Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 1

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 5.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина 1 (РЕМРЕК -1) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 3 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: лінійні радіоелектронні кола для формування та перетворення сигналів у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні зв’язки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-1 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 5,5. Кількість розділів – 3. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 54 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 18 годин, самостійна робота – 75 годин. Форма семестрової контролю – екзамен.

PDF-варіант анотації!