Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл 2

Лектор: Смирнов Володимир Павлович

Кількість кредитів: 7.5

Кредитний модуль «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» Частина (РЕМРЕК -2) є складовою навчальної дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл» (РЕМРЕК) програму якої складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Дисципліна РЕМРЕК входить до циклу професійної та практичної підготовки. Статус кредитного модуля – нормативний. Кредитний модуль вивчається у 4 семестрі 2 року підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: радіоелектронні кола та сигнали, що використовуються у системах створення, передавання, приймання та оброблення інформації.

Міждисциплінарні звязки: "Вища математика", "Загальна фізика", "Електронні прилади", "Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури". РЕМРЕК-2 забезпечує вивчення всіх без винятку подальших дисциплін радіотехнічного спрямування, що вивчаються студентами напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

Форма навчання – денна. Кількість кредитів ECTS – 7,5. Кількість розділів – 6. Розподіл навчального часу за видами занять: лекції – 72 години, практичні заняття – 18 годин, лабораторні заняття – 36 годин, самостійна робота – 99 годин. Форма семестрової контролю – диференційований залік.

PDF-варіант анотації!