Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Апаратура реабілітації

Лектор: Богомолов Микола Федорович

Кількість кредитів: 5.5

Навчальна дисципліни "Апаратура реабілітації" відповідає освітньо-професійної програми підготовки "спеціаліста", "магістра" напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати" спеціальності 7.05090204, 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – сучасна біомедична апаратура реабілітації.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Апаратура реабілітації” базується на знаннях як загально-навчальних (математика, фізика, хімія, основи біофізики) так і на прикладних дисциплінах — "Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами", "Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі". Особливо вона застосована та пов'язана із такими дисциплінами як: елементна база ЕА; оптоелектронні пристрої ЕА; схемотехніка ЕА, основи мікроелектроніки; основи радіоелектроніки; основи телебачення та телевізійні системи. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розробки, експлуатації, ремонту сучасної медичної апаратури реабілітації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: з основних принципів функціонування сучасної високотехнологічної медичної апаратури;

уміння: проектувати, розробляти, конструювати та ремонтувати сучасну радіоелектронну апаратуру медичного застосування;

досвід: сучасних методів комп’ютерного моделювання, з використання новітніх матеріалів та алгоритмів обробки результатів дослідження.

PDF-варіант анотації!