Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РТПСАС-2016

З 14 до 20 березня 2016 року за підтримки радіотехнічного факультету було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції.

В рамках проведення конференції було представлено 70 доповідей від 120 авторів зі всіх куточків України.

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Ляшук Олексій Миколайович

 1. Абрамович А. А., Жук С. Я., Мрачковский О. Д. Экспериментальное исследование возможности дихотомического различия черных и цветных металлов по данным металлоискателя на основе вихревых токов методом линейного предсказания
 2. Артеменко М. Ю. Врівноважування несиметричного навантаження трифазної чотирипровідної системи живлення
 3. Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Дискретна фільтрація сигналів за наявності епізодичних змін їх параметрів
 4. Єрохін В. Ф., Пелешок Є. В. Математична модель когерентної демодуляції адитивної суміші синхронних взаємнозаважаючих цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією
 5. Ляшук А. Н., Вишневый С. В., Жук С. Я. Двухэтапная фильтрация многоканальных изображений с внутрикадровой полукаузальной обработкой при наличии некоррелированной помехи
 6. Неуймин А. С., Євтух В. М., Жук С. Я. Анализ систематической составляющей ошибок траекторной фильтрации по данным двухкоординатной РЛС
 7. Неуймін С. С., Жук С. Я. Вплив косинусного амплітудного розподілу на діаграми спрямованості плоских цифрових антенних решіток
 8. Орлов В. В., Лысенко В. Е. Коррекция частотных искажений широкополосных сигналов в адаптивной микрофонной решетке
 9. Орлов В. В., Бережной К. Ю. Адаптивная акустическая система пеленгации террористических угроз
 10. Реутська Ю. Ю. Підвищення ефективності цифрової обробки сигналів в радіотехнічних системах
 11. Семибаламут К. М., Титарчук С. А., Жук С. Я. Анализ эффективности компенсации помех частично адаптивной цифровой антенной решеткой на основе RLS- и LMS-алгоритмов
 12. Сушко І. О., Іванюк Н. О., Чекерис І. О. Алгоритм класифікації двовимірних образів з використанням методу нормалізації «за кроком»
 13. Товкач І. О., Жук С. Я. Аналіз алгоритмів оцінювання місцезнаходження об’єкту за даними сенсорної мережі на основі різницево-далекомірного методу
 14. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Визначення потужності лінійних параметричних кіл у середовищі системи функцій MAOPCs
 15. Вовк Д. В., Шпилька О. О. Вплив співвідношення сигнал/шум на ймовірність бітової помилки при різних видах модуляції підносійних ofdm сигналу
 16. Котляров В. В., Шпилька А. А. Востановление разреженно дискретизированных сигналов с использованием минимизации нормы

Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

 1. Грицевич І. Р., Піддубний В. О. Прилад для дослідженні характеристик напівпровідникових елементів
 2. Адаменко В. О., Шунков В. В. Порівняльний аналіз методів зберігання вагових коефіцієнтів нейронних мереж
 3. Трапезон О. Г., Трапезон К. О. Ультразвукова коливальна система
 4. Дмитрієв Д. В., Дюжаєв Л. П. Лабораторний стенд для дослідження роботи акселерометра з мікроконтролерним керуванням
 5. Максимець Д. В., Тарабаров С. Б. Медифікація симплексного метода Нелдера і Міда
 6. Попсуй В. І. Особливості технології виготовлення електромагнітнокристалічних пристроїв
 7. Омелич М. Ф., Ляшок А. В., Луговський О. Ф. Ультразвукове кавітаційне очищення великих за розміром поверхонь
 8. Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Вистизенко Е. В. Ультразвуковые генераторы с ФАПЧ и согласующим фильтром первого порядка для питания пьезопреобразователей
 9. Коцержинський Б. О. Передавальний пристрій системи тестування каналу цифрового зв'язку

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Головня Вікторія Мілентіївна

 1. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Ергономічні обмеження в інформаційно-вимірювальних системах
 2. Осадчук О. В., Осадчук Я. О. Частотний перетворювач тиску з чутливим mems конденсатором
 3. Осадчук А. В., Сидорук В. В., Осадчук Я. А., Крыночкин Р. В. Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки спортсменов в стрельбе из лука
 4. Перегудов С. М., Маруняк В. І. Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Програмна частина
 5. Карлов В. А. 26-ГГц векторный анализатор СВЧ цепей на основе е-плоскостной крестообразной линзы
 6. Перегудов С. М., Яненко О. П. Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Апаратна частина
 7. Кононов С. П., Миргородський М. М. Двоканальні ідентифікатори частотних міток
 8. Доліч Д. О., Яненко О. П. Цифровий інтегратор для радіометричної системи
 9. Яненко О. П., Василенко М. П., Шевченко К. Л. Шумовий метод вимірювання температури
 10. Ковбич А. О., Ляшок А. В. Порівняльний аналіз методів контролю парамерів лінії електроживлення
 11. Троц А. А., Богомолов М. Ф., Реутська Ю. Ю. Паливний елемент на основі низькотемпературного електролізу води

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Захарченко Оксана Степанівна

 1. Саламатіна Н. І. Широкосмугова антена вівальді для імпульсного радара

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В.І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

 1. Албул А. С., Бабаков М. Ф. Алгоритм моделирования функционирования сети передачи данных в низкоорбитальной спутниковой системе высокоскоростной передачи данных
 2. Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Окремі методи підвищення ефективності використання потоків у мобільних телекомунікаційних мережах
 3. Правда В. І., Бичков В. Є. Побудова та аналіз сигналів, сформованих за допомогою індексних кодів
 4. Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Макроскопічний аналіз процесу радіокерування безпілотними літальними апаратами
 5. Довгань Т. О., Трапезон К. О., Гумен Т. Ф. Аналіз процедури хендоверу у сучасних телекомунікаційних системах з радіозв’язком
 6. Земляной М. В., Трапезон К. А. Сравнительный анализ современных систем эмуляции элементов телекоммуникационных сетей
 7. Кичак В. М., Тромсюк В. Д. Особливості формування вхідного бітового потоку для оцінки бітових помилок в дискретних каналах зв’язку
 8. Коцержинський Б. О. Спосіб виділяння інформаційних каналів із багатоканального сигналу
 9. Трапезон К. А., Литош В. Н., Гумен Т. Ф. Особенности определения точности навигации в системе GPS
 10. Чесановський І. І., Левчунець. Д. О. Демодуляція сигналів в системах стандарту tetra застосовуючи вейвлет перетворення
 11. Правда В. І., Танигін В. Ю., Роземборський В. М. Оцінка рівня відбитого радіолокаційного сигналу на фоні морського клатера при різних кутах опромінення
 12. Ципоренко В. В. Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та вибірковою моделлю частотного зсуву
 13. Антипенко Р. В., Першин М. О., Смоков Є. О. Оптимізація радіолінії супутникового зв’язку

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: Сушко Ірина Олександрівна

 1. Богомолов М. Ф., Каньшина Г. П. Аналіз спекл-інтерферограм при експериментальних дослідженнях біофізичних характеристик мікрооб`єкті
 2. Кицун П. Г. Розробка алгоритму автоматичного видалення артефактів еег, пов’язаних з рухами очей
 3. Ковшевацкая В. В., Сычик М. М. Выбор системы электро-анатомического картирования сердца в зависимости от клинических задач и технических условий
 4. Міщанчук В. П., Мосійчук В. С. Реалізація нейромережі хопфілда на ПЛІС
 5. Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Сушко И. А. Применение изгибных пьезопреобразователей для очистки медицинского инструмента
 6. Русинчук В. П., Богомолов М. Ф. Математична модель взаємодії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з біологічними структурами
 7. Гаманенко О. І., Гусєва О. В. Математична обробка вхідних даних для збільшення точності реконструкції зображень в ЕІТ
 8. Яненко О. П., Кальнюк В. О. Антоненко М. Ю., Головчанська О. Д. Апарат для елктрофульгурації з нормованим значенням вихідної потужності
 9. Верхуша В. Л., Піддубний В. О. Пристрій світлозвукової терапії
 10. Філімонова В. В., Сичик М. М. Візуалізація анатомії серця та електрофізіологічне планування радіочастотної абляції аритмогенних зон за допомогою програми vitrea
 11. Белов М. Е., Шайко-Шайковский А. Г., Олексюк И. С., Махрова Е. Г., Паладюк В. В. Бесконтактная дистанционная диагностика воспалительных процессов и расстройств организма путём оценки теплового излучения

Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Назарько Анатолій Іванович

 1. Гіндікіна М. А., Нелін Є. А. Вхідні імпедансні характеристики кристалоподібних структур
 2. Дяченко Р. А., Левандовський В. Г., Непочатих Ю. В. Компенсація дисперсії у волоконних бреггівських решітках
 3. Зінгер Я. Л., Попсуй В. І., Нелін Є. А. Низькочастотний фільтр на основі кристалоподібних неоднорідностей

Секція 8. Захист інформації

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., НТУУ "КПІ", Україна

Секретар секції: к.т.н. Зінченко Максим В'ячеславович

 1. Карлик Р. О., Зінченко М. В. Сертифікація нелінійних радіолокаторів за показниками призначення
 2. Бурковський Я. Ю., Зінченко М. В. Моделювання пасивного імітатора закладних пристроїв з флуктуючими параметрами
 3. Во Зуй Фук, Зинченко М. В. Особенности демаскирующих признаков закладных устройств на туннельном диоде
 4. Зінченко В. В., Зінченко М. В. Виявлення DDoS-атак на DNS-сервер за часовим рядом узагальненої характеристики трафіку
 5. Нільський Б. О., Зінченко М. В. Зондування нелінійних розсіювачів з «електрично малими» антенами
 6. Прогонов Д. О., Панічева Д. О. Виявлення стеганограм з використанням універсальних статистичних моделей контейнеру