Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Оптимізація маршрутизації на основі геокодування даних

 

Автор: Шевченко Владислав Олегович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Яненко Олексій Пилипович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми в аналізі алгоритмів, оптимальних для
поставленого завдання з використанням сучасних фреймворків, що надасть
приріст в продуктивності.
Мета дослідження є необхідність створення мережевого додатку, для
пошуку і геокодування оптимального шляху.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання
дослідження: дослідити предметну область типового рішення побудови
оптимального маршруту; створити математичну модель існуючих
алгоритмів TSP з описом їх переваг та недоліків; розробити мережевий
додаток з використанням сучасних мов програмування та фреймворків.
Об’єкт дослідження — геокодування, побудова маршрутів,
телекомунікація клієнта та сервера.
Предмет дослідження — мержевий додаток гекодування і побудови
оптимальних маршрутів.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались
наступні методи: математичне моделювання алгоритмів TSP, програмування
середовищы Intellij за допомогою Java 8, тестування Junit.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в
розробці методики оптимізації розрахунку TSP та телекомунікації клієнта з
сервером по TCP/IP і HTTP протоколах.
Практичне значення одержаних результатів виражається в
потенціалі для подальшого розвитку і комерціалізації додатку.

Ключові слова: tsp, geolocation, java, javascript, spring, ajax,

 

Атестаційна робота складається: з 81 стор. пояснювальної записки та 4 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст