Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Біосенсори та вимірювальні перетворювачі

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна «Біосенсори та вимірювальні перетворювачі» (БСВП) є частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна БСВП входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – за вибором студентів. Кредитний модуль вивчається у 5 семестрі 3 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: вимірювальні перетворювачі для перетворення проявів життєдіяльності біологічного об’єкту на електричні сигнали.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". Дисципліна БСВП забезпечує засвоєння всіх без винятку подальших дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності 7. 091002 "Біотехнічні і медичні апарати та системи".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 2. Кількість розділів – 8. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 18 годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна робота – 24 години. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!