичних характеристик (потужності, інтенсивності тощо) допомагає отримувати інформацію про стан об’єкту, що спостерігається, його форму, положення у прсторі та інше.

Уперше радіометричний метод був використаний Р. Дайком для реєстрації випромінювання астрономічних об’єктів. Для цього він застосував спеціально розроблений приймач – модуляційний радіометр. З часом радіометрична апаратура була суттєво вдосконалена і зараз широко використовується як в астрономії, так і в інших областях науки і техніки, зокрема, для радіотеплового зондування земної поверхні, для радіобачення в станціях радіолокації та навігації, а також в охоронних системах. Згодом радіометричні методи знайшли застосування і в біомедичній галузі: спочатку для дистанційного вимірювання температури різноманітних зон об’єктів, потім для аналізу їх стану.

Відомим німецьким фізиком Г. Фрьоліхом було обґрунтовано, що довжина хвиль власного випромінювання клітин живих організмів має порядок міліметрів, тому в біомедичних дослідженнях саме міліметровому (мм-) діапазону надається особлива увага. Власне випромінювання біооб’єктів  має шумоподібний характер, а інтенсивність його має такий же рівень, як електромагнітний фон навколишнього середовища.
Радіометричні системи мм-діапазону є сьогодні найбільш перспективними. Вони знаходять практичне використання в системах радіолокації (відеоспостереження за літаками у складних  погодних умовах), охоронних системах виявлення несанкціоновано прихованих предметів (у тому числі зброї), новітніх методах медичної діагностики і лікування та інших застосуваннях.

Ускладнення завдань, що вирішуються за допомогою радіометричних методів, потрібує вдосконалення засобів програмно-апаратної обробки результатів вимірювань і розробки інтерфейсу виведення отриманої інформації.
На кафедрі КіВРА такі роботи проводяться в лабораторії мікрохвильової радіометрії. Студенти, які проходять тут дипломну практику, знайомляться з радіометричними методами, приймають участь в наукових дослідженнях фізичних та біологічних об’єктів з використанням діючої радіометричної системи мм-діапазону, а також в роботах щодо її удосконалення.

Магістрантами кафедри у даному напрямі успішно захищені дисертації за темами:

Regulations

Увага! Інформація актуальна для студентів 2016-2018 року вступу.

Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр»

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Навчальний план – нормативний докмент навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки).

З навчального плану можна отримати вичерпну інфомрацію про розподіл дисциплін за семестрами (число у відповідних колонках означає номер семестру) та кількості в них лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять.

Навчальний план для студентів 1 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом всього строку навчання).

Навчальний план для сутеднтів 2 курсу 2016-17 року навчання (діятиме протягом 2 – 4 курсів).

Навчальний план для магістрів 5 курсу  2016-17 року навчання.

Навчальний план для спеціалістів 5 курсу 2016-17 року навчання.

Для студентів 3 та 4 курсу 2016-17 року навчальні плани не змінилися.