Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Фундаментальні наукові дослідження

«Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів»

(Керівник Є. А. Нелін, 2014)

Створено фізико-математичні моделі складних бар’єрних структур, у тому числі кристалоподібних, на основі запропонованого узагальненого імпедансного підходу до моделювання хвильових структур, запропонованої та розробленої моделі імпедансних дельта-неоднорідностей для однофазних та двофазних кристалоподібних структур, запропонованої та розробленої моделі вхідних імпедансних характеристик для мікро- і наноструктур, розвитку теорії неоднорідних ліній передачі з просторовою залежністю хвильового імпедансу. Моделювання типових бар’єрних структур за допомогою узагальненої імпедансної моделі дозволило виявити важливі для практичних застосувань фізико-технічні особливості таких структур.

За результатами роботи захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: Адаменко Ю. Ф. Тема дисертації «Пристрої фільтрації на основі аподизованих електромагнітних кристалів», захищена в спецраді у травні 2014 р. За результатами роботи розроблено і впроваджено новий лекційний курс та новий цикл лабораторних робіт з дисципліни «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальних технологій радіоелектронної апаратури» на радіотехнічному факультеті.

Опубліковано 5 статей, у тому числі 2 з участю студентів, зроблено 2 доповіді на міжнародних конференціях, подано заявку на патент на корисну модель. До виконання роботи залучалося 14 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерські дисертації, 3 дипломних проекти спеціалістів, 4 дипломних проекти бакалаврів.