Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій детектування парів алкоголю в повітрі

 

Автор: Жакун Сергій Ігорович

Група: РІ-72мп

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. На сьогоднішній день існує велика кількість виробництв або заводів, на яких проводиться робота, що вимагає бездоганного стану тверезості. Контроль стану працівників на таких підприємствах повинен бути дуже чітким і точним, тому нами запропоновано рішення цієї проблеми шляхом покращення існуючих детекторів алкоголю.
Мета дослідження. Розробити та дослідити пристрій детектування парів алкоголю, який на відміну від існуючих пристроїв дасть можливість досліджувати вміст помітно більшої кількості газів у різних атмосферах. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
– розробити конструкцію пристрою з застосуванням сучасної
елементної бази;
– здійснити математичне моделювання запропонованого сенсора
парів алкоголю;
– проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки;
– спроектувати компактний пристрій детектування парів алкоголю;
– подати матеріали для доповіді на студентському науковому
семінарі «Наукові розробки РТФ’2018»;
– за результатами МД оформити доповідь.
Об’єкт дослідження — пристрій детектування парів алкоголю у повітрі.
Предмет дослідження — залежність даних сенсора парів від кількості парів алкоголю у повітрі і від зміни досліджуваної атмосфери.
Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані наступні методи: комп’ютерне т+а математичне моделювання датчика парів алкоголю та моделювання пристрою в середовищі Altium Designer.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано узагальнений конструктивний підхід для реєстрації та обробки вмісту газів різної природи у повітрі.
Практичне значення одержаних результатів — можливість використання цього пристрою на виробництвах, де необхідний тверезий стан працівників.

Ключові слова: arduino, датчик, сенсор, пари алкоголю.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст