Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електронний модуль для барабанної установки

Автор: Пономарьов Ігор Вікторович

Група: РК-51

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті розроблено електронний модуль для барабанної установки. Особливістю даного приладу є можливість передачі інформації по бездротовому каналу.
Проведено аналіз відомих конструкцій та схемотехнічних рішень. Вра-ховуючи їх переваги та недоліки, а саме в електричних параметрах та функ-ціоналу, спроектовано електронний модуль для барабанної установки. Вико-нано розроблення структурної та електричної принципової схеми, проведено вибір елементної бази, розроблено друковані плати та конструкцію при-строю, проведено розрахунки, які підтверджують його працездатність.

Ключові слова: електронні барабани, музичні інструменти, esp8266, atmega16u2, stm32f103c8t6, передавання даних

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст