Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ультразвуковий дефектоскоп

 

Автор: Нездименко Дмитро Валерійович

Група: РІ-з71мп

Керівник: Попсуй Володимир Ілліч

Рівень освіти: Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Актуальність теми. В зв’язку з підвищенням вимог до якості та конкурентоспроможності продукції відповідно зростає роль методів неруйнівного контролю. Наявність великої кількості виробництв та заводів, на яких виконуються зварні з’єднання низьковуглецевих сталей створює потребу розробці апаратури та автоматизації процесів контролю якості. Контроль якості виробів на підприємстві є важливим завданням, саме тому є актуальною розробка ультразвукового дефектоскопа.
Мета дослідження. Метою роботи є аналіз існуючих методів неруйнівного контролю дефектів матеріалів, дослідження процесу розповсюдження акустичних хвиль в низьковуглецевих сталях. Розроблення пристрою ультразвукової дефектоскопії з покращеними характеристиками виявлення дефектів. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі задачі:
а) розробити конструкцію ультразвукового дефектоскопа з застосу-ванням сучасної елементної бази;
б) здійснити математичне моделювання ультразвукового дефектоскопа;
в) проаналізувати результатів моделювання і зробити висновки;
г) спроектувати пристрій ультразвукового контролю;
д) подати матеріали для доповіді на студентській науковій
е) конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 32);
ж) за результатами МД оформити доповідь.
Об’єкт дослідження — ультразвуковий дефектоскоп.
Предмет дослідження — процес розповсюдження акустичних хвиль в низьковуглецевих конструкційних сталях.
Методи дослідження: Метод ультразвукової дефектоскопії.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано узагальнений конструктивний підхід для реєстрації дефектів в зварних з’єднаннях.
Практичне значення одержаних результатів можливість використання пристрою на виробництвах для контролю якості продукції з низьковуглецевої сталі.

Ключові слова: ультразвуковий дефектоскоп, неруйнівна дефектоскопія, контроль якості, низьковуглецева сталь, зварні з’єднання.

 

Атестаційна робота складається: з 91 стор. пояснювальної записки та 2 дод.

 

Пояснювальна записка: Повний текст