Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності радіоканалу зв’язку

 

Автор: Хоменко Богдан Юрійович

Група: РІ-72мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми зумовлена активним розвитком бездротових технологій передачі інформації та необхідністю їх дослідження.
Метою роботи є дослідження можливості застосування компенсаційно-модуляційного радіометричного методу для визначення пропускної здатності каналу зв’язку сантиметрового діапазону.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання радіометричного методу для визначення пропускної здатності каналу см-діапазону; розробити компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності радіоканалу см-діапазону;
Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку см-діапазону.
Предметом дослідження є пропускна здатність радіоканалу см-діапазону.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; експериментальні методи досліджень пов’язані з радіометричною апаратурою; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab2018 – для моделювання передачі інформації через канал зв’язку.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні компенсаційно-модуляційного методу вимірювань для дослідження спектральних характеристик сигналів каналу зв’язку см-діапазону.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано компенсаційно-модуляційний метод визначення пропускної здатності каналу см-діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовуватися при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку.

Ключові слова: компменсаційно-модуляційний метод, канал зв'язку см-діапазону, wi-fi.

 

Атестаційна робота складається: з 103 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст