Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Оптимізація маршрутизації на основі геокодування даних

Author: Shevchenko Vladyslav

Group: РІ-з71мп

Supervisor: Yanenko Oleksii

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: ASTRACT
Structure and volume of the diploma
Master dissertation: 76 p., 17 fig., 8 tabl. 4 aplication, 15 sources.
Keywords. TSP, geolocation, Java, JavaScript, Spring, Ajax, Hibarnate,
Telecommunications client with server with heips of TCP/IP, HTTP.
Relevance of the topic. In the analysis of algorithms optimal for a given task
using modern frameworks, which will provide an increase in productivity.
The aim of the study is the need to create a network application for the
search and geocoding of the optimal path.
To accomplish this goal, the following research objectives were formulated:
to investigate the subject area of a typical solution for constructing an optimal
route; create a mathematical model of existing TSP algorithms with a description
of their advantages and disadvantages; Develop a network application using
modern programming languages and frameworks.
The object of the research is geocoding, route construction, customer and
server telecommunications.
Subject of research is geocoding, route construction, customer and server
telecommunications.
Research methods: is solving problems of work, the following methods were
used: mathematical modeling of TSP algorithms, programming of Intellij
environments using Java 8, Junit testing.
Scientific novelty of the obtained results. The scientific novelty is to
develop a methodology for optimizing TSP calculation and client
telecommunications with the server through TCP / IP and HTTP protocols.
The practical value of the results obtained is expressed in the potential
for further development and commercialization of the application.

Keywords: hibarnate, телекомунікація клієнта з сервером по tcp/ip, http.

The work consists of:  81 pages of explanatory note and 4 appendix

Explanatory note: Full text

Ультразвуковий пристрій визначення відстані

Автор: Савицький Сергій Юрійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета роботи — забезпечення можливості визначення відстані, зокрема для людей з вадами зору.
Завдання дисертації:
1. Розробити макет друкованої плати в середовищі Altium Designer.
2. Розробити конструкцію приладу.
3. Провести експериментальні дослідження відносної похибки результа-тів вимірів відстані, знаходження максимального кута знаходження об’єкту.
Об’єкт дослідження — пристрій для визначення відстані, на основі уль-тразвуку.
Предмет дослідження — конструкція та характеристики пристрою. Від-носна похибка результатів вимірів відстані.
Методи дослідження: теоретичний розрахунок та експериментальне до-слідження параметрів макету пристрою.
Наукова новизна полягає в пропозиції нової конструктивної концепції вимірювача та в покращенні представлення вимірювальних даних.

Ключові слова: ультразвук, пристрій, визначення, відстань

Атестаційна робота складається: з 82 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Уніфікована система для інтернету речей

Автор: Рибалка Владислав Ігорович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми дослідження. Протягом останніх десятиліть
інформаційні та комунікаційні технології намагалися постійно збільшувати
кількість інтернет-пристроїв. Окрім традиційних комп’ютерів та мобільних
пристроїв, — це пристрої, що варіюються від домашньої або побутової
техніки, промислового обладнання та автоматики, охорони здоров’я,
транспорту, енергії, будівель, міст та людей. Додавання інших девайсів, які
традиційно були поза мережею інтернет, стало можливим завдяки
технологічному прогресу за допомогою обладнання та нового програмного
забезпечення. Розроблюване архітектурне рішення полегшить розробку нових
систем та мереж інтернету речей.
Мета та завдання. Метою МД є уніфікація архітектурного рішення для
інтернету речей, що буде використано кінцевим користувачем.
Об’єкт та предмет роботи. Об’єктом робти є архітектурне рішення.
Предметом виступає уніфікація системи інтернету речей.
Наукова новизна одержаних результатів: проведена уніфікація
архітектурного рішення, що дозволяє використання такого для побудови
проектів різного призначення та інтеграції з існуючими.
Практичне значення одержаних результатів: уніфікована система
спрощує створення систем інтернету речей для розробників та дозволяє просту
інтеграцію з існучими такими системами.

Ключові слова: інтернет речей, архітектура інтернету речей, mqtt, coap,

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Система захисту інформації на основі динамічного програмування

Автор: Погорський Владислав Олександрович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою розроби КСЗІ є впровадження заходів та засобів, які реалізують
способи, методи, механізми захисту інформації від:
– витоку технічними каналами, до яких відносяться канали побічних
електромагнітних випромінювань і наведень, акустоелектричні та інші канали;
– несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інформації, що
можуть здійснюватися шляхом підключення до апаратури та ліній зв’язку,
маскування під зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з
метою використання інформації або нав’язування хибної інформації,
застосування закладних пристроїв чи програм, використання комп’ютерних
антивірусів та ін.;
– спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися
шляхом формування полів і сигналів з метою порушення цілісності інформації
або руйнування системи захисту.
Комплексна система захисту інформації надає загальну характеристика
автоматизованої системи установи і умов її функціонування. Метою
комплексної системи захисту інформації є формування моделі загроз
110
інформації та моделі порушника об’єкта інформаційної діяльності, розробка
політики безпеки та системи документів з забезпечення захисту інформації.
Комплексна система захисту інформації призначена для захисту інформації,
що циркулює та зберігається у межах об’єкта інформаційної діяльності. КСЗІ
створюється на основі Закону України «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», ДСТУ 3396.1-96, НД ТЗІ 1.1-002-99, НД ТЗІ
1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.1-001-200, НД ТЗІ 3.7-001-99, НД ТЗІ 3.7-003-05

Ключові слова: інформація, ефективність, оптимізація, захист інформації

Атестаційна робота складається: з 113 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Інтелектуальна система протипожежної безпеки

 

Author: Petrashenko Vadym

Group: РІ-з71мп

Supervisor: Diuzhaev Leonid

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: Relevance of the topic. Existing systems of fire alarm systems and fire detectors are
basically based on an outdated discrete element base, while having a significant cost.
The projected product uses flexible adaptive algorithms to decide on the presence of
an outbreak. Detectors of the system favorably distinguishes from other analogues the
presence of a combined sensor system.
In the detector, along with the measurement of temperature, there is a change in the
illumination of the signals of two sensors of illumination.
Object of research: The purpose of the work is to study the factors of factors that
indentify the process of extinction.
To accomplish this goal, the following research objectives were formulated, which
determined the logic of the research and its structure: to develop a software model and
imagine its functioning.
Subject of research: Methods of analysis of combustion control factor.
Research methods: Intelligent ignition diagnostics.
Scientific novelty of the obtained results. When solving problems of work, the
following methods were used: software programming for programming languages C,
computer simulation in Micro Cap environment.
The practical value of the results of the work is to create the hardware and software.

Keywords: fire safety, smart device

 

The work consists of:  94 pages of explanatory note and 2 appendix

 

Explanatory note: Full text

 

Тривимірні мікросмужкові ємнісні шлейфні структури

 

Author: Pervak Svitlana

Group: РІ-72мп

Supervisor: Nelin Yevhen

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: The acuity of work is stipulated by the need to improve the structural and electrical parameters of microstrip stups structures and devices based on them, considering regular growing requirements to radiotechnicals systems where they are used.
The purpose of research is simulation of microstrip capacitive stubs structures, to improve their electrical properties.
Tasks of the research:
1. To develop a one-dimensional model of the line of transmission with a stub, taking into account the stub T-connection in the software package Mathcad.
2. To develop 3D model structures in the software package CST Microwave Studio. To perform a comparison of the results of one- and thridimensional modeling. To establish the peculiarities of the parasitic induction of microstrip T-connection from the structural parameters of the plume.
Object of research — two- and three-dimensional modeling of the capacitive stubs structure.
Subject of research — modeling, characteristics and properties of the capaci-tive stubs structure.
Scientific novelty of work:
1. The dependence of the parasitic inductance of the microstrip T-connection on the structural parameters of the stub is established.
2. A one-dimensional model for stub connection is proposed.
3. The peculiarities of capacitance dependence on frequency for microstrip capacitive section and capacitive stub are established.

Keywords: low pass filter, capacitive stubs, one-dimensional modeling, tridimensional modeling

 

The work consists of:  90 pages of explanatory note and 2 appendix

 

Explanatory note: Full text

 

Лазерний лабораторний пристрій системи спекл-інтерферометрії

 

Автор: Панфілов Нікіта Ігорович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ
Підвищення достовірності даних визначення параметрів біологічних об’єктів
за допомогою спекл – інтерферометрії.
2.1. Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження: Система спекл–інтерферометрії.
Предмет дослідження: Параметри біологічних об’єктів при опроміненні їх
лазерним променем за допомогою поєднання методів спекл-інтерферометрії та
проточної цитометрії. параметри частинок: розміри, кількість.
2.2. Мета роботи
Підвищення достовірності даних визначення параметрів біологічних об’єктів
за допомогою спекл – інтерферометрії.
2.3. Задачі, які потребують вирішення
1. Вибір і обгрунтування структурних елементів системи лазерної Спекл-
інтерферометрії.
2. Розробка оптичної схеми лазерної лабораторної системи.
3. Перевірка точності стенду за допомогою оптичного мікроскопа.

Ключові слова: лазер, спекл, інтерферометрія, кров.

 

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

Ultrasonic flaw detector

 

Author: Nezdymenko Dmytro

Group: РІ-з71мп

Supervisor: Popsui Volodymyr

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: Relevance of the topic. In the process to increased requirements for the quality and competitiveness of products, the role of non-destructive testing methods is increasing. The presence of a large number of factories and factories where welding compounds of low carbon steels are made requires the development of equipment and automation of quality control processes. The quality control of products at an enterprise is an important task, which is why the development of an ultrasonic flaw detector is urgent.
The aim of the study The aim of the work is to analyze existing methods of non-destructive testing of defects in materials, to study the process of propagation of acoustic waves in low-carbon steels. Development of ultrasonic defectoscopy device with improved defect detection characteristics. To achieve this goal, the following tasks need to be addressed:
a) develop the design of an ultrasonic flaw detector with the use of a modern elemental base;
b) to carry out the mathematical modeling of the ultrasonic flaw detector;
c) analyze the results of the simulation and draw conclusions;
d) to design the device of ultrasonic control;
e) submit materials for the report on the student's scientific
e) conference "Information Society: Technological, Economic and Technical Aspects of Formation" (Issue 32);
g) to report on the master dissertation results.
Object of research: Ultrasonic flaw detector.
Subject of research: the process of propagation of acoustic waves in low-carbon constructional steels.
Research methods: Method of ultrasonic defectoscopy.
Scientific novelty of the obtained results. A generalized constructive approach is proposed for registration of defects in welded joints.
The practical value of the results obtained the ability to use the device at the manufacture to control the quality of products from low carbon steel.

Keywords: ultrasonic flaw detector, non-destructive defectoscopy, quality control, low carbon steel,welded joints.

 

The work consists of:  91 pages of explanatory note and 2 appendix

 

Explanatory note: Full text

 

Хвилеводно-щілинний детектор мм діапазону хвиль

Автор: Любовіцький Юрій Олегович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації є аналіз існуючих індикаторів і
вимірювачів вихідної потужності мм-діапазону хвиль, розроблення
інженерно-конструкторської реалізації реалізація детектора діапазону частот
43.5 – 45.5 ГГц
Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження: детектор мм – діапазону.
Предмет дослідження: параметри детектору мм – діапазону.
Задачі, які потребують вирішення
Проаналізувати роботу детектора мм – діапазону хвиль.
Розробити принципову схему детектора.
Розробити елементи фільтру низьких частот.
Електродинамічний аналіз структури у пакеті програм “CST Microwave
Studio”.
Вихідні данні для проведення роботи
Статті
M. Steers Microwave and rf design: a systems approach / Steers M. // SciTech
Publishing, Inc. 2010. – 979 p.
David M. Pozar Microwave Engineering / Pozar M. D. // John Wiley & Sons,
2012.

Ключові слова: детектор, мм діапазон хвиль, нвч, антена

Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Інтелектуальна система контролю дорожнього руху

Автор: Куксенко Андрій Володимирович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета і завданння досліджнення. Метою магістенрської роботи є
поліпшенння пропускнної спроможнності та надійнонсті роботи елементнів систем
керуванння світлофнорних перехренсть за рахунок розробкни системи
автоматнизації трьохфанзного світлофнорного регулювнання та схеми керуванння
на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв.
Для досягненння поставлненої мети необхіднно розв’язати такі завданння:
– привестни аналіз алгоритнмів світлофнорного регулювнання, та вимог до
побудовни систем автоматнизації регулювнання;
-здійснити техніко-економічне обґрунтування базового модуля
керуванння;
-здійснити розрахуннок та вибір елементнної бази для побудовни системи.
-розробити принципнову, функціоннальну та структунрну схему системи
автоматнизації трифазнного світлофнорного регулювнання;
-розробити комплекнс алгоритнмічного та програмнного забезпенчення для
функціоннування апаратнного комплекнсу;
-здійснити оптимізнацію роботи світлофнорного перехренстя в залежнонсті
від інтенсинвності руху транспонрту;
-здійснити практичнну реалізанцію у вигляді макета.
Об’єкт досліджнення є процес адаптивнного регулювнання дорожньного
руху.
Предметом дослідження є системи автоматизації трьохфазного
світлофорного регулювнання на базі сучаснинх мікропрноцесорних пристронїв.

Ключові слова: світлофор, оптимізація, схема

Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

The optimal method of photoplethysmogram processing

 

Автор: Криницький Максим Русланович

Група: РІ-71мп

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена поширенням та популяризації носимих пристроїв, які відміну від холтерів не потребує значних матеріальних витрат.
Метою роботи розробити метод, який об’єднює в собі найкращі методи обробки сигналу фотоплетизмограми для подальшого аналізу з точки зору варіабельності серцевого ритму для первинного діагностування деяких видів аритмій.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд природи сигналу фотоплетизмограми, параметрів варіабельності серцевого ритму для визначення їх спроможності у виявленні аритмій серця; дослідження програмної фільтрації сигналу фотоплетизмограми та вибір оптимального методу фільтрації; розробити математичну модель для знаходження ключових точок сигналу та фільтрації РР-інтервалів; дослідження математичної моделі параметрів варіабельності серцевого ритму; провести експериментальні дослідження для перевірки алгоритму; за результатами експериментальних даних оцінити можливість застосування методу для визначення деяких видів аритмій.
Об’єктом дослідження є сигнал фотоплетизмограми.
Предметом дослідження є параметри варіабельності серцевого ритму.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для розроблення моделі, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи обробки сигналу для досліджень варіабельності серцевого ритму.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що було запропоновано інструмент для швидкого, зручного та економічного визначення наявності аритмій у паціентів без використання складного та дорого обладнання (носимих кардіографів для добового моніторингу серцевого ритму – холтерів, що коштують десятки тисяч гривень).
Практичне значення одержаних результатів. Запропонований метод,  може бути покладений в основу обробки сигналу фотоплетизмограми та дослідження стану людини за допомогою зняття фотоплетизмограми. Такі засоби, зокрема, можуть бути використані в програмному забезпечені для носимих пристроїв с датчиком для зняття фотоплетизмограми, медицині.

Ключові слова: фотоплетизмограма, аритмія, варіабельність серцевого ритму, рр-інтервали.

 

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст

 

System of continuous glucose monitoring in human blood

Автор: Київський Євген Григорович

Група: РІ-71мп

Керівник: Зіньковський Юрій Францевич

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність обумовлена потребою зручного, дистанційного і стабільного моніторингу рівня цукру у крові людини.
Наукова новизна. Запропоновано метод прогнозування рівня глюкози і часу наступу екстремальних значень рівня (гіперклікімія та гіпоклікомія) методи обробки даних з глюкометру для безперервного моніторингу рівня глюкози у крові людини.
Завданням роботи є прогнозування рівня глюкози і вибір оптимального, серед представлених, методу обробки великих об’ємів даних отриманих з глюкометра .
Об’єктом дослідження неінвазивний глюкометр з програмною обробкою його вихідних даних.
Предмет дослідження — прогнозування і методи обробки, представлення даних знятих з глюкометра.
Для досягнення мети магістерської дисертації поставлено такі завдання: огляд сучасних неінвазивних глюкометрів та; аналітичний огляд парадигм по розробці ПЗ; розробка програмного забезпечення (ПЗ) мобільного пристрою; дослідження методів по обробці даних; прогнозування рівня глюкози у крові людини.

Ключові слова: моніторинг рівня глюкози, глюкометр, методи обробки даних, прогнозування

Атестаційна робота складається: з 98 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Сенсор моніторингу артеріального тиску та пристрій на його основі

Автор: Гончарук Анастасія Вікторівна

Група: РІ-71мп

Керівник: Адаменко Юлія Федорівна

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою магістерської дисертації (МД) є реалізація вимірювання абсолютних
значень АТ компактним пристроєм моніторингу.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:
— розробка концепції збору інформації про АТ людини;
— розробка конструкції сенсора моніторингу АТ;
— математичне моделювання першої складової (ПЕ актуатор) запропонова-
ного давача АТ в середовищі MATLAB;
— математичне моделювання другої складової (тензорезистивний сенсор) за-
пропонованого давача АТ в середовищі MATLAB. Аналіз схем ввімкнення сенсо-
рів;
— аналіз результатів моделювання, висновки та рекомендації;
— проектування компактного пристрою вимірювання АТ середовищі
SolidWorks;
— патентні дослідження, оформлення матеріалів для отримання патен-ту на
корисну модель;
— оформлення матеріалів для участі у Sikorsky Challenge. Результати МД до-
повісти на конференції РТПСАС, на науковому семінарі та підготувати статтю для
журналу «Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіо-техніка, Радіоапаратобудування».
Результати дисертації були представлені на конференціях (Додаток Б):
1. Гончарук А. В. Обґрунтування вибору методу вимірювання артеріального
тиску для портативного тонометра / А. В. Гончарук, Ю. Ф. Адаменко // Міжнародна
науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»
online, 20–26 березня 2017 р.: матеріали конференції — 2017. — С. 139–141. Режим
доступу: http://conf.rtf.kpi.ua/ua/2017/2017section3/723-2017-03-19-14-57-33
2. Гончарук А. В. Моделювання п’єзорезистивного сенсора. / Науковий кері-
вник: Адаменко Ю. Ф. // Студентський науковий семінар «Наукові розробки
РТФ’2018». Київ, 3–4 грудня 2018 р.: матеріали семінару — Київ, 2018.

Ключові слова: артеріальний тиск, неінвазивні методи вимірювання, давач, сенсор, п’єзоелектрик, п’єзорезистор, актуатор, смарт-годинник

Атестаційна робота складається: з 83 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Ultrasonic diagnostics of thyroid gland

 

Author: Shmihirovska Kristina

Group: РІ-71мп

Supervisor: Adamenko Yulia

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: Topicality of the topic: ultrasound diagnosis of the thyroid gland is used to
determine the abnormal function and the definition of tumors in the tissue.
Improving the quality of diagnostics can be achieved by using the optimal
parameters of the ultrasound sensor.
Relationship of work with scientific programs: the master's dissertation
was performed within the framework of the planned topics of the Chair of
KIVRA.
The purpose of the study: to improve the quality of diagnosis of thyroid
diseases with the help of two-dimensional sound research.
The object of research: an emitter and a sensor of ultrasonic oscillations (a
piezoelectric transducer) for the diagnosis of the thyroid gland.
Subject of research: parameters and characteristics of the transducers.
Research methods:. mathematical and computer simulation.
Scientific novelty of the obtained results: improvement of the acoustic
parameters of the sensor for improving the quality of ultrasound diagnostics.

Keywords: датчики, п’єзоперетоврювач.

 

The work consists of:  104 pages of explanatory note and 2 appendix

 

Explanatory note: Full text

 

Compensation-modulation bandwidth determining method of the radio communication channel

Author: Homenko Bohdan

Group: РІ-72мп

Supervisor: Peregudov Serhii

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: The urgency of the topic is determined by the active development of wireless technology for the transmission of information and the need for research.
The purpose of this work is the study of the possibility of applying a compensatory modulation radiometric method to determine the bandwidth of the channel of the centimeter range.
To achieve this goal, the following tasks are solved: to conduct an analytical review of information sources on the topic of the dissertation; to explore the possibility of using the compensation-modulation method to determine the bandwidth of the сm-band channel; to develop a compensation-modulation method for determining the bandwidth of the radio channel cm-range; carry out an experimental verification of the developed method.
The object of research is the radio channel of the сm-band of wavelengths.
The subject is the bandwidth of the radio channel сm-band.
Methods of research are methods of mathematical analysis – for choosing a radio channel model, and mathematical statistics – for processing the measurement results; experimental research methods related to radiometric apparatus; swarm; Methods of computer modeling using Matlab2018 for modeling the transmission of information through the communication channel.
The scientific novelty of the obtained results is to apply the compensating modulation measurement method for studying the spectral characteristics of the signals of the channel of the сm-band.
The practical value of the results. The compensation-modulation method for determining the channel bandwidth cm-range is proposed, which is simpler than the known and can be used in the design and operation of communication networks.

Keywords: compensation-modulation method, cm-band communication channel, wi-fi.

The work consists of:  103 pages of explanatory note and 2 appendix

Explanatory note: Full text

Microprocessor device for the study of dental pulp

Author: Tkachenko Yulia

Group: РІ-71мп

Supervisor: Yanenko Oleksii

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: Actuality of the theme: the development of new technologies in the field of electroodontometric diagnostic and the improvement of technical means is very important in our time. There is a steady growth of equipment for electroodontometric diagnostic on the world market. Most of them have some disadvantages, in particular low informativeness and handwork volume. The use of microprocessor technologies will open up new opportunities in the study of the state of pulp tooth.
The goal of the study: creation of a device for electrodentometry and study of the state of pulp tooth.
The object of research: pulp tooth
Subject of research: characteristics of the pulp tooth.
Scientific novelty: the microprocessor device has a range of operating current power from 0 to 20 μA (with 1 μA step), analogs of this device work with a higher step, what impedes tooth pulp examination. Increase the accuracy of the results.
Practical significance: Working model of the microprocessor device powered by 9 V battery created as a result of the research.
Publications: Ukrainian scientific and technical conference “Computer technologies: innovations, problems, solutions”.

Keywords: electrodontodiagnostics, tooth pulp, research, microprocessor appliance.

The work consists of:  93 pages of explanatory note and 3 appendix

Explanatory note: Full text

The crew members searching complex in case of extreme yachting conditions

Author: Sinichenko Oleksandr

Group: РІ-72мп

Supervisor: Adamenko Yulia

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: The purpose of this work is to increase the effectiveness of search and rescue methods in the event of extreme conditions of yachting through the creation of hardware and software complex, the basis of which was laid in the previous work
To achieve this goal, the following tasks are solved: research of the positioning concept of crew members; architecture development of the complex; work simulation of the software and hardware complex; improvement of the complex architecture, based on the results of research; development of software component of the complex; integration of the developed algorithm in the algorithms of the yacht; creating a user interface.
The object of research is the positioning a crew member in yachting conditions.
The subject is identification of the location and the fact of a crew member falling in yachting conditions.
Methods of research There are methods of mathematical analysis – for choosing the model architecture of the complex, and mathematical statistics – for the processing of results;
The scientific novelty of the obtained results is the architecture construction of the components interaction inside the developed hardware and software complex.
The practical value of the results. The architecture of the proposed complex allows to carry out effective automated search and rescue actions in the event of the loss of a crew member outside the yacht under extreme conditions, in contrast to the non-able-bodied similar solutions, in most cases.
Key words yachting, extreme conditions, NanoLOC, software and hardware complex, search and rescue actions, local positioning

Keywords: yachting, extreme conditions, nanoloc, software and hardware complex, search and rescue actions, local positioning

The work consists of:  106 pages of explanatory note and 2 appendix

Explanatory note: Full text

User reviews receiving, storing and processing system of internet-servises

Author: Sylenko Evhen

Group: РІ-71мп

Supervisor: Diuzhaev Leonid

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: Actuality of theme. In recent years, online competition has grown incredibly fast. In order for business to develop and be better than its competitors, it is not enough to have goods or services. User feedback can have more value for business than its own ambitions and the wishes of the business owner, which is why the important and actual task is to receive, accumulate and process user reviews.
The purpose of the master’s thesis is to increase the free access of user feedback about online resources, reducing the resources needed to process reviews and speed up processing.
The object of the study is the system for obtaining, storing and processing user reviews (hereinafter resource, system).
The subject of the study is an analysis of the functional capabilities of the system.
Scientific novelty of the results is to add new opportunities for receiving feedback from users of Internet resources by integrating the service into their own resources.
The practical value of the results. Developed service is recommended to use in Internet resources, which seek more customer satisfaction from their product.

Keywords: feedback service, user feedback, internet resource, feedback processing.

The work consists of:  111 pages of explanatory note and 2 appendix

Explanatory note: Full text

Microstrip lowpass filter based on electromagnetic-crystal inhomogeneities

Author: Pervak Evhen

Group: РІ-72мп

Supervisor: Nelin Evhen

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: The acuity of work is determined by the need to improve the structural and electrical parameters of microstrip low pass filters taking into account the constant growth of requirements to radio systems where they are used.
The purpose — to improve the selective properties of low pass microstrip filters.
Tasks of the research:
1. The calculate the low frequency filter of the fifth order based on two- and three-dimensional inhomogeneities.
2. The develop visual models and filter modeling in the software package CST Microwave Studio.
3. Compare characteristics of filters with variants of implementation of capacity in the form of sections and stubs.
Object of research — microstrip low pass filters based on electromagnetic-crystal inhomogeneities.
Subject of research — characteristics of low pass filters based on electromagnetic-crystal inhomogeneities.
Scientific novelty of work:
1. It is established that the frequency selectivity of a filter based on three-dimensional heterogeneities is higher than filters based on the two-dimensional.
2. Proposed technical solution for a significant improvement in the stopband of filters, whisch based on capacitive loops.

Keywords: microstrip line, low pass filter, capacitive stubs, electromagnetic-crystal inhomogeneities, three-dimensional modeling, characteristics of filters, quasi-lumped elements.

The work consists of:  88 pages of explanatory note and 2 appendix

Explanatory note: Full text

Electromagnetic shields for ultrahigh frequency fields

Author: Nikolenko Bohdan

Group: РІ-72мп

Supervisor: Zinkovskyi Yurii

ELK: Second level of higher education (master degree)

Speciality:   172 Telecommunications and Radio Engineering

Specialization: Intelligent Technologies of Microsystem Radioelectronic Equipment

Summary: Relevance of the topic: Shielding of ultrahigh frequency electromagnetic interference fields is an important task of physical protection and electromagnetic compatibility improvement in radio electronic devices.
Research purpose: the defining of materials the best to use in electromagnetic shields for ultrahigh frequency interferences rejecting.
Object of research: electromagnetic shields.
Subject of research: shielding efficiency with shielding factor estimation.
Scientific novelty: scientific novelty lies in improving the efficiency of equipment shielding from electromagnetic ultrahigh frequency interferences. It is doing by constructing the shields as three layers of different types of metals (magnetic and non-magnetic), when the intermediate layer is magnetic and the boundary layers are non-magnetic. Furthermore, the three-layer shield greatly increases the shielding factor by raising the mechanism of efficiency by reflection of the electromagnetic wave from layer boundaries.
Publications:
Ніколенко Б. М. Електромагнітні екрани для надвисокочастотних полів / Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2018): матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції / ДВНЗ “УДХТУ”. — Дніпро: Баланс-клуб, 2018. — с. 91 – 93.

Keywords: ultrahigh frequencies, shielding, magnetic permeability, flat electromagnetic shield, shielding factor, multilayer shields

The work consists of:  101 pages of explanatory note and 3 appendix

Explanatory note: Full text