Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Аналіз та синтез українського мовлення

Автор: Міннігалімов Руслан Тимурович

Група: РВ-31м

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

Анотація: Актуальність. Українська мова є державною та рідною мовою нашого народу. Одним із важливих компонентів мови є інтонація. Вона передає сенс мовлення, виражає ставлення мовця до того, що говориться, а також надає емоційних значень висловлюванню, відіграє важливу роль у мовленні і в той же час є малодослідженою. Дослідження інтонації проводяться філологами, лінгвістами. Вони описують її види та характеристики, наприклад, висхідна чи спадна інтонація, але, з технічної точки зору, в таких описах немає конкретики, тому важливим є дослідження характеристик мовних сигналів з інтонацією та їх опис з надання вимірювальних можливостей. Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи є вивчення характеристик мовних сигналів з інтонацією, розробка методу аналізу цих характеристик та їх описання за цим методом для надання розрахункових значень за допомогою яких можна було б надати більш точну характеристику інтонації. Об’єктом дослідження є інтонація українського мовлення, що записана в мовленнєвому сигналі. Предметом дослідження є частота основного тону мовленнєвого сигналу, його спектрограма та інтенсивність. Методи дослідження. Досліджуються характеристики мовленнєвого сигналу: частота основного тону та спектрограма мовленнєвих сигналів. Дослідження відбуваються при зміні інтонації, її видів: рівна, питальна й така, що надає мовленню заперечного значення. Її параметрів: частоти основного тону, спектрограми, інтенсивності. Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в наступному: 1. Проаналізована залежність частоти основного тону, інтенсивності та спектрограми сигналів, пов’язаних з інтонацією українського мовлення. 2. Зроблений математичний розрахунок зміни частоти основного тону сигналу. Практична значимість. Математичний розрахунок зміни частоти основного тону допоможе більш точно описувати мовленнєві сигнали при досліджені інтонації, що допоможе краще зрозуміти залежність частоти основного тону від інтонації та краще встановити зв’язки інтонації з такими характеристиками сигналів як спектрограма та інтенсивність. Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, останній з яких включає висновки по проведеним дослідженням, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 90 сторінок.

Ключові слова: аналіз мови, синтез мови, математична модель

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація