Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Програмно-апаратний метод радіометричних досліджень

Автор: Шпілін Олег Олександрович

Група: РБ-31м

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

Анотація: Магістерська дисертація: 111 с., 32 рис., 13 табл., 1 додаток, 29 джерел. Актуальність теми. Вимірювання низькоінтенсивних випромінювань біооб’єктів є досить складним процесом, оскільки рівень вхідних сигналів у більшості випадків порівнюваний з власними шумами радіометричної системи. Відомі методи та засоби мають певні недоліки, зокрема невисоку точність вимірювань та недостатню наочність результатів досліджень. Тому створення програмно-апаратного методу обробки для засобів радіометричних вимірювань власного випромінювання біологічних об’єктів є актуальною задачею. Мета дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення радіометричного процесу дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів у міліметровому діапазоні. Об’єктом дослідження є електромагнітне випромінювання біооб’єктів у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Предметом дослідження є процес обробки електромагнітних сигналів біооб’єктів у радіометричній системи мм-діапазону. Методи досліджень: методи теорії кіл та комп’ютерне моделювання – при розробленні моделі процесу обробки сигналів та при радіометричних досліджень біооб’єкту; методи теорії диференціального обчислення та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи радіометрії – для дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів: 1) Розроблено імітаційну модель процесу програмно-апаратної обробки сигналів в низькочастотному блоці радіометричної системи із застосуванням програмного забезпечення LabVIEW. 2) Запропоновано метод оцінки основних параметрів лінії передачі, що з’єднує вихід радіометричної системи з комп’ютером. 3) Вдосконалено радіометричний метод досліджень низькоінтенсивного власного випромінювання біооб’єктів у НВЧ діапазоні.

Ключові слова: радіометрична система, біооб'єкт, похибка вимірювань

Атестаційна робота складається: з 111 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст