Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Тривимірні мікросмужкові ємнісні шлейфні структури

 

Автор: Первак Світлана Григорівна

Група: РІ-72мп

Керівник: Нелін Євген Андрійович

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення конструктивних та електричних параметрів мікросмужкових шлейфних стуктур і пристроїв на їх основі з урахуванням постійного зростання вимог до радіотехнічних систем, де вони використовуються.
Мета дослідження —– аналіз особливостей конструкцій та характерис-тик тривимірних мікросмужкових ємнісних шлейфних структур для покра-щення їх селективних властивостей.
Завдання дослідження:
1. Розробити одновимірну модель лінії передачі зі шлейфом з урахуванням шлейфного Т-з’єднання у програмному пакеті Mathcad.
2. Розробити тривимірні моделі структур в програмному пакеті CST Microwave Studio. Виконати порівняння результатів одно- та тривимірного моделювання. Встановити особливості залежності паразитної індуктивності мікросмужкого Т-з’єднання від конструктивних параметрів шлейфа.
Об’єкт дослідження — дво- та тривимірні мікросмужкові ємнісні шлейфні структури.
Предмет дослідження — моделі, характеристики та властивості мікросмужкових ємнісних шлейфних структур.
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Встановлено залежності паразитної індуктивності шлейфного
Т-з’єднання від конструктивних параметрів шлейфа.
2.  Запропоновано одновимірну модель для шлейфного з’єднання.
3. Встановлено особливості залежностей ємності від частоти для мікросмужкових ємнісної секції та ємнісного шлейфа.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, ємнісний шлейф, одновимірне моделювання, тривимірне моделювання.

 

Атестаційна робота складається: з 90 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст