Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Тепловий режим структурно-конструктивного модуля другого рівня та оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності

 

Автор: Капітанюк Микола Петрович

Група: РІ-72мп

Керівник: Уваров Борис Михайлович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА.
Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація розміщення чарунок для підвищення надійності блоку.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити алгоритм оптимізації розміщення чарунок в блоці РЕА;
Об’єкт дослідження — температурне поле блоку РЕА.
Предмет дослідження — вплив розміщення чарунок на температурне поле блоку.
Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались наступні методи: моделювання комп’ютерне моделювання теплових процесів в системі автоматизованого проектування SolidWorks Flow Simulation, перевірка роботи алгоритму за допомогою SolidWorks.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації температури блоку РЕА, розроблений алгоритм, що дозволяє підвищити надійність блоку РЕА.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні алгоритму оптимізації розміщення чарунок, що може використовуватись для розробки більш надійних конструкцій РЕА.

Ключові слова: теплові режими, темпатура, оптимізація, надійність.

 

Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст