Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вимірювач швидкості звуку в рідинах

Автор: Федоренко Ігор Вячеславович

Група: РБ-31м

Керівник: к.т.н., доцент, Мовчанюк Андрій Валерійович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Пояснювальна записка: 149 с., 67 рис., 12 таблиць, 3 додатки, 35 джерел. Об’єкт дослідження — рідини. Предмет дослідження — швидкість звуку в рідинах. Мета дослідження — модифікація імпульсного методу з можливістю отримання даних про швидкість звуку в умовах сильних акустичних завад. У першому розділі магістерської дисертації розглянуто важливість апріорного знання швидкості звуку у рідинах, а також розглянуто основні методи їх вимірювання. Запропоновано багаточастотний імпульсний метод вимірювання швидкості звуку в рідинах. Сформульована мета і задачі дослідження. У розділі два магістерської дисертації, в результаті математичного моделювання було показано можливість використання п’єзокерамічних дискових перетворювачів як на товщинних так і на згинних формах коливань. Математичне моделювання розподілу звукового тиску в вимірювальній камері показало, що адекватні результати вимірювань можливо отримати лише при пласкому фронті хвилі. В результаті математичне моделювання було отримано вираз для обрахунку критичного радіусу вимірювальної камери. У третьому розділі магістерської дисертації було висунуто вимоги щодо окремих функціональних вузлів вимірювача швидкості звуку. Проведено моделювання та проектування вузлів вимірювача. Описано виготовлений макетний зразок вимірювача швидкості звуку в рідинах, що реалізує багато частотний імпульсний метод. В четвертому розділі показано виміряні значення швидкості звуку в рідинах, які з достатньою точністю співпадають з довідниковими значеннями. Доведено доцільність вимірювання на частотах, нижчих критичної частоти товщинного резонансу п’єзокерамічного перетворювача. Показано потенційну можливість запропонованого методу вимірювання швидкості звуку в умовах зосереджених за спектром завад.

Ключові слова: швидкість звуку, багаточастотний, імпульсний, ультразвук, пєзокерамічний

Атестаційна робота складається: з 147 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація