Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РТПСАС-2014

З 10 до 16 березня 2014 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 82 доповіді від 150 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Неуймін Олександр Станіславович

 1. Федоров Е. Е. Методы анализа вокальных звуков речи на основе фонемлет-функций
 2. Палагин В. В., Палагина Е. А. Моделирование процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовых помех
 3. Артеменко М. Е. Теория мгновенной мощности синусоидального режима трехфазной четырехпроводной цепи в симметричных координатах
 4. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Маньковський С. В. Cистема функцій MAOPCs для багатоваріантного аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл на основі частотного символьного методу
 5. Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Спектральний метод аналізу сигналів з використанням вейвлет-перетворень
 6. Дюжаєв Л. П., Коваль В. Ю. Алгоритм виявлення голосової активності на основі короткочасових характеристик в умовах високої зашумленості
 7. Гончаров А. В., Уманець В. М., Андреєв М. В. Оцінка фази радіосигналу спільно з усіченим оцінюванням дисперсії адитивної асиметрично-ексцесної завади
 8. Палагін В. В., Івченко О. В. Поліноміальні алгоритми оцінювання дисперсії корельованої ексцесної випадкової послідовності
 9. Коцержинський Б. О. Підвищення частоти вихідних коливань інтегральних синтезаторів прямого цифрового синтезу
 10. Неуймин А. С., Жук С. Я. Двухэтапный алгоритм обнаружения срыва сопровождения траектории цели с использованием решающих статистик на основе критериев l/n
 11. Шпилька Ю. Н., Душко А. А., Шпилька А. А. Повышение точности CORDIC-алгоритма

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Алфёров Н. Е. К вопросу использовани микроконтроллера как элемента управления приемо-передающей частью содара
 2. Васильєв В. І., Васильєв Є. В. Дослідження способів оптимального керування динамічними системами
 3. Воскобойник В. А. Автоматизация оптимального проектирования конструкций РЭС с применением метода конечных элементов
 4. Атаманова І. В., Гліненко Л. К., Фаст К. В. Вибір оптимального рішення на етапі розробки конструкторської документації
 5. Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Вистизенко Е. В. Анализ энергетической эффективности видов ШИМ
 6. Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Функціональні показники мікрозбірок, що визначаються тепловими режимами елементів електронної структури
 7. Гришко І. А., Новосад А. А. Визначення меж кавітаційної області в робочій камері ультразвукового трубчастого кавітатора
 8. Кирпатенко І. М., Новосад А. А. Збудження ультразвукового п’єзовипромі-нювача на частоті послідовного резонансу
 9. Романюк Б. П., Уваров Б. М. Вплив деяких конструктивних та експлуатаційних факторів на рівень кондуктивних завад від імпульсних джерел електроживлення
 10. Тимощук В. Ф., Демяненко П. О. Інтерфейси комутації компютера та електронних пристроїв
 11. Филипенко О. І., Чала О. О. Конструктивно-технологічні фактори втрат в оптичних перемикачах на основі МОEМS-компонентів
 12. Левандовський В. Г. Оптимізація профілю показника заломлення оптичних волокон для високошвидкісних мереж передавання інформації
 13. Смолянінов В. Г., Сухопара О. М. Математича модель напівпровідникового перетворювача напруги для радіоелектронних засобів

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Бєлов В. С., Бєлов А. С. Підвищення точності визначення фазових станів квадратурних фазових модуляцій в умовах Гаусового каналу зв’язку
 2. Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. Ємнісний автогенераторний сенсор на С-негатроні
 3. Бухаров С. В., Овсяников Вл. В. Определение качества веществ электромагнитными методами
 4. Воловик А. А. Оценка работоспособности авиационного приемоиндикатора в режимах набора высоты, снижении и горизонтальном полёте
 5. Гіндікін А. І., Кошелєва О. Б. Міжлабораторні порівняння результатів випробувань — інструмент експериментального підтвердження технічної компетенції випробувальної лабораторії
 6. Карлов В. А. Крестообразный анализатор комплексного коэффициента отражения миллиметрового диапазона длин волн
 7. Кононов С. П., Гузь М. Д. Вимірювання частоти СВІП-генератора з компенсацією похибки розгортання
 8. Кононов С. П., Ментинський М. В. Генератор частотних міток
 9. Онопа С. В., Березянський Б. М. Використання методу «послідовних резонансних кіл» для отримання характеристик POWERLINE каналу
 10. Ткач Л. А., Зинченко М. В. Исследование электромагнитной совместимости печатных плат
 11. Во Зуй Фук, Яненко А. Ф. Исследование параметров антенн искрового генератора для мм-терапии

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Захарченко Оксана Степанівна

 1. Левандовський В. Г., Дубенюк А. І., Медведський М. М. Особливості поглинання електромагнітних хвиль в матричних системах з металевими включеннями
 2. Piltyay S. Broadband coaxial orthomode transducer
 3. Зіньковський Ю. Ф., Сидорук Ю. К., Туровський А. О. Задача рівномірності електричного поля у багатофазній електродній структурі
 4. Гнатюк М. А., Морозов В. М., Сьянов А. М. Решение дифракционной задачи методом Шварца: методы простой и оптимальной итерации
 5. Гусєва О. В., Горб М. С. Застосування методу розкладу полів за власними функціями до задачі мікрохвильової візуалізації
 6. Вунтесмері В. С., Максимчук Т. М. Дослідження ефективної магнітної проникності мікрострічкої лінії на феритовій підкладинці
 7. Сергієнко П. Ю., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Шлейфові і кільцеві мікросмужкові резонатори нвч з мікромеханічним перелаштовуванням резонансної частоти
 8. Мазуркевич Г. М. Лінійна фазована антенна решітка на основі профільованих щілинних випромінювальних елементів
 9. Савин К. Г., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Добротность цилиндрического экранированного составного металло-диэлектрического резонатора
 10. Борисовський О. О., Омеляненко М. Ю., Турєєва О. В. Смуго-пропускаючі фільтри міліметрового діапазону на основі екранованої МСЛ

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Абрамович А. О. Георадар для пошуку та класифікації металів
 2. Авдеенко Г. Л., Якорнов Е. А., Лавриненко О. Ю., Адамович О. Ю. Использование радиорелейных линий связи с частотной модуляцией для передачи радиосигналов цифрового телевидения стандарта DVB-C
 3. Албул А. С. Анализ алгоритмов маршрутизации в высокоскоростных низкоорбитальных спутниковых системах связи
 4. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Застосування моделі Ерланга до аналізу обміну даними у системах мобільного зв`язку
 5. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Формалізація задачі інформаційної підтримки людини-оператора
 6. Волочій Б. Ю., Онищенко В. А. Дослідження залежності ефективності комплексу охоронної сигналізації від розміщення сейсмічних датчиків
 7. Озарків Д. М., Головін В. А. Архітектура багаторівневої системи адаптивної модуляції та кодування
 8. Перегудов С. М., Забарило М. Ю. Антена для близькопольових радіометричних досліджень біооб’єктів
 9. Дрючин О. О., Коваленко А. В. Основні характеристики джитера: типи, вимірювання, визначення в системах PDH, SDH
 10. Михалевський Д. В., Красота Р. О., Гузь М. Д. Особливості передачі мультимедійного трафіку в безпровідних мережах
 11. Науменко В. В., Тоцкий А. В. Повышение помехоустойчивости цифровой системы связи с помощью метода биспектрально-организованной модуляции
 12. Бєлов В. С., Номировська В. В. Визначення пропускної здатності каналу безпроводового цифрового зв’язку
 13. Реутська Ю. Ю. Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару в завадовій обстановці
 14. Топор Д. С., Петренко О. В., Мосійчук В. С. Використання ВЕБ-картогра-фічних сервісів для візуалізації просторово розвинених даних
 15. Кичак В. М., Тромсюк В. Д. Підвищення завадостійкості при прийомі дискретних сигналів
 16. Турко С. І. Застосування компоновано-Гаусового розподілу з інверсною гамма текстурою для моделювання інтенсивного морського клатера РЛС з високою роздільною здатністю
 17. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. Порівняння методів оцінки показників ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Сушко Ірина Олександрівна

 1. Слипченко Н. И., Бородкина А. Н. Снижение объемов сбора биологического материала при СВЧ диагностике сердечно-сосудистых патологий
 2. Демська К. Д., Савенко Я. В. Програмна обробка даних для діагностики в міліметровому діапазоні
 3. Михайленко С. В., Яненко О. П. Лазерний випромінювач для акупунктурної терапії
 4. Розвадовський О. О., Перегудов С. М. Газорозрядний генератор еталонного шуму для радіометричних досліджень біооб’єктів
 5. Николов Н. А., Соляр А. Г. Действия пространственно-неоднородного электромагнитного поля на водные растворы ионных солей по данным термолюминесценции кристаллов
 6. Татарчук О. А., Дем’яненко П. О. Універсальний фотометр
 7. Мовчанюк А. В., Луговской А. Ф., Федоренко И. В. Метод регулирования дисперсности аэрозоля в медицинских ингаляторах
 8. Яненко О. П., Ющенко О. І., Михайленко С. В. Апарат для мікрохвильової резонансної терапії
 9. Каньшин І. О., Богомолов М. Ф. Математична модель впливу характеристик формених елементів крові на процес розсіювання лазерного випромінювання
 10. Лозинський П. І. Шляхи виявлення та боротьби з артефактами механічного походження при використанні фотоплетизмографічного методу
 11. Шпілін О. О., Перегудов С. М. Цифровий інтерфейс для радіометричних систем біомедичного застосування

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Піддубний В. О., Піддубний В. В. Концепція побудови пристрою на поверхневих акустичних хвилях для систем адаптивної фільтрації

Секція 8. Захист інформації

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Зінченко Максим В'ячеславович

 1. Берегулько Н. О., Грицюк Ю. І. Багатокритеріальне управління інформаційною безпекою в умовах визначеності
 2. Во Зуй Фук, Зиньковский Ю. Ф. Исследование электромагнитной совместимости нелинейных радиолокаторов
 3. Кравченко Е. К., Зинченко М. В. Особенности воздействия зондирующего сигнала на нелинейные рассеиватели
 4. Кухарська Н. П., Лагун А. Е. Програмний захист інформації на основі реалізації гібридної криптостеганографічної схеми
 5. Прогонов Д. О., Кущ С. М. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень
 6. Товкач І. О., Піддубний В. О. Оптимізація взаємодії алгоритмів шифрування в mhed-методі захисту конфіденційних даних при передачі їх по відкритих каналах зв’язку
 7. Швец В. А., Васянович В. В. Проблемы защиты биометрических систем идентификации личности от подмены
 8. Толюпа С. В., Наконечний В. С. Застосування математичних методів теорії декомпозиції для оцінки ефективності інформаційних систем та їх безпеки