Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 2.5

Програму навчальної дисципліни “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму (спеціальності) «6.050902 Радіоелектронні апарати». Предмет навчальної дисципліни забезпечує математичну підготовку студентів для обґрунтування розробки, реалізації та експлуатації радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом виконання таких основних задач: вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики, напрямків їх застосування при розробці, виробництві та експлуатації радіоелектронної апаратури. Міждисциплінарні звʻязки: Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” базується на знаннях математики. Її застосування повʻязані з дисципліною «Технологія виробництва РЕА». Дисципліна “Статистичні основи технології радіоелектронної апаратури ” викладається для студентів другого курсу напряму “Радіоелектронні апарати” всіх спеціальностей на радіотехнічному факультеті НТУУ”КПІ” у третьому семестрі і належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів.

PDF-варіант анотації!