Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Основи діагностики в біології та медицині

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 1.5

Навчальна дисципліна "Основи діагностики в біології та медицині" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "БАКАЛАВРА" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна електронна комп’ютерна діагностична апаратура, що використовується для дослідження захворювань людини.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Основи діагностики в біології та медицині" базується на знаннях загально-навчальних дисциплін —"Математика", "Фізика", "Хімія","Основи біофізики".

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної діагностичної апаратури , проектування пристроїв, з урахуванням зв’язків між структурою та властивостями матеріалів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної діагностичної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру для біомедичних досліджень захворювань людини;

досвід: сучасних методів комп’ютерного обстеження і моделювання запалювальних процесів в організмі людини з використання новітніх методів та алгоритмів аналізу результатів біомедичних досліджень.

PDF-варіант анотації!