Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Радіометричний метод визначення рівню завад в каналі зв’язку міліметрового діапазону

 

Автор: Зінченко Олександр Васильович

Група: РІ-71мп

Керівник: Перегудов Сергій Миколайович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою роботи є дослідження можливості застосування радіометричного методу для визначення рівня завад у каналі зв’язку міліметрового діапазону.
Для досягнення поставленої мети розв’язуються такі завдання: провести аналітичний огляд інформаційних джерел за темою дисертації; дослідити можливість використання радіометричного методу для визначення рівня завад у каналу зв'язку мм-діапазону; розробити радіометричного метод дослідження рівня завад в каналі зв'язку міліметрового діапазону; провести експериментальну перевірку розробленого методу та за результатами експериментальних даних прийняти рішення про доцільність його застосування.
Об’єктом дослідження є радіоканал зв'язку мм-діапазону довжин хвиль.
Предметом дослідження є рівень завад в радіоканалі зв'язку мм-діапазону.
Методами дослідження є методи математичного аналізу – для вибору моделі радіоканалу, та математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; експериментальні методи досліджень із використанням радіометричної апаратури; методи комп’ютерного моделювання із застосуванням Matlab 2018 – для визначення характеристик сигналів та рівня завад.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні радіометричних методів вимірювань для дослідження спектральних характеристик сигналів у каналі зв’язку мм-діапазону.
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано радіометричний метод визначення рівня завад в каналі мм-діапазону, які в порівнянні з відомими є більш простим і може використовуватися при проектуванні та експлуатації мереж зв’язку.

Ключові слова: радіометричний метод, канал зв'язку міліметрового діапазону, рівень завад, 5g.

 

Атестаційна робота складається: з 107 стор. пояснювальної записки та 3 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст